KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kadastro Çalışmalarında Taksim Sebebiyle Ayırma ve Birleştirmeler Hakkında Yönetmelik

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

    Resmi Gazete Tarihi: 28/10/1987

    Resmi Gazete Sayısı: 19618

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 15 inci maddesine göre, taksim sebebiyle yapılacak ayırma (ifraz) ve birleştirme (tevhit) işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/K maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Harici ayırma ve birleştirme işlemleri

    Madde 3 - (Değişik madde: 26/09/2005-25948 S.R.G. Yön/1.mad)

    Tapuda kayıtlı taşınmazların malikleri veya mirasçıları, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların da zilyetleri arasında harici ayırma veya birleştirme sonucu müstakil hale getirildiği, belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanlarıyla anlaşılan ve zeminde sınırları; doğal veya yapay işaretlerle belirlenmiş olan taşınmazlar;

    a) İmar planı bulunmayan yerlerde;

    1 - Belediye encümeni veya il idare kurulunun kararı aranmadan, zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre sınırlandırma ve tespitleri yapılır.

    b) İmar planı bulunan yerlerde;

    1 - Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı aranmadan,

    2 - Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise, belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle,

    fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır.

    Bu amaçla, kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, kadastro müdürlüğünce, belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanlığına, köylerde ise bayındırlık ve iskan il müdürlüğüne yazılacak yazı ile çalışma alanı sınırı içinde imar planı kesinleşmiş alanların mevcut olup olmadığı sorulur, varsa, bu planların kesinleşme tarihleri ile haritalarının gönderilmesi istenilir.

    3 - Taşınmazların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsayacak şekilde verilen kararlar kabul edilmez. İlgililerinden, ifrazdan önceki harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir.

    c) Tarım Arazilerinde;

    1 - 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci Maddesinin son fıkrası gereğince, kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsellerinden daha küçük parçalara bölünemeyeceğinden, tarımsal arazi yeter büyüklüğü belirlenmiş alanlarda, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/7/2005 tarihinden sonra, tarım arazilerinde haricen yapılmış olan her türlü ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümleri bu Kanuna göre belirlenecek tarımsal arazi yeter büyüklüklerinin altında ise yapılmış olan ifrazen taksimler kabul edilmez. Tarımsal arazi yeter büyüklüğünün tespit edilip edilmediği, tespit edilmişse miktarlarının ne olduğu hususu, çalışmalara başlanmadan önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine sorulur ve alınan cevaba göre işlem yapılır.

    İmar affı uygulaması

    Madde 4 - Taksim sebebiyle ayırma ve birleştirmelerde şartlar uygun bulunuyorsa, 2981 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri de dikkate alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar