MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİM UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

   

    Milli Eğitim Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/06/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21262

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel özürlü çocuklara ait okul, özel sınıf, kaynaştırma, bireysel eğitim ve diğer özel eğitim uygulamalarının kuruluş ve işleyişleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlığa bağlı; zihinsel özürlü çocuklara ait resmi ve özel okul, özel sınıf ve özel eğitim uygulamalarına devam eden öğrencilerin, eğitimi, öğretimi ve yönetimi ile ilgili hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

    "Özel Eğitim", özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimi,

    "Özel eğitime muhtaç çocuklar", beden, duygu, ruh, zihin, sosyal özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocukları,

    "Öğrenme güçlüğü olan çocuklar", zihinsel performansları olarak, yetiştiği çevrenin maddi ve kültürel yetersizliği yüzünden, eğitim ve öğretim için ilgileri, tecrübeleri bulunmayan veya organik ve fonksiyonel sebeplere bağlı özel nitelikte anlama, anlatma, okuma-yazma, çizme, tanıma ve kavramlaştırmada güçlükleri olan çocuğu,

    "Zihinsel özürlü çocuk", zihin gelişmelerinde meydana gelen yavaşlama, duraklama veya gerileme sebebiyle, davranış ve uyum yönünden yaşıtlarına göre sürekli olarak 1/4 oranında ve daha fazla gerilik ve yetersizliği olan çocuğu,

    "Eğitilebilir zihinsel özürlü çocuk", zeka bölümü, çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 45-75 arasında olan zihinsel özürlüğü çocuğu,

    "Klinik bakıma muhtaç çocuk", zeka bölümü çeşitli ölçümlerde sürekli olarak 24'ten aşağı olup, hayata uyum sağlamayan ve sağlık kurumlarında devamlı klinik bakıma ihtiyacı olan zihinsel özürlü çocuğu,

    "Okul", zihinsel özürlü çocuklara ait "Eğitilebilir Çocuklar iş Okulları" ve "Öğretilebilir Çocuklar Okulları"nı,

    "Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu", ilkokul mezunu olup, zeka bölümü 45-75 arasında bulunan, bu sebeple üst öğrenime devam edemeyenlere uygun bir meslek veya işin temel becerilerini kazandırmayı amaçlayan, çıraklık seviyesinde, bir yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl eğitim veren, gündüzlü ve yarım yatılı özel eğitim okullarını,

    "Özel sınıf, Bakanlığa bağlı, normal ilkokullar ve ilköğretim okulları bünyesinde, öğrenme güçlüğü olan veya eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki, zihinsel özürlü çocuklar için açılacak sınıfları,

    "Uzman personel", fiilen sınıfa girmeyen, eğitim-öğretim ve sağlık alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş alan bilgisine sahip personeli,

    "Kaynaştırma", zihinsel özürlü çocukların normal okullarda akranları ile birlikte eğitim ve öğretime devam ettiği programı, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Öğretilebilir Çocuklar Okulu

    Okulun Amaçları

    Madde 5 - Okulun amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

    a) Eğitim-öğretim haklarından yararlanmalarını,

    b) Türkçe'yi, özürleri oranında doğru kullanabilmelerini,

    c) Fizik güçlerini geliştirebilmelerine, bağımsız hareket edebilmelerine ve zihinsel kapasiteleri ile davranışları arasında uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla gerekli rehabilitasyonu,

    d) Sosyal hayata uyumlarını,

    e) Kapasiteleri oranında öz bakım ve iş becerileri kazanmalarını, sağlamaktır.

    Okula Alınacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

    Madde 6 - Okula alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

    a) Öğretilebilir zeka düzeyinde "25-44 Z.B." olmak,

    b) Zihin yetersizliği yanında, kör, sağır ve bağımlılık derecesinde ortopedik özürlü olmamak,

    c) Müracaat tarihinde 6 yaşını doldurmuş, 14 yaşından gün almamış olmak,

    d) Tuvalet alışkanlığını kazanmış olmak,

    e) Okula kayıt sırası gelmiş olmak, (okul personelinin çocukları için bu şart aranmaz).

    Okula Kayıt Olacaklardan İstenecek Belgeler

    Madde 7 - Okula alınacak öğrencilerin belgeleri, il eğitim kurulu karan alınmak ve sıra kaydı tutulmak üzere, il rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığına verilir. Bu Belgeler Şunlardır:

    a) Müracaat fişi ve kayıt bildiriği, (Örnek: 1)

    b) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğünden alınacak inceleme raporu ve çocuk tanıma fişi,

    c) Sağlık raporu, (Zihin yetersizliği bulaşıcı ve sürekli tedavi gerektiren bir hastalığın olup olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu)

    d) Nüfus cüzdanı örneği,

    e) 4 adet vesikalık fotoğraf,

    f) 4 adet zarf ve iadeli taahhüdü posta pulu,

    g) Dosya zarfı.

    Geçici Kayıt Süresi

    Madde 8 - İl rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığınca "sıralama defteri" tutulur. Sıralama defterine, her öğrenci için bir aday kayıt numarası verilir. Aynı zamanda, öğrencilerin aday kayıt numaraları, belgeleriyle birlikte okul müdürlüklerine gönderilir.

    Madde 9 - Kayıtlar, eğitim-öğretim yılının başlamasından bir ay önce başlar ve bir buçuk ay sürer.

    Madde 10 - Sırası gelen öğrencilerden, yaş sınırını geçmeyenlerin velilerine, kayıt yaptırmaları için, okul müdürlüğünce çağrı yapılır. Çağrı yapıldığı tarihten itibaren, en geç bir ay içinde okul müdürlüğüne mazeretsiz olarak başvurmayanlar, o yılki sıra hakkını kaybederler. Mazeretlerini belgelendirenler bu hükmün dışındadır. Sırasını kaybedenlerin yerine, sıradaki diğer çocuklar çağrılır.

    Nakil İşleri

    Madde 11 - Öğretilebilir çocuklar okulları arasında nakil yapılabilir. Bir okuldan diğer bir okula öğrenci nakli, önceki okula en az üç ay devam etmesi kaydıyla yapılır. Öğrenci dosyası, eski okuldan istenir.

    Kayıt Silme

    Madde 12 - Öğrencinin geçici ve sürekli kaydının silinmesi aşağıdaki şekillerde olur:

    a) Tedavisi mümkün olmayan bir bulaşıcı hastalık veya okul programını takip etmesini engelleyecek hastalığa yakalandığı doktor raporu ile tespit edilen,

    b) Okulun programlarından, bütün tedbirlere rağmen yararlanamayacağı rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile tespit edilen,

    c) Okula alındıktan sonra tedavi görenlerden tedavisi başarılı sonuç vermeyen, öğrencilerin kaydı silinir.

    Bitirme veya Devam Etme Belgeleri

    Madde 13 - Okulun programını bitiren öğrencilere "Bitimle Belgesi" verilir. (Örnek: 2) Okulun programını bitirmeden ayrılan öğrencilere "Devam Etme Belgesi" verilir. (Örnek: 3)

    Eğitim-Öğretim ve Rehabilitasyon

    Madde 14 - Okulun eğitim-öğretim programı, aşağıdaki seviyelerden meydana gelir:

    1) Öz Bakım 1

    2) Öz Bakım 2

    3) Ünite 1

    4) Ünite 2

    5) İş Eğitimi ve Uygulama Programı

    İş Eğitimi ve Uygulama Programı, okulun bünyesinde olabileceği gibi Bakanlığın uygun göreceği bir başka mekanda da okula bağlı olacak sürdürülebilir.

    Okulun programında yer alan Öz Bakım 1, Öz Bakım 2, Ünite 1, Ünite 2 ve İş Eğitimi ve Uygulama Programlarının her birinin süresi en az bir, en çok üç yıldır.

    Seviyelere uygun hazırlanan eğitim-öğretimi ve rehabilitasyonla ilgili okul programıyla beraber, ferdi programlar da uygulanır.

    Ferdi programlar, Rehberlik ve Değerlendirme Kurulunun teklifi ile uzmanlarca hazırlanır.

    Sınıf Mevcudu

    Madde 15 - Her seviyede sınıf mevcudu en az beş, en fazla on'dur. Bu mevcutlara göre sınıflarda bir öğretmen ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

    Etkinlik Süreleri

    Madde 16 - Okulda etkinlikler süresi toplamı günlük 6 saat (360 dakika) dır.

    Öğrenci için etkinlik devamlıdır. Öğrencilerin özelliklerinden dolayı etkinlik, dinlenme ve ihtiyaç giderme iç içedir. Zamanla sınırlandırılamaz. Yemek süreleri de etkinlikten sayılır.

    Öğretmenler, okula etkinliklerin başlamasından 10 dakika önce gelir, bitişinden 10 dakika sonra okulu terkeder.

    Etkinlik, dinlenme ve yemek süreleri okul idaresince düzenlenir.

    Değerlendirme

    Madde 17 - Seviyeler arasındaki geçişler, genellikle yıl sonunda sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni erinin teklifi üzerine, rehberlik ve değerlendirme kurulunca yapılır.

    Seviye geçişine etkisi olmamakla beraber, öğrencilere I. ve II. yarıyıl sonunda, öğrenci gelişim karnesi verilir. Karneler sınıf öğretmeni tarafından doldurulur. (Örnek:4) Karnede belirtilmeyen hususlar, ayrıca veliye yazılı olarak bildirilir.

    Öğretmenler Kurulu

    Madde 18 - Öğretmenler kurulu, yönetici, öğretmenler ve uzmanlardan meydana gelir. Kurulun başkanı okul müdürüdür. Bu kurul, yılda en az 3 defa toplanır. Kurulun toplantı yeri, zamanı ve gündemi üyelere yazılı olarak, bir hafta önceden duyurulur. Kurul tutanakları aynı bir dosyada saklanır.

    Madde 19 - Kurulun Görevleri Şunlardır:

    Öğretmenler kurulu, eğitim ve öğretim çalışmalarının planlama ve değerlendirme organıdır. Kurul; kararları, kanun, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve Bakanlıkça verilen emirler çerçevesinde alır ve

    tavsiyelerde bulunabilir.

    Rehberlik ve Değerlendirme Kurulu

    Madde 20 - Rehberlik ve değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında, öğretmenlerden bir ve mevcut uzman personelin her birinden birer üye ile temsil edildiği, en az beş üyeden oluşur.

    Kurulda, eksik personel üyeliği öğretmenler tarafından doldurulur. Bu kurulda görev alacak öğretmenler, her öğretim yılı başında toplanan öğretmenler kurulunda, bir öğretim yılı için seçilir. Kurula, okul müdürü olmadığı zamanlarda, okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık yapar.

    Madde 26 - Hazırlık sınıfında öğrencilere, okulda ve iş yerlerinde gerekli olan teorik bilgiler, uygulamalı temel iş bilgisi ve becerileri kazandırılır. Bu sınıfta eğitim-öğretim okulda yapılır. Öğrenciler bir iş yerine gönderilmezler.

    Madde 27 - Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda, öğrencilere haftalık ders dağıtım çizelgesinde gösterilen dersler ile yönlendirildiği iş ve sanat eğitimi dersleri verilir.

    a) Hazırlık sınıfından sonra birinci, ikinci, üçüncü sınıfların herhangi birinde, iş yerinde çalışabilecek başarıyı gösteren öğrencinin, iş yerine yerleştirilmesi, mesleğe yöneltme ve izleme kurulunca yapılır.

    b) Birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda iş yerine yerleştirilmesi mümkün olmayan öğrencilere, haftalık ders dağıtım çizelgesindeki dersler seviyelerine göre uygulanır.

    c) İş yerinde çalışan öğrenciler, mesleğe yöneltme ve izleme kurulunca takip edilir.

    d) İş yerine uyum sağladığı gözlenen öğrencilerin, iş yerinde devamlı statüye sahip, çırak veya işçi kapsamına aldırılması için çalışılır.

    e) İş yerine uyum sağlayamayan öğrencilerin, mesleğe yöneltme ve izleme kurulunca iş yeri değiştirilir veya eğitimine okulda devam edilir.

    f) İş yerinde uyumlu olarak çalışan öğrencinin, kültür derslerinden yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi için, haftada en az bir gün okula devamı sağlanır.

    Öğrenci Başarısının Tespiti ve Değerlendirilmesi

    Madde 28 - Öğrencilerin başarılan 4 ayrı notla değerlendirilir. Başarısız değerlendirme yapılmaz. Sınıf geçmek esastır.

    a) Öğretmen, dönem içinde yaptığı sözlü ve yazılı yoklamalar, verdiği ödevler, uygulamalar ve gözlemlerine dayanarak dönem sonunda kanaat notu verir.

    b) Öğrencilerin gelişim durumlarını velilere duyurmak için, yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa karne verilir.

    c) Bir ders yılının 2/3'ünden fazla devamsızlığı olan öğrencilerin mazeretlerini, öğretmenler kurulunun uygun görmesi halinde sınıf tekrarı yaptırılır.

    d) Okulu, 4 yıllık öğretim süresinde bitiremeyecek kadar geç yaşta başlamış öğrenciler, velinin isteği üzerine yaş kaydı aranmaksızın 4 yıllık öğretim süresini tamamlar.

    Not Sistemi

    Madde 29 - Okulda, öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde 5'lik not verme sistemi uygulanır.

    Verilecek notların sayı değerleri ile karşılıkları şöyledir;

    Sayı Değeri   Karşılığı

    ---------   -------

    5       Pekiyi

    4       İyi

    3       Orta

    2       Geçer

    Not ve Sınıf Geçme Defteri

    Madde 30 - Her öğretmen bir not defteri tutar. Not defterine, her yarıyılda öğrencinin aldığı yazılı-sözlü yoklama ile uygulama ve ödev notları olmak üzere 3 defa not verir. Not defteri, okul müdürü veya denetleme yetkisi olanlardan başkasına gösterilmez. Ders yılı sonunda öğretmen, not defterini idareye teslim eder.

    a) Sınıf öğretmenleri, rehber öğretmeni olduğu sınıfın karnelerim not çizelgesine göre doldurarak, okul idaresine teslim eder.

    b) Karne, müdür, müdür yardımcısı ve sınıf öğretmeni tarafından imzalanır. Ayrıca, velilere gönderilerek imzalattırılır.

    c) Okul idaresi, öğretmenlerden aldığı not çizelgelerini birleştirerek, sınıf geçme defterlerine işler.

    Diploma ve İş Okulu Belgesi

    Madde 31 - Okulda veya iş yerinde 4 yıllık öğretim süresi sonunda programı tamamlayan öğrenciye "Eğitilebilir Çocuklar iş Okulu Diploması" verilir. (Örnek:5)

    Bu diploma, sahibine, ortaokulu temel almış okullara girme hakkını sağlamaz. Ancak, özel ve resmi işlere girerken, haklarında ortaokul mezunu gibi işlem yapılır. Bu husus diplomada belirtilir.

    Okula devam ettikleri halde programı tamamlayamayan öğrencilere, durumunu belirtilen "Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Belgesi" verilir. (Örnek:6)

    Okula Alınacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

    Madde 32 - Okula alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) İlkokul mezunu olmak,

    c) Eğitilebilir zeka düzeyinde (45-75 ZB) olmak,

    d) Zihin yetersizliği dışında meslek öğrenimine mani durumu bulunmamak,

    e) 18 yaşını geçmemiş olmak,

    f) Okulda sıra varsa sırası gelmiş olmak.

    Okula Kayıt Olacaklardan istenecek Belgeler

    Madde 33 - Okula alınacak öğrencilerin belgeleri, sıra kaydı tutulmak üzere il rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığına verilir. Bu belgeler şunlardır;

    a) Müracaat fişi ve kayıt bildirici (Örnek:1)

    b) İlkokul diploması veya ortaokul ya da ilköğretimin ikinci devresinden alınan tasdikname,

    c) Rehberlik ve araştırma merkezinden alınacak inceleme raporu,

    d) Rehberlik ve araştırma merkezinden alınacak görüşme formu örneği,

    e) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (Zihinsel özürü dışında başka bir özürü olmadığını ve sağlığının iş ve meslek öğrenimine uygun olduğunu belirtir).

    f) İl eğitim kurulu kararı örneği,

    g) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

    h) 4 adet vesikalık fotoğraf,

    ı) Dosya zarfı,

    i) 4 adet iadeli taahhütlü pul ve posta zarfı,

    Kayıt Kabul Süresi

    Madde 34 - Geçici kayıtlar eğitim ve öğretim yılının başlamasından bir ay önce başlar ve bir buçuk ay sürer. Geçici kaydı yapılan öğrencilerin 3 ay deneme süresi sonunda kesin kayıtları yapılır. Kesin kayıtları yapılan öğrencilerin listesi en geç 10 gün içinde il rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığına gönderilir.

    Öğretim yılı içerisinde hazırlık sınıfından ayrılan öğrencinin yerine, sıradan, birinci yarıyıl sonuna kadar öğrenci çağrılır. Bu öğrenciler "Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulu" kararma göre; hazırlığı o yıl okumuş sayılabilir veya ikinci sene hazırlık sınıfını tekrar edebilirler.

    Okula Alınacak Öğrencilerin Sıralaması

    Madde 35 - Rehberlik ve araştırma merkezi başkanlığınca "sıralama defteri" tutulur. Sıralama defterine her öğrenci için bir aday kayıt numarası verilir. Öğrencilerin aday kayıt numaraları, evrakları ile birlikte ilgili

    okul müdürlüklerine gönderilir.

    Okul müdürlükleri, okuldaki sıralama defterini ildeki sıralama defteri paralelinde tutarlar.

    Okula Kayıt

    Madde 36 - Sırası gelen öğrencilerin velilerine, okula kayıt yaptırmaları için 15 gün ara ile, 2 defa, Tebligat Kanununa göre çağrı yapılır. Çağrının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde okul müdürlüğüne başvurmayanlar, o yılki sıra hakkını kaybederler. Sırasını kaybedenlerin yerine, sıradaki diğer çocuklar çağrılır. O yıla ait sıra hakkını kaybedenler, aday sırasına göre ertesi yılın ilk sıralarında yerlerini alırlar, iki yıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin sıra hakkı iptal edilir.

    Devam-Devamsızlık

    Madde 37 - Devam-devamsızlık işlemi aşağıdaki maddeler doğrultusunda yapılır;

    a) Okula kayıt olan öğrencilerin, okula ve iş yerine devamından veli veya vasi sorumludur, iş yeri öğrenci devamsızlık takibi, "Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu İş Yerinde Çalışan Öğrencileri İzleme Çizelgesi"ne göre yapılır, (Örnek:7)

    b) Bulaşıcı hastalık geçirenler, hastalığı geçinceye kadar okula alınmazlar, bu süre ve her türlü tedavi süreleri devamsızlıktan sayılmaz,

    Ancak, uzun süreli tedavilerin sonucu devamsızlık yapan öğrencilerin, okul kontenjanını gereksiz yere işgal etmemeleri açısından, okul idaresince gerekli tedbirler alınır. Mazeretleri bir yarıyıl ve daha fazla süren öğrencilerin kayıt hakkı saklı tutulur. Mazeretleri ortadan kalktığında, ertesi öğretim yılından itibaren okula başlamaları sağlanır.

    c) Okula üstüste 3 gün, aralıklarla 10 gün devam etmeyen öğrencilerin durumları, velisi veya vasisine yazılı olarak bildirilir. Okul idaresi devamsız öğrencilerin velilerini daha önce de uyarabilir.

    Nakil

    Madde 38 - Eğitilebilir çocuklar iş okulları arasında öğrenci nakil yapılabilir. Hazırlık sınıfının ilk 3 ayında öğrenci nakli yapılamaz.

    Öğretmenler Kurulu

    Madde 39 - Öğretmenler Kurulu, yönetici, öğretmenler ve uzmanlardan meydana gelir. Kurulun başkanı okul müdürüdür. Bu kurul yılda en az üç defa toplanır.

    Kurulun toplantı yeri, zamanı ve gündemi üyelere yazılı olarak, normal şartlarda bir hafta önceden duyurulur. Kurulun toplantı tutanakları ayrı bir dosyada saklanır. Öğretmenler Kurulu yönetmelikle belirtilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır ve tavsiyelerde bulunur.

    Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Kurulu

    Madde 40 - Okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 27. maddesi doğrultusunda teşekkül eder ve 28. maddede yer alan görevleri yapar.

    Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulu

    Madde 41 - Mesleğe yöneltme ve izleme kurulu, müdür, müdür yardımcısı, kültür dersleri öğretmenleri arasından, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, atölye şefi, okul rehberlik hizmetleri bürosunda görevli rehber öğretmenden meydana gelir. Kurul Başkanı okul müdürüdür. Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulu okul müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

    Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Hazırlık sınıfına geçici kaydı yapılan, 3 aylık deneme süresi sonunda okula, ise ve is yerine uyum sağlayabilecek öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılmasına, her türlü tedbire rağmen uyum sağlayamayan öğrencilerin okula devam edip edemeyecekleri konusunda incelenmek üzere rehberlik ve araştırma merkezine sevk edilmelerine karar verir.

    b) Hazırlık sınıfından sonra iş yerinde çalışacak seviyeye gelmiş öğrencileri seçer.

    c) Öğretmenler arasından iş yerinde çalışan öğrencileri izleyecek "İş yeri rehber öğretmenleri "ni tespit eder.

    d) Seçilen öğrencilerin işe yerleştirme çalışmalarını yapar. Çalışan ve çalışacak olan öğrencilerle ilgili kararları alır.

    e) İş yerinde çalışan öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatilinde ailesi tarafından izlenmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

    f) Öğrencilerin çalışabilecekleri iş yerlerini tespit eder.

    Disiplin Kurulu

    Madde 42 - Okul disiplin kurulu, her öğretim yılının ilk ayı içerisinde "öğretmenler kurulunca" gizli oyla seçilecek iki öğretmen ile müdür başyardımcısından (yoksa müdür yardımcısından) kurulur. Disiplin kuruluna verilen öğrencinin durumu hakkında bilgi almak için istişari mahiyette sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin toplantıya katılmaları sağlanır.

    Eğitim ve öğretimi aksatıcı, okulun ve iş yerinin normal düzenini bozucu, öğretmen, öğrenci ve iş yerinde çalışanların huzurunu kaçırıcı davranışlarda bulunan öğrencilere ve velilerine bu kurulca öğrencilerin zeka seviyeleri ve ferdi özellikleri dikkate alınarak gerekli ikazları yapılır. Uyarılar ceza niteliğinde olmayıp eğitici ve düzeltici nitelikte olur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 43 - Öğretilebilir Çocuklar Okulunda, ihtiyaca göre Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak müdür, müdür yardımcısı, uzmanlar (uzman tabip, psikolog, fizyoterapist, rehber öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı, diyetisyen, hemşire), özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni, çocuk bakıcısı ve hizmetin gerektirdiği diğer memur ve hizmetli personel istihdam edilir.

    Madde 44 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda görevlendirilecek personel, müdür, müdür yardımcıları, uzmanlar (psikolog, rehber öğretmen, uzman tabip, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire) atölye öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve branş öğretmenleri, usta öğreticiler, memur, daktilo, şoför, aşçı, hizmetlilerden meydana gelir.

    Okul Müdürü

    Madde 45 - Müdür, özel eğitim okullarında en az 3 yıl idarecilik veya özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmenlik yapmış olanlardan atanır.

    Okul Müdürü, okulun yönetim, her türlü eğitim-öğretim, rehabilitasyon, sağlık ve disiplin işlerini düzenleyip yürütmekle görevli, bu konularda yetkili sorumludur.

    Okul Müdürünün Görevleri Şunlardır;

    a) Okuldaki çalışmaları kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun olarak yürütmek,

    b) Okulu temsil etmek, bu sıfatla resmi yazdan ve diğer belgeleri imzalamak ve onaylamak,

    c) Eğitim-öğretim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,

    d) Okul kurullarına başkanlık etmek,

    e) Okulun bütçesini hazırlayarak zamanında ilgili makamlara sunmak,

    f) Görevliler arasında iş bölümü yapmak, onların görevlerini belirlemek, aralarındaki iç birliğini sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve onlara rehberlik etmek,

    g) Okul personelinin her türlü özlük işlerini yürütmek,

    h) Personeli ilgilendiren yönetmelik, genelge ve emirleri ilgililere duyurmak,

    ı) Olağanüstü hal meydana geldiğinde ilgililere hemen bildirmek,

    i) Eğitim-öğretim çalışmaları hakkında her yıl Haziran ayında ilgili makamlara bilgi vermek,

    j) Sivil savunma, yangından korunma ve diğer emniyet konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

    k) Okulun temiz bulundurulmasını sağlamak ve eşyaların korunması için gerekli tedbirleri almak,

    l) Ayniyat Talimatnamesine göre demirbaş defterlerini tutturmak,

    m) Okula ayrılmış ödenekleri planlayarak satın almaları zamanında gerçekleştirmek,

    n) Bu Yönetmelikte belirtilen dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlamak, istatistiki bilgileri ilgili makarna göndermek,

    o) Sicil raporları ile gizli tezkiye varakalarını doldurup ilgili makarna zamanında sunmak,

    p) Birden fazla müdür yardımcısı varsa arasında görev bölümü yapmak,

    r) Rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin 29. maddesinde gösterilen görevleri yapmak,

    s) Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlarla ve iş yerleri ile ilişkileri düzenlemek,

    t) Öğrencilerin iş yerlerine yerleştirilmelerini sağlamak.

    Müdür Yardımcıları

    Madde 46 - Müdür yardımcıları, okulun eğitim-öğretim, rehabilitasyon ve yönetim işlerinden müdüre karşı sorumludurlar.

    Müdür Yardımcılarının Görevleri Şunlardır;

    a) Okul müdürü tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emir ve görevleri yerine getirir,

    b) Personelin dosyalarını, defterlerini, devam ve devamsızlıklarıyla ilgili kayıtlarını tutar, bunların her türlü işlemlerini zamanında yapar ve ilgililere bildirir,

    c) Okulun eğitim-öğretim, rehabilitasyon ve rehberlik işlerinin düzenlenip yürütülmesinde ilgililere gerekli yardımda bulunur.

    d) Okulun yazı ve kayıt işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar,

    e) Öğrencilerin kayıt ve kabul, devam ve devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar, öğrencilerin şahsi dosyalarını düzenler, eksikliklerinin tamamlanmasını sağlar,

    f) Haftalık ders programıyla, nöbet çizelgelerini düzenler, haftalık ders programlarında ve nöbetlerde yapılacak değişiklikleri hafta başında yapar ve yapılan bu değişiklikleri okul müdürünün tasdikinden sonra ilgililere duyurur.

    g) Okulda rehberlik, eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,

    h) Nöbet ve yoklama defterlerini kontrol eder, imzalar,

    ı) Maaş ve ücretlerin zamanında alınıp dağıtılmasını sağlar,

    i) Not çizelgelerinin, öğretmenlerden zamanında alınarak, sınıf geçme defterlerine ve karnelere geçirilmesini sağlar,

    j) Müdür yardımcısı, tahakkuk memurluğu görevini yürütüyorsa, bütün ödeme ve harcama evrakını müdürden önce inceler ve imzalar,

    k) Mutemetlerin, hesap, ambar ve ayniyat memurlarının işlerini kontrol eder ve bunların işlerini düzenli yapmalarını sağlar,

    l) Satın alınan her türlü malzemenin amacına uygun kullanılmasını, korunmasını, usulüne uygun tarzda depoya giriş ve çıkışını sağlar,

    m) Müdür yardımcısı, okulun imkanlarına ve özelliğine göre nöbet tutar,

    n) Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

    Müdür yardımcıları bu işleri yaparken, yetkileri içinde gördükleri eksiklikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da müdüre bildirir.

    Öğretmenler

    Madde 47 - Öğretilebilir Çocuklar Okuluna, fakültelerin özel eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olanlar sınıf öğretmeni olarak atanırlar, bu öğretmenler mevcut öğretmen ihtiyacını karşılamadığı takdirde, ana sınıfı öğretmenliği yapabilme şartlarına haiz olanlardan, özel eğitim öğretmenliği kurşundan geçmiş olanlar sınıf öğretmeni olarak görevlendirilirler.

    İlkokul öğretmenlerinden (beden eğitimi, resim-iş, müzik branşlarında) özel eğitim öğretmenliği kurşundan geçmiş olanlar branş öğretmeni olarak görevlendirilirler.

    Madde 48 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda sınıf öğretmenliği esastır. Akademik dersler, kurstan geçerek branşlaşmış sınıf öğretmenleri ve özel eğitim branş öğretmenleri tarafından okutulur.

    Öğretmenlerin Görevleri Şunlardır;

    a) Yıllık, ünite ve günlük plan yapmak ve uygulamak,

    b) Eğitim-öğretim planlaması, araştırma, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi hizmetleri yapmak,

    c) Öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak,

    d) Kendilerine verilecek eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili olarak okul dışı inceleme, araştırma ve geliştirme görevlerini yerine getirmek,

    e) İmtihanlarla ilgili görevleri yerine getirmek,

    f) Nöbet tutmak,

    g) Kurul ve komisyonlarda verilen görevleri yapmak,

    h) Tebliğler Dergisi'ni düzenli okumak ve imzalamak,

    ı) Görevlendirildikleri takdirde, atölye öğretmenlerine yardımcı olmak,

    i) İhtiyaç halinde, görevlendirildikleri atölye derslerine girmek,

    j) Görevlendirildikleri takdirde, sınıf öğretmeni ve eğitsel kol faaliyetlerini yürütmek,

    k) Sene başı ve sene sonundaki çalışmalara katılmak,

    l) Okul müdürlüğünce verilen diğer görevleri yapmak.

    Rehber Öğretmenin Görevleri

    Madde 49 - Rehber Öğretmenler

    a) Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 31. ve 32. maddelerinde sıralanan görevleri yaparlar.

    b) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yaparlar. Rehber öğretmenler görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütürler.

    Ayrıca, bu uzman kadro, Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda;

    a) Her öğrenci için planlanan eğitim amaçlarına ulaşmasında okul personeline yardımcı olmak,

    b) Okul iş yeri ve aile iş birliğini gerçekleştirmeye yardımcı olmak,

    c) Sene başında ve sene sonunda düzenlenen mesleki çalışmalara katılmak gibi görevleri de yapar.

    Atölye Şefi ve Atölye Öğretmenlerinin Görevleri

    Madde 50 - Meslek dersleri, atölye öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde, atölyelerde kabiliyetli ve tecrübeli öğretmenlere de görev verilir.

    Atölyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere atölye şeflerinden birisi okul müdürü tarafından atölye koordinatör şefi olarak görevlendirilir.

    Atölye Koordinatör Şefinin Görevleri;

    a) Atölyeler arasında koordineli çalışmayı sağlamak,

    b) Atölye Öğretmenlerinin ihtiyaçlarını tespit ederek, temini için ilgililerle iş birliği yapmak, atölyeler arasında iş bölümü yaparak okul idaresine yazılı olarak sunmak,

    Atölye şefleri ve öğretmenleri sene başı ve sene sonunda düzenlenen mesleki seminere katılırlar.

    Atölye Şefinin Görevleri;

    a) Atölyelerde bulunan makine, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım ve korunmasını ve bunların kullanılmaya hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

    b) Atölyelerle ilgili evrakların tutulmasını sağlamak,

    c) İş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almaktır.

    Atölye öğretmenlerinin Görevleri Şunlardır;

    a) Sorumluluğuna verilen atölyeyi yönetmek,

    b) Sorumluluğunda bulunan atölyenin eşya, makine, avadanlık ve malzemesinin bakım, onarım ve korunmasını sağlamak, bunları kullanmaya hazır halde bulundurmak,

    c) Sorumluluğunda bulunan demirbaşlar için yardımcı demirbaş defteri tutmak, gerektiğinde sayım ve kontrole hazır bulundurmak,

    d) Atölyenin ihtiyacı olan araç ve gerecin zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği yapmak,

    e) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

    f) İş kazalarına, yangına ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    g) Sorumlu bulunduğu atölye ile ilgili yazışmaları yürütmek, belgeleri hazırlamak, defterleri tutmak,

    h) Atölyesinde görevli usta öğretici ve diğer personel arasında iş bölümü yapmak, atölye şefine sunmak,

    ı) Gerektiğinde, okulun eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılacak araçların üretimini, imtihan soru ve belgelerin zamanında ve gizliliğe uyularak basımını, okul müdürünün direktifine uygun bir şekilde sağlamak.

    İş Yeri Rehber Öğretmeni

    Madde 51 - Okulun öğretmenleri arasında "Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulunca" (10-15 öğrenci için) bir iş yeri rehber öğretmeni seçilir.

    Bu öğretmenler, haftada en fazla altı saat derse girerler.

    Vilayet onayına bağlı olarak yapacakları program doğrultusunda, haftada bir gün okulda, 4 gün iş yerinde yöneltme ve izleme faaliyetlerini sürdürürler. Bu faaliyetler Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulu kararları doğrultusunda olur. İş yeri rehber öğretmeni, izlediği her çocuğun eğitsel ve mesleki gelişimi ile ilgili bilgileri, formuna uygun olarak Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kuruluna verir.

    İş ve İşçi Bulma Kurumuna kayıt yaşı gelen öğrencilerin kayıt işlerinde rehberlik eder.

    Okul müdürünün vereceği diğer işleri de yapar.

    Usta Öğreticilerin Görevleri Şunlardır,

    a) Programın uygulanmasına yardımcı olmak,

    b) Okul idaresinin, atölye koordinatör şefinin ve sorumlu olduğu atölye öğretmeninin vereceği görevleri yerine getirmek,

    c) Sorumluluğundaki araç-gereçleri korumak, kullanılır halde bulundurmak,

    UZMAN PERSONEL

    Uzman Tabibin Görevleri

    Madde 52 - Tabip okulun sağlık hizmetlerinden yönetime karşı sorumlu olup, aşağıdaki görevleri yürütür;

    a) Öğrencilerin sağlık kontrollerini yapmak ve gerekli kayıtları tutmak,

    b) Öğrencileri, periyodik olarak sağlık taramasından geçirerek, eğitim ve rehabilitasyon programlarını etkileyen sağlık sorunları olması halinde, ilgililere gerekli bilgi ve raporu vermek, tavsiyelerde bulunmak,

    c) Okul personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek ve durumu ilgililere bildirmek,

    d) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Tabip, görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Psikolog ve Görevleri

    Madde 53 - Psikolog aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Test, teknik ve ölçekler ile öğrencilerin psikolojik gelişmelerini ve yeteneklerini teşhis etmek, terapi yapmak,

    b) Öğrencilere, kapasiteleri oranında normal davranış kalıplarını benimsetmek,

    c) Öğrencilerin, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim aşamalarını izleyerek bunları tespit etmek ve yorumlamak,

    d) Öğrencilerin, aile ve çevre ile olan ilişkilerinden ortaya çıkan psikolojik problemleri çözümlemek,

    e) Gruba uyumsuzluk gösteren çocukları belirleyerek, bunların uygun eğitimlerini, sosyal yerleşmelerini sağlamak için programların planlanmasında diğer personelle iş birliği yapmak,

    f) Öğrencilerin, öğrenme ve uyumlarını kolaylaştırmak için metot ve teknikler geliştirmek, durumlarına uygun ferdi programlar hazırlanmasında diğer uzmanlarla iş birliği yapmak,

    g) Okulun imkanları dahilinde, hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak ve araştırma sonuçlarından faydalanmak,

    h) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak. Psikolog görevlerini, diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Fizyoterapistin Görevleri

    Madde 54 - Fizyoterapist aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Öğrencilerin, fizik gelişmelerini izleyerek, bunları kaydetmek,

    b) Öğrencilerin, fizik güçlerini geliştirebilmelerine, bağımsız hareket edebilmelerine ve zihinsel kapasite ile davranışları arasında uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak,

    c) Uzman tabip tarafından teklif edilen program çerçevesinde, rehabilitasyon için gerekli uygulamaları yerine getirmek,

    d) Genelge ve talimatlarda verilen diğer görevleri yapmak. Fizyoterapist, görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Diyetisyenin Görevleri

    Madde 55 - Diyetisyen aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Öğrencilerin, beslenme cetvellerinin hazırlanması ve uygulanmasında okul müdürlüğüne yardımcı olmak,

    b) Yemeklerin kalitesi bozulmadan servise gelmesini sağlamak,

    c) Okulda yemek servisi bölümünün ve mutfağın hijyen şartlarına uygun olmasını, mutfak personelinin gereken temizliğe riayet etmesini sağlamak ve bu konuda eğitim yapmak,

    d) Okula satın alınan veya hibe edilen yiyecek malzemelerinin, cins ve miktarları ile kalitesinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, depo ve kilerin hijyen şartlarına ve yiyecek malzemelerinin şartnamelerine uygunluğunu denetlemek,

    e) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma metod ve tekniklerinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak,

    f) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak. Diyetisyen, görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Hemşirenin Görevleri

    Madde 56 - Hemşire aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Öğrencilerin muayene ve tedavilerini takip etmek, fizyoterapiste yardımcı olmak,

    b) Tabibin tavsiyesi üzerine, gerekli ilaçların kullanılmasını sağlamak ve enjeksiyonlarını yapmak,

    c) Sınıfların ve mutfak müştemilatının dışında, okulun bütün bölümlerinin temizliğinden, bakımından ve düzeninden sorumlu olmak, görülen noksanlıkların giderilmesini sağlamak,

    d) Acil durumlarda, mesleğinin gerektirdiği ilk yardımı yaparak, durumu müdüre ve tabibe bildirmek,

    e) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Hemşire, görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanının Görevleri

    Madde 57 - Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Öğrencilerin günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapabilmelerine; zihin fonksiyonlarını, fizik güçlerini ve kabiliyetlerini, uygun eğitim, metod ve materyallerle geliştirmelerine yardımcı olmak,

    b) Öğrencilerin genel gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

    c) Eğitim programlarının uygulanması için gerekli ortamı hazırlamak ve lüzumlu araç-gereci hazır halde bulundurmak,

    d) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak. Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı, görevlerini diğer uzman personel ve öğretmenlerle iş birliği halinde yürütür.

    Çocuk Bakıcısı ve Görevleri

    Madde 58 - Ortaokul, lise ve tercihen kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarından, her sınıf için bir çocuk bakıcısı görevlendirilir. Çocuk bakıcıları, sınıf ve branş öğretmenlerinin denetimi ve gözetimi altında çalışırlar. Çocuk bakıcıları, okul müdürü ve sınıf öğretmeninin vereceği talimatlar doğrultusun da çocuklara sınıfta, lavaboda, yemekhanede gerekli her türlü yardımı sağlarlar.

    Diğer Personel

    Madde 59 - Bakanlığın tespit ettiği sayıda memur, daktilo, şoför, kaloriferci, aşçı ve hizmetlilerden oluşan diğer personel okulda görev yapar.

    Bunlar, müdür ve diğer ilgili personelin vereceği görevleri yaparlar.

    TUTULMASI GEREKEN DEFTER-DOSYA-ÇİZELGELER

    Defterler

    Madde 60 - Okulda aşağıdaki defterler tutulur;

    Sıralama defteri

    Öğrenci kütük defteri

    Öğrenci geçici kayıt defteri

    Öğrenci yoklama defteri

    Ders defteri

    Personel devam-devamsızlık defteri

    Gelen-giden evrak defteri

    Posta ve evrak zimmet defteri

    Personel sicil defteri

    Ödenek defteri

    Aylık ve ücret ödeme defteri

    Avans defteri

    Demirbaş eşya defteri (A.B.C.)

    Denetleme defteri

    Nöbet defteri

    Öğretmenler Kurulu Kararı defteri

    Ambar ve depo defteri

    Belge defteri

    Ayrıca, Öğretilebilir Çocuklar Okulunda; Öğrenci seviye geçiş defteri Rehberlik ve Değerlendirme Kurulu Kararı defteri

    Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda;

    Disiplin Kurulu Karar defteri

    Mesleğe Yöneltme ve İzleme Kurulu Karar defteri

    Atölye malzemeleri sarf defteri

    Diploma defteri

    Sınıf geçme defteri

    Dosyalar ve Çizelgeler

    Madde 61 - Okulda aşağıdaki dosya ve çizelgeler tutulur;

    Personel şahsi dosyaları

    Gizli yazılar dosyası

    Satın alma ile ilgili işlem ve karar dosyası

    Okula gelen-giden yazılar dosyası

    İstatistik cetveller dosyası

    Ödeme evrakı dosyası

    Ödenekler dosyası

    Demirbaş eşya sayım ve devir-teslim tutanakları dosyası

    Sivil Savunma dosyası

    Ayrıca, Öğretilebilir Çocuklar Okulunda;

    Öğrenci gelişim ve izleme dosyası

    Öğrenci değerlendirme dosyası

    Öğrenci acil durumlar bilgi fişi dosyası

    Eğitilebilir Çocuklar İş Okulunda;

    Makine kartları dosyası

    Not Çizelgeleri dosyası

    Öğrenci Gelişim dosyası

    Öğrenci yoklamaları dosyası

    İşe yerleştirme dosyası

    İş yerindeki öğrencileri izleme dosyası

    İş yeri tanıma dosyası

    Öğretmen nöbet çizelgeleri dosyası

    Diploma almaya hak kazananlar çizelgesi

    Not çizelgesi

    Öğrenci karnesi

    Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı (Örnek: 8)

    Ferdi Çalışma Raporu (Örnek: 9)

    Rehberlik Hizmetleri Bürosu Görüşme Formu (Örnek: 10)

    Öğrenci Olay Kayıt Formu (Örnek: 11)

    İş Yeri Bilgi Formu (Örnek: 12)

    İşe Girecek Öğrenci İçin Muvafakat Belgesi (Örnek:13)

    Öğrenci İş Yerinde İzleme ve Gözlem Formu (Örnek:14)

    Öğrenci Acil Durumlar Bilgi Fişi (Örnek: 15) tutulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İlkokullarda Özel Eğitim Uygulamaları

    Özel Sınıflar Açma-Kapama

    Madde 62 - Özel sınıflar Rehberlik ve Araştırma Müdürlüğünün araştırma ve inceleme sonucuna bağlı olarak yapacağı teklife göre, Valilik Makamının Onayı ile açılır ve kapatılır, Sonuçtan Bakanlığa bilgi verilir.

    Öğrenci Tespiti ve Yerleştirme

    Madde 63 - Eğitilebilir Çocukların tespiti ve bu sınıflara yerleştirilmesi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılır.

    Öğretmen Atama

    Madde 64 - Bu alanda çalışacak öğretmenler, öncelikle fakültelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olanlardan veya Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki nitelikleri taşıyanlardan atanır. Özel eğitim öğretmeni bulunmaması halinde, hizmet içi eğitim yolu ile yetiştirilmiş normal ilkokul öğretmenleri atanabilir.

    Sınıf Mevcudu

    Madde 65 - En az 10 öğrenci ile açılan bu sınıfların mevcutları 8'den aşağı, 15'den yukarı olamaz. Özel sınıflar, müstakil sınıf olarak açılacağı gibi, öğrenci sayısının müstakil sınıf oluşturmadığı takdirde birleştirilmiş sınıf olarak açılır.

    Okul Öncesi Eğitimleri

    Madde 66 - Zihinsel özürlü en az 8 çocuk için başvuru olduğu takdirde, resmi ve özel anaokullarında "Özel Eğitim Grupları" teşekkül ettirilir, ilkokullarda da "Özel Anasınıflar" açılır.

    Madde 67 - İstenilen sayıda çocuk bulunmaması halinde, yapılan başvuruya göre, resmi veya özel anaokulları ile ilkokullardaki ana sınıflarında 1/10 oranında, kaynaştırma yoluyla eğitimleri, sağlanır.

    Madde 68 - Özel ana sınıflarına, normal anaokulu ve ana sınıflarına atanan öğretmenler atanır ve Rehberlik ve Araştırma Merkezince düzenlenecek hizmet içi eğitim kurslarında yetiştirilir.

    Madde 69 - Bu çocukların, gerek kaynaştırma, gerekse özel ana sınıflarındaki eğitimlerinde resmi ve özel anaokulları ile ilkokullara Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Zihinsel özürlülerin eğitimi için açılmış özel Eğitim Okullarınca gereken yardım ve rehberlik yapılır.

    Kaynaştırma

    Madde 70 - Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince yapılan inceleme neticesinde, eğitilebilir seviyede olduğu tespit edilen çocukların eğitimleri, yeterli sayıda öğrenci bulunamaması halinde ilkokullarda normal sınıflar içinde kaynaştırmalarıyla sürdürülür.

    Madde 71 - Bu öğrencilerin eğitim-öğretimlerinde, "Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programı" esas alınır.

    Madde 72 - Kaynaştırma için okulda, bir sınıfa bir öğrenci verilir. Bu sayı, çok zorunlu durumlarda 2'ye çıkarılabilir.

    Madde 73 - Bu öğrencilerin bulundukları sınıflarda öğrenci sayısı, diğer kaynaştırma öğrencisi olmayan sınıflara göre, en az beş öğrenci eksik olacak şekilde düzenlenir.

    Madde 74 - Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri, "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nin 16. maddesindeki çalışmalarını, kaynaştırma programı için de sürdürürler.

    Madde 75 - Okul idarecileri, bu çocukların bulundukları sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimleri için, özürlerinin gerektirdiği eğitim ortamını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.

    Madde 76 - Okulun Rehberlik Hizmetleri Büroları ve buralarda görevli Rehber Öğretmenler, gerek kaynaştırma, gerekse özel sınıf öğrencileri için gerekli rehberlik çalışmalarını yaparlar.

    Madde 77 - Okulda bu öğrencilerin, kapasite ve yetenekleri oranında sosyal faaliyetlere katılmaları ve söz konusu faaliyetlere ilişkin becerileri kazanmaya çalışmaları sağlanır.

    Madde 78 - Zihinsel özürlü öğrencilerin, kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretim gördükleri okulun idarecileri tarafından, denetim esnasında müfettişlere, bu öğrencilerin özellikleri ve öğretmenlerinin faaliyetleri konusunda bilgi verilir ve denetimde bu bilgiler dikkate alınır.

    Sınıf Geçme

    Madde 79 - Gerek kaynaştırma gerekse özel sınıf öğrencilerine;

    a) Sınıf tekrarı yaptırılmaz,

    b) Mecburi öğrenim çağını dolduran veya 5. sınıfı okuduğu halde henüz diploma alabilecek seviyeye gelmemiş eğitilebilir zihinsel özürlü çocuklar, velisinin isteği ve okul idaresinin uygun görmesi halinde 16 yaşının sonuna kadar öğrenimlerine devam ederler, Tüm tedbirlere rağmen okuma-yazma öğrenemeyen öğrencilere durumlarını belirtir bir belge verilir.

    Okul Bitirme

    Madde 80 - Eğitilebilir çocukların diplomalarına, özel sınıfta okuduğu kaynaştırma programından faydalandığı ibaresi yazılamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler ve Yürürlük Hükümleri

    Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İlişkiler

    Madde 81 - Rehberlik ve Araştırma Merkezi elemanları, okul idaresi ve uzmanlarla iş birliği yapmak suretiyle, işverenlere, ana-babalara, eğitilebilir ve öğretilebilir çocukların genel özelliklerinin tanıtılmasında ve bu çocuklara karşı sağlıklı ve olumlu tavır geliştirilmesinde yardımcı olurlar.

    Okulda, Rehberlik Hizmetleri Bürosu, özel eğitim okullarının ihtiyaçları doğrultusunda kurulur.

    Sağlık Testleri

    Madde 82 - Okul idaresi, doktor tavsiyesine uyarak, çocuk ve aile fertleri ile personelin sağlık testlerini isteyebilir.

    İş ve Tatil Günleri

    Madde 83 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu, yıllık çalışma takvimine göre açılır ve kapanır. Okulun tatil olduğu günlerde, iş yerinde çalışan öğrenciler, iş yerinin çalışma saatlerine uyarlar.

    Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

    Madde 84 - Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar, "Özel Eğitim Okulları

    Yönetmeliği"nin hükümlerine ve genel hükümlerine göre yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 85 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 Aralık 1983 tarih ve 18257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Yönetmeliği" yürürlükten kalkar.

    Yürürlük

    Madde 86 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 87 - Bu Yönetmelik hükümlerin, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Aşağıda yeralan ekler için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Ek-1 Kayıt Bildiriği - Örnek 1

    Ek-2 Öğretilebilir Çocuklar Okulu Bitirme Belgesi - Örnek 2 - Öğretilebilir Çocuklar Okulu Belgesi - Örnek 3

    Ek-3 Öğretilebilir Çocuklar Okulu Öğrenci Karnesi - Örnek 4

    Ek-4 Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Diploması - Örnek 5 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Belgesi - Örnek 6

    Ek-5 İş Yerinde Çalışan Öğrencileri İzleme Çizelgesi - Örnek 7 - Öğrenci Günlük Yoklama Kağıdı - Örnek 8

    Ek-6 Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Ferdi Çalışma Raporu - Örnek 9 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Rehberlik Hizmetleri Bürosu Görüşme Formu - Örnek 10

    Ek-7 Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Öğrenci Olay Kayıt Formu - Örnek 11 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu İş Yerine Yerleştirilecek Öğrenciler İçin İşyeri Bilgi Formu - Örnek 12

    Ek-8 İşe Girecek Öğrenci İçin veli Muvafakat Belgesi - Örnek 13 - Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Öğrenciyi İşyerinde İzleme ve Gözlem Formu - Örnek 14

    Ek-9 Acil Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu - Örnek 15

    Mevzuat Kanunlar