MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24238

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124'üncü maddesi ve 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in değişik 16'ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

    Madde 4 - İdarenin bağlı bulunduğu ilgili Bakan ile Genel Müdür, görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridir. En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan kullanabilir.

    İdarenin merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin sicil amirleri, astlık üstlük sıralamasına göre aynı zamanda disiplin amirleridir. Disiplin amirlerinin kimler olacağı Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, İdare merkez teşkilatında Genel Müdür, diğer disiplin amirlerine göre en üst disiplin amiridir.

    Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar