KANSER KAYIT MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

   

    Sağlık Bakanlığından

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/12/2000

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24260

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan kanser kayıt merkezlerinin örgütlenmesi, çalışmaları ve çalışanlarının görev tanımlarının yapılması, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; kanser kayıt merkezleri personelinin ve bu personelin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bu Yönetmelik hükümleri gereğince her il merkezinde oluşturulacak olan danışma kurulunun görev ve çalışmalarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    b) Başkanlık: Kanserle savaş dairesi başkanlığını,

    c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

    d) Eğitim: Kanser kayıt temel eğitim programını,

    e) Merkez: Nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerini,

    f) Hastane Kanser Kayıt Birimi: Merkezin hastanelerde kurulan alt birimini,

    g) Merkez Sorumlusu: Merkezin sorumlu olan hekimini,

    h) Merkez Kanser Kayıt Elemanı: Merkezde çalışan elemanı,

    ı) Hastane Kanser Kayıt Elemanı: Hastane kayıt biriminde çalışan elemanı,

    i) ( Değişik bent: 05/06/2008-26897 S.R.G Yön/1.mad.) Danışma Kurulu: İl Kanser Kontrol Danışma Kurulunu

    İKİNCİ BÖLÜM : İdari Yapı, Yerleşim, Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    İdari Yapı

    Madde 5 - ( Değişik madde: 05/06/2008-26897 S.R.G Yön/2.mad.)

    İl müdürlükleri bünyesinde kanser kayıt çalışmaları, epidemiyolojik araştırmalar, erken teşhis, tarama ve eğitim çalışmaları ve benzeri çalışmaları içeren kanser kontrolü, il kanser kontrol koordinatörüne bağlı şube müdürlüğünce yürütülür. Kanser kayıt çalışmaları, il müdürlüğünce görevlendirilen eğitimden geçmiş, en az bir hekim ile üç sağlık personelinden oluşan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri tarafından yürütülür.

    Yerleşim

    Madde 6 - Merkez; kayıt girme, kayıt değerlendirme ve arşiv işlemlerinin yapılabileceği en az iki odadan oluşur.

    Merkez Sorumlusu

    Madde 7 - Merkezin idari ve teknik sorumluluğunu yürüten, eğitimden geçmiş; kanser bildirimlerinin toplanması, istatistiksel bilgiye dönüştürülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan hekimdir.

    Merkez sorumlusunun görevleri;

    a) Merkezin çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, çalışmaları bir bütün olarak değerlendirmek, denetlemek,

    b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak verilerin her türlü kaynaktan toplanmasını sağlamak,

    c) Kayıt birimlerinin sağlıklı ve doğru veri toplamalarını sağlamak ve denetlemek,

    d) Gelen verileri derlemek, güvenilirliğini kontrol etmek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, verilerin iç tutarlılığını ve kalite kontrolünü yapmak, yanlış ve geçersiz verilerin belirlenerek birimlere geri gönderilmesini sağlamak,

    e) Değerlendirilen verileri Başkanlığa üçer aylık dönemler halinde göndermek,

    f) İldeki kanser türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar yapmak,

    g) Beklenenden farklı çıkan insidans hızlarını değerlendirerek, il içi bölgelere özgü kanser nedenleri hakkında araştırma yapmak ve/veya katkıda bulunmak,

    h) Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla danışma kurulunu oluşturmak, gerektiğinde toplanmasını ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindeki kararların uygulanmasını sağlamak,

    ı) Merkezin yazışmalarını yürütmek, arşivlerini oluşturup, sürekliliğini sağlamak, arşiv ve bilgisayar verilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak,

    i) Belli aralıklarla hizmet içi eğitimi planlamak ve düzenlemek,

    j) Başta hekimler olmak üzere tüm veri toplanan kuruluşların çalışanlarına Merkez ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, toplanan verilerin standardizasyonunu sağlamak ve kalitesini yükseltmek,

    k) Merkez ve çalışmalarını tanıtmak için konuyla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıları Başkanlığa bildirerek katılımcı ve/veya konuşmacı olarak katılabilmek,

    l) Merkezin çalışma raporlarını hazırlayarak üçer aylık dönemler halinde Başkanlığa göndermektir.

    Merkez Kanser Kayıt Elemanları

    Madde 8 - Merkezde çalışan, müdürlükçe görevlendirilen, eğitimden geçen tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi sekreter niteliğinde olan sağlık personelidir.

    Merkez kanser kayıt elemanlarının görevleri;

    a) Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarmak,

    b) Bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alarak arşivlemek ve bilgisayar ortamında güvenle saklanmasını sağlamak,

    c) Merkezce düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmak,

    d) Derlediği ve derlemekte olduğu verileri Başkanlık onayı alınmadan hiç kimse ve/veya kuruma vermemek,

    e) Konuyla ilgili verilen diğer görevleri yapmaktır.

    Hastane Kanser Kayıt Birimi

    Madde 9 - Kanser kayıt merkezi bulunan illerdeki hastanelerde Başkanlıkça düzenlenen eğitimden geçen hastane personelinin veri akışını sağlayabilmesi için başhekimlikçe kurulan birimdir. En az bir hastane kayıt birimi sorumlu hekimi ve bir hastane kanser kayıt elemanından oluşur. Hastane Kanser Kayıt Birimi hastane başhekimliklerince Yönetmelik yayımından itibaren 15 gün içinde kurulacak ve merkeze bildirilecektir.

    Hastane Kanser Kayıt Elemanı

    Madde 10 - Hastane kanser kayıt birimlerinde çalışan, tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi sekreter niteliğinde olan sağlık personelidir.

    Hastane kanser kayıt elemanlarının görevleri;

    a) Çalıştığı hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri, bilgi formuna eksiksiz ve doğru olarak işlemek ve bunları her hafta başında merkeze göndermek, ayrıca bunları kayıt defterine işlemek,

    b) Merkezde eksiklik ve yanlışları belirleyip geri gönderilen formları tamamlayarak merkeze ulaşmasını sağlamak,

    c) Gerekli hallerde hastanın takibini yapan hekimin kontrol ve denetimi altında doğrudan hasta ile görüşme yapmak,

    d) Merkezce düzenlenen eğitimlere katılmak,

    e) Derlediği ve derlemekte olduğu bilgileri Merkez dışında hiç kimse ve/veya kuruma vermemektir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Danışma Kurulu

    Üyelerin Seçimi ve Niteliği

    Madde 11 - ( Değişik madde: 05/06/2008-26897 S.R.G Yön/3.mad.)

    Her ilde hekim olan bir sağlık müdür yardımcısı valilik teklifi ve Bakanlık onayı ile il kanser kontrol koordinatörü olarak görevlendirilir. Danışma Kurulu; kanserden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, merkez sorumlusu, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi sorumlu hekimi, ildeki devlet hastanelerinin başhekimleri veya yerine görevlendirdiği kanser konusunda bilgili tercihen uzman bir hekim ile ildeki üniversiteler ve resmi kurum ve kuruluşlarında görevli kanser kontrolü ile ilişkili uzmanlardan oluşur. Danışma Kurulu, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde koordinatör başkanlığında toplanır.

       İl kanser kontrol koordinatörünün görevleri; kanser kontrol çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, kanser kayıt merkezleri ile kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinin çalışmalarının organizasyonunu sağlamak ve bu merkezlerin çalışmalarını denetlemektir. İl kanser koordinatörlüğünün çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.

    Kurulun Görevleri

    Madde 12 - ( Değişik madde: 05/06/2008-26897 S.R.G Yön/2.mad.)

    Danışma Kurulu, ildeki kanser kontrol çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için kanser kayıt, erken teşhis, tarama, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda sağlık müdürlüğüne tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Eğitim programlarına öneri ve katkı sağlar.

    Toplanma ve Karar Verme Esas ve Usulleri

    Madde 13 - Kurul yılda ikiden az olmamak üzere, başkanın veya üyelerden en az ikisinin isteği üzerine üye sayısının yarısından az olmamak şartıyla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Başkanlık gerekli gördüğü durumlarda kurulun toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.

    Kararların Niteliği

    Madde 14 - Kurulun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

    Sekreterya

    Madde 15 - Kurulun sekreterya hizmetlerini il sağlık müdürlükleri yürütür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Denetleme ve Yürürlük

    Denetleme

    Madde 16 - En az yılda bir defa olmak üzere, gerekli olan durumlarda Bakanlık, merkezi ve alt birimlerini işleyiş yönünden denetler.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar