KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallara, kadastro görevlilerinin girme şekli ile ilgili hususları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/İ maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Görevliler: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya kadastro müdürlüğü personeli ile kadastro ekibinde görev alacak muhtar ve bilirkişiler ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kadastronun fenni işlerinin yapımını üstlenen özel hukuk gerçek ve tüzel kişilikler personelini,

    b) Yetki Belgesi: Kadastro çalışmaları için, taşınmaz mallara girmeye yetkili olan görevlilere verilen belgeyi,

    c) Açık Girişi Olmayan Taşınmaz Mal: Etrafı, çit, tahtaperde, tel örgü, duvar veya benzeri bir tesis ile çevrilmiş içinde binası olan ve olmayan taşınmaz malları,

    d) Bina: Mesken, dükkan, depo, büro, ardiye ve benzeri taşınmaz malları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Yetki belgesinin verilmesi

    Madde 4 - Kadastro çalışmaları için taşınmaz mallara girme yetkisine sahip kadastro görevlilerine göre bu Yönetmeliğe ekli Yetki Belgesi verilir

    Bu belge, kadastro müdürünce düzenlenir ve mahallin mülki amirince tasdik edilir.

    Yetki bölgesi, kadastro çalışması yapılan alanlarda hizmetin devam müddetince geçerlidir. Kadastro çalışmasının bitmesi ya da kadastro görevlisinin hangi sebeple olursa olsun bölgedeki görevinin sona ermesi halinde, bu belgeler düzenleyenler tarafından geri alınarak iptal edilir.

    Bu belgelerin kimlere verildiği, veriliş tarihi ve iptal tarihi kadastro müdürlüğünce tutulacak bir deftere kaydedilir.

    Taşınmaz mallara girme

    Madde 5 - Kadastro çalışmaları sırasında yetki belgesi olanlar ile bunarın sorumluluğundaki yardımcı elemanlar ve kişilerce çalışmaları devam ettiği sürede:

    a) Açık girişi olan taşınmaz mallara, ilgilisi hazır olmazsa dahi gün doğumundan gün batımına kadar,

    b) Açık girişi olmayan taşınmaz mallara, mesai saatleri içinde, malik, zilyet, kiracı, yarıcı, ortakça ve benzeri bir sıfatla taşınmaz malı kullananlar ile bekçi, nöbetçi ve benzeri bir sıfatla, kullanıcı adına hareket eden sorumlulara alışılmış vasıtalarla haber verilmek suretiyle,

    c) Binalara, mesai saatleri dahilinde ve içinde oturan ya da kullananların muvafakatı alınarak, Girilir.

    Muvafakat verilmediği takdirde, bu gibi yerlere mahkeme kararı ile girilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Zarar ve Ziyan

    Zarar ve ziyanın tespiti

    Madde 6 - Kadastro görevlileri ile bunların sorumluluğundaki yardımcı eleman ve kişiler, görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sırasında; taşınmaz mala, burada bulanan her türlü mal veya ürüne türüne herhangi bir zarar ve ziyan verdikleri takdirde, hak sahibi veya hak sahibi adına hareket edenin isteği üzerinde durum, yetki belgesi sahibi kadastro görevlisi tarafından bir tutanakla olay yerinde tespit olunur.

    Bu tutanakta zarar ve ziyana sebep olan kişi veya kişiler ile hadisenin oluş şekli ve nelere zarar ve ziyan verildiği belirlenir.

    Zarar ve ziyanın tazmini

    Madde 7 - Belge sahiplerinin kusuru sonucu doğan zarar ve ziyanın tazmininden, görevi veren kuruluş birinci derecede sorumludur .

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 917 nci maddesi gereğince kuruluş, görevlilere şahsi kusurları sebebiyle rücu etme hakkına haizdir.

    Tazminatın ödenmesi ve gerektiğinde zarar ve ziyanı doğuranlara yüklenmesinde Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar