MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/09/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24178

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının yer değiştirmeye tabi personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan personelden yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olanlar ile Yönetmeliğin 22, 24, 25 inci maddelerinde yer alan personelin, atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 nci maddesi ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    b) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

    c) Yer değiştirme suretiyle atanma: Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tesbit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    d) (Değişik bent: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/2.mad.) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen bölgeleri,

       e) (Değişik bent: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/2.mad.) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

    f) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    g) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını, ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5 - Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

    a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

    b) Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

    c) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

    Hizmet Bölgeleri

    Madde 6 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/3.mad.)    

    Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il merkezleri ve ilçeler gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Zorunlu Çalışma Süreleri

    Madde 7 - Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

    Hizmet Bölgesi      Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

    ------------      ----------------------

       6            2

       5            3

       4            4

       3            5

       2            6

       1            7

    (Değişik fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/4.mad.) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Zorunlu çalışma süresi, aynı bölge içindeki çeşitli hizmet alanları arasında bölünebilir. Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, atanılan bir hizmet alanında en az iki yıl çalışılması zorunludur. Ayrıca, bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

       b) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların atamaları, bu bölgenin çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan en fazla iki üst veya iki alt bölgesindeki hizmet alanlarına yapılır.

       c) Bir il sınırları içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırları içerisindeki görev süresi, o il merkezinin zorunlu çalışma süresinin iki katını aşamaz.

       d) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların, her yılın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yapılması esastır.

       e) 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları halde, bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, 5 inci hizmet bölgesinde 6 yılı, 6 ncı hizmet bölgesinde 4 yılı geçemez. Bu hizmet bölgelerinde fazla çalışılan süreler, çalışılmayan ve istenilen bölgedeki zorunlu çalışma süresinde geçmiş sayılır.

       f) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçmiş sayılır. Bu halde de artık süre kalması veya 1 inci hizmet bölgesinde bulunulması halinde, söz konusu fazla geçen süreler çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan sırasıyla alt bölgelerde geçmiş sayılır.

       g) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda çalışılan süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

       h) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.

       i) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini ve eki Emeklilik Belgesini Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

       j) (i) bendi uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez aynı bent hükmünden yararlanamazlar.

       k) Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel

    Madde 8 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/5.mad.)

    Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel şunlardır:

       a) Muhasebe Müdürü, Malmüdürü, Saymanlık Müdürü, Emlak Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Personel Müdürü ve bunların yardımcıları,

       b) Muhasebe ve Milli Emlak Denetmeni.

    Yer Değiştirme Dönemleri

    Madde 9 - (Mülga madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    Yer Değiştirme Halleri

    Madde 10 - Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

    a) Hizmetin gereği,

    b) Terör mağduriyeti veya savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

    c) Çalışma süresinin doldurulması,

    d) Unvan değişikliği,

    e) İlgilinin isteği, hallerinde, Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulmak suretiyle değiştirilebilir.

    Özür Halleri

    Madde 11 - Eş durumu veya sağlık durumu özür halidir. İlgililerin talebi ve bu özürlerin belgelendirilmesi halinde;

    a) Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel, özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

    b) Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir.

    Bakanlık, özür hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

    Bu şekilde, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren, son bir ay içinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yapılacak belgelendirmeler dikkate alınmaz.

    Sağlık durumuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin, tedavi yardımına ilişkin olarak her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı ekinde belirtilen hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

    Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan bir kurumda memur statüsünde çalışması zorunludur.

    Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanların, taleplerinin dikkate alınabilmesi için, bulunduğu yerde eşinin atanabileceği teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun bir görevin olmaması gerekir. Eş durumu nedeniyle yerinde kalma talebinde bulunanların ise, görev yapmakta oldukları hizmet alanı dışında eşinin atanacağı bir teşkilatın olmaması gerekir.

    Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atamalarda;

    a) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta görevli olması halinde;

    1 - Unvan ve kadro bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin, yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

    2 - Eşlerin birisi üst unvanda ve yer değiştirmeye tabi değilse, yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

    3 - Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve yer değiştirmeye tabi ise; çalışma süresini doldurmayan eşin görev yeri, çalışma süresini dolduran eşe bağlı olarak değiştirilir.

    b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren başka bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, eşlerin unvan, kadro ve görev itibariyle konumları gözönünde bulundurulmak suretiyle, ilgili kurumla koordine edilerek gerçekleştirilir.

    Hizmetin Gereği

    Madde 12 - Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak personelin görev yerleri değiştirilebilir.

    a) (Değişik bent: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/7.mad.) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanlar ile sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanların aynı hizmet bölgesindeki başka bir hizmet alanına atamaları yapılabilir.

    Hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce yazı veya denetim elemanlarınca düzenlenen rapor ile olumsuz ve yetersiz olarak değerlendirildiği bildirilenler, aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına atanabilirler.

    Olumsuzlukları ve yetersizlikleri nedeniyle görev yeri değiştirilenler, yeni yerlerinde de başarısız oldukları takdirde aynı yerde niteliklerinin gerektirdiği başka bir göreve atanırlar.

    b) Kadro ve ihtiyaç durumu nedenleriyle veya bulundukları bölgelerdeki hizmetleri ilgili genel müdürler ve valilerce bir yazı veya rapor ile olumlu değerlendirilenler, istekleri de dikkate alınarak süre kaydı aranmaksızın aynı bölgede bölge hizmetini tamamlamak üzere başka bir hizmet alanına atanabilirler veya en çok bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler.

    c) İdari teşkilatlanmadaki değişiklikler sebebiyle, öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bu mümkün olmadığı takdirde başka bir bölgeye atama yapılabilir.

    Unvan Değişikliği

    Madde 13 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/8.mad.)

    Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde sayılanların ve merkez denetim elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atananlar hariç olmak üzere defterdar ve defterdar yardımcısı unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, daha önce zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanabilirler.

       Bunlardan 5 inci veya 6 ncı bölgeye atanan defterdar ve defterdar yardımcıları 2 yılı, diğerleri ise atandıkları bölge hizmetini tamamlamadan diğer bölgelere atanamazlar. Ancak zorunlu yer değiştirmeye tabi unvanlara yapılacak atamalarda, 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu süre şartı aranmaz.

       Birinci fıkrada sayılanlardan 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgesine atananlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

       9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sınav sonucu ataması yapılacakların görev yerleri, başarı durumu ve tercihleri dikkate alınarak belirlenir.

       Aynı düzey unvana atanacaklar ise, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları aynı ya da başka bir hizmet bölgesine atanabilirler.

    Terör Mağduriyeti ve Olağanüstü Hal Nedeniyle Yer Değiştirme

       Madde 14 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/9.mad.)

    Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Bakanlıkta görev yapan eşi ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

       Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afetler gibi hallerde, yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

    Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

    Madde 15 - Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılır.

    a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinleri,

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 60 günü geçmeyen kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev veya vekalet süreleri,

    c) Hizmet bölgesi içinde yapılan kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev ve vekalet süreleri (Vekalet edilen görevin bu Yönetmeliğe tabi olmaması halinde asli görev esas alınır),

    d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi hükümlerine göre görevlerine iadelerinin gerçekleşmesi halinde, görevden uzakta geçen süreleri.

    Hizmet bölgesi dışında, hizmetin gereği olarak TODAİE'de geçirilen sürelerin tamamı ile (b) bendindeki 60 günü aşan süreler, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    (Mülga fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    (Mülga fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    (1) sayılı cetvelde yer alan bölgelerde yer değiştirmeye tabi görevde bulunmakta iken, (2) sayılı cetvelde yer alan bölgelere atananların (1) sayılı cetvele tabi il ve ilçelerde geçen hizmetleri, bu il ve ilçelerin (2) sayılı cetvelde ait olduğu bölgelere intibak ettirilir.

    (2) sayılı cetvelde yer alan bölgelerde yer değiştirmeye tabi görevde bulunmakta iken, (1) sayılı cetvelde yer alan bölgelere atananların (2) sayılı cetvele tabi bölgelere bağlı illerde geçen hizmetleri, bu illerin (1) sayılı cetvelde ait olduğu bölgelere intibak ettirilir.

    Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

    Madde 16 - Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

    b) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

    c) Denetmen yardımcılığında geçen süreler.

    Belli Süre Hizmeti Olanların Yer Değiştirme Suretiyle Atanması

    Madde 17 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/11.mad.)

    Bakanlıkta fiilen en az 25 yıl memuriyeti bulunanlardan; Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvele dahil 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 4 yıl fiilen çalışmış ve en az üç hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanların, yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak durumları her yıl yeniden değerlendirilmek suretiyle yerine getirilebilir. Fiilen çalışılmış sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler dikkate alınır.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler

    Madde 18 - Yönetmeliğe tabi personel;

    a) Kendisinin veya eşinin son 20 yıl içinde nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il'e bağlı ilçelere,

    b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, atanamaz.

    (Değişik fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/12.mad.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre; ekli (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere, diğer bölgeler kapsamındaki il veya ilçe merkezlerinden ise nüfusu 200.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Bu hükmün uygulanmasında, Büyükşehir Belediyesi olan illerde il merkezi ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

    Başvuru Şekilleri

    Madde 19 - Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlamış personel ( 17, 21, 22, 24, 25 inci maddelerde belirtilenler dahil ) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürleri bulunanlar, Personel Genel Müdürlüğünün duyurusunu beklemeksizin (EK - 3)'te yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstem Formu"nu doldurarak, varsa ekleri ile birlikte, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderirler.

    Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi esastır. Ancak Bakanlık, personeli, istem formunda belirttiği hizmet bölge ve alanları dışına da atayabilir.

    Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlanmak isteyenler, süre kaydına bağlı olmaksızın da başvurabilirler.

    Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atama İşlemleri

    Madde 20 - Personel Genel Müdürlüğü, yer değiştirmeye tabi tutulması gereken veya çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarını;

    a) Hizmetin gereğini,

    b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumunu,

    c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,

    d) İstek formları ile eklerini, özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

    (Ek fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/14.mad.) Yer değişikliklerine ilişkin atama onaylarının görev yapılan birime intikalinden itibaren 5 iş günü içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

    İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

    Madde 21 - Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde, Bakanlığın da uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.

    Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il veya ilçe istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu madde hükmü uygulanmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Defterdar Yardımcılarının Atanması

    Madde 22 - Bulundukları ilde 7 yıllık süreyi dolduran Defterdar yardımcıları başka il'lere atanırlar.

    Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 7 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

    (Mülga fıkra: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, Defterdar yardımcıları hakkında da uygulanır.

    Bütçe Dairesi Başkanları ve Yardımcılarının Atanması

    Madde 23 - (Mülga madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    Merkez Saymanlıklarında Görev Yapan Saymanlık Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması

    Madde 24 - Merkez saymanlıklarında görev yapan Saymanlık Müdürleri ile Yardımcılarından bulundukları kurum nezdinde 5 yıllık çalışma süresini dolduranlar, aynı il veya başka bir il ve ilçedeki saymanlıklara atanırlar. Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür. Merkez saymanlık müdürlüğü ve yardımcılıklarındaki görev süresi 10 yılı aşamaz.

    Merkez saymanlığından muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü, malmüdürlüğü veya bunların yardımcılıklarına atanma halinde, merkez saymanlığında geçen süreler, 1 inci bölgede geçmiş sayılır ve bu personelin merkez saymanlığına atanmadan önce yer değiştirme hükümlerine tabi olarak geçmiş olan hizmetleri ile birlikte değerlendirilir.

    Muhakemat Müdürleri ve Yardımcılarının Atanması

       Madde 25 - (Değişik madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/16.mad.)

    Muhakemat müdürleri ve yardımcıları, atandıkları ilde en az 5 yıl süre ile görev yaparlar. Bunlardan bulundukları ilde 5 yıllık süreyi dolduranlar başka bir ile atanabilirler.

       Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle 5 yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

       Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükmü, muhakemat müdürleri ve yardımcıları hakkında da uygulanır.

    Müdür Unvanı Olmayan Döner Sermaye ve Fon Saymanlarının Atanması

    Madde 26 - (Mülga madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    Gerçek Dışı Beyan

    Madde 27 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tesbit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 28 - Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tereddütlerin Giderilmesi

    Madde 29 - Yönetmelikle ilgili olarak doğacak tereddütlerin giderilmesinde Personel Genel Müdürlüğü yetkilidir.

    Geçmiş Hizmetlerin Bölgelere İntibakı

    Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (1) sayılı cetvele bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların bu şekilde çalıştıkları süreler, bu Yönetmelik eki (1) sayılı cetveldeki hizmet bölgelerine görev yapılan il merkezi ve ilçe esas alınarak intibak ettirilir.

    Ancak, halen yer değiştirmeye tabi görevde bulunan personelden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak başvurmak suretiyle, önceki Yönetmeliğe göre geçen sürelerinin eski bölgelerinde sayılması talebinde bulunanların intibakları yapılmaz.

    (Ek fıkra: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./2. md.) İntibak sonucunda bulunduğu bölgede çalışma hakkı doğan personelden, çalışmakta olduğu görev yerindeki toplam hizmet süresi, halen bulunduğu bölgenin zorunlu hizmet süresinden fazla olanlar, başka hizmet alanlarına atanırlar. Bu kişilerden, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini 2002 yılı yer değiştirme döneminde dolduracak olanların atamaları yapılmayabilir.

    (Ek fıkra: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./2. md.) Daha önce çalışmış olduğu bir hizmet alanında bölgesinin zorunlu hizmet süresi kadar çalışmış olanlar, aynı hizmet alanına yeniden atanamazlar.

    Geçici Madde 2 - Yer değiştirmeye tabi görevlerde bulunanlardan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce (2) sayılı cetvele dahil hizmet bölgelerine atananların (1) sayılı cetvele bağlı il merkezleri ve ilçelerde geçen hizmetleri, bu illerin (2) sayılı cetvelde dahil olduğu bölgelere intibak ettirilir.

    İntibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı isteklerinin bulunması halinde, 2002 yılı yer değiştirme dönemine kadar, hizmetin gereği, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak yerlerinde bırakılabilirler.

    Geçici Madde 3 - Yönetmeliğin 22, 23 ve 24 üncü maddelerinde unvanları sayılan personelden, bu maddelerde belirtilen çalışma sürelerini (süre uzatımı dahil) dolduranlar, 2002 yılı sonuna kadar bu maddelerde belirtilen başka yerlerdeki görevlere atanırlar.

    Ek Madde

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 24/05/2001 - 24411 S. R.G. Yön./3. md.;Mülga Madde: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 30 - 22/12/1994 tarihli ve 22149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    EKLER

    1 SAYILI CETVEL

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: BİRİNCİ BÖLGE

    -----------------------------------------------------------------

    İLİ            

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI   

    -----------------------------------------------------------------

    ADANA      

       1   

    İl Merkezi, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan, Karataş,            

                            Yumurtalık.                                       

       6   

    -----------------------------------------------------------------

    ANKARA   

       2   

    İl Merkezi, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı,       

                            Keçiören, Mamak, Sincan,Yenimahalle, Akyurt,          

                            Ayaş, Çubuk, Elmadağ, Kazan, Kızılcahamam, Polatlı      

       16   

    -----------------------------------------------------------------

    ANTALYA   

       3   

    İl Merkezi, Alanya, Finike, Kemer, Kumluca,            

                            Manavgat, Serik.                                    

       7

       -----------------------------------------------------------------

    AYDIN      

       4   

    İl Merkezi, Didim (Yenihisar), Germencik, İncirliova,      

                            Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar,      

                            Yenipazar.                                       

       11   

    -----------------------------------------------------------------

    BALIKESİR   

          Ayvalık, Bandırma, Edremit                           

       3   

    -----------------------------------------------------------------

    BURSA      

       5   

    İl Merkezi, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik,          

                            Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya,       

                            Mustafakemalpaşa, Orhangazi.                        

       13   

    -----------------------------------------------------------------

    ESKİŞEHİR   

       6   

    İl Merkezi                                          

       1

       -----------------------------------------------------------------

    HATAY      

          İskenderun                                       

       1   

    -----------------------------------------------------------------

    İÇEL         

       7   

    Mersin, Erdemli, Silifke, Tarsus.                        

       4   

    -----------------------------------------------------------------

    İSTANBUL   

       8   

    İl Merkezi, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler,       

                            Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu,       

                            Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa,          

                            Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece,   

                            Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Tuzla, Ümraniye,          

                            Üsküdar, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri,   

                            Sultanbeyli, Şile                                    

       33

       -----------------------------------------------------------------

    İZMİR      

       9   

    İl Merkezi, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir,      

                            Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere, Aliağa,          

                            Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa,      

                            Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk,       

                            Tire, Torbalı, Urla.                                 

       25   

    -----------------------------------------------------------------

    KAYSERİ      

       10   

    İl Merkezi, Kocasinan, Melikgazi.                     

       3   

    -----------------------------------------------------------------

    KOCAELİ      

       11   

    İzmit, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Derince         

       6   

    -----------------------------------------------------------------

    KONYA      

       12   

    İl Merkezi, Karatay, Meram, Selçuklu.                  

       4   

    -----------------------------------------------------------------

    MANİSA      

       13   

    İl Merkezi, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Salihli,            

                            Turgutlu.                                       

          6   

    -----------------------------------------------------------------

    MUĞLA      

          Bodrum, Fethiye, Marmaris.                           

       3   

    -----------------------------------------------------------------

    TEKİRDAĞ   

       14   

    İl Merkezi, Çerkezköy, Çorlu, Marmaraereğlisi, Şarköy      

       5   

    -----------------------------------------------------------------

    YALOVA      

       15   

    İl Merkezi, Çınarcık, Çiftlikköy.                        

       3   

    -----------------------------------------------------------------

                                                    TOPLAM      

       150

    -----------------------------------------------------------------

    1 SAYILI CETVEL

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: İKİNCİ BÖLGE

    --------------------------------------------------------------------

    İLİ               

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI

       --------------------------------------------------------------------

    ADANA         

          İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Pozantı.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ANKARA      

          Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Kalecik,            

                               Şereflikoçhisar.                                    

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    ANTALYA      

          Akseki, Elmalı, Gazipaşa, Kale, Kaş, Korkuteli.            

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    AYDIN         

          Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Karpuzlu,         

                               Koçarlı.                                       

          6   

    --------------------------------------------------------------------

    BALIKESİR      

       1   

    İl Merkezi, Burhaniye, Erdek, Gömeç, Gönen,            

                               Havran, Manyas, Susurluk.                           

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    BURSA         

          Keles, Orhaneli, Yenişehir.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANAKKALE   

       2   

    İl Merkezi, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat,      

                               Ezine, Gelibolu, Lapseki.                              

       9

       --------------------------------------------------------------------

    DENİZLİ         

       3   

    İl Merkezi, Akköy, Babadağ, Buldan, Kale,               

                               Sarayköy, Tavas.                                    

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    EDİRNE         

       4   

    İl Merkezi, Havsa, İpsala, Keşan, Uzunköprü.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    ESKİŞEHİR      

          Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Sivrihisar.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    GAZİANTEP      

       5   

    İl Merkezi, Şahinbey, Şehitkamil.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    HATAY         

       6   

    Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Reyhanlı,      

                               Samandağ.                                    

          7   

    --------------------------------------------------------------------

    İÇEL            

          Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    İZMİR         

          Beydağ, Karaburun, Kınık, Kiraz.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    KAYSERİ         

          Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Talas.                  

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRKLARELİ      

       7   

    İl Merkezi, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize.         

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    KOCAELİ         

          Kandıra.                                          

       1

       --------------------------------------------------------------------

    KONYA         

          Akören, Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Cumra, Ereğli,   

                               Ilgın, Kadınhanı, Karapınar,Kulu,Sarayönü,Seydişehir.   

       12   

    --------------------------------------------------------------------

    MANİSA         

          Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı,      

                               Kula, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma.                        

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    MUĞLA         

       8   

    İl Merkezi, Dalaman, Datça, Köyceğiz, Milas, Ortaca.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    SAKARYA      

       9   

    Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek, Karasu,            

                               Pamukova, Sapanca.                                 

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    SAMSUN         

       10   

    İl Merkezi, Bafra, Çarşamba, Havza, Ondokuzmayıs,      

                               Tekkeköy, Terme.                                 

       7

       --------------------------------------------------------------------

    TEKİRDAĞ      

          Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Saray.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    TRABZON      

       11   

    İl Merkezi, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü,         

                               Çarşıbaşı, Maçka, Vakfıkebir, Yomra.                  

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    ZONGULDAK   

       12   

    İl Merkezi, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Karadeniz Ereğli.   

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRIKKALE      

       13   

    İl Merkezi, Bahşili.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    YALOVA         

          Altınova, Armutlu, Termal.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

                                                             TOPLAM   

          151

    --------------------------------------------------------------------

    1 SAYILI CETVEL

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: ÜÇÜNCÜ BÖLGE

    --------------------------------------------------------------------

    İLİ               

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI

       --------------------------------------------------------------------

    ADANA         

          Aladağ.                                          

       1

       --------------------------------------------------------------------

    AFYON         

       1   

    İl Merkezi, Bayat, Bolvadin, Çay, Dazkırı, Dinar,          

                               Emirdağ, İscehisar, Sandıklı, Sultandağı, Şuhut.         

       11   

    --------------------------------------------------------------------

    AMASYA      

       2   

    İl Merkezi, Merzifon.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ANKARA      

          Güdül, Nallıhan.                                    

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ANTALYA      

          Gündoğmuş, İbradı.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    BALIKESİR      

          Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Marmara,   

                               Savaştepe, Sındırgı.                                 

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    BİLECİK         

       3   

    İl Merkezi, Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt.         

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    BOLU            

       4   

    İl Merkezi, Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu,          

                               Yeniçağa.                                    

             6   

    --------------------------------------------------------------------

    BURDUR         

       5   

    İl Merkezi, Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Karamanlı,          

                               Tefenni, Yeşilova.                                 

       7

       --------------------------------------------------------------------

    BURSA         

          Büyükorhan, Harmancık.                           

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANAKKALE   

          Yenice.                                          

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANKIRI         

       6   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ÇORUM         

       7   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    GİRESUN         

       8   

    İl Merkezi, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap,      

                               Piraziz, Tirebolu.                                    

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    DENİZLİ         

          Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Çal,          

                               Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Serinhisar.         

       12   

    --------------------------------------------------------------------

    EDİRNE         

          Enez, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu.                        

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ESKİŞEHİR      

          Alpu, Beylikova, Mihalgazi, Sarıcakaya, Seyitgazi.      

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    GAZİANTEP      

          Islahiye, Nizip.                                    

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    HATAY         

          Altınözü, Hassa, Kumlu, Yayladağı.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ISPARTA         

       9   

    İl Merkezi, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen,            

                               Keçiborlu, Senirkent, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç.   

       10   

    --------------------------------------------------------------------

    İÇEL            

          Çamlıyayla, Gülnar.                                 

       2

       --------------------------------------------------------------------

    KASTAMONU   

       10   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    KAYSERİ         

          Felahiye, Sarıoğlan, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar.         

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRKLARELİ      

          Demirköy, Kofçaz, Pehlivanköy.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRŞEHİR      

       11   

    İl Merkezi, Kaman.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    KONYA         

          Altınekin, Bozkır, Doğanhisar, Güneysınır, Hadım,       

                               Hüyük, Taşkent, Yunak.                              

       8

       --------------------------------------------------------------------

    KÜTAHYA      

       12   

    İl Merkezi, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı.               

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    MANİSA         

          Selendi.                                          

       1

       --------------------------------------------------------------------

    K.MARAŞ      

       13   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    MUĞLA         

          Kavaklıdere, Ula, Yatağan.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    NEVŞEHİR      

       14   

    İl Merkezi, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir,          

                               Hacıbektaş, Ürgüp.                                 

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    NİĞDE         

       15   

    İl Merkezi, Bor.                                    

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    SAKARYA      

          Ferizli, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Söğütlü,          

                               Taraklı.                                       

          6   

    --------------------------------------------------------------------

    ORDU            

       16   

    İl Merkezi, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ulubey, Ünye.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    RİZE            

       17   

    İl Merkezi, Çayeli, Derepazarı, İyidere, Pazar.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    SAMSUN         

          Alaçam,Kavak,Ladik,Salıpazarı,Vezirköprü,Yakakent.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    SİNOP         

       18   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    TRABZON      

          Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı,      

                               Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya.                        

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    TOKAT         

       19   

    İl Merkezi, Niksar, Turhal.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    UŞAK            

       20   

    İl Merkezi, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    YOZGAT         

       21   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ZONGULDAK   

          Gökçebey.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    AKSARAY      

       22   

    İl Merkezi, Eskil, Ortaköy.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    KARAMAN      

       23   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    KIRIKKALE      

          Balışeyh, Delice, Keskin, Yahşihan.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    BARTIN         

       24   

    İl Merkezi, Amasra.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    KARABÜK      

       25   

    İl Merkezi, Eskipazar, Safranbolu.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    OSMANİYE      

       26   

    İl Merkezi, Bahçe, Düziçi, Kadirli, Toprakkale.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    DÜZCE         

       27   

    İl Merkezi, Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova, Kaynaşlı.   

       5   

    --------------------------------------------------------------------

                                                             TOPLAM   

        201   

    --------------------------------------------------------------------

    1 SAYILI CETVEL

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: DÖRDÜNCÜ BÖLGE

    --------------------------------------------------------------------

    İLİ               

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI

       --------------------------------------------------------------------

    ADANA         

          Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    AFYON         

          Başmakçı, Çobanlar, Evciler, Hocalar, İhsaniye,         

                               Kızılören, Sincanlı.                                 

       7

       --------------------------------------------------------------------

    AMASYA      

          Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ANKARA      

          Evren.                                             

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ARTVİN         

       1   

    İl Merkezi, Arhavi, Hopa.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    BİLECİK         

          İnhisar, Pazaryeri, Yenipazar.                        

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    BOLU            

          Dörtdivan, Kıbrıscık, Seben.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    BURDUR         

          Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi, Kemer.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANAKKALE   

          Bozcaada, Gökçeada (İmroz).                        

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANKIRI         

          Atkaracalar, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kurşunlu,   

                               Orta, Şabanözü, Yapraklı.                           

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇORUM         

          Alaca, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Osmancık,      

                               Sungurlu.                                    

             7   

    --------------------------------------------------------------------

    DİYARBAKIR   

       2   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    ELAZIĞ         

       3   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ESKİŞEHİR      

          Günyüzü, Han, Mihalıçcık.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ERZİNCAN      

       4   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ERZURUM      

       5   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    GAZİANTEP      

          Araban, Kargamış, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.         

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    GİRESUN         

          Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce,               

                               Şebinkarahisar, Yağlıdere.                           

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    ISPARTA         

          Aksu, Sütçüler, Yenişarbademli.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    KASTAMONU   

          Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani,      

                               İnebolu, Seydiler, Taşköprü, Tosya.                  

       10   

    --------------------------------------------------------------------

    KAYSERİ         

          Akkışla, Özvatan, Sarız, Tomarza.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRŞEHİR      

          Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Mucur.         

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    KONYA         

          Ahırlı, Çeltik, Derbent, Derebucak, Emirgazi,            

                               Halkapınar, Tuzlukçu, Yalıhüyük.                     

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    KÜTAHYA      

          Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç,            

                               Dumlupınar, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane.               

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    MALATYA      

       6   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    K.MARAŞ      

          Afşin, Elbistan, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    NEVŞEHİR      

          Kozaklı.                                          

       1

       --------------------------------------------------------------------

    NİĞDE         

          Altunhisar, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ORDU            

          Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy,            

                               Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Kumru,         

                               Mesudiye.                                    

          11   

    --------------------------------------------------------------------

    RİZE            

          Ardeşen, Çamlıhemşin, Fındıklı, Güneysu, Hemşin,       

                               İkizdere, Kalkandere.                                 

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    SAMSUN         

          Asarcık, Ayvacık.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    SİNOP         

          Ayancık, Boyabat, Gerze, Türkeli.                     

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    SİVAS         

       7   

    İl Merkezi, Divriğ, Gemerek, Suşehri, Şarkışla.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    TOKAT         

          Almus, Erbaa, Zile.                                 

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ŞANLIURFA      

       8   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    VAN            

       9   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    YOZGAT         

          Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan,            

                               Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yerköy.            

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    AKSARAY      

          Ağaçören, Gülağaç, Güzelyurt, Sarıyahşi.               

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    KARAMAN      

          Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir,            

                               Sarıveliler.                                    

          5   

    --------------------------------------------------------------------

    KIRIKKALE      

          Çelebi, Karakeçili, Sulakyurt.                        

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    BARTIN         

          Kurucaşile, Ulus.                                    

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    KARABÜK      

          Eflani, Ovacık, Yenice.                              

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    KİLİS            

       10   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    OSMANİYE      

          Hasanbeyli, Sumbas.                                 

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    DÜZCE         

          Çilimli, Gölyaka, Yığılca.                              

       3   

    --------------------------------------------------------------------

                                                                TOPLAM   

    179   

    --------------------------------------------------------------------

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: BEŞİNCİ BÖLGE

    --------------------------------------------------------------------

    İLİ               

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI

       --------------------------------------------------------------------

    ADIYAMAN      

       1   

    İl Merkezi, Besni, Çelikhan, Gölbaşı,Kahta,Samsat,Tut.   

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    AMASYA      

          Göynücek, Hamamözü.                              

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ARTVİN         

          Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat, Yusufeli.            

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    BİTLİS         

          Adilcevaz, Ahlat, Tatvan.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇANKIRI         

          Bayramören, Kızılırmak.                              

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    ÇORUM         

          Bayat, Boğazkale, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy,Uğurludağ.   

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    DİYARBAKIR   

          Bismil, Çermik, Çınar, Ergani, Silvan.                  

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    ELAZIĞ         

          Baskil, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice.         

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    ERZİNCAN      

          Refahiye, Tercan, Üzümlü.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    ERZURUM      

          Aşkale, Horasan, Ilıca, İspir, Narman, Oltu, Pasinler,      

                               Tortum.                                       

          8   

    --------------------------------------------------------------------

    GİRESUN         

          Çamoluk.                                       

          1   

    --------------------------------------------------------------------

    GÜMÜŞHANE   

       2   

    İl Merkezi, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul.            

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    KARS            

       3   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    KASTAMONU   

          Ağlı, Azdavay, Daday, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi,   

                               Küre, Pınarbaşı, Şenpazar.                           

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    MALATYA      

          Akçadağ, Arapkir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir,      

                               Hekimhan, Yeşilyurt.                                 

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    K.MARAŞ      

          Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak.               

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    MARDİN         

       4   

    İl Merkezi.                                       

       1

       --------------------------------------------------------------------

    ORDU            

          Aybastı, Korgan.                                    

       2

       --------------------------------------------------------------------

    SİİRT            

       5   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    SİNOP         

          Dikmen, Durağan, Erfelek, Saraydüzü.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    SİVAS         

          Akıncılar, Altınyayla, Doğanşar, Gölova, Gürün,          

                               Hafik,İmranlı,Kangal,Koyulhisar,Ulaş,Yıldızeli,Zara.      

       12   

    --------------------------------------------------------------------

    ŞANLIURFA      

          Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Harran,          

                               Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir.                     

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    TOKAT         

          Artova, Başçiftlik,Pazar,Reşadiye,Sulusaray,Yeşilyurt.   

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    VAN            

          Başkale, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    YOZGAT         

          Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Yenifakılı.               

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    BAYBURT      

       6   

    İl Merkezi, Aydıntepe, Demirözü.                     

       3   

    --------------------------------------------------------------------

    BATMAN      

       7   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    IĞDIR            

       8   

    İl Merkezi.                                       

       1   

    --------------------------------------------------------------------

    KİLİS            

          Elbeyli, Musabeyli, Polateli.                           

       3   

    --------------------------------------------------------------------

                                                             TOPLAM   

        128   

    --------------------------------------------------------------------

    1 SAYILI CETVEL

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN BÖLGELER

    (İL MERKEZLERİ VE İLÇELER)

    BÖLGESİ: ALTINCI BÖLGE

    --------------------------------------------------------------------

    İLİ               

    SIRA   

    İLÇESİ                                          

    SAYI

       --------------------------------------------------------------------

    ADIYAMAN      

          Gerger, Sincik.                                    

       2   

    --------------------------------------------------------------------

    AĞRI            

       1   

    İl Merkezi, Diyadin, Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur,       

                               Patnos, Taşlıçay, Tutak.                              

       8

       --------------------------------------------------------------------

    BİNGÖL         

       2   

    İl Merkezi, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan,          

                               Yayladere, Yedisu.                                 

       8

       --------------------------------------------------------------------

    BİTLİS         

       3   

    İl Merkezi, Güroymak, Hizan, Mutki.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    DİYARBAKIR   

          Çüngüş, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice.   

       8   

    --------------------------------------------------------------------

    ELAZIĞ         

          Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan.                  

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    ERZİNCAN      

          Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli.               

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    ERZURUM      

          Çat, Hınıs, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Olur,          

                               Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Uzundere.               

       10   

    --------------------------------------------------------------------

    HAKKARİ      

       4   

    İl Merkezi, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova.               

       4   

    --------------------------------------------------------------------

    KARS            

          Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış,         

                               Selim, Susuz.                                    

          7   

    --------------------------------------------------------------------

    MALATYA      

          Arguvan, Doğanyol, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan.   

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    MARDİN         

          Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat,            

                               Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli.                     

       9   

    --------------------------------------------------------------------

    MUŞ            

       5   

    İl Merkezi, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto.      

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    SİİRT            

          Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan.         

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    TUNCELİ         

       6   

    İl Merkezi, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye,       

                               Ovacık, Pertek, Pülümür.                              

       8

       --------------------------------------------------------------------

    ŞANLIURFA      

          Halfeti.                                          

       1

       --------------------------------------------------------------------

    VAN            

          Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Özalp, Saray.               

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    ŞIRNAK         

       7   

    İl Merkezi, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil,          

                               Silopi, Uludere.                                    

       7   

    --------------------------------------------------------------------

    BATMAN      

          Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason.               

       5   

    --------------------------------------------------------------------

    ARDAHAN      

       8   

    İl Merkezi, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof.            

       6   

    --------------------------------------------------------------------

    IĞDIR            

          Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca.                        

       3   

    --------------------------------------------------------------------

                                                             TOPLAM   

        122   

    --------------------------------------------------------------------

    2 SAYILI CETVEL (Mülga cetvel: 03/04/2008- 26836 S.R.G Yön/17.mad.)    

    EK-3

    MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ADI SOYADI :

    Tahsili :

    -----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------

    SİCİL NO :

    Müktesep Hak Aylığı D/K:

    -----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------

    BİRİMİ :

    Memuriyete Başlama Tar.: ...../...../.....

    -----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------

    GÖREV UNVANI:

    Yerdeğiştirmeye Tabi

    Göreve Başlama Tarihi : ...../...../.....

    -----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------

    --

    --

    GÖREV YERİ :

    Eşim; Çalışıyor

    --

    Çalışmıyor

    --

    -----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------

    NÜFUS KAYDI VE İKAMET BİLGİLERİ

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    KENDİSİ

    EŞİNİN

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    Medeni Hali

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    Doğum Tarihi ve Yeri (İl/İlçe)

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    Son 20 Yıl İçinde Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    En Az 15 Yıl Süreyle İkamet Edilen Yer (İl/İlçe)

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    Maddi İlişkisinin Bulunduğu Yer (İl/İlçe)

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    İkamet Adresi

    -----------------------------------------------------

    ----------------------

    ---------------------------------------

    DEĞİŞTİRMEYE TABİ GEÇEN HİZMETLERİ

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Unvanı

    Bölgesi

    Görev Yeri (İl/İlçe)

    Görev Süresi (Yıl,Ay,Gün)

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    -------------------------------------------

    -----------

    --------------------

    ---------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    HALEN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU GÖREV YERİ BİLGİLERİ

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bölgesi

    Hizmet Alanı (İl/İlçe)

    Göreve Başladığı Tarih

    Görev Süresi (31 Temmuz İtibariyle)

    -------

    -------------------------

    -------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    İSTİSNA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    7. Madde (e) Bendi

    5 veya 6. Bölgeye atanmak istiyorum

    --

    --

    5 veya 6. Bölgede kalmak istiyorum

    --

    --

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    7. Madde (i) Bendi

    Takip eden yılın 17 Temmuz tarihinde emekli İstiyorum

    --

    olacağımdan, bu yıl yerimde kalmak;

    --

    İstemiyorum

    --

    --

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sağlık durumu nedeniyle; - Yerimde kalmak istiyorum

    --

    --

    - Bölge içinde başka hizmet alanına atanmak istiyorum

    --

    --

    - Başka bölgeye atanmak istiyorum

    --

    --

    11. Madde

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Eş durumu nedeniyle;

    Eşinin Adı Soyadı:

    - Yerimde kalmak istiyorum

    --

    Unvanı :

    --

    Çalıştığı Kurum ve Yer:

    - Başka hizmet alanına atanmak

    --

    Yerdeğiştirmeye Tabi mi?:

    istiyorum

    --

    - Başka bölgeye atanmak istiyorum.

    --

    --

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    - Bakanlıkta fiilen 25 yıllık hizmet süresi ile 5 ve 6. bölge dahil 3 hizmet bölgesindeki zorunlu

    çalışma süremi tamamladığımdan;

    17. Madde

    - Yerimde kalmak istiyorum

    --

    --

    - Başka hizmet alanına atanmak istiyorum

    --

    --

    - Başka bölgeye atanmak istiyorum.

    --

    --

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21. Madde Bulunduğum hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanmak istiyorum

    --

    --

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SURETİYLE ATANMAK İSTENİLEN HİZMET ALANI

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Hizmet Bölgesi

    İli

    İlçesi

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    ------------------

    ---------------------------------------

    ---------------------------------------------------------

    EKİ:

    YUKARIDAKİ BİLGİLER TARAFIMDAN DOLDURULMUŞTUR.

    (İmza/Tarih)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Not: 1- Sağlık ve eş durumu belgeleri ile emeklilik dilekçesi ve emeklilik belgesi (3 nüsha) bu forma eklenecektir.

    2- Boş kutucuklara (x) işareti konulacaktır.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar