TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DAİRE DIŞINDA YAPILACAK TAPU İŞLEMLERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE BU İŞLEMLERDEN ALINACAK TAZMİNATIN MEMURLAR ARASINDA DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, tapu sicil müdürlüklerince, ilgililerin isteği üzerine, bir hakkın tesisi, tadili veya terkinini içeren akitli veya akitsiz herhangi bir tapu işleminin daire dışında yapılması halinde; uyulacak esaslar ve birinci derece Devlet memurunun işlemin yapıldığı bütçe yılında almakta olduğu geçici görev yolluğunun 2/3'ü nispetinde tahsil edilerek, emaneten mal sandığına yatırılan tazminat miktarının, Hazineye ayrılan yarısı dışındaki diğer yarısının ilgili tapu memurları arasında dağıtım usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Kanunda ve yönetmelikte yer alan "ilgili memurlar"ibaresi, daire dışında yapılan tapu işleminde doğrudan doğruya hizmetleri geçen, işlemin hukuki dayanağını teşkil eden müsbit evrakların yazımında, düzenlenmesinde ve arşivlenmesinde çalışan tapu sicil müdürü, müdür yardımcısı, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni, sicil memuru, sicil katibi, daktilograf, arşiv memuru ve hizmetlileri ifade eder.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu yönetmelik, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 70 inci maddesinin 1 inci fıkrasını değiştiren 3239 Sayılı Kanunun 94 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tazminatın Tespiti ve Dağıtım Esasları

    Tazminatın Tespiti

    Madde 4 - Tazminatın matrahı, her yıl bütçe kanunuyla kabul edilen 1 inci derece Devlet memurunun almakta olduğu geçici görev yolluğunun 2/3'üdür.

    Ünvan Puanları

    Madde 5 - Tazminat, daire dışında yapılan işlemde fiilen hizmetleri geçen ilgili memurlar arasında ünvanlarına göre tespit edilen puan esas alınarak aşağıda açıklandığı şekilde dağıtılır.

    Ünvan            Puanı

    ------------------------   ----

    Tapu Sicil Müdürü         20

    Müdür Yardımcısı         15

    Şef               12

    Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni   10

    Sicil Memuru         10

    Arşiv Memuru         9

    Sicil Katibi            8

    Daktilograf            8

    Hizmetli            6

    Ünvanların hizalarındaki puan, tapu sicil müdürlüğündeki o ünvanlı memur sayısı ile çarpılarak toplam puan tespit edilir. Daha sonra dağıtılacak tazminat miktarı toplam puana bölünerek (1) puan karşılığı TL. tespit edildikten sonra, bu rakam, ünvan karşılığı puanla çarpılarak o memura ödenecek miktar belirlenir.

    Tapu sicil müdürüne, o yer müdür yardımcısı veya başka ünvanlı bir memur vekalet ediyor ise, sadece müdürün puanından yararlanır.

    Müdürlükte mevcudu olmayan ünvan hesaplamaya dahil edilmez.

    Tazminattan Yararlanmayacaklar

    Madde 6 - Tazminattan işlemin yapılmasında fiilen çalışan memurlar yararlandığından, izinli veya raporlu olan memurlar bu süre içerisinde tazminattan istifade edemezler.

    Geçici Personelin Durumu

    Madde 7 - Geçici görevli olarak çalışan memurlar, sadece geçici olarak görev yaptıkları müdürlükteki işin tazminatından yararlanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İşlemin Daire Dışında Yapılmasının usul ve Esasları

    Tazminatın Esası

    Madde 8 - Akdi gerektiren işlemlerde iki memurun daire dışına çıkması halinde her memur için ayrı ayrı tazminat yatırılır.

    Birden Fazla İşlemde Tazminat

    Madde 9 - Birbiri ile bağlantılı birden çok talep için aynı yere gitmek üzere daire dışına çıkıldığında bir tek tazminat, birbiri ile bağlantılı olmayan ayrı işlemleri gerektiren (ayrı ayrı resmi senet düzenlenmesi, ayrı ayrı tescil talebinin alınması gibi) taleplerde ise her talep için ayrı tazminat yatırttırılır.

    Personel Yönünden Uygulama

    Madde 10 - Tek memurlu tapu sicil müdürlüklerinde daire dışında işlem yapılamaz. İki memurlu müdürlüklerde müdür veya vekalet eden yetkili memur daireyi terk edemeyeceğinden akdi icap ettiren işlemlerde biri diğerine yetki vererek tek memurla daire dışında işlem yapılır.

    İkiden fazla memurlu müdürlüklerde akdi gerektiren işlem için daire dışına giderilmesi halinde genel iş durumu dikkate alınarak iki memur görevlendirilir.

    Çalışma Saatleri Yönünden Uygulama

    Madde 11 - Daire dışında işlem yapılması çalışma saatleri içerisinde olmalıdır. Bu husus düzenlenen resmi senet veya tescil belgesinde belirtilir. Uzak yere gidilmesi sebebiyle çalışma saatleri içerisinde daireye dönülmez ise ertesi çalışma günü açılan yevmiye defterinin ilk sırasına kaydedilmekle birlikte yevmiye defterinin düşünceler kısmında işlemin yapıldığı tarih ve saat belirtilir.

    Birden Fazla Müdürlük Bulunan Yerlerde Uygulama

    Madde 12 - Belediye sınırları içerisinde birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan yerlerde o şehir belediye sınırları içinde kalmak kaydı ile müdürlükten kendi bölgeleri dahilinde daire dışında işlem yapabilirler.

    Büyük şehir statüsüne tabi metropoliten alan veya birden fazla tapu sicil müdürlüğü bulunan il veya ilçe sınırları içerisinde kalan taşınmaz mallara ilişkin işlemler (taksim, trampa, müşterek ipotek vb.) taşınmaz malların bulunduğu tapu sicil müdürlüklerinden talep edilen herhangi birisinde karşılanır.

    Takyidatların Durumu

    Madde 13 - İşlem yapmak üzere daire dışına gidildiğinde, gidilecek yerin adresi ve varsa telefon numarası dairece bilinmelidir. Daire dışına çıkıldıktan sonra işleme konu taşınmaza ilişkin her hangi bir takyit geldiğinde yevmiye defterine kaydedilip, telefon edilerek veya memur gönderilerek durum en seri şekilde istem için daire dışına giden memurlarımıza duyurulur. Takyit, işleme engel ise işlem yapılmayacak, engel değil ise, ilgililerin bilgisine sunularak işlem ikmal edilecektir.

    İşlemden Vazgeçilmesi

    Madde 14 - Daire dışında istenilen yere gidilmekle beraber, herhangi bir nedenle (işlemden vazgeçilmesi, ertelenmesi, işleme engel bir takyidin ulaşması gibi) işlemin tamamlanamaması, emaneten yatırılan paranın geri verilmesini gerektirmez.

    Ancak, daire dışına çıkılmadan önce işlemden veya daire dışına gidilmekten vazgeçilmesi hallerinde yatırılan para ilgilisine usulünce iade edilir.

    Görevden Ayrılma

    Madde 15 - İşlemlerin yapıldığı tarihlerde o müdürlükte çalışıp ta daha sonra başka yere atanan, emekli olan, istifa eden veya başka bir kuruma geçen memur, çalıştığı tarihe kadar birikmiş tazminattan istifade eder.

    Talep ve Vasıta Temini

    Madde 16 - İlgililerin işlemin daire dışında yapılması yönündeki istekleri, evrakı müsbitenin münasip bir yerinde imza altına alınmalıdır. Daire dışına gidilecek yer, vasıta gerektiriyor ise, mutad vasıta ilgilisince temin edilir.

    Dairedeki esas işin aksatılmamasına azami gayret sarfedilecek ve gerekli tedbir alınacaktır.

    Personel Görevlendirilmesi

    Madde 17 - Daire dışında yapılacak tapu işlemi akdi gerektiriyorsa müdür yardımcısı, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni sicil memuru, sicil katibi ünvanlı memurlardan ikisi, akitsiz işlemlerde ise birisi müdür tarafından görevlendirilir.

    Çok önemli gördüğü işler dışında müdürün daire dışına gitmesi gerekmez.

    Yetki Verilmesi

    Madde 18 - Daire dışına gidecek memur veya memurlara müdür tarafından yetki verildiği, akitli işlemlerde resmi senedin, akitsiz işlemlerde evrakı müsbitelerin münasip bir yerine yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

    Tazminatın Tahakkuk ve Tahsili

    Madde 19 - Tazminatın tahsili için müdürlükçe 3 nüsha tahakkuk fişi düzenlenerek mal sandığına yatırılması temin edildikten sonra, bir nüshası iş sahibinde kalacak, diğer nüshası ve vezne alındısı dairede bırakılacak, bunlardan tahsilat fişi işlemli evrak arasına konulacak, vezne alındısı ise tazminatın dağıtımına esas olmak üzere ayrı bir klasörde muhafaza edilecektir.

    Tahsil edilen tazminata ait vezne alındıları işlemin tamamlanmasını müteakip özel defterine kaydedilir.

    Toplanan tazminatın dağıtılmak üzere mal sandığından çekilmesi sırasında defterdeki kayıt listeye dönüştürülerek listenin bir sureti ve klasördeki vezne alındıları bir yazıya bağlı olarak saymanlığa götürülür. Herhangi bir nedenle tahsil edilen tazminatın iade edilmesi durumunda tahsilat fişinin bir nüshası saymanlığa yönelik iade yazısına bağlanarak imza karşılığında ilgilisine verilir.

    Madde 20 - 19/12/1986 tarihli "Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 21 - Bu yönetmelik 01/03/1996 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 22 - Bu yönetmeliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar