TAPU VE KADASTRO DENETMENLERİNİN MESLEĞE GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Başbakanlıktan

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/10/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24210

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Denetmen Yardımcılığına alınacaklar ve Denetmenliğe atanacaklarda aranan nitelikleri, bunların görev yetki ve sorumluluklarını, yetişme şekillerini, çalışma usullerini, görevden alınma ve ayrılmalarını, Denetmen yardımcılarına uygulanacak giriş ve yeterlik sınavları ile ilgili esas ve usulleri belirlemek, hizmet gerekleri, sicil, kıdem, kariyer, liyakat, sınav ve benzeri ölçütlere göre düzenleme yaparak, inceleme, soruşturma, denetim hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak, etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Denetmen yardımcılarının seçimini, yetiştirilmesini, Tapu ve Kadastro Denetmenliğine atanmasını, Tapu ve Kadastro Denetmen ve Denetmen yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ve bu Kanuna 4576 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    Teftiş Kurulu Başkanı: Tapu ve Kadastro Teftiş Kurulu Başkanını,

    Müfettiş: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettiş ve müfettişlerini,

    Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

    Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

    Koordinatör Denetmen: Koordinasyondan sorumlu olarak görevlendirilen Denetmeni,

    Denetmen: Tapu ve Kadastro Denetmenini,

    Denetmen Yardımcısı: Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısını,

    Denetim Bölgesi: Denetmen ve Denetmen Yardımcısının atandığı ve görev yaptığı Bölge Müdürlüğünün görev ve yetki alanındaki bağlı Tapu Sicil ve Kadastro müdürlüklerini,

    Giriş Sınavı: (Değişik tanım: 18/11/2001 - 24587 S. R.G. Yön./1. md.) Denetmen Yardımcılığına alınacaklara uygulanacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı ile Genel Müdürlüğün gerekli görmesi halinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavdır,

    Değerlendirme Sınavı: Temel, hazırlayıcı ve staj eğitimi sonunda Denetmen yardımcılarının başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı,

    Yeterlik Sınavı: Tapu ve Kadastro Denetmenliğine atanacaklara uygulanacak sınavı, ifade eder.

    Temel İlkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:

    a) İnceleme, soruşturma, denetim, değerlendirme ve rehberlik hizmetlerinde kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte denetmenlik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,

    b) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek,

    c) Atama ve yükselmelerde görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,

    d) Personel ve kurum değerlendirmesini tarafsızlık, güvenirlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak,

    e) Deneyimli uzman personel yetiştirmek.

    İKİNCİ BÖLÜM : Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş Sınavına Katılma

    Madde 6 - (Değişik fıkra: 18/11/2001 - 24587 S. R.G. Yön./2. md.) Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına, 13/03/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) başarılı olanlardan kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı Kılavuzu ve/veya kurum ilanlarında Genel Müdürlükçe tespit edilen puanı almış olanlardan giriş koşullarını taşıyanlar katılabilir.

    (Değişik fıkra: 18/11/2001 - 24587 S. R.G. Yön./2. md.) Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı,Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde koşulların Kurumlar için merkezi eleme sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda belirtilmek ve mülakat uygulanmak suretiyle giriş sınavı olarak uygulanabilir.

    Giriş sınavları, aksi ilanda belirtilmedikçe Ankara'da Genel Müdürlükte yapılır.

    Giriş Sınavına Başvuru Koşulları

    Madde 7 - Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına başvuruda bulunacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartların yanında aşağıda belirlenen koşullar aranır:

    a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotoğrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile en az dört yıllık eğitim veren dengi yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak,

    b) Denetmen Yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Devlet memuru veya sözleşmeli personel olanlar için son üç yılın sicil notu en az iyi derecede olmak,

    d) Daha önce iki kez Denetmen Yardımcılığı sınavına girip de kazanamamış olmamak,

    e) Memur veya sözleşmeli personel olup da sınava katılacaklar için sicilden silinme süresinde aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

    Giriş Sınavı İçin Duyuru ve Başvuru

    Madde 8 - Genel Müdürlükçe (Personel Dairesi Başkanlığınca) Denetmen Yardımcısı ihtiyacı, öğretim dallarına göre kontenjan sayısı, başvuru koşulları, yeri, zamanı, kadro sayısı ve sınava ilişkin bilgiler sınav tarihinden en az bir ay öncesinden Resmi Gazetede ve günlük yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilir. Ayrıca, genelge ile Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına duyurulabilir.

    Adaylar, Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunurlar.

    Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

    b) Yüksek öğrenim diploma sureti veya belgesi,

    c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

    d) 4,5 x 6 ebadında 6 adet fotoğraf,

    e) Adli sicil kaydı,

    f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi,

    g) (Ek bent: 25/04/2001 - 24383 S. R.G. Yön./2. md.) Eleme Sınavına tabi olanlar için kazandığına dair sınav sonuç belgesi.

    Başvuru formları, sicil dosyaları mahallinde tutulanlar için ilgili bölümleri sorumlu birimlerce doldurulduktan sonra, sicil dosyaları Genel Müdürlükte tutulan personelin başvuru formları da doğrudan Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen koşulları taşıyan adayların başvuru formlarını Personel Dairesi Başkanlığı inceleyerek, sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesini sınav tarihinden en az on gün önce ilgililere gönderir.

    Giriş sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların başvuruları kabul edilmez. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılarak atamaları iptal edilir. Genel Müdürlükte memur olanlar durumlarına uygun görevlere döndürülürler.

    Sınav Komisyonu ve Görevleri

    Madde 9 - Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı ile Genel Müdürce görevlendirilen üç üyeden oluşan Giriş Sınav Komisyonu kurulur. Görevlendirilen üyeler için iki yedek üye belirlenir.

    Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Giriş, değerlendirme ve yeterlik sınavının yapılmasını sağlamak,

    b) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

    c) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek.

    Sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav Konuları ve Puan Değerleri

    Madde 10 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır:

    a) Yazılı Sınav

    Yazılı sınav çoktan seçmeli test tekniği ile 100 sorudan az olmamak üzere yapılır. Soruların %20'si genel kültür bilgisi, %60'ı özel alan bilgisi ve %20'si yabancı dil konularını kapsar.

    Bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar, sözlü sınava çağrılırlar.

    Özel Alan Bilgisi:

    A - Hukuk Bölümü:

    a - Anayasa Hukuku,

    b - Medeni Hukuk (Başlangıç, Şahıs, Aile, Miras ve Eşya Hukuku),

    c - Borçlar Hukuku (Genel ve Özel),

    d - Ticaret Hukuku (Şirketler),

    e - Ceza Hukuku (Genel ve Özel),

    f - Genel olarak tapu ve kadastro mevzuatı.

    B - Fen Bölümü:

    a - Ölçme Bilgisi,

    b - Jeodezi,

    c - Fotoğrametri,

    d - Dengeleme,

    e - Yüksek Matematik,

    f - Genel olarak tapu ve kadastro mevzuatı.

    Hukuk bölümünden girenler fen bölümü, fen bölümünden girenler hukuk bölümü sorularından sorumlu tutulmazlar.

    b) Sözlü Sınav

    Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 60 puan, temsil yeteneği ile tutum ve davranışlarından 20 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir.

    Sözlü sınav soruları sınav komisyonu tarafından en az iki gün önce konu başlıklarına göre ayrı ayrı hazırlattırılır. Hazırlanan sorular torbalara konulduktan sonra tutanakla tespit edilerek ağızları mühürlenir. Adaylar her konudan komisyonca belirlenecek usul ve esaslara göre soruyu torbadan çekerek cevaplandırırlar.

    Giriş Sınavının Değerlendirilmesi

    Madde 11 - Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak sıralama yapılır. Bu sıralamada 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar sınavı başarmış sayılır. Başarılı olanların sayısının ihtiyaçtan fazla olması durumunda, en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı belirlenir.

    Puanların eşitliği durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılır:

    a) Tapu ve kadastro hizmetini ilgilendiren konularda doktora yapmış olmak,

    b) Tapu ve kadastro hizmetini ilgilendiren konularda yüksek lisans yapmış olmak,

    c) Yazılı sınavda alan bilgisi notu üstün olmak,

    d) Yabancı dil bilgisi yeterliği veya puanı fazla olmak.

    Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 12 - Giriş sınavı sonuçları, sözlü sınavı izleyen bir hafta içinde Genel Müdürlükte ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 13 - Giriş sınavı ile ilgili belgeler Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen sürelerde saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetmen Yardımcılığına Atama ve Yetiştirilme

    Denetmen Yardımcılığına Atama

    Madde 14 - Giriş sınavını kazananlar; görevlerini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunu, Genel Müdürlükçe (Personel Dairesi Başkanlığı) belirlenecek sağlık kurumlarından alacakları raporla belgelendirmeleri durumunda kura ile ihtiyaç duyulan Bölge müdürlüklerine atanırlar. Ataması yapılıp kanuni süre içinde mazeretsiz göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiçbir biçimde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılır.

    Denetmen Yardımcılığına atanıp göreve başlayanlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şekilde hizmet içi eğitime alınırlar.

    Denetmen Yardımcılarının Atanamayacağı Hizmet Yerleri

    Madde 15 - Denetmen Yardımcıları, kendilerinin ve eşlerinin nüfusa kayıtlı oldukları veya doğdukları veya nüfusa kayıtlı olmamakla beraber en az on beş yıl süreyle ikamet ettikleri yerlerde bulunan Bölge Müdürlüğüne atanamazlar.

    Ancak Büyükşehir statüsündeki illerde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

    Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 16 - Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesi 02/12/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine göre temel, hazırlayıcı ve staj eğitimi şeklinde yapılır.

    Denetmen Yardımcılığı yetiştirme programı; birinci yıl temel, hazırlayıcı ve rehber denetmen refakatinde staj eğitimine, ikinci yıl denetmen refakatinde görev başında yetiştirme eğitimine ve üçüncü yıl bağımsız olarak görev yapılmasına imkan verilecek şekilde, Teftiş Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Görev başında yetiştirme eğitimi Denetmen Yardımcılığı yetiştirme programında belirlenir. Bu programda; rehberlik ve iş başında yetiştirme, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme konuları, tutum ve davranışlar ile değerlendirme sınavı usul ve esasları yer alır.

    İkinci yılın sonunda yapılan değerlendirme sınavı sonucu yeterli olduğu belirlenen Denetmen Yardımcıları Bölge Müdürünün teklifi ve sicil amiri Valinin onayı ile denetim ve değerlendirme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma hizmetlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

    Rehber Denetmen ile Koordinatör Denetmen ve Bölge Müdürü; Denetmen yardımcıları hakkında yetiştirme eğitimi ile ilgili olarak her yıl bir değerlendirme yaparlar ve üç yıllık dönem sonunda yetişme puanı verirler.

    Denetmen yardımcılarının yetiştirilme devresinde görev yerleri değiştirilemez ve başka birim veya kurumlarda geçici olarak görevlendirilemezler.

    Yeterlik Sınavından Önce Denetmen Yardımcılığından Çıkarılma

    Madde 17 - Yetiştirme eğitimi sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olamayanlar veya rehberliklerinde çalıştıkları Denetmen, Koordinatör Denetmen ve Bölge Müdürü tarafından yapılacak değerlendirmeye göre denetmenlik görevinde başarılı olamayacağı anlaşılan veyahut denetim mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan Denetmen yardımcıları hakkında düzenlenecek rapora dayalı olarak, Bölge Müdürünün önerisi üzerine Genel Müdür tarafından yeterlik sınavı beklenmeksizin durumlarına uygun başka bir yer ve göreve atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Denetmenliğe Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yeterlik Sınavı

    Madde 18 - Yeterlik sınavı; Denetmen yardımcılarının mevzuat bilgilerini ve buna ilişkin uygulamaları, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yöntemlerini, mesleki yardım, rehberlik, iş başında yetiştirme ile ilgili bilgi ve niteliği kazanma dereceleri ile genel kültürü içeren konularda üç yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınav, yazılı olarak sınav komisyonunca yapılır.

    Yeterlik Sınav Komisyonu ve Görevleri

    Madde 19 - Yeterlik sınav komisyonu, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen giriş sınav komisyonunda yer alan başkan ve üyelerden oluşur.

    Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

    a) Yeterlik sınavının yapılmasını sağlamak,

    b) Yeterlik sınavı sonucuna göre başarı listesi düzenlemek, sınav sonucuna yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

    Yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Yeterlik Sınavına Çağrılma

    Madde 20 - Denetmen yardımcıları, bölgeler arası hizmet standardını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda, yeterlik sınavından en az üç ay önce ve en az 1 ay süreyle Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan hizmet içi eğitim sonunda, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihte yeterlik sınavına çağrılır. Personel Dairesi Başkanlığınca yeterlik sınavına ilişkin hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce denetmen yardımcılarına duyurulur.

    Yeterlik Sınav Konuları ve Puan Değerleri

    Madde 21 - Yeterlik sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

    a) Mevzuat ve Uygulamaları %40,

    1 - Hukuk Bölümü İçin

    a) 2644 sayılı Tapu Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve uygulaması,

    b) Tapu Sicil Tüzüğü ve ilgili kanunlarla uygulama şekli,

    c) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile yönetmelikleri ve uygulaması,

    d) Tapu ve kadastro harçlarının tahakkuk ve tahsili,

    e) Mali konular (Devlet bütçesi, döner sermaye, Harcırah Kanunu),

    f) Fenni konularda genel kavramlar.

    2 - Fen Bölümü İçin

    a) Kadastro ölçmeleri,

    b) Nirengi ve poligon, sistem kurma hesapları,

    c) Ölçmede kullanılan araçlar,

    d) Yüzölçüm hesaplamaları,

    e) Fotoğrametrik metodla kadastral plan tanzim esasları,

    f) Kıymetlendirme ve foto plan sistemleri,

    g) Değişiklik işlemleri,

    h) Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği,

    ı) Hukuki konularda genel kavramlar.

    b) Denetim, İnceleme ve Soruşturma %50, (Her iki bölüm için)

    1 - Denetim Usulü:

    a) Tapu Sicil müdürlüklerinin denetimi,

    b) Kadastro Müdürlük ve şefliklerinin denetimi,

    c) Döner sermaye iş ve işlemleri denetimi.

    2 - Soruşturma ve Ön İnceleme Usulü:

    a) 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme,

    b) 3628 sayılı Kanun,

    c) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun soruşturmaya yönelik hükümleri,

    d) Türk Ceza Kanununun "Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler" bölümü ile memurlara müteallik hükümleri,

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (disiplin hükümleri),

    c) Genel Kültür %10.

    Yeterlik sınavının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sınav komisyonunca yapılır ve sınav sonucu Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 22 - Yeterlik sınavı ile yetiştirme dönemi başarı notu ortalaması 100 puan üzerinden 70 puan olanlar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı izleyen on beş gün içinde Genel Müdürlükte ilan edilir. Ayrıca, adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Yeterlik Sınavına Girmeyenler veya Başarı Gösteremeyenler

    Madde 23 - Geçerli bir özrü olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler, Genel Müdürlükçe Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan genel ve özel şartlara uygun görevlere atamaları yapılır.

    Geçerli bir özrü bulunması nedeniyle yeterlik sınavına giremeyenler, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte sınava alınırlar. Bu sınavda başarılı olamamaları veya sınava katılamama durumunda bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde işlem yapılır.

    Yeterlik Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 24 - Yeterlik sınavına ilişkin belgeler, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Denetmenliğe Atama

    Madde 25 - Yeterlik sınavında başarılı olan Denetmen Yardımcıları, Personel Dairesi Başkanlığının önerisi üzerine, Genel Müdür onayı ile bulundukları veya ihtiyaç bulunan Bölge Müdürlüklerine Denetmen olarak atanırlar. Denetmenlerin kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecesine göre belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Görevlendirme, Koordinasyon ve Büro Hizmetleri

    Görevlendirme ve Koordinasyon

    Madde 26 - Denetmen ve Denetmen yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülen bölge müdürlüklerinde görevlendirilir. Genel Müdürlük tarafından uygun görülen Bölge müdürlüklerinde denetmenlerin faaliyetleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Bölge müdürünün önerisi ve Genel Müdürün onayı ile kıdemli bir Denetmen görevlendirilir.

    Bu şekilde bir görevlendirme yapılmışsa denetim hizmetinin sevk ve idaresinden Bölge Müdürüne karşı Koordinatör Denetmen sorumludur.

    Koordinatör Denetmenin Görev ve Yetkileri

    Madde 27 - Koordinatör Denetmenin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Denetmen ve Denetmen yardımcılarını toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve yönetmek,

    b) Müdürlüklerin yönetici ve personel sayıları ile bölgenin coğrafi, idari ve ekonomik durumunu dikkate alarak, denetim programlarını hazırlamak, onaya sunmak, uygulanmasını sağlamak,

    c) Denetmen ve Denetmen yardımcıları ile emrindeki personelin çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

    d) Denetmen ve Denetmen yardımcıları tarafından düzenlenen soruşturma raporları ile ön inceleme ve inceleme raporlarını incelemek,

    e) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarını onaya sunmak, ilgili birimlere göndermek,

    f) Denetmen ve Denetmen yardımcıları arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, hizmet içinde yetiştirilmeleri konusunda gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,

    g) İnceleme ve soruşturmalarda görevlendirilecek Denetmen ve Denetmen yardımcılarını belirlemek ve görev emri veya onayı için Bölge Müdürüne sunmak,

    h) Denetmen ve Denetmen yardımcıları arasında iş bölümü yapmak,

    ı) Mesleki toplantı, rehberlik, denetim ve inceleme gibi çalışmalara katılmak,

    j) Aylık çalışma ve hak ediş çizelgeleri ile yolluk bildirimini incelemek, Denetmen ve Denetmen yardımcılarının geçici görev yolluklarının alınmasında tahakkuk memurluğu görevini yürütmek,

    k) Mesleki toplantılarda alınan hizmete ilişkin kararların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,

    l) Denetmen ve denetmen yardımcılarının düzenlediği denetim raporlarını inceleyerek veya oluşturacağı komisyona inceleterek, Bölge Müdürüne sunmak,

    m) Komisyon çalışmalarına katılacak denetmen ve denetmen yardımcılarını belirlemek ve görevlendirmek üzere Bölge Müdürüne sunmak,

    n) Denetim görevi ile ilgili veri tabanını hazırlamak ve güncelleştirmek.

    Koordinatör Denetmen Emrinde Personel Görevlendirilmesi

    Madde 28 - Bölge müdürü tarafından, Koordinatör Denetmen emrinde yeterli sayıda personel görevlendirilir.

    Görevlendirilen bu personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Denetmen ve Denetmen yardımcılarından gelen denetim, inceleme ve soruşturma raporları ile ön inceleme ve diğer yazılarla ilgili evrak kayıt ile iş ve işlemleri yürütmek, raporları ve ön incelemeleri ilgili yerlere göndermek üzere evrakını hazırlamak,

    b) Denetim hizmeti ile ilgili kayıtları ve defterleri tutmak, dosyaları usulüne uygun olarak düzenlemek ve korumak,

    c) Her türlü araç, malzeme ve kırtasiye işlerini izlemek ve demirbaşların korunmasını sağlamak,

    d) Bölge Müdürü ve Koordinatör Denetmen tarafından verilecek denetim hizmetleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

    Görevliler iş ve işlemlerle ilgili edindikleri bilgileri açıklayamaz, gizlilik dereceli olan defter, rapor, ön inceleme ve diğer evrakı Bölge Müdürü veya Koordinatör Denetmenin izni olmadan kimseye gösteremez ve veremez.

    ALTINCI BÖLÜM : Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Görev Alanları, Yetkileri, Görev Emirleri ve İkamet Merkezleri

    Görev Alanları

    Madde 29 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarının, rehberlik ve iş başında yetiştirme, denetim ve değerlendirme, inceleme, soruşturma ve ön inceleme hizmetlerine yönelik olarak;

    a) Tapu Sicil müdürlükleri,

    b) Kadastro müdürlükleri ve bağlı Kadastro şeflikleri, görev alanlarını oluşturur.

    Denetmenlerin Görev ve Yetkileri

    Madde 30 - Denetmenlerin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Denetim ve değerlendirme;

    1) Görev alanlarındaki müdür ve diğer görevlilerin, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarında belirtilen amaçlara göre çalışmaları gerçekleştirme durumunu, çevre ile ilişkilerini, yeterlilik ve verimliliklerini, mevzuata uygun olarak çalışıldığını denetlemek ve değerlendirmek,

    2) Müdürlüklere ait bina ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte denetim raporu düzenleyerek Bölge Müdürlüğü Makamına veya görevlendirilmişse bu makama sunulmak üzere Koordinatör Denetmene vermek,

    3) Denetlenen müdürlüklerde müdür ve personel hakkında ayrı ayrı personel denetleme raporu düzenlemek.

    4) Denetlenen müdürlükler hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne sunmak.

    b) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;

    1) Müdürlüklerin denetiminden sonra personel ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, mesleki sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,

    2) Mesleki yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek ve bu kapsamda bölgesindeki personel ve yöneticilere rehberlik etmek,

    3) Denetimi ile yükümlü bulunduğu personel ve yöneticilere mesleki yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,

    4) Denetim, değerlendirme, inceleme, soruşturma hizmetlerinde denetmen yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetişmelerine yardımcı olmak.

    c) İnceleme;

    1) Mesleki konularla ilgili inceleme yapmak,

    2) Müdürlüklerin personel ile araç ve gereçlerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

    3) Müdürlüklerin iş ve çalışma durumu hakkında rapor düzenlemek,

    4) Müdürlüklerin iş hacimlerine göre faaliyetlerini değerlendirmek ve inceleme raporu düzenlemek,

    5) Müdürlüklerde denetim sistemi, denetim ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin toplantı gündemine alınma isteğini Bölge Müdürüne bildirmek,

    6) İlgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

    7) Meslek sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma yapmak.

    d) Soruşturma/Ön İnceleme;

    1) Disiplin ve memur yargılama usul hükümlerine göre, Bölge Müdürünce verilecek idari soruşturma veya Vali ve kaymakamlarca talep edilecek veya verilecek idari soruşturma veya ön inceleme emirleri gereğince soruşturma veya ön inceleme yapmak,

    2) İnceleme, ön inceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları taşra teşkilatı ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,

    3) Verilen soruşturmaya veya ön incelemeye zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak sonucunu ön inceleme ise yetkili mercie göndermek veya soruşturma raporuna bağlayıp Bölge Müdürlüğü Makamına veya görevlendirilmişse bu makama sunulmak üzere Koordinatör Denetmene vermek,

    4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile Bölge Müdürlüğü makamına veya görevlendirilmişse Koordinatör Denetmene bildirmek,

    5) Başlanılan bir ön inceleme veya soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak zamanında Bölge Müdürlüğü makamına veya görevlendirilmişse Koordinatör Denetmene bildirmek,

    6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili müdürlüklerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili birime vermek,

    7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,

    8) Soruşturmalarda ve ön incelemelerde muhbir, şikayetçi, sanık ve tanıkların ifadesine başvurulması gibi incelemenin/soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre hareket etmek,

    9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri veya tespit etmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek veya ön incelemeye esas olmak üzere yetkili mercie iletmek ve sonucundan Bölge Müdürlüğüne bilgi vermek,

    10) Düzenledikleri denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,

    11) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen ve kanunlarına göre soruşturması Cumhuriyet başsavcılarınca yapılacak konularda doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak ve Bölge Müdürlüğüne veya görevlendirilmişse Koordinatör Denetmene bilgi vermek.

    Denetmen Yardımcılarının Görevleri

    Madde 31 - Denetmen Yardımcılarının görevleri şunlardır:

    a) Staj döneminde yanında yetiştiği Denetmenin gözetiminde ona bağlı olarak verilen görevleri yapmak.

    b) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen görev başında yetiştirme eğitiminde yeterli oldukları anlaşılan Denetmen yardımcılarının, ikinci yılın sonunda, Bölge Müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütme görevi ile yetkili kılınması halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen görevleri yapmak.

    Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Uyacağı Hususlar

    Madde 32 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarının uyacağı hususlar şunlardır:

    a) Meslek ve statülerinin gerektirdiği saygınlığı, güven duygusunu ve tarafsızlığı zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.

    b) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yeri ve yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri gizli içerikli bilgileri açıklayamazlar.

    c) Görevleri sırasında mesleki yardım hizmeti dışında yürütme işlerine fiilen karışamazlar.

    d) Defter ve evrak üzerinde denetim yapıldığını gösterir belirti ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

    e) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kişilerle özel ilişkilerde bulunamazlar, bunlarla alışveriş yapamazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    f) Hiçbir şekilde memurlarla alacak-borç ilişkisine giremezler.

    g) Kendilerine ve başkalarına ait araç, gereç ve yayınları satamazlar veya bunların satışına aracı olamazlar.

    Görev Emirleri ve İkamet Merkezleri

    Madde 33 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarına inceleme ve soruşturmaya yönelik görev emirleri, görevlendirilmiş ise Koordinatör Denetmenin önerisi ve Bölge Müdürünün onayı, böyle bir görevlendirme yapılmamış ise doğrudan Bölge Müdürü emri ile verilir.

    Denetmen ve Denetmen yardımcılarına Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ilin Valisi ve Genel Müdür tarafından verilen emirler Bölge Müdürü aracılığı ile iletilir.

    Denetmen ve Denetmen yardımcılarının ikamet yeri Bölge Müdürlüğünün bulunduğu il merkezidir, büyükşehir bulunan illerde ise büyükşehir belediye sınırlarıdır.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 34 - Denetmenlerce, müdür ve diğer personelden;

    a) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme görevi sırasında suç kanıtları henüz elde edilmemiş olmakla beraber, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu sonucuna varılanlar,

    b) Denetim sonucunda gizli ve açık zimmet ile önemli yolsuzluğu görülen veyahut para ve para hükmündeki kağıtlar, ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen veya bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınanlar

    Haklarında, görevden uzaklaştırma önerisinde bulunulur.

    Görevden uzaklaştırma önerisinde, görevden uzaklaştırılması gereken kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu açık bir biçimde ortaya konulur.

    Görevden uzaklaştırma isteği, gerekçesiyle birlikte görevlendirme yapılmışsa Koordinatör Denetmenin isteği üzerine Bölge Müdürünün önerisi veya Bölge Müdürünün doğrudan talebi ile yazılı olarak soruşturma veya ön inceleme mir veya onayı veren ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci maddesinde belirtilen yetkililerden uygun görülene bildirilir. Görevden uzaklaştırma önerisi denetim, ön inceleme ve idari soruşturmanın her aşamasında yapılabilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılabilmesi için Denetmenin düzenleyeceği rapor Bölge Müdürü imzasıyla ilgili makama yazılı olarak bildirilir.

    Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına Yardım Yükümlülüğü

    Madde 35 - Denetmen ve Denetmen yardımcıları, görevleriyle ilgili yetkilerini kullanırken birim amirleri ve ilgililer her türlü yardımı yapmakla yükümlüdürler.

    Denetmen veya Denetmen yardımcılarınca yapılmakta olan denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında ilgili personelin izin talebi olması halinde, izin vermeye yetkili amirlerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi uyarınca bu husus dikkate alınır. Denetmen ve Denetmen yardımcıları, zorunluluk durumunda, yıllık iznini kullanmakta olan personelin görevine dönmesini yetkili amirden isteyebilirler.

    Tutulacak Defter ve Dosyalar

    Madde 36 - Görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak, denetmen ve denetmen yardımcıları;

    a) Gelen ve giden evrak defterini,

    b) İnceleme, ön inceleme ve soruşturma raporlarını,

    c) Çalışma programı, çalışma çizelgeleri ve görev yolluklarını, yazışmalarını, içeren dosyaları tutarlar.

    Denetmenlerin Hizmet İçi Eğitimi

    Madde 37 - Denetmenler mesleki bilgilerini yenilemek, geliştirmek ve uzmanlıklarını artırmak amacıyla Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitimle ilgili mevzuatında belirtilen hedefler doğrultusunda her yıl en az 15 gün hizmet içi eğitime alınırlar. Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşü ve koordinasyonunda Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir plan dahilinde denetmenlerin hizmet içi eğitimden geçirilmeleri zorunludur. Ayrıca denetmenler Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık programına alınabilirler. Gerektiğinde bütçe imkanları dahilinde Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

    Yıllık Denetim Programları, Süreleri ve Soruşturma İşleri

    Madde 38 - a) Programların Hazırlanması ve Onayı:

    Yıllık denetim programları, bölge müdürlüklerince hazırlanarak, başlaması için öngörülen tarihten en az iki ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemeyi müteakip gerekli ek ve değişikliklerden sonra, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    Bu programlarda; denetlenecek birimlerin adı ile kimin tarafından denetleneceği, denetimin başlama tarihi ve süresi gösterilir. Programlar, başlama tarihinden en az 10 gün önce denetmenlere yazıyla verilir.

    Programların düzenlenmesinde, denetim elemanı sayısı yeterli olduğu takdirde, denetime tabi birimlerin iki yılda en az bir kez denetlenmesi ilkesi esas alınır.

    b) Süre:

    Yıllık denetim programları, bölge merkezi ve taşra denetimi olarak iki kısımda uygulanır.

    Bölge merkezinde bulunan tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin denetimleri, seminer toplantıları, hizmet içi eğitim, izin ve soruşturma görevleri dışında taşra denetiminin bitiminden sonra başlar ve yeni taşra denetim programı başlangıcına kadar sürer.

    Taşrada yapılacak denetim süresi; yetkili kılınan Denetmen yardımcıları için 8 ay, Denetmen hizmeti 7 yıla kadar olanlar için 6 ay, Denetmen hizmeti 7 yıl ve fazla olanlar için 5 aydır.

    Taşra denetim programı iki bölüm halinde uygulanır. İkisi arasında en az 30 günlük süre bırakılır.

    Belirlenen bu süreler azami olup, bütçe ve personel imkanları ile hizmet gerekleri gözetilerek Genel Müdürlükçe denetim programlarının onaylanması sırasında daha az süre belirlenebilir.

    Birlikte Çalışma

    Madde 39 - Denetmen veya Denetmen yardımcıları, inceleme, soruşturma amacıyla görevin yeri ve kapsamı belli edilmek suretiyle müfettişler ile birlikte aynı birimde veya işte Genel Müdür emrine istinaden görevlendirildiklerinde, çalışmalarını müfettişe tabi olarak sürdürürler. Bu görevin bitimine kadar Denetmen veya Denetmen yardımcısına başkaca görev veya emir verilmez.

    Denetmenlere müşterek görev verildiğinde kıdemli Denetmen işin yapılması ile ilgili koordinatör olarak iş bölümü yapar, işin zamanında bitirilmesi için gereken tedbirleri alır, yazışmaları yapar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 40 - Denetmenler, çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Denetim,

    b) Basit veya Form Denetim,

    c) İnceleme,

    d) Soruşturma,

    e) Ön İnceleme,

    f) Suç İhbar, raporları ile tespit ederler.

    Cevaplı Denetim Raporları

    Madde 41 - a) Cevaplı denetim raporları yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında esas itibariyle üç nüsha olarak tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinin tasarruf ve fen servisleri için düzenlenir.

    b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da denetim dosyasında saklanmak üzere ilgili müdüre yazı ekinde verilir.

    c) Cevaplı Denetim Raporlarında;

    1 - İşlemleri denetlenen müdürün adı, soyadı ve memuriyet unvanları, denetlenen işlemlerin yevmiye tarih ve numaralarıyla kadastro müdürlüklerinde denetlenen tutanakların mahalle veya köy, ada ve parsel numaraları,

    2 - Hatalı ve noksan görülen hususların hangi Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3 - Raporun ilgililerce cevaplandırma süreleri,

    4 - Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, belirtilir.

    d) Cevaplı denetim raporları süresi içinde denetlenen müdür tarafından cevaplandırıldıktan sonra bölge müdürlüğü aracılığı ile Denetmene iade olunur. Denetmen kendisine iade olunan cevaplı denetim raporuna en geç 10 gün içinde son mütalaasını yazarak bölge müdürlüğüne geri verir.

    Son mütalaa yazılan cevaplı denetim raporları en geç 10 gün içinde ilgili şube müdürlüğüne gönderilir ve şube müdürlüklerince cevaplı denetim raporu değerlendirilerek denetlenen müdürlüğüne bölge müdürlüğünce talimat verilir. Verilen talimat ile raporun bir örneği ilgisine göre Genel Müdürlük daire başkanlıklarına gönderilerek bilgi verilir.

    Basit veya Form Denetim Raporları

    Madde 42 - Müdürlüklerin personel, idari ve mali işleri, arşiv, çalışma durumu ile döner sermaye işlemlerine ilişkin denetim sonucu noksanlıkları ve hatalı durumlarını tespit eden ve önerileri içeren raporlardır.

    İnceleme Raporları

    Madde 43 - a) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve tekliflerin,

    b) Denetimlerde cevaplı rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Bölge Müdürlüğünce incelettirilecek çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    d) Yapılan inceleme sonucunda cezai takibi gerektirir hal görülmediği takdirde, yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi amacı ile inceleme raporları düzenlenir.

    İnceleme raporuna ilişkin olarak, müdürlüğüne talimat verilmesini gerektiren hususlar için bölge müdürlüğünce talimat verilir. Verilen talimat, inceleme raporu, müştekisine yapılan duyuru örneği ilgisine göre Genel Müdürlük daire başkanlıklarına dağıtımlı gönderilerek bilgi verilir.

    Soruşturma, Ön İnceleme ve Suç İhbar Raporları

    Madde 44 - a) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan ön inceleme sonuçları "Ön İnceleme Raporu"na, bunun dışında kalan soruşturma sonuçları "Soruşturma Raporu"na bağlanır.

    b) Denetmenler, ön inceleme ve soruşturmayı süresinde bitirdikten sonra en kısa sürede ön inceleme ve soruşturma raporunu tamamlayıp 3 nüsha halinde dizi kağıdına bağlı ekleriyle birlikte yetkili mercie veya Bölge Müdürlüğüne vermek zorundadır. Bölge Müdürlüğünce kabul edilen mazeretin bulunması halinde bu süre 15 gün olarak uzatılabilir.

    c) Ön inceleme ve soruşturma raporlarının asılları ile ekleri, kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilir. Son örneği ise Bölge Müdürlüğünce saklanır.

    d) Denetmen ve Denetmen yardımcıları; denetim, inceleme ve idari soruşturma sırasında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılması gereken bir suç tesbit ettiği veya kendilerine ihbar, şikayet intikal ettiğinde konuya ilişkin sübut delillerini toplayıp yetkili mercie iletilmek üzere suç ihbar raporu tanzim ederler.

    Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler

    Madde 45 - Denetmenlerce düzenlenecek raporların değerlendirilerek gereğinin saptanması ve talimata bağlanması ile izlenmesi Bölge Müdürüne aittir.

    Süreli denetim programlarının sonuçları ile yıl içinde yapılan incelemelerin özetleri yıl sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Bu konuda Genel Müdürlük (Teftiş Kurulu Başkanlığı) düzenleyici rehber çıkarır ve uygulanmasını takip eder.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atama

    Madde 46 - Denetmen ve Denetmen yardımcıları ilk defa atandıkları bölge müdürlüklerinde iki yıl görev yapmak zorundadırlar.

    Denetmen ve Denetmen yardımcılarının bölge müdürlükleri arasında yer değiştirme suretiyle atanmaları, 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Bölge müdürlüklerinin hizmet bölgesi tespitinde, mezkur Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelde yer alan ve bölge müdürlükleri merkezinin bulunduğu il esas alınır.

    ONUNCU BÖLÜM : Denetmen ve Denetmen Yardımcılığı Görevinden Alınma, Görev Süresi ve Başka Göreve veya Denetmenliğe Yeniden Atanma

    Görevden Alınma

    Madde 47 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarından;

    a) Meslek ile bağdaşmayacak fiillerde bulunduğu en az iki müfettiş tarafından yapılan soruşturma sonucu belirlenenler ile Devlet Memurluğuna engel olmasa bile (taksirli suçlar hariç) hapis cezası ile mahkum edilmiş olanlar,

    b) Tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastaneleri veya hakem hastanece düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı belirlenenler,

    Genel Müdürlükçe görevlerinden alınarak durumlarına uygun görevlere atanırlar.

    Denetmen Güvencesi

    Madde 48 - Denetim hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, Denetmen ve Denetmen yardımcıları kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sağlık, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri belirlenmedikçe bu görevlerinden alınamaz ve diğer görevlere atanamazlar.

    Sağlık, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu veya soruşturma raporu gibi belgelerle belgelendirilmesi esastır.

    Denetmenliğe Yeniden Atanma

    Madde 49 - Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi kapsamına girmemek kaydıyla, çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılan denetmenlerden yeniden göreve dönme isteğinde bulunanlar, boş kadro bulunması halinde istekleri de dikkate alınarak, ihtiyaç olan bölge müdürlüklerine Genel Müdürlükçe Denetmen olarak yeniden atanabilir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Maaş, Yolluk, Diğer Hakların Alınması

    Madde 50 - (Değişik madde: 25/04/2001 - 24383 S. R.G. Yön./3. md.)

    Denetmenler maaşlarını Maliye Bakanlığınca belirlenen usule, harcırah, yolluk ve diğer haklarını ise Devlet Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre alırlar. Bu amaçla alınan avanslar süresi içerisinde kapatılır. Zimmet devrine sebebiyet verilmez.

    Aylık Çalışma Cetveli

    Madde 51 - (Değişik madde: 25/04/2001 - 24383 S. R.G. Yön./3. md.)

    Denetmenler aylık çalışmalarını her ay için düzenlenen çalışma cetvelinde gösterirler.

    Aylık çalışma cetvellerinde; çalışmaları ana hatlarıyla ve ay içerisinde yazılan rapor türleri, tarih ve sayısı, adedi ile yazışmalar belirtilir.

    Aylık çalışma cetvelleri ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak, Bölge Müdürlüğüne verilir.

    İzin Kullanılması

    Madde 52 - Denetmen ve Denetmen yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre izin aldıklarında, bu izne hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Bölge Müdürüne (görevlendirilmişse koordinatör Denetmene) yazı ile bildirirler. Bu durum hastalık hallerinde göreve devam edememe ve iyileşme sonucu göreve dönüş hallerinde de uygulanır.

    Denetmen ve Denetmen yardımcıları, Bölge Müdürüne (görevlendirilmişse koordinatör Denetmene) bilgi vermeden ve izin almadan ikamet ettikleri İl hudutlarını terk edemezler ve çalışma yerinden ayrılamazlar. Ulusal bayramlar ve genel tatil günleri ile hafta tatilini yol gideri talep etmemek ve önceden yazılı izin almak koşuluyla diledikleri yerde geçirebilirler.

    Haberleşme

    Madde 53 - Denetmen ve Denetmen yardımcıları, görev merkezi dışındaki yerlere görevli giderken, hangi iş için nereye ve hangi tarihte gidileceğini belirten ayrılış yazısını Bölge Müdürlüğüne verirler.

    Haberleşmelerde, yapılan işin gizliliği dikkate alınarak, duruma göre telgraf, telefon, faks gibi haberleşme araçlarını kullanabilirler.

    Denetmen ve Denetmen yardımcıları, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını telgraf veya faks ile bildirirler.

    Denetmen Mühür ve Belgeleri

    Madde 54 - Denetmenlere mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür ve Bölge Müdürü tarafından imzalanmış görev ve yetkilerini belirten resimli kimlik belgesi verilir. Resmi mühür ve kimlik belgesi denetmenlere zimmetle teslim edilir. Her ne suretle olursa olsun görevden ayrılan denetmenlerin mühür ve beratının Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına) iade edilmesi zorunludur.

    Diğer hizmet demirbaşlarının ve araçlarının sağlanması Bölge Müdürlüğüne aittir.

    Düzenleme Görev ve Yetkisi

    Madde 55 - Bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlar ile ihtiyaç duyulan konularda Genel Müdürlükçe yönerge, genelge ve tebliğ çıkarılabilir.

    Demirbaşların Teslimi

    Madde 56 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarına kullanılmak üzere bir bilgisayar, daktilo, printer, evrak dolabı, çanta ve benzeri araç, gereç verilir. Görev yeri değişenler ile görevden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzemeden demirbaş niteliğinde olanları iade ederler.

    Araç Tahsisi

    Madde 57 - Bölge Müdürlüğünce imkanlar ölçüsünde denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi için araç tahsisi yapılır.

    Yayınlar

    Madde 58 - Bölge Müdürlüğünde; Resmi Gazete, Tebliğler Dergisi ve ilgili mevzuat ile programlar ve genelgeler bulundurulur. Mevzuatın kolaylıkla takibi konusunda kütüphane kurulur ve güncelliği takip edilir.

    Başka Görev Yasağı

    Madde 59 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarına bu Yönetmelikte belirtilen görevleri dışında başka görev verilemez. Ancak Bölge Müdürünün onayı ile personelin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen kurs ve seminerlerde eğitici olarak görev verilebilir.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 60 - İşlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri hususunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

    a) Denetmenler veya yetkili kılınan Denetmen yardımcıları kendilerine verilen işleri ara vermeden, belirtilen süreler içinde bitirirler.

    b) Denetmenler veya yetkili kılınan Denetmen yardımcılarına verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa Denetmen veya yetkili kılınan Denetmen yardımcıları ellerindeki işleri, Bölge Müdürünün onayı ile başka bir Denetmene veya yetkili kılınan Denetmen Yardımcısına devredebilirler.

    c) Devredilecek işler için devri yapacak olan denetmen veya yetkili kılınan Denetmen yardımcısı bir "Devir Notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    1) Devredilen işin ne olduğu,

    2) Devir gününe kadar;

    - İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    - İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

    - Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Denetmen veya yetkili kılınan Denetmen Yardımcısına imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Denetmen veya yetkili kılınan Denetmen Yardımcısı tarafından Bölge Müdürüne veya görevlendirilmişse Koordinatör Denetmene gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Denetmen veya yetkili kılınan Denetmen yardımcısında kalır.

    İdari ve Mali İşlemler

    Madde 61 - Denetmen ve Denetmen yardımcılarının idari ve mali işlemleri Koordinatör Denetmen emrinde görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

    Denetim Defteri ve Dosyası

    Madde 62 - Denetim yapılan müdürlüklerde bir denetim defteri ve dosyası tutulur. Denetim dosyasında, denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

    Denetim defterinde ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Yapılan denetimlerle ilgili kısa bilgiler bu deftere not edilir. Yapılan inceleme ve soruşturmalar için uygun görülen çok kısa notlara yer verilebilir.

    Denetim defteri süresiz, dosyası on yıl süreyle saklanır. Bunların saklanmasından birim amiri sorumludur.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 63 - 27/09/1993 tarihli ve 21711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Kontrolörlerinin Atama, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - 4576 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bölge Kontrolörü olarak görev yapmakta olanların hizmet süreleri, denetmenlikte geçirilecek sürede değerlendirilir. Bunlar, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Denetmen kadrosuna atanmış sayılırlar. Görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönünden bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

    Geçici Madde 2 - Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanan, ancak, kadrosuzluk sebebiyle atamaları yapılamayanların tamamına duyurulmak ve başarı sırasına göre sorulmak kaydıyla, istekte bulunanlar, Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, Denetmen Yardımcısı olarak atanabilirler.

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Denetmen Yardımcılığına ilk defa atananların yetiştirme ve görev başı eğitimleri, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen usulde Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan bir plan ve program dahilinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde müfettişlerce yapılır. İkinci yıl sonunda refakatinde çalıştıkları müfettiş tarafından verilen rapor ile yeterli oldukları belirlenen ve yapılan sınavda başarılı olan Denetmen yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen Denetmen görevlerini bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilir ve Bölge Müdürlüğü emrine verilirler.

    Denetmen yardımcıları üçüncü yılın sonunda bu Yönetmeliğin dördüncü bölümü hükümlerine göre yeterlik sınavına alınırlar.

    Geçici Madde 4 - İlk defa atanan Denetmen ve Denetmen yardımcıları atandıkları tarih itibariyle iki yıl geçmedikçe kanuni mazeret dışında kurum içi veya kurumlar arası yer değişikliği yapamazlar.

    Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen Denetmen yardımcılığı yetiştirme programı Teftiş Kurulu Başkanlığının görüşü alınarak Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bölge müdürlüklerinin denetim biriminde görevli olup, teftiş, inceleme ve soruşturma görevi yapan personelin görevi, Denetmen veya Denetmen yardımcılarının Bölge Müdürlüğünde göreve başladığı tarihte sona erer.

    Yürürlük

    Madde 65 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 66 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar