TELEKOMÜNİKASYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

   

    Telekomünikasyon Kurumundan:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/01/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24300

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Telekomünikasyon Kurumunun; merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak veya kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu,

    b) Başkanlık : Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığını,

    c) Başkan Yardımcısı : Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yardımcısını,

    d) Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu,

    e) Başkan : Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,

    f) Personel : Kurum hizmetlerinin gerektirdiği kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli, devamlı vazife görmek üzere, Kurumun tabi bulunduğu personel mevzuatı hükümlerine göre atanan kimseleri, ifade eder.

    İstihdam Şekli

    Madde 5 - Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle personel çalıştırılabilir veya kadro karşılığı gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

    Karşılık gösterilen bu kadrolara başka atama yapılamaz. Sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır.

    Sözleşmeli personelin unvan, sayı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Kurul'un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme esaslarında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Personel Politikası

    Madde 6 - Kurum hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, Kurum içindeki dağılımında, personelin eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak esaslar, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kurul'ca belirlenir.

    Personel Politikasının İlkeleri

    Madde 7 - Kurumun personel politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,

    b) Kurumun tüm personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak,

    c) Yapılan hizmetlerin niteliğine uygun çalışma şartları sağlamak,

    d) Başarılı personeli, imkanlar ölçüsünde özendirmek, ödüllendirmek; bunlara bilgi ve görgülerini artırma konusunda fırsat vermek,

    e) Personelin kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek,

    f) Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

    g) Personelin Kuruma bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve Kurumda çalışmayı özendirici hale getirerek "Kurum Kültürü" oluşmasını sağlamak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Personelin Hakları

    Personelin Hakları

    Madde 8 - Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendilerine aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir.

    Güvenlik

    Madde 9 - Kanunlarda yazılı haller dışında personelin işine son verilemez. Aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.

    Görevden Çekilme ve Birlikte Çekilme Yasağı

    Madde 10 - Kurum personeli, yetkili amir ve mercilerine yazılı olarak müracaat etmek ve istifası yetkili mercilerce kabul edilmek şartıyla görevinden çekilme hakkına sahiptir.

    Ancak, Kurum personeli kasıtlı olarak ve hizmeti aksatacak biçimde toplu halde görevden çekilemez.

    Sosyal Güvenlik

    Madde 11 - Kurum personeli, 4502 sayılı Kanun, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde sağlanan her türlü haktan yararlanır.

    İzin

    Madde 12 - Kurumda çalışanların, bu Yönetmelikte belirlenen süre ve şartlarla izin hakkı vardır.

    Müracaat, Şikayet ve Dava Açma

    Madde 13 - Personel, Kurumla ilgili işlerinden dolayı müracaat; amirleri ya da Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

    Müracaat ve şikayetler, söz ve yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amir atlanarak yapılır. Şikayet ve müracaatlar, ilgili merciler tarafından en kısa sürede incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Personelin Sorumlulukları

    Görevin Yerine Getirilmesi

    Madde 14 - Kurum personeli; kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla, amirler tarafından verilen görevleri dikkat ve itina ile yerine getirmekle ve bu görevleri en iyi ve doğru biçimde yapılabilmesi için gereken bilgileri edinmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur.

    Emirlerin Yerine Getirilmesi

    Madde 15 - Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle görevlidir. Verilen emrin anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, ilke, kural ve yöntemlere aykırı olduğunu görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amirine bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, personel bu emri yerine getirmeye zorunludur. Ancak, emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

    Personel, amirlerinden aldığı emri, konusu suç teşkil etmediği halde yanlış değerlendirme ile suç sayar ve emri yürütmez ise amir, gecikmenin zarar getirebileceği durumlarda, hizmetin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar ya da gerekirse kendisi yapar; görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

    Konusu suç teşkil eden emir hiç bir biçimde yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

    Kurum Yararlarını Gözetme

    Madde 16 - Personel, yaptığı bütün işlerde Kurum yararlarını birinci planda tutmak ve Kurumu zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

    Personel, Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

    Personelin kasıt, kusur, ihmal ya da tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu zarar, ilgili personele rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir.

    Tarafsızlık

    Madde 17 - Kurum personeli, siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

    Kurum personeli, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

    Devam Zorunluluğu

    Madde 18 - Kurum personeli mesai saatleri içinde görevinin başında bulunur ve bu süre içinde özel işlerle uğraşamaz.

    Devir ve Teslim

    Madde 19 - Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri devir ve teslim etmek zorundadır.

    Personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahal dışına çıkaramaz, hususi işlerinde kullanamaz.

    Devir Teslim Tutanakları ve İlişik Kesme Fişi

    Madde 20 - Nakledilen veya ayrılan personel, üzerinde bulunan devredilmesi gereken parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereçleri ve diğer evrakı, Kurumun göstereceği bir personelle birlikte tanzim ve imza edilecek devir teslim tutanağına bağlamak suretiyle devreder.

    Görevleri sona erenlerden, nakil ve emeklilik dahil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kesme fişinde devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü istihkaklarından olan alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk ünitelerince tasdik edilir.

    Tahakkuk ünitelerince belirtilen tahsilat yapılmadıkça ilişiği kesilmez. Bu hususlara riayet edilmemesi halinde Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.

    Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma

    Madde 21 - Kurum personeli ticaretle uğraşamaz, Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez, ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen haller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Kurum personelinin eşi ve çocukları, Kurumun açtığı eksiltme ve artırmalara katılamazlar.

    Sır Saklama

    Madde 22 - Kurum personeli, Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgiler ile denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

    Madde 23 - Kurum personeli, Başkanın izni olmadan görevleri hakkında basına, haber ajansına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez, yayın yapamaz, toplantılara katılamaz.

    Adres Bildirme

    Madde 24 - Kurum personeli, sürekli ve geçici adresini personel birimine bildirmek zorundadır. Adreslerinde değişiklik olduğu takdirde de değişikliği bildirmeye zorunludur.

    İkamet Mecburiyeti

    Madde 25 - Kurum personelinin, görev yaptığı hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır.

    Kurum personelinin, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla yukarıda belirtilen hudutlar dışında ikamet etmeleri ita amirinin izni ile mümkündür.

    Kurum personeli, ikamet ettikleri il hudutlarını resmi tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilir. İl hudutları dışında geçireceği süre içerisinde kalacağı yer veya yerlerin adresini bildirmek zorundadır.

    Kıyafet Mecburiyeti

    Madde 26 - Kurum personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedir.

    Başka İş ve Hizmet Yasağı

    Madde 27 - Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanunlardaki istisnalar dışında başka bir işle uğraşamaz, ücretsiz olsa bile sürekli ya da geçici bir hizmet kabul edemez.

    Grev ve Eylem Yasağı

    Madde 28 - Kurum personeli, greve karar veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez.

    Kurum personeli, ülke yönetimi ve Kurum yönetimini eleştirici ya da övücü pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdi hiç bir eylemde bulunamaz.

    Kurum personelinin toplu olarak göreve gelmemeleri, görevlerine gelip de Kurum iş ve hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunmaları yasaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Personel İhtiyacının Tespiti

    Kadroların Tespiti

    Madde 29 - Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle personelin kadroları tespit edilir.

    İş Özelliklerinin Belirlenmesi

    Madde 30 - Her kadro için o kadroya atanacak kişide, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yazılı genel şartlara ek olarak, 05/08/2000 tarihli ve 24131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen nitelik ve iş özellikleri aranacak olup, Kurul'un onayı ile uygulanacaktır.

    Kadro Talebi

    Madde 31 - Kurumun kadro talebi, ilgili birimlerin önerileri üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul'un teklifi Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilir.

    Kadro Değişikliği

    Madde 32 - Tutulan veya boş olan kadrolarda unvan ve derece değişikliği veya boş kadroların iptali, ilgili birimlerin önerisi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul'un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca yapılır.

    İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi

    Madde 33 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yaparak gelecek yılların insan gücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminlerde bulunur, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar.

    İnsan gücü ihtiyacının planlanması için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliğine gidilebilir.

    İnsan Gücü Planlaması

    Madde 34 - İnsan gücü planlaması yapılırken;

    a) Kurum çalışanlarının gelecek yıllardaki iş yüküne göre alacağı biçim,

    b) Kurumun mevcut kadrosunun ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı,

    c) Teknolojik ve sosyal gelişmelerin Kurumun teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında meydana getireceği değişiklikler,

    d) İhtiyacın karşılanması için nasıl bir personel eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu,

    e) Mevcut kadroların rasyonel kullanımı, göz önünde bulundurulur.

    İnsan gücü planlamasında gereksiz kadro yaratılmaması esastır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Personelin İşe Alınması

    İşe Alınmada Aranacak Genel Şartlar

    Madde 35 - Kurum hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

    c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    d) 18 yaşını bitirmiş bulunmak,

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve/veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

    İşe Alınmada Aranacak Özel Şartlar

    Madde 36 - Yeni işe alınacakların, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartlar dışında;

    a) Giriş sınavını kazanmış olmaları,

    b) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri kadroların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekir.

    Görev İsteme Formu

    Madde 37 - Kurumda bir görev almak için başvuranlar; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev isteme formundaki tüm soruları kendi el yazıları ile açık ve doğru olarak cevaplandırmak suretiyle doldurur ve imzalarlar. Ayrıca iş talep formuna;

    a) Öğrenim belgesi örneği,

    b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

    c) 2 adet fotoğraf,

    d) Özgeçmiş eklenir.

    İşe alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı halde, görev isteme formunda bunu gerçek dışı beyan ederek Kurumu yanıltanların atamaları yapılmaz. Bu gibilerin atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Atama

    Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları

    Madde 38 - İki defadan fazla olmamak üzere, Kurumdaki görevlerinden kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar görevlerine dönmek isteyenler, Kurumun ihtiyacı ve boş kadro bulunmak kaydıyla yeniden atanabilirler.

    Atanacaklardan İstenecek Belgeler

    Madde 39 - İlk kez atanacaklar ile açıktan atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler tamamlanmadan atamaları yapılmaz.

    a) Yetkililerce onaylanmış nüfus cüzdanı örneği (doğum tarihinde ay ve gün varsa belirtilecek, ad, soyad ve doğum tarihinde bir değişiklik varsa, buna ait mahkeme ilamının onaylı örneği eklenecek),

    b) Diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği (henüz öğrenim kurumunca diploma düzenlenmemiş ise, diploma ile değiştirilmek üzere verilmiş geçici mezuniyet belgesinin noterce onaylı örneği),

    c) 6 adet vesikalık fotoğraf,

    d) Askerliğini yapmış olanlardan onaylı terhis belgesi veya askerlik şubesinden alınacak duhul veya terhis tarihi yazılı belge, askerliği tecilli olanlardan ise tecilli olduklarını gösterir belge,

    e) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

    f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıkası olmadığına dair belge,

    g) Mal beyannamesi (damga pulu yapıştırılmış olacaktır),

    h) Yukarıda sayılan belgeler dışında atanacağı kadronun özelliklerine uygun olarak istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler.

    Atama Yetkisi

    Madde 40 - Atama yetkisi Kurul'a aittir, Kurul bu yetkisini devredebilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Adaylık

    Adaylığın Tanımı

    Madde 41 - Adaylık, hizmete yeni giren personelin işe uyumunu sağlamak ve işi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir.

    Personelin Adaylık Süresi

    Madde 42 - İlk kez işe alınacak personel aday olarak atanır. Adaylık süresi hizmetin özelliklerine göre en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Bu süre içerisinde aday personelin başka kurumlara nakli yapılmaz.

    Adayların Yetiştirilmesi ve Sorumluluk

    Madde 43 - Adaylar, Kurumca hazırlanacak bir program içerisinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sonra da görevleri ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

    Adayların asıl memurluğa atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimin yapılması ve adayların yetiştirilmesine ilişkin sorumluluk, birinci derecede adayın yanında çalıştığı yöneticiye aittir.

    Adayların Sicil Raporlarının Düzenlenmesi

    Madde 44 - Hakkında sicil raporu düzenlenecek adayların, sicil amirinin yanında çalışırken alınan izinler ve doktor raporuna dayanan tedavi ve hastalık izin süreleri ile hizmet içi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken bir yıllık süreye dahil olup; adayın, sicil amirinin yanında en az altı ay fiilen çalışmış olması zorunludur.

    Adayların Görevlerine Son Verilmesi

    Madde 45 - Adayların görevlerine aşağıdaki hallerde son verilir.

    a) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, son sicil amiri ve Başkanın teklifi üzerine,

    b) Adaylardan en geç iki yıl içinde asli personel olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların,

    Kurul Kararı ile ilişikleri kesilir.

    Asaletin Onaylanması ve Yemin

    Madde 46 - Adaylık süresini doldurmuş ve asli memurluğa atanmak üzere başarıları tespit edilmiş bulunanların, ilgili birim yöneticisinin uygun görüşü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ile atamaya yetkili amir tarafından asaleti onaylanır. Onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonunu geçemez.

    Asaleti onaylanan personele en geç bir ay içinde düzenlenecek bir törenle yetkili amirlerin önünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 6 ncı maddesinde belirtilen yemin ettirilir ve yemin belgesi imzalattırılarak ilgilinin özlük dosyasında saklanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

    Tanım ve Uygulama

    Madde 47 - Hizmet içi eğitim; Kurum personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışların olumlu yönde geliştirilmesi ve personeli üst görevlere hazırlamak için yapılan ve hizmette ekonomi, verimlilik ve etkinlik sağlayan çalışmalardır.

    Kurumun her kademedeki personeline hizmet içi eğitim amacıyla programlar düzenlenir ve bu programların, Kurumda yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlanır.

    Kurumun görevlerinin yerine getirilmesinde ihtisas gerektiren hizmetlerde çalışan personelin en az bir yabancı dil bilmesi ve mesleki konularda lisans üstü akademik çalışma yapması için özendirici önlemler alınması esastır. Bu amaçla Kurum imkanları dahilinde, personelin yabancı dil kurslarına, lisans üstü eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır.

    Yabancı Ülkelerde Görevlendirme

    Madde 48 - Yurt dışında görevlendirmede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddelerindeki hükümleri uygulanır.

    Kurum personeli, Başkanlığın önerisi ve Kurul Kararı ile çalışma sürelerine bakılmaksızın eğitim, inceleme ve araştırma yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilir.

    Bu suretle gönderileceklerin yabancı dil bilgi düzeylerinin belirlenmesinde hangi esasların uygulanacağına Kurul'ca karar verilir.

    Yabancı Dil Bilgisinin Belirlenmesi

    Madde 49 - Kurum personelinin yabancı dil bilgi düzeyleri, Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından Kamu Personeli Dil Sınavını (KPDS) dikkate almak esastır. Ancak, Test Of English for as a Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Türk İngiliz Derneğinin yaptığı English Proficiency sınavlarından birisinin de değerlendirmeye alınmasına ve bu sınavlarla ilgili esasların belirlenmesine Kurul'ca karar verilebilir.

    İnceleme ve Araştırma Çalışmaları

    Madde 50 - Öğrenim dışında inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilenlere, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir.

    Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüşten itibaren 3 ay içinde Başkanlığa sunulması zorunludur.

    Yabancı Ülkelere Gönderileceklerin Hak ve Yükümlülükleri

    Madde 51 - Kurum personelinin eğitim amacıyla bursla, maaş karşılığının transferi yoluyla veya eğitim için geçici görevle yurt dışına gönderilmelerinde Kurumca ilgililere yapılacak ödemeler ve diğer konularda Kurul'ca belirlenecek esaslara uyulur.

    Kurum tarafından eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenler ve yurt dışına gitmesine izin verilenler, Kuruma karşı yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün kapsam ve sınırları ile yaptırımları, ilgililerden alınacak noterden onaylı taahhütnamede gösterilir.

    Yurt dışına gidenler, sürelerin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

    Eğitim Planı

    Madde 52 - İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hizmet içi eğitim ile aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanır.

    Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri, mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurulmak sureti ile uzun vadeli eğitim planları yapılır.

    Eğitim Programı

    Madde 53 - Eğitim planı çerçevesinde Kurumda eğitim konularını, eğitime tabi tutulacak olanları, eğitimde görevlendirileceklerin isimlerini, eğitim yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programları hazırlanır.

    Eğitim birimi tarafından, diğer birimlerin de görüşü alınarak hazırlanan yıllık eğitim programı, konuyla ilgili bir "Eğitim Komisyonu" teşkil edilerek, bu komisyonda incelenir. Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi

    Kademe İlerlemesi

    Madde 54 - Kademe ilerlemesi; görev ve sorumluluklarda herhangi bir artma olmaksızın personelin bulunduğu derecedeki bir ileri kademeye ilerlemesidir.

    Kademe ilerlemesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir :

    a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

    b) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,

    c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması.

    Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

    Kademe İlerlemesinin Toplu Olarak Yapılması

    Madde 55 - Kademe ilerlemesi, personelin hak ettiği tarihten geçerli olmak üzere her ay sonu toplu olarak onay alınmasına gerek kalmaksızın yapılır.

    Derece Yükselmesi

    Madde 56 - Derece yükselmesi; yetki ve sorumluluğunda bir değişiklik olmaksızın aylığının daha üst dereceye yükselmesidir.

    Derece yükselmesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

    a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması,

    b) Derece içinde en az 3 yıl ve derecesinin 3 üncü kademesinde 1 yıl görev yapmış olması,

    c) Kadronun tahsis edildiği görev için belirlenen nitelikleri taşıması,

    d) Sicil yönünden bir üst dereceye yükselebilecek nitelikleri taşıması.

    Derece yükselmesi Başkanın onayı ile yapılır. Başkan gerekli hallerde bu yetkisini devredebilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Üst Göreve Yükselme

    Üst Göreve Yükselme

    Madde 57 - Üst göreve yükselme, yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve geçmektir.

    Yükselebilmenin Koşulları

    Madde 58 - Personelin üst göreve yükselebilmesi için;

    a) Üst görevin gerektirdiği yeterlik, beceri ve aranılan niteliklere sahip olması,

    b) Sicil raporlarında bir üst görev için yeterli sicil almış olması,

    c) Boş kadro bulunması, gerekir.

    Görevde yükselme usul ve esasları Kurul kararı ile belirlenir.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme

    Yer Değiştirme

    Madde 59 - Personelin görev, sorumluluk ve aylık dereceleri bakımından bir kadrodan aynı veya başka bir yerdeki eşit kadroya atanmasıdır.

    Yer değiştirmeler, personelin bağlı bulunduğu birim yöneticisinin muvafakatı ve atamaya yetkili makamın onayı ile ya hizmet gereği olarak veya personelin istemi üzerine ya da zorunlu görev değişikliği nedeniyle olur. Bu işlem, atamadaki yönteme uyularak yapılır.

    Hizmet Gereği Yer Değiştirme

    Madde 60 - Hizmet gereği yer değiştirme;

    a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanması,

    b) Yeni işe alınanların Kurum içinde çeşitli görevlerde denenmesi, yetenek ve iş gereklerine en uygun işe atanmasının sağlanması,

    c) Üst görevlere yükselmeye aday elemanların farklı görevlerde görevlendirme yoluyla Kurumu çeşitli yönleriyle tanımaları,

    d) Soruşturmanın güvenlik içinde yürütülmesinde, görev yerinde kalması sakınca yaratacak bir durumun önlenmesi amacıyla yapılır.

    Kadronun Kaldırılması

    Madde 61 - Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kurum mevzuatına göre aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat hakları ile yükümlülükleri devam eder.

    Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanırlar; atandıkları göreve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süreler içinde başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılır.

    Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

    Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesindeki esaslar saklı kalmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara atanırlar.

    Personelin İstemi Üzerine Yer Değiştirme

    Madde 62 - Kurum birimlerinde bir kadro boşaldığında, gerekli özellikleri taşıyan ve bu kadroya, yer değiştirme suretiyle gelmek isteyenler ile eş durumu nedeniyle yapılabilecek yer değiştirmelerinde birimlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin onayı ile atama yapılabilir.

    Eş veya sağlık durumu nedeniyle yapılan yer değiştirme isteklerine öncelik verilir.

    Sağlık durumu dışında yer değiştirme isteminde bulunabilmek için personelin ayrılmak istediği birimde 2 yıl görev yapmış olması şartı aranır.

    Yer Değiştirmede Yeni Göreve Başlama Süresi

    Madde 63 - Yer değiştirmede aynı yerdeki görevlere atananların yeni göreve başlama süresi; nakil emrinin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü içindedir.

    Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin ya da geçici görevin bitiminde başlar.

    Devir teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Devir ve teslim süresi bir aydan fazla olamaz.

    Belge ile doğrulanmayan zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde görevine başlamayanların Kurumla ilişkileri kesilir.

    Atama Emrinin Tebliği

    Madde 64 - Görev değişikliği ile nakil ve atama emirleri, personele görev yerindeki birim yöneticisi tarafından imza alınmak suretiyle tebliğ edilir. Emri tebellüğ etmekten kaçınan personele, iki imzalı bir tutanak düzenlenecek şekilde sözlü olarak tebliğ yapılarak işlem yerine getirilir.

    İlgili personelin izinli veya raporlu olması tebligata ve bu durumdaki personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yeni atanan personelin göreve başlamasına engel değildir.

    Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, atama veya nakil emri ikametgah adresine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır.

    Açıktan Atanacak Personel İçin Yapılacak İşlemler

    Madde 65 - Açıktan atanacaklar ile Kurumdan ayrılarak tekrar Kuruma girmek isteyenlerden de bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen belgeler istenir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Ödüllendirme

    Ödüllendirme

    Madde 66 - Görevinde başarılı olanlara aşağıda belirtilen esaslara göre "Takdirname" ve "Ödül" verilebilir.

    a) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmasıyla başarı sağlayan personele Başkan tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile işlenir.

    b) Kurumda, olağanüstü gayret ve çalışmalar sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Kurum personeline Başkanın uygun görmesi üzerine, bir mali yıl içerisinde bir aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir.

    Bu maddeye göre, bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Kurumun kadro mevcudunun yüzde birinden fazla olamaz.

    Verilmesine neden olan hizmet ve başarı, yazılı övgüde belirtilir. Yazılı övgü sicile işlenir ve yükselmelerde dikkate alınır.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İzinler

    İzinler

    Madde 67 - Personele verilecek izinler şunlardır:

    a) Yıllık izin,

    b) Mazeret izni,

    c) Hastalık izni,

    d) Aylıksız izin.

    İzin vermeye yetkili amirler ve uygulama esasları Kurul Kararı ile tespit edilir.

    Yıllık İzin

    Madde 68 - Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı aylıklı dinlenme süresidir.

    a) Yıllık izin süresi, toplam hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için 20 gün, toplam hizmeti 10 yıldan çok olanlar için 30 gündür.

    b) İzne çıkan personel, iznini geçireceği adresi ve değişikliği Kuruma bildirmek zorundadır.

    c) Kurum personeli, yıllık izinlerini kullanırken, zorunlu hallerde, izin veren amirleri tarafından görevlerine çağrılabilir. Bu durumda personel, hastalık, yolların kapanması, doğal afetler gibi elde olmayan ve resmi belge ile kanıtlanan nedenler dışında göreve dönmek zorundadır.

    d) Başka kamu kuruluşlarından naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır.

    Yıllık İzne Ayrılma

    Madde 69 - Hastalık, ölüm, kaza ve afet gibi zaruri haller dışında, personel izne ayrılacağı tarihten önce bir dilekçe ile ilk amirine başvurur. İlk amir, talebi uygun görüşle izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanıp kendisine tebliğ edilmeden görevinden ayrılamaz.

    Yıllık İznin Kullanılması

    Madde 70 - Yıllık izin, iş durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından kullandırılır.

    a) Birbirini izleyen iki yılın izni birleştirilerek kullanılabilir. Birleştirmede, kullanılmayan önceki yılın izni öncelikle mahsup edilir.

    b) Birleştirilecek her iki yıla ait izin, toplam olarak ya da en çok beş parçaya bölünerek kullanılabilir.

    c) Her ne surette olursa olsun, gelecek yıllar için izin verilemez.

    Mazeret izni

    Madde 71 - Personele mazeret izni verilebilecek haller ve süreler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Doğum yapacak personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak üzere altı hafta özlük hakları devam etmek üzere doğum izni verilir. Bu süreden sonra da altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir.

    b) Erkek personele eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

    c) Personelin isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının,eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

    d) Personele yukarıda belirtilen hallerden başka bulunan mazereti sebebiyle toptan veya parçalı olarak on gün izin verilebilir. Zorunlu olması halinde on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait izinden mahsup edilir.

    Yukarıdaki fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan izinler takdire bağlı olmadıklarından mazeretin ibrazı halinde öngörülen süre kadar izin verilir. (d) bendinde yer alan izinler için izin vermeye yetkili amirden onay alınır.

    Hastalık İzni

    Madde 72 - Hastalık izni, hastalanan personele doktor raporuna dayalı olarak verilen ücretli izindir.

    Hastalık izni, kurum doktoru, onun bulunmadığı hallerde ya da havalesi üzerine resmi ve özel sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir.

    Personel, muayenesi sonunda aldığı raporu hastalık iznine çevirmek kaydıyla, raporda öngörülen süre kadar izinli sayılır. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

    Hastalık raporları ile ilgili diğer hususlar, 06/02/1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde Kurumca düzenlenir.

    Hastalık İzninin Süresi

    Madde 73 - Personele hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

    a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

    b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

    c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar.

    Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulunun raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir kat daha uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

    Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurulunca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

    Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

    Hastalık izin sürelerine esas alınacak hizmetin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında emeklilik keseneği veya sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

    Aylıksız İzin

    Madde 74 - Kurum personelinin bakmaya mecbur olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmiş olması şartıyla Kurum personeline, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

    Kurum personeline on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

    Doğum yapan personele istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir.

    Yetiştirmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen personele, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan personelin eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

    Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

    Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

    Silah Altına Alınma Halinde İzin

    Madde 75 - Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personele aylık ve diğer özlük hakları yönünden ilgili kanun hükümleri uygulanır.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Vekalet

    Vekalet

    Madde 76 - Personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulanması veya görevinden uzaklaştırılması nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir.

    Asil olarak atama yapılmayan boş kadrolara ait görevlere, lüzum görüldüğü takdirde Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir.

    Boşalan kadrolara başkan tarafından vekil olarak atamada aşağıdaki esaslar uygulanır:

    a) Boşalan kadrolara aynı nitelikleri taşıyan en yakın birim görevlisinin vekil olarak ataması yapılabilir.

    b) Vekil atanmasında astın üste vekilliği göz önünde bulundurulur.

    c) Vekil olarak atanacak personelin, bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekir.

    Vekilliğin Süresi ve Ücreti

    Madde 77 - Atanan vekil personele, vekalet görevinin üç aydan fazla devam etmesi halinde vekalet ettiği emsal unvan ücreti ödenir.

    Vekilliğin görev başında yapılması esastır. Vekil personelin izin ve diğer nedenlerle görev başında bulunmadığı süreler ile boş kadroya vekalete vekillik ücreti ödenmez.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM : Disiplin

    Disiplin Cezalarının Tanımı

    Madde 78 - Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu Yönetmelikteki usul ve esaslar içinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 79 - Kurum disiplin amirleri yönetmelik ile belirlenir.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri

    Madde 80 - Personele uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.

    A) Uyarma : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

    c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak,

    e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz davranmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak.

    B) Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşinin, reşit veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Kuruma bildirmemek,

    c) Görev sırasında amire hal ve hareketlerinde saygısız davranmak,

    d) Hizmet dışında Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak,

    e) Kuruma ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) Kuruma ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

    i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    j) Verilen emirlere itiraz etmek,

    k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    l) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

    C) Aylıktan Kesme : Personelin brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    c) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanlarda bulunmak,

    e) Görev sırasında amirine sözlü saygısızlık etmek,

    f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    g) İkamet ettiği il hudutlarını izinsiz terk etmek,

    h) Toplu müracaat ve şikayet etmek,

    i) Hizmet içinde Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre, personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    b) Özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmemek,

    c) Görevle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

    g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    h) Ticaret yapmak veya Kurum personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

    m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E) Memurluktan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

    Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b) Yasaklanmış her türlü yayını ya da siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    c) Siyasi partiye girmek,

    d) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

    f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    g) Kurum personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    i) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek ve görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

    k) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.

    Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Kurum personelinin, kademe ilerlemesi durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıkların 1/4'ü ila 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir.

    Yukarıda yazılı fiil ve halleri işleyenler hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

    Suçun Tekrarı

    Madde 81 - Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir tutum ve eylemin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde, personelce tekrarlanması halinde, bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem ve tutum nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncüsü ve onu izleyen uygulamalarında da bir derece ağır ceza verilir.

    Cezayı Hafifleten Sebepler

    Madde 82 - Geçmiş görevler sırasında, çalışmaları olumlu olan ve sicil raporlarına göre başarıları tespit edilen personel için işlediği suça uyan cezadan bir derece daha hafif olanı uygulanabilir.

    Soruşturma Yetkisi ve Ödevi

    Madde 83 - İşlenen bir suçtan dolayı soruşturma açmaya yetkili makam Başkandır.

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

    Madde 84 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır.

    a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından,

    b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Kurumun Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından,

    c) Memurluktan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki teklifi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile verilir.

    Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun Ceza Yetkisi

    Madde 85 - Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul ya da ret eder. Ret halinde atamaya yetkili amirler, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.

    Disiplin Kurullarının Oluşumu

    Madde 86 - Kurum personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere, Başkanlık'ta Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur.

    Disiplin Kurulu

    Madde 87 - Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesinin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı başkanlığında, Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile ana hizmet birimlerinden görevlendirilecek 2 personel olmak üzere toplam 5 personelden oluşur.

    Yüksek Disiplin Kurulu

    Madde 88 - Yüksek Disiplin Kurulu; Başkanın başkanlığında I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimlerinde görevli iki dairenin başkanından oluşur.

    Disiplin Kurullarının Görev Süresi

    Madde 89 - Disiplin kurulları başkan ve üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolanlar yeniden aynı süre ile görevlendirilebilir.

    Disiplin Kurullarının Toplanması

    Madde 90 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

    Disiplin kurullarında raportörlük görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Üyeler, kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.

    Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü

    Madde 91 - Disiplin kurullarının çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.

    a) Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruşturma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurulu'na intikaline Başkan yetkilidir.

    b) Disiplin kurulları, Başkanın talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir, çekimser oy kullanılamaz.

    c) Disiplin Kurulu üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya çekilen üyelerin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır.

    d) Çekilme yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurulundan çekilme talepleri Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurul'undan çekilme taleplerini ise Başkan karara bağlar.

    e) Disiplin kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.

    f) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

    g) Disiplin kurulları soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.

    h) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

    Zaman Aşımı

    Madde 92 - Bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına,

    b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

    Karar Süresi

    Madde 93 - Disiplin amir ve kurullarının karar verme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Disiplin amirleri vermeye yetkili oldukları ceza ile ilgili soruşturmayı tamamladıkları günden itibaren on beş gün içinde karar vermek, yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleplerini yine aynı süre içinde Başkanlığa göndermek,

    b) Disiplin Kurulu, intikal eden soruşturma dosyasını usulüne göre tamamladığı tarihten itibaren otuz gün içinde inceleyerek karar vermek,

    c) Yüksek Disiplin Kurulu, intikal eden soruşturma dosyasını azami altı ay içinde inceleyerek karar vermek, zorundadır.

    İtiraz Hakkı

    Madde 94 - Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

    Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

    Madde 95 - Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde, İtiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi, cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

    İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    Savunma Hakkı

    Madde 96 - Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenilen personel, sicil dosyası hariç soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, Disiplin Kurulu'nda sözlü ya da yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

    Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapan ya da yetkili Disiplin Kurulu Başkanı'nın yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde veya belirtilen bir tarihte yazılı savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Disiplin kurulları, soruşturmayı yapan tarafından ilgilinin savunması alınmış olsa bile, Yönetmelik maddesini ve yüklenen suçu açıkça belirtmek suretiyle yeniden savunmasını alabilir.

    Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Birlikte Yürütülmesi

    Madde 97 - Aynı olaydan dolayı, personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması disiplin kovuşturmasını durdurmaz.

    Personelin, Ceza Kanununa göre mahkum olması ya da olmaması durumları ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

    Disiplin Cezalarının Sicile Geçmesi ve Sicilden Silinmesi

    Madde 98 - Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir.

    Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çaptırılmış olan memur, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra, atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek, bu karar sicil dosyasına işlenir. Personelin sicil dosyasındaki bölümü yeniden düzenlenir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde, ilgili Disiplin Kurulunun görüşü alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Uygulama

    Madde 99 - Disiplin kurulları kararları, ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında tebliğ edilir. Kararlar kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    ONALTINCI BÖLÜM : Siciller

    Özlük Dosyası

    Madde 100 - Kurumda görevli her personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada aşağıda yazılı belgeler bulunur.

    a) İşe alınanlardan istenilen belgeler,

    b) Evvelce çalıştığı yerden getirilen sicil özetleri; bunların dayandığı özlük dosyaları,

    c) Medeni hal, ad ve soyadı değişikliği ile ilgili belge ve bilgiler,

    d) Atama, yükselme, nakil, izin, vekalet ve diğer olurlar ile bunlarla ilgili yazışmalar,

    e) Aylık durumu ve emekliliğe esas aylığı gösterir cetveller ve yazılar,

    f) Kazandığı mükafat ve takdirler,

    g) Özlük işlemleriyle ilgili diğer belgeler.

    Özlük Dosyasının Önemi

    Madde 101 - Personelin ataması, yükselmesi, terfisi, nakil edilmesi, emekliye ayrılması ya da görevden çıkartılmalarında özlük dosyaları başlıca dayanaktır.

    Özlük ve Sicil Dosyalarının Gizliliği

    Madde 102 - Özlük ve sicil dosyalarının gizliliği esastır.

    Sicil Kartı

    Madde 103 - Her personel için kişisel durumları ile ilgili ve bunlardaki değişikliklerin kayıt edileceği fotoğraflı bir sicil kartı tutulur.

    Bu kart personel hakkında kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla özlük dosyası yerine kullanılabilir.

    Personel bilgilerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi halinde, ayrıca sicil kartı düzenlenmez.

    Sicil Özeti

    Madde 104 - Her personel için, öğrenim ve eğitim, hizmet, ödül ve ceza durumlarını gösteren bir sicil özeti düzenlenir.

    Sicil özeti, personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin kurum değiştirmesi halinde, önce onaylı sicil özeti gönderilir. Diğer kurumda da atamanın yapıldığının bildirilmesinden sonra dizi pusulası yapılarak özlük ve sicil dosyası devredilir.

    Sicil Numarası

    Madde 105 - Her personele bir Kurum sicil numarası verilir. Personel ile ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir. Sicil dosyaları bu numaraya göre sıraya konulur.

    Daimi Giriş ve Kimlik Kartları

    Madde 106 - Personele Kurum tarafından fotoğraflı ve tasdikli bir kimlik kartı ve daimi giriş kartı verilir.

    Ayrılanların Sicil Dosyaları

    Madde 107 - Herhangi bir nedenle Kurumdan ayrılanlar veya ölenlerin sicil dosyaları arşive kaldırılır ve bu işe ayrılan bölümde saklanır. Başka kuruluşlara naklen gidenlerin sicil dosyaları devredilir.

    ONYEDİNCİ BÖLÜM : Gizli Sicil Dosyası

    Gizli Sicil Dosyası

    Madde 108 - Her personel için gizli bir sicil dosyası açılır. Bu dosyada;

    a) Sicil raporları,

    b) Disiplin ile ilgili kararlar,

    c) Mahkeme kararları,

    d) Mal beyannamesi, ölüm bildirgesi, gizli olması gereken öteki yazılar ve belgeler bulunur.

    Gizli Sicil Dosyalarının Saklanması

    Madde 109 - Gizli sicil dosyaları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının sorumluluğu altında kilitli bir kasada ya da çelik dolapta muhafaza edilir.

    Sicil Raporlarının Düzenlenmesi

    Madde 110 - Kurum personelinden her biri hakkında birinci ve ikinci derece sicil amirleri tarafından her yılın Aralık ayının ikinci yarısında bir sicil raporu düzenlenir.

    a) Sicil raporu (gizli tezkiye) düzenleyecek sicil amirlerinin, personelini iyice tanımaları, günlük çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disipline itaati ile tezkiyedeki diğer hususları aralıksız izlemeleri gerekir, zaman zaman denetleme ve sorularla personel hakkında kesin bir kanaat sahibi olmalıdırlar.

    b) Birinci sicil amiri, gizli tezkiye varakalarındaki yeterlilikle ilgili sorulardan 3, 4, 5 ve 6 ile ahlak durumu ile ilgili sorulardan herhangi birine olumsuz kanaat (0-59 arası sicil notu) izhar edebilmesi için, bu konuda sicil döneminde düzenlenmiş belge eklemek zorundadır.

    c) Sicil raporları adil, tarafsız, objektif ölçülere dayanılarak düzenlenir, herhangi bir etki altında ve hissi düşünce ile hareket edilmez. Sicil raporlarını hissi nedenle ve gerçeğe aykırı olarak düzenleyenler, bu raporları ihmali sonucu düzenlemeyi geciktiren ya da bu rapordaki bilgileri açıklayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılır.

    Sicil Verme Süresi

    Madde 111 - Hakkında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay geçirmiş olmaları zorunludur.

    a) Bir görevde 6 aydan fazla bir süre bulunup başka bir göreve atananlara ait sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince Aralık ayı beklenilmeden doldurularak yeni görevlerinin bulunduğu yere gönderilir.

    b) Hakkında ilk defa sicil raporu düzenlenecek personel, Aralık ayı içerisinde 1 inci sicil amirinin yanında 6 aylık süresini tamamlamamış ise, bu memurun sicil raporu 6 aylık sürenin tamamlandığı tarihte düzenlenir.

    c) Aralık ayı gelmeden önce ve yeni sicil amirine, sicil vermek için yeterli süre kalmadan görevinden ayrılan sicil amirleri, memurlardan 6 aylık süreyi tamamlamış olanların sicil raporlarını derhal düzenleyip, ilgili makamlara gönderirler.

    d) Çeşitli nedenlerle, 1 inci sicil amirinin bulunmaması, sicil verecek süre kadar görevde kalmaması veya istifa, emekliye ayrılma ve ölüm sebebiyle görevinden ayrılması halinde, 1 inci sicil amirinin yerine varsa o yerdeki 2 nci sicil amiri tarafından bu raporlar düzenlenir. 2 nci sicil amirinin de bulunmaması, sicil verecek süre kadar görevde kalmaması veya istifa, emekliye ayrılma ya da ölüm sebebiyle görevinden ayrılması halinde sicil raporları, sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık sürenin sonunda derhal düzenlenir.

    e) Bir yıl içinde kısa aralıklarla yeri değiştirilip, bir yerde 6 ay hizmet görmemiş olanların sicil raporları ise, yıl içinde 3 aydan az olmamak üzere en fazla hizmet gördüğü birim amirleri tarafından doldurulur.

    f) Geçici olarak başka birimde görevlendirilen personelin 3 aydan fazla çalışması halinde sicil raporu görevlendirildiği birimdeki sicil amirleri tarafından düzenlenir.

    g) Sicil amirinin yanında çalışırken alınan izinler ve doktor raporuna dayanan tedavi ve hastalık izin süreleri ile hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Ancak, sicil raporu düzenlenebilmesi için amirin yanında 3 ay fiilen çalışmak zorunludur. Hizmet içi eğitimin sicil doldurmak için gerekli süreye imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısı ile bu süre için sicil verme imkanının bulunmaması halinde, sicil raporu doldurulmamakla beraber personel olumlu sicil almış kabul edilerek işlem yapılır. Hastalık izninin sicil doldurmak için gerekli süreye imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısı ile bu süre için sicil verme imkanı bulunmaması halinde, personelin geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınarak, o yıl için işlem yapılır.

    h) Yangın, deprem ve benzeri nedenlerle sicil raporu yok olan ve kaybolanlardan, kanuni yükselme süresini dolduran personelin, bir önceki yıl almış oldukları sicil raporu ile yetinilir.

    Sicil Raporlarının Düzenlenmesi ve Saklanması

    Madde 112 - Kurum personelinin sicil raporlarının düzenlenmesi ve saklanmasına ilişkin esaslar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

    Sicil Raporlarının Gizliliği

    Madde 113 - Başkan, emri altında bulunan bütün memurların sicil dosyasını görebilir.

    Disiplin kurulları ile, soruşturma veya dava konusu olduğunda soruşturma ile görevlendirilenler ve avukatlar, kendilerine intikal eden işler nedeniyle gerekli gördükleri takdirde ilgili personelin sicil dosyasını incelemeye yetkilidirler.

    Sicil Amirlerinin Kanaatleri Arasında Farklılık Bulunması

    Madde 114 - Kurum personelinin sicil notu, sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit olunur. Ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu arasında 10 veya daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.

    Üçüncü sicil amiri bulunmayan personelin, birinci ve ikinci sicil amirlerinin kanaatleri birbirinden aykırı olduğu takdirde, ikinci sicil amirinin kanaatine itibar edilir ve işlem yapılır. Sadece birinci sicil amiri bulunan personel için birinci sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.

    Gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılır. Varsa diğer sicil amir veya amirlerinin değerlendirmeleri esas alınır, yoksa personelin son üç yılda aldığı sicillerin, hakkında daha az sayıda sicil raporu doldurulmuş olanların mevcut sicillerinin aritmetik ortalaması dikkate alınır ve ona göre işlem yapılır.

    Olumlu ve Olumsuz Sicil

    Madde 115 - Yeterlilik bakımından görevinin ehli olduğu, ahlaki durumu ve genel davranışları açısından kusurları ve eksiklikleri bulunmayıp, bu husus sicil raporu ile tespit edilen personel olumlu sicil almış sayılır.

    Yeterlilik bakımından görevinin ehli olmadığı, ahlaki ve genel davranışları bakımından kusur ve eksiklikleri sicil raporu ile tespit edilenler olumsuz sicil almış sayılır.

    Sicil raporundaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu, sicil notu ortalaması altmışın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

    Önceki yıllara ait sicil raporları olumlu olan bir personelin son sicil raporu olumsuz olduğu takdirde, sebepleri son sicil amirinden sorulur ve gerekçesi istenir.

    Hakkında olumsuz sicil verilenlere durum, atamaya yetkili amir tarafından gizli bir yazı ile bildirilir.

    Kendisine değerlendirme sonucu bildirilen personel, bu sonuca karşı, duyurma tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde aynı amire itiraz edebilir.

    İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alma

    Madde 116 - İki yıl üst üste olumsuz sicil almış olan personel, başka sicil amirleri yanında denenir. Son sicil amirinden de olumsuz sicil alan personelin görevine son verilerek hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

    ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : Personelin Kurumla İlişiğinin Kesilmesi

    İlişiğin Sona Ermesine Yol Açan Nedenler

    Madde 117 - Aşağıdaki durumlarda personelin Kurum ile ilişiği kesilir:

    a) Görevden çekilmek ya da çekilmiş sayılmak,

    b) Emeklilik,

    c) Adaylık devresinde başarısızlık,

    d) Sağlık yetersizliği,

    e) Başka bir kuruma geçmek,

    f) Mahkumiyet,

    g) İşe alınma koşullarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da görev sırasında, bu koşullardan herhangi birini kaybetmek,

    h) Ölüm.

    Görevden Çekilme ya da Çekilmiş Sayılma

    Madde 118 - Personel, atamaya yetkili makamlara başvurarak görevinden çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilme isteğinde personel, yerine atanan kimsenin gelmesine ya da çekilme isteğinin kabulünün kendisine yazılı olarak bildirilmesine değin görevine devam eder.

    Yeni atanan görevli bir aya kadar gelmediği, yerine vekil atanmadığı, çekilme isteğine bir ay içinde yanıt verilmediği durumlarda, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü özürler nedeniyle çekilme durumunda kalan personel, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına bağlı kalmadan ayrılabilir.

    Çekilmede Devir ve Teslim Süresi

    Madde 119 - Çekilen personelden, devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakmazlar.

    Görev gereği devir ve teslim işleri için gerekli süre en çok bir aydır.

    Adaylıkta Başarısızlık

    Madde 120 - Bu Yönetmelikte tanımlanan adaylık süresi içinde ya da sonunda başarısızlığı tespit edilen adayın Kurumla ilişiği kesilir.

    Emeklilik

    Madde 121 - Personelin istek, malullük veya yaş haddi nedeniyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre atamaya yetkili makamlarca emekliye sevk edilmesi halinde Kurumla ilişkisi kesilir.

    ONDOKUZUNCU BÖLÜM : Görevden Uzaklaştırma

    Görevden Uzaklaştırmanın Tanımı

    Madde 122 - Görevden uzaklaştırma, görevleri başında kalmalarında sakınca görülen Kurum personeli hakkında uygulanan geçici bir önlemdir.

    Görevden uzaklaştırma önlemi, yürütülen soruşturmanın herhangi bir evresinde de alınabilir.

    Görevden Uzaklaştıracak Makamlar

    Madde 123 - Görevden uzaklaştırma, atamaya yetkili organlar tarafından yapılır.

    Görevden Uzaklaştırmada Sorumluluk

    Madde 124 - Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır.

    Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonucunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

    Ceza Kovuşturmasında Görevden Uzaklaştırma

    Madde 125 - Hakkında mahkemelerde cezai kovuşturma yapılan personel, görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar tarafından görevinden uzaklaştırılabilir.

    Görevden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülüğü

    Madde 126 - Görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınan personele, bu süre içinde aylıkların üçte ikisi ödenir.

    Bu personel, bu Yönetmelikte tanımlanan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.

    Personelin göreve başlatılması halinde, bunların aylıklarından kesilen üçte bir oranındaki maaş farkı kendilerine ödenir.

    YİRMİNCİ BÖLÜM : Mali Haklar

    Aylık ve Ödeme Zamanı

    Madde 127 - Personele aylıkları her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir.

    Emekliye ayrılma veya ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylıklar geri alınmaz.

    Göstergeler

    Madde 128 - Kurumda görevli personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir.

    a) Aylık gösterge : Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademe aylıklarının hesaplanmasında esas teşkil edecek aylık gösterge tablosu devlet memurları için uygulanan aylık gösterge tablosudur.

    b) Ek gösterge : 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun uygulanmasında emeklilik yönünden, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurum Başkan yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, müstakil Daire başkanları ile Bölge müdürlerine Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı ek göstergesi ve makam tazminatı uygulanır. Diğer unvanlardaki personele ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki eş değer kadrolara ait ek göstergeler uygulanır.

    Görev Yeri Değiştirilen Personelin Aylıkları

    Madde 129 - Aynı ve başka mahaldeki görevlere naklen atanan personelin aylıkları işe başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren verilir.

    Başka Kurum ve Kuruluşlardan Naklen Atanan Personelin Aylıkları

    Madde 130 - Başka kurum ve kuruluşlardan naklen atanan personelin aylığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 169 uncu maddesi hükmü saklı kalmak üzere Kurumda işe başladığı günden itibaren ödenir.

    Açıktan veya Yeniden Atamada Aylığa Hak Kazanma

    Madde 131 - Kuruma açıktan veya yeniden atanan personel, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ödenir.

    Fazla Çalışma Ücreti

    Madde 132 - 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesine göre personele, Kurul tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte gelir vergisine tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir.

    Yol Giderleri ve Gündelikler

    Madde 133 - Kurum personelinin ve bunların yolluğa hak kazanan aile fertlerinin yol giderleri ile gündelikleri gibi seyahat ve yer değiştirmeye ilişkin gider ve hak edişleri hakkında Kurum Harcırah Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

    Temsil Giderleri

    Madde 134 - Kurumu temsilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşların temsilcilerini ağırlamak amacıyla yapılan yemek, çiçek ve benzeri harcamaların usul ve esasları ile miktarları Kurul tarafından belirlenir.

    Teşvik İkramiyesi

    Madde 135 - Kurul'ca belirlenecek esaslara göre yılda iki teşvik ikramiyesi ödenebilir.

    YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM : Sosyal Haklar ve Yardımlar

    Doğum Yardımı

    Madde 136 - Kurum personeline Kurul'ca belirlenecek esaslarda ve miktarda doğum yardımı yapılır.

    Doğum yardımı, doğum raporuna, rapor yoksa; canlı doğumlarda nüfus kimlik cüzdanına, ölü doğumlarda defin ruhsatına dayanılarak ödenir.

    Aile ve Evlenme Yardımı

    Madde 137 - Evli bulunan Kurum personeline aile yardım ödeneği verilir.

    Personele, eşi ve çocukları için her ay aylıkları ile birlikte peşin olarak ödenecek aile yardımının miktarı ve bu yardımların verilmesinde uyulacak esaslar ile evlenme yardımının miktarı ve esasları Kurul tarafından belirlenir.

    Ulaşım Yardımı

    Madde 138 - Kurum personeline yapılacak ulaşım yardımının miktarı ve esasları Kurul'ca belirlenir.

    Tedavi Yardımı

    Madde 139 - Personelin, eşinin, çocuklarının, bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının, hastalanmaları halinde evlerinde veya resmi yahut özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri Kurumca sağlanır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

    Ölüm Yardımı

    Madde 140 - Ölüm yardımının miktarı ve esasları Kurul'ca belirlenir.

    Cenaze Giderleri

    Madde 141 - Personel veya memur olmayan eşinin, aile yardımı ödeneğinden yararlanan çocuklarından ve bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasından birinin ölümü halinde cenaze giderleri Kurumca ödenir. Bu amaçla Lojistik Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen bir memur, cenazenin kaldırılmasına yardım eder ve kendisine verilecek avanstan teçhiz, tekfin ve defin için mahalli örfe göre gerekli giderleri yaparak fatura ve sair belgelere istinaden avansı kapatılır.

    Personel ve aile fertlerinden birinin Kurumun teşkilatı bulunmayan bir yerde vefat edip defnedilmesi halinde yapılan cenaze giderleri, istem üzerine ve fatura ve sair belgelere istinaden bu giderleri yapana Kurumca ödenir.

    Personelin ölümü halinde cenazesinin ailesince başka bir yere nakli istenildiği takdirde cenaze nakil giderleri Kurumca yukarıdaki esaslara göre ödenir. Geçici görevle yurt dışında bulundukları sırada vefat edenlerin cenazelerini yurtta defnedileceği yere kadar nakilleri için tüm giderler yurt içinde defin için yapılacak harcamalar da Kurumca karşılanır.

    Yemek ve Giyecek Yardımı

    Madde 142 - Personele Kurumca işyerinde öğlen yemeği verilir, ancak iş yerinde yemek verilmesine imkan bulunmayan hallerde yemek ücreti de ödenebilir. Yapılacak diğer yiyecek yardımlarının miktarı Kurul tarafından tespit edilir.

    Kurum personeline yapılacak giyecek yardımının miktarı Kurul tarafından tespit edilir.

    Kira Yardımı

    Madde 143 - Kurumun envanterinde bulunan konutların tahsisine ve konut tahsis edilemeyen personele kira yardımı yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile kira yardımının miktarı Kurul tarafından belirlenir.

    YİRMİİKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Bildirimde Bulunma Zorunluluğu

    Madde 144 - Personel, verilmesi zorunlu olan bildirimleri, usulüne göre düzenlemek ve süresi içinde ilgili yerlere vermekle ve ilgili makamlar da bunları isteyip, değerlendirmekle yükümlüdürler.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 145 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 146 - Bu Yönetmelik 15/08/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 147 - Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar