KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/01/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24276

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Teknik, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    b) Genel Müdürlük : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

    c) Hizmet Bölgesi : Bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilen İl gruplarını,

    d) Hizmet Alanı : Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

    e) Kurul : Yer Değiştirme Kurulunu,

    f) Zorunlu Çalışma Süresi : Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

    g) Üst Bölge : Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

    h) Alt Bölge : Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Temel İlkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

    a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

    b) Yer değiştirme suretiyle atanmalar, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

    c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

    d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

    e) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

    f) Mevcut illere ilave olarak yeni illerin kurulması halinde, il olan ilçeler daha önce bağlı bulunduğu İl'in hizmet bölgesi içinde değerlendirilir.

    Hizmet Bölgeleri

    Madde 6 - Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde gösterilmiştir.

    Zorunlu Çalışma Süreleri

    Madde 7 - Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

    Hizmet Bölgesi   Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

    ------------   ----------------------

       6      2

       5      3

       4      4

       3      5

       2      6

       1      7

    Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir, bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz; ancak 5 ve 6 ncı bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Personel

    Madde 8 - Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıflarına dahil personelin tamamı yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

    Yönetici unvanlı kadrolarda bulunanların bu kadrolardan başka unvanlı kadrolara ilk atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlanması esastır.

    Yer Değiştirme Halleri

    Madde 10 - Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

    a) Memurun isteği,

    b) Hizmetin gereği,

    c) Unvan değişikliği,

    d) Çalışma süresinin doldurulması,

    e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi, halinde değiştirilebilir.

    Memurun Özür Durumlarından Dolayı Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

    Madde 11 - Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerini doldurmuş personel yerinde bırakılabileceği gibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başka hizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler.

    (A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

    (B) Özür Grubu: Eş Durumu,

    Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

    Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Özürlerinin ortadan kalkması halinde idare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlattırır.

    Özürlerin Belgelendirilmesi

    Madde 12 - Memurun özür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

    a) (A) özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

    Personelin; eşi ve çocukları haricindeki diğer kimseler için, bakmakla yükümlü olduğunu, bakacak başka kimsenin bulunmadığını ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun belgelerle ispat etmesi gerekir.

    b) (B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

    Aynı kurumda çalışıp da her ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

    Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

    Eşi, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür. Eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışması halinde en az (2) yıl süre ile sigortalı olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile sigorta primi ödendiğinin belgelendirilmesi gerekir.

    Eşinin, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında çalışması halinde en az (2) yıl süre ile vergi mükellefi olduğunun ve müracaat tarihi itibarıyla son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile Bağ-Kur primi ödendiğinin belgelendirilmesi gerekir.

    Hizmetin Gereği Yer Değiştirmeler

    Madde 13 - Haklarında Adli, İdari, İnzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporu sonuçlarına göre görevini ifada tutum ve davranışlarında yetersizlikleri, başarısızlıkları ve sakıncaları tespit edilenlerin, hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir. Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

    Unvan Değişikliği Suretiyle Yer Değiştirme

    Madde 14 - Yönetici olarak atanacaklarda, bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini doldurma şartı aranmaz.

    Kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak aynı veya başka bölge ve hizmet alanlarına atamaları yapılabilir.

    Bu Yönetmeliğe tabi olarak görev yapmakta iken, ilgili eğitim ve öğretim kurumundan mezun olmaları nedeniyle teknik ve sağlık hizmetler sınıfı kadrolarına atanmak isteyenlerin bulunduğu yerde kadro durumunun müsait olmaması veya ihtiyaç olmaması halinde hizmetinin bulunmadığı veya eksik süresinin bulunduğu diğer hizmet bölgelerine ya da bulunduğu bölgedeki diğer hizmet alanlarına atamaları yapılır.

    Yönetici Kadrolara Atanma Durumu

    Madde 15 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen; Bölge Müdürü, İl Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Makine İkmal Müdürü, Proje Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü ve Şube Müdürü ile bu düzeydeki unvanlara atanacak olanların ilk görev yerleri, bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

    Bu hizmet bölgelerine atananlar görev süresince bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

    Genel Müdürlüğün, diğer hizmet bölgelerindeki, yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

    5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde Genel Müdürlüğe ait, yukarıda sayılan unvanlarda başka kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

    Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

    Madde 16 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri her hangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

    Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

    Madde 17 - Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

    b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

    c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

    d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

    f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten veya aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde; bu sürelerin tamamı,

    (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

    Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

    Madde 18 - Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

    b) Yurt içinde veya yurt dışında master ve doktora yapmak amacıyla geçen süreler,

    Bölge hizmetinden sayılmaz.

    Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

    Madde 19 - Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de göz önüne alınarak kurumca belirlenir.

    Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

    Madde 20 - Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

    Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden sarfınazar edenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

    Yer Değiştirme Kurulu

    Madde 21 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği yardımcısının Başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimleri daire başkanlarından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu kurulur. Kurul, Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oylamada eşitlik halinde Başkanın görüşüne itibar edilir.

    Asil üyelerin yokluğu halinde Yer Değiştirme Kuruluna vekili katılır.

    Kurulun raportörlüğünü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı yürütür. Raportör olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, bu Kuruldaki çalışmalara yardımcı olmak suretiyle atamaya tabi tutulacak personel ile personelin daha önce tamamladıkları hizmet bölgelerini ve özür gruplarındaki nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan personele ait bilgi ve belgeleri belirten genel bir atama planını Kurul üyelerine dağıtır.

    Yer Değiştirme Kurulunun Görevleri

    Madde 22 - Yer Değiştirme Kurulu, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran (talebi bulunsun veya bulunmasın) ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

    a) Hizmetin gereği,

    b) Kadro ve ihtiyaç ile memurun sicil durumu,

    c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

    d) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,

    Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

    Atamalarda, 5 inci hizmet bölgesinin tecrübeli personel ihtiyacına öncelik tanınır.

    Memurun istek formunda belirttiği hizmet bölgeleri ve alanları idareyi bağlamaz.

    Başvuru Şekilleri

    Madde 23 - Hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma sürelerini tamamlayan veya sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen özürlerini belgeleyen memurlar, herhangi bir duyuru beklemeksizin görevli bulundukları birimlere Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular müdürlükleri tarafından Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

    Bu talepler; (EK-2) deki Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır.

    Zorunlu çalışma süresini tamamlamış yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Alt hizmet bölgelerinden üst hizmet bölgelerine atanmak için ilgili personelin talebi zorunludur.

    Gerçek Dışı Beyan

    Madde 24 - Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atamaları ve yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/04/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

    İntibak

    Madde 26 - İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı yürütür.

    EK - 1

    HİZMET BÖLGELERİ

    I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE

    ------------ ------------- -------------     ------------ ------------- -----------

    1. ADANA 1. AYDIN 1. AFYON 1. AMASYA 1. ELAZIĞ 1. ADIYAMAN

    2. ANKARA 2. BALIKESİR 2. BİLECİK 2. ARTVİN 2. ERZİNCAN 2. AĞRI

    3. BURSA 3. ÇANAKKALE 3. BOLU 3. ÇANKIRI 3. ERZURUM 3. BİNGÖL

    4. GAZİANTEP 4. DENİZLİ 4. BURDUR 4. ÇORUM 4. K.MARAŞ 4. BİTLİS

    5. İÇEL 5. EDİRNE 5. GİRESUN 5. KASTAMONU 5. MALATYA 5. HAKKARİ

    6. İSTANBUL 6. KAYSERİ 6. ISPARTA 6. KIRŞEHİR 6. SİVAS 6. KARS

    7. İZMİR 7. TEKİRDAĞ 7. KÜTAHYA 7. NEVŞEHİR 7. Ş.URFA 7. MARDİN

    8. KOCAELİ 8. KONYA 8. ORDU 8. NİĞDE 8. DİYARBAKIR 8. MUŞ

    9. MANİSA 9. OSMANİYE 9. SİNOP 9. SİİRT

    10. MUĞLA 10. RİZE 10. TOKAT 10. TUNCELİ

    11. SAKARYA 11. SAMSUN 11. YOZGAT 11. ARDAH

    12. ANTALYA 12. KIRKLARELİ12. AKSARAY 12. IĞDIR

    13. HATAY 13. TRABZON 13. KARAMAN 13. BATMAN

    14. ZONGULDAK 14. UŞAK 14. KİLİS 14. ŞIRNAK

    15. ESKİŞEHİR 15. BARTIN 15. GÜMÜŞHANE

    16. YALOVA 16. KARABÜK 16. BAYBURT

    17. KIRIKKALE 17. VAN

    18. DÜZCE

    EK-2

    KÖY HİZMETLERİ .................... MÜDÜRLÜĞÜNE

    ....................

    Nakil talebimin Genel Müdürlüğümüze havalesini müsaadelerinize arz ederim.

    ...../...../.....

    İ M Z A

    -------------------------------------------------------------------------

    M

    Adı ve Soyadı

    --------------------------------

    ------------------------------------

    E

    Kurum Sicil No

    --------------------------------

    ------------------------------------

    M

    Baba-Ana adı

    --------------------------------

    ------------------------------------

    U

    Doğum Yeri ve Yılı

    --------------------------------

    ------------------------------------

    R

    Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve İlçe

    --------------------------------

    ------------------------------------

    U

    Mezun Olduğu Okul ve Bölümü

    --------------------------------

    ------------------------------------

    N

    Çalıştığı Ünite

    --------------------------------

    ------------------------------------

    Unvanı - D/K

    -----------------------------------------------------------------------

    YIL

    AY

    -------

    Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Ağustos ayı sonu itibariyle)

    ---

    --

    Hizmet Alanındaki Çalışma Süresi (Ağustos ayı sonu itibariyle)

    -----------------------------------------------------------------------

    1

    ----

    -------------------------------

    Nakil İstediği Bölge ve İl'ler

    2

    ----

    -------------------------------

    (Tercih sırasına göre beş il)

    3

    ----

    -------------------------------

    4

    ----

    -------------------------------

    5

    -----------------------------------------------------------------------

    Adı ve Soyadı

    ---------------------------

    ------------------------------------

    EŞİNİN

    Görevi

    ---------------------------

    ------------------------------------

    Görev Yeri

    ----------------------------------

    ------------------------------------

    Yaşı

    Okulu

    ----

    -------------------------------

    Çocukları Varsa

    ----

    -------------------------------

    ----

    -------------------------------

    -------------------------------------------------------------------------

    Ayrılmasında sakınca yoktur.

    ----------------------------

    Ünite Amirinin: Görev Ünvanı:

    Adı ve Soyadı : İmzası :

    Tarih :

    NOT: Özür gruplarında verilmesi zorunlu görülen belgeler bu forma eklenerek memurun istihdam edildiği Müdürlüğe verilir, Müdürlükçe de Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

    Mevzuat Kanunlar