SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİCİL YÖNETMELİĞİ

   

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24218

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Kurum Personelinin mesleki ehliyetinin tespiti için sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sicil raporunun şeklini, taşıyacağı soruları, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini, düzenleme zamanını, uyarılan memurlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esasları, Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduklarını, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu vereceklerini ve diğer hususları düzenler.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanına bağlı birimler ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve bunların Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personele uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Sicil Raporu: Sicil amirlerinin, mesleki ehliyetin belirlenmesini sağlayan soruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memurların mesleki ehliyetleriyle şahsi meziyet ve kusurlarını belirledikleri bu Yönetmeliğe ekli formu,

    b) Sicil Amiri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını ilk (birinci), ikinci ve üçüncü derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

    c) Atamaya Yetkili Amir: Yürürlükteki kanun hükümlerine göre personeli atamaya yetkili amiri, ifade eder.

    Madde 4 - Kurum personeli hakkında 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08/09/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Madde 5 - Kurum personelinin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilmiştir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 6 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 03/12/1986 tarih ve 9976 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu "Sicil Yönetmeliği" ile 03/08/1987 tarihli ve 19537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliğinin "Sicil" kısmına ait 154, 155 ve 156 ncı maddeleri ile aynı Yönetmeliğe ekli Sicil amirlerini gösterir cetveller yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - İş Kanunu kapsamı dışında kalan personel ile sözleşmeli ve geçici olarak çalışan personel ile 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre çalıştırılacak personel haklarında sözleşmede hüküm bulunmayan durumlar ile atıf yapılan hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

    I SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    BAŞKANA BAĞLI PERSONELİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    MERKEZ TEŞKİLATI

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    No

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Başkan

    Müsteşar

    Bakan

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    2-

    Finansman ve Aktüerya

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Müsteşar

    Daire Başkanı

    Kurumu Başkanı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    3-

    Savunma Uzmanı

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Müsteşar

    Kurumu Başkanı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    4-

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Başkan

    Müsteşar

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    5-

    Sigorta Teftiş Kurulu

    Başkan

    Müsteşar

    Başkanı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    6-

    I.Hukuk Müşaviri

    Başkan

    Müsteşar

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    7-

    APK Daire Başkanı

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Müsteşar

    Kurumu Başkanı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    8-

    Şube Müdürü, APK Uzmanı,

    Daire Başkanı

    Başkan

    Sosyal Sigorta Uzmanı, Sosyal

    Sigorta Uzman Yardımcısı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    9-

    Başmüfettiş, Müfettiş,

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Başkan

    Müfettiş Yardımcısı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    10-

    Sigorta Başmüfettişi, Sigorta

    Sigorta Teftiş Kurulu

    Başkan

    Müfettişi, Sigorta Müfettiş

    Başkanı

    Yardımcısı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    11-

    Hukuk Müşaviri, Avukat

    I. Hukuk Müşaviri

    Başkan

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    12-

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Teftiş Kurulu Başkanı

    Başkan

    Diğer Personeli

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    13-

    Sigorta Teftiş Kurulu

    Sigorta Teftiş Kurulu

    Başkan

    Başkanlığı Diğer Personeli

    Başkanı

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    14-

    Hukuk Müşavirliği Diğer

    Hukuk Müşaviri

    I. Hukuk

    Başkan

    Personeli

    Müşaviri

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    15-

    Başkanlık Büro Personeli

    Başkan

    ----

    --------------------------------

    ---------------------

    ------------------

    ------------------

    16-

    Diğer Personel

    Şube Müdürü

    Daire Başkanı

    Başkan

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    II SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    BAŞKANA BAĞLI PERSONELİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    TAŞRA TEŞKİLATI

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    No

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

    Vali

    Başkan

    ----

    ---------------------------

    ---------------------------

    --------------------

    ------------------

    2-

    Hukuk İşleri Sigorta Müdür

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

    Vali

    Başkan

    Yardımcısı

    ----

    ---------------------------

    ---------------------------

    --------------------

    ------------------

    3-

    Avukat

    Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

    I.Hukuk Müşaviri

    Vali

    ----

    ---------------------------

    ---------------------------

    --------------------

    ------------------

    4-

    Diğer Personel

    Hukuk İşleri Sigorta Müdür

    Hukuk İşleri Sigorta

    Vali

    Yardımcısı

    Müdürü

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    III SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    PERSONELİNİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    MERKEZ TEŞKİLATI

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    No

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Genel Müdür

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Müsteşar

    Kurumu Başkanı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    2-

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Kurumu Başkanı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    3-

    Daire Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Başkan

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    4-

    Şube Müdürü

    Daire Başkanı

    Genel Müdür

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    5-

    Diğer Personel

    Şube Müdürü

    Daire Başkanı

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    6-

    Genel Müdürlük Büro

    Genel Müdür

    Personeli

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    IV SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    PERSONELİNİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    TAŞRA TEŞKİLATI

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    No

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Sigorta İl Müdürü,

    Vali

    Genel Müdür

    Başkan

    Sigorta Müdürü

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    2-

    Sigorta İl Müdürü

    Sigorta İl Müdürü,

    Vali

    Genel Müdür

    Yardımcısı, Sigorta

    Sigorta Müdürü

    Müdür Yardımcısı

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    3-

    Avukat

    Sigorta İl Müdürü,

    I. Hukuk Müşaviri

    Vali

    Sigorta Müdürü

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    4-

    Huzurevi Müdürü

    Kaymakam, Vali

    Genel Müdür

    Başkan

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    5-

    Huzurevi Müdür

    Huzurevi Müdürü

    Kaymakam, Vali

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    6-

    Huzurevinde Görevli Diğer

    Huzurevi Müdür Yardımcısı

    Huzurevi Müdürü

    Kaymakam, Vali

    Personel

    ----

    -------------------------

    ----------------------------

    ------------------

    ------------------

    7-

    Sigorta İl Müdürlüğü ve

    Sigorta İl Müdür Yardımcısı,

    Sigorta İl Müdürü,

    Kaymakam, Vali

    Sigorta Müdürlüğünde

    Sigorta Müdür Yardımcısı

    Sigorta Müdürü

    Görevli Diğer Personel

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    V SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    PERSONELİNİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    MERKEZ TEŞKİLATI

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    No

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Genel Müdür

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Müsteşar

    Kurumu Başkanı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    2-

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Başkan

    Sosyal Güvenlik

    Kurumu Başkanı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    3-

    Daire Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Başkan

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    4-

    Şube Müdürü

    Daire Başkanı

    Genel Müdür

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    5-

    Diğer Personel

    Şube Müdürü

    Daire Başkanı

    Genel Müdür

    Yardımcısı

    ----

    ----------------------

    ----------------------

    ------------------

    ------------------

    6-

    Genel Müdürlük Büro

    Genel Müdür

    Personeli

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    VI SAYILI CETVEL

    T.C.

    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

    SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

    SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    PERSONELİNİN SİCİL AMİRLERİNİ GÖSTERİR

    TAŞRA TEŞKİLATI

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sıra

    Ünvanı

    Birinci Sicil Amiri

    İkinci Sicil Amiri

    Üçüncü Sicil Amiri

    No

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1-

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Genel Müdür

    Başkan

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    2-

    Sağlık İşleri İl Müdür Yard.

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Genel Müdür

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    3-

    Sağlık İşleri İl

    Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Müdürlüklerinde

    Görevli Diğer Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    4-

    Sağlık İşleri İl

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Genel Müdür

    Müdürlüklerine

    Bağlı Tesislerde Baştabip

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    5-

    Sağlık İşleri İl

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Müdürlüklerine Bağlı

    Hastanelerde Görevli

    Baştabip Yardımcısı,

    Hastane Müdürü,

    Başhemşire

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    6-

    Başeczacı (Sorumlu Eczacı)

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    7-

    Klinik Şefi

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    8-

    Sağlık İşleri İl

    Klinik Şefi

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Müdürlüklerine Bağlı Eğitim

    Hastanelerinde Görevli

    Klinik Şef Yardımcısı

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    9-

    Sağlık İşleri İl

    Klinik Şefi

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Müdürlüklerine Bağlı Eğitim

    Hastanelerinde Görevli

    Başasistan, Asistan ve

    Klinikte Çalışan Uzman

    Tabipler, Tabipler

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    10-

    Sağlık İşleri İl

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Müdürlüklerine

    Bağlı Hastanelerde veya

    Eğitim Hastanelerinin

    Eğitim Verilmeyen Birimleri

    ve Diğer Yerlerde Görevli

    Uzman Tabip, Uzman

    (T.U.T.G) Tabip, Tabip, Diş

    Tabibi, Kimyager, Mühendis

    (Kimya), Biyolog, Odyolog,

    Psikolog, Fizyoterapist,

    Çocuk Gelişimcisi,

    Diyetisyen, Laborant,

    Sağlık Teknisyeni v.b.

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    11-

    Eczacı

    Başeczacı (Sorumlu Eczacı)

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    12-

    Sağlık İşleri İl

    Hastane Müdürü

    Baştabip

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Müdürlüklerine Bağlı

    Hastanelerde Görevli

    Hastane Müdür Yrd., Büro

    Personeli, Teknik Personel,

    Şoför v.b. Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    13-

    Sağlık İşleri İl

    Başhemşire

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Müdürlüklerine Bağlı

    Hastanelerde Görevli

    Hemşire, Ebe, Sağlık

    Memuru, Hizmetli Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    14-

    Dağıtıcı, Bekçi, Aşçı,

    Hastane Müdür Yardımcısı

    Hastane Müdürü

    Baştabip Yardımcısı

    Berber, Terzi, Gassal v.b.

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    15-

    Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

    Hastane Baştabibi

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Vali

    Bünyesindeki Hastanelere

    Bağlı Dispanser Baştabibi

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    16-

    Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

    Dispanser Baştabibi

    Hastane Baştabibi

    Sağlık İşleri İl Müdürü

    Bünyesindeki Hastanelere

    Bağlı Dispanser Baştabip

    Yardımcısı, Hastane

    Müdürü, Başhemşire

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    17-

    Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

    Dispanser Baştabip Yardımcısı

    Dispanser Baştabibi

    Hastane Baştabibi

    Bünyesindeki Dispanser ve

    Sağlık İstasyonlarında

    Görevli Uzman Tabip,

    Tabip, Diş Tabibi, Eczacı,

    Laborant, Sağlık Teknisyeni

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    18-

    Sağlık İşleri İl Müdürlükleri

    Hastane Müdürü

    Dispanser Baştabibi

    Hastane Baştabibi

    Bünyesindeki

    Dispanserlerdeki Hastane

    Müdür Yardımcısı

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    19-

    Müstakil Hastane

    Vali

    Genel Müdür

    Başkan

    Baştabipleri

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    20-

    Müstakil Hastane Baştabip

    Baştabip

    Vali

    Genel Müdür

    Yardımcısı, Hastane

    Müdürü, Başhemşire

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    21-

    Başeczacı (Sorumlu Eczacı)

    Baştabip

    Vali

    Genel Müdür Yardımcısı

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    22-

    Eczacı

    Başeczacı (Sorumlu Eczacı)

    Baştabip

    Vali

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    23-

    Müstakil Hastanelerde

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Vali

    Görevli Uzman Tabip,

    Tabip, Diş Tabibi,

    Kimyager, Mühendis

    (Kimya), Biyolog, Odyolog,

    Psikolog, Fizyoterapist,

    Çocuk Gelişimcisi,

    Diyetisyen, Laborant Sağlık

    Teknisyeni v.b. Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    24-

    Müstakil Hastanelerde

    Hastane Müdürü

    Baştabip

    Vali

    Görevli Hastane Müdür

    Yardımcısı, Büro Personeli,

    Teknik Personel, Şoför, v.b.

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    25-

    Müstakil Hastanelerde

    Başhemşire

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Görevli Hemşire, Ebe,

    Sağlık Memuru, Hizmetli

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    26-

    Dağıtıcı, Bekçi, Aşçı,

    Hastane Müdür Yardımcısı

    Hastane Müdürü

    Baştabip

    Berber, Terzi, Gassal v.b.

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    27-

    Sivil Savunma Uzmanı

    Baştabip

    Vali

    Sivil Savunma Genel

    Müdürü

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    28-

    Müstakil Hastanelere Bağlı

    Hastane Baştabibi

    Vali

    Genel Müdür

    Dispanserlerde Görevli

    Baştabip

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    29-

    Müstakil Hastanelere Bağlı

    Dispanser Baştabibi

    Hastane Baştabibi

    Vali

    Dispanserlerde Görevli

    Baştabip Yardımcısı

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    30-

    Dispanser ve Dispanserlere

    Dispanser Baştabip Yardımcısı

    Dispanser Baştabibi

    Bağlı Olduğu Hastane

    Bağlı Sağlık İstasyonlarında

    Baştabibi

    Görevli Uzman Tabip,

    Tabip, Diş Tabibi, Eczacı,

    Laborant, Sağlık Teknisyeni

    v.b. Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    31-

    Dispanserler ve

    Başhemşire

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Dispanserlere Bağlı Sağlık

    İstasyonlarında Görevli

    Hemşire, Ebe, Sağlık

    Memuru, Hizmetli v.b.

    Personel

    ----

    -----------------------------

    ---------------------------------

    -----------------------

    -----------------------

    32-

    Dispanserler ve

    Hastane Müdürü veya

    Baştabip Yardımcısı

    Baştabip

    Dispanserlere Bağlı Sağlık

    Hastane Müdür Yardımcısı

    İstasyonlarında Görevli Büro

    Personeli, Teknik Personel

    ve Yardımcı Hizmetler

    Sınıfında Görevli Personel

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar