HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/09/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24170

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün disiplin kurullarının teşkiline ve disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Şirket: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdür Yardımcısı: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısını,

    d) Hukuk Müşaviri: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Hukuk Müşavirini,

    e) Müdür: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri,

    f) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkiline ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Yüksek Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında 2 Teknik Müdür, İdari Müdür ve İdari Müdür Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Kurulunun Teşkili

    Madde 6 - Disiplin Kurulu; İdari Müdür Başkanlığında, Teknik Müdür, İdari Müdür Yardımcısı, Genel Müdürce belirlenen bir Başmühendis ve Personel Şefi olmak üzere beş kişiden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 7 - Genel Müdür, Şirkette görevli sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin diğer disiplin amirleri EK-1'deki cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 8 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ana Teşekkül Personel Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    EK-1

    Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Cetveli

    Birimleri ve Unvanları         Disiplin Amiri         Üst Disiplin Amiri

    ---------------------      --------------      ---------------

    - Genel Müdüre Doğrudan       Genel Müdür               -

    Bağlı Personel

    - Genel Müdür Yardımcısına       Genel Müdür         Genel Müdür

    Bağlı Personel                     Yardımcısı

    - Hukuk Müşavirine Bağlı       Hukuk Müşaviri         Genel Müdür Yardımcısı

    Personel

    - Müdüre Bağlı Personel      Müdür            Genel Müdür Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar