HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24170

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkili ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Şirket: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdür Yardımcısı: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,

    d) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    e) Hukuk Müşaviri: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Hukuk Müşavirini,

    f) Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    g) Başuzman: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Başuzmanları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında 2 Teknik Müdür, İdari Müdür ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Disiplin Kurulu; İdari Müdür başkanlığında, Teknik Müdür, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Şirkette görevli memurların en üst disiplin amiridir. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli memurların diğer disiplin amirleri EK-1'deki cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memur Disiplin Amirleri Cetveli

    Birimleri ve Unvanları         Disiplin Amiri               Üst Disiplin Amiri

    ------------------      ------------               --------------

    - Genel Müdür         Bakan                     -

    - Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür                  -

    - Genel Müdüre Doğrudan      Genel Müdür                  -

    Bağlı Hukuk Müşaviri,

    Müdür ve Başuzman

    - Genel Müdür Yardımcısına      Genel Müdür Yardımcısı            Genel Müdür

    Bağlı Müdür, Başuzman

    Mevzuat Kanunlar