BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24186

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesine göre 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli tabloda gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

    A) MERKEZ TEŞKİLATI

    1 - GENEL MÜDÜRLÜK      DİSİPLİN AMİRİ            ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    MAKAMI

    a) Genel Müdür         Bakan

    b) Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür            Bakan

    c) Diğer Personel         İlgili Genel Müdür Yrd.          Genel Müdür

    2 - HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    -----------------------

    a) I. Hukuk Müşaviri         Genel Müdür            Bakan

    b) Hukuk Müşaviri         I. Hukuk Müşaviri         Genel Müdür

    c) Diğer Personel         Hukuk Müşaviri            I. Hukuk Müşaviri

    3 - DAİRE BAŞKANLIKLARI

    -------------------------

    a) Daire Başkanı         İlgili Genel Müdür Yrd.         Genel Müdür

    b) Şube Müdürleri         Daire Başkanı            İlgili Genel Müdür Yrd.

    c) Diğer Personel         İlgili Şube Müdürü         Daire Başkanı

    4 - PERSONEL ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

    --------------------------------

    a) Şube Müdürü            İlgili Genel Müdür Yrd.      Genel Müdür

    b) Diğer Personel            Şube Müdürü         İlgili Genel Müdür Yrd.

    5 - İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

    -------------------------------------------

    a) Şube Müdürü            İlgili Genel Müdür Yrd.      Genel Müdür

    b) Diğer Personel            Şube Müdürü         İlgili Genel Müdür Yrd.

    6 - SAVUNMA UZMANLIĞI   DİSİPLİN AMİRİ            ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    -----------------------   --------------         ------------------

    a) Savunma Uzmanı         İlgili Genel Müdür Yrd.      Genel Müdür

    b) Diğer Personel         Savunma Uzmanı      İlgili Genel Müdür Yrd.

    B) TAŞRA TEŞKİLATI

    -------------------

    1 - İL MÜDÜRLÜKLERİ

    --------------------

    a) İl Müdürü               Vali            Genel Müdür

    b) Şube Müdürü            İl Müdürü         İlgili Genel Müdür Yrd.

    c) Diğer Personel            İlgili Şube Müdürü      İl Müdürü

    C) YURT DIŞI TEŞKİLATI

    -----------------------

    1 - BASIN MÜŞAVİRLİKLERİ

    -------------------------

    a) Basın Müşaviri veya      Misyon Şefi            Genel Müdür

    Büro Sorumlusu

    b) Ataşe            Basın Müşaviri            Misyon Şefi

    c) Diğer Personel         Basın Müşaviri veya         Misyon Şefi

                   Büro Sorumlusu

    2 - BASIN ATAŞELİKLERİ

    -----------------------

    a) Basın Ataşesi         Misyon Şefi            Genel Müdür

    b) Diğer Personel         Basın Ataşesi            Misyon Şefi

    Mevzuat Kanunlar