PTT REKLAM YÖNETMELİĞİ

    PTT Reklam Yönetmeliği

    PTT Genel Müdürlüğünden

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/01/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24303

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, PTT'nin malı veya kiracı olarak bulunduğu bina ve arsalarda müsait görülen yerlere sair eşya ve malzemeye, hizmette kullanılan evrak ve formüllere, PTT'ce çıkartılan neşriyata ve bütün posta maddeleri üzerine reklam kabul edilmesi ile ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

    Ancak;

    Reklamlarda; kanuna, ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürün veya nitelikleri kötüleyici, herhangi bir ürünün israfını telkin veya ima edici ve genel olarak memleketin ekonomik durumuna zarar verici hususlara yer verilemez, siyasi propaganda yapılamaz.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde 1 inci maddede belirtilen yerlere bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde tespit edilecek ücret karşılığında reklam alınması, otomat kurulması ve bu konularda aracı suretiyle faaliyette bulunulmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 22/02/2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ) Ana Statüsü ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nü,

    PTT : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nı,

    Başmüdürlük : PTT Başmüdürlüğünü,

    Reklam Sahibi : Reklamın PTT'ye ait bina, arsa, müsait görülen sair eşya, malzeme, formül ve posta maddeleri üzerinde teşhir ettirmek isteyen gerçek, tüzel kişiyi,

    İşyeri : PTT merkez ve şubelerini,

    Reklam : PTT'ye teşhir için verilen tanıtım malzemesini ya da bunun teşhirini,

    Tesis : PTT'nin işyerleri dışında sosyal birimlerini,

    Aracı : Reklam sahibi ile PTT arasında işlem yapmaya yetkili kılınan kişi ya da kuruluşu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bina, Arsa ve Tesislere Konulacak Reklamlar

    Reklam Alınabilecek Yerler

    Madde 5 - Binaların ön cephesine, gişelerde memurların çalıştıkları kısımlara, çıkartılmasından sonra eski hallerine konulması mümkün olmayacak yerler dışında binanın estetiğini bozmamak, hizmeti aksatmamak şartıyla;

    a) Antre, müşteri salonu, pasaj, sahanlık, merdiven ve sütun gibi yerlere; cephesini örtmemek, çirkinleştirmemek ve zarar vermemek üzere bina dışına,

    b) PTT arsalarına,

    c) PTT işyerlerindeki reklam cihazlarına ve reklam verenlerin koyacakları cihazlara (kayan yazılı reklam panosu, TV - Video, elektronik ve dijital sistemler gibi) reklam alınır.

    d) PTT binalarının uygun görülecek yerlerine iş akışını engellememek ve estetiği bozmamak kaydıyla yiyecek, içecek ve benzeri otomatlar kurulabilir, takvim, termometre, saat ve benzeri reklam malzemeleri asılabilir.

    Reklam Alınmasında İzlenecek Yol

    Madde 6 - Binalara, arsalara ve/veya tesislere reklam koymak isteyenler veya aracı kuruluşlar bunların çeşidini, boyutlarını ve ne kadar süre ile nerelerde teşhir ettirilmek istediğini bildiren bir yazıyla ilgili PTT merkezine veya bağlı bulunduğu PTT Başmüdürlüğüne başvururlar. Bu yazılarına teşhirini istedikleri reklamın iki nüsha örneğini de eklerler.

    PTT işyerlerine yapılan başvurular ile teşhiri istenilen reklamın örnekleri merkez müdürlüğünün bu husustaki düşüncelerini de kapsayan bir yazı ile Başmüdürlüğe gönderilir.

    Reklamın teşhirinde bir sakınca yoksa Başmüdürlükçe onaylanarak bir nüshası ilgili merkeze geri gönderilir. Bu merkezce de diğer işlemleri tamamlattırılarak reklam öngörülen yere sahibince konulur.

    Konulan reklamın düşmesi veya herhangi bir nedenle şahısların can ve malına zarar vermesi halinde zarardan reklam veren doğrudan doğruya sorumludur. PTT sorumlu değildir.

    Reklam birden fazla Başmüdürlük işyerlerinde yapılmak isteniyorsa başvuru Başmüdürlükçe PTT Genel Müdürlüğüne aktarılır.

    Alınan reklamlar reklam takip kartlarında takip edilir. (Ek-1) Teşhir süreleri ve bunun gibi hususlar bu kartlarda gösterilir. Her merkezde reklamlar için genel bir dosya açılarak reklam işleri ile ilgili bilgi, tebligat ve yazışmalar ve alınan ücretler bu dosya üzerinden takip edilir.

    Teşhir edilmekte olan reklamın içeriği sahibi tarafından değiştirilmek istendiği takdirde, yukarıdaki işlemler uygulanmak suretiyle istek yerine getirilir. İlk reklamın teşhirine ait süre içerisinde kalınmak şartıyla, yapılan değişiklikten dolayı ek ücret alınmaz.

    PTT, aracı kuruluşlar ile reklam sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklardan sorumlu değildir.

    Ücretlendirme

    Madde 7 - PTT'ce alınan ücret yalnız teşhir içindir.

    Binalara, arsalara, tesislere ve cihazlara konulacak reklamlar ve otomatlardan alınacak ücret yerel piyasa değerleri emsal alınarak 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere ilgili Başmüdürlükçe uygun görülecek bedel (KDV dahil) tespit edilip, yapılacak sözleşmeye konulur.

    Reklam ücretleri, Posta Telgraf Ücret Tarifesinde belirtildiği şekilde tahsil edilir.

    1 aydan az süreli reklamlardan 1 aylık ücret alınır.

    Işıklı reklamların elektrik masrafı peşin olarak reklam sahibinden alınır. Bu masrafın önceden tespiti mümkün olmazsa buna karşılık reklam sahibinden yeteri kadar depozito alınır.

    Aynı yere birden fazla talep olması halinde, tahsis ihale yoluyla yapılır.

    Süresinden önce sahibi tarafından kaldırılan reklamın geri kalan ücreti iade edilmez.

    PTT, reklam teşhir edilen arsalarına, teşhir süresi içerisinde bina yapmak istediğinde veya binalarının reklam teşhir edilen kısımlarında onarım, tadilat değişiklik yapılması, nakil mecburiyeti veya herhangi bir zorunluluk olması halinde, reklam sahibinden reklamın kaldırılmasını isteyebilir.

    Bu durumda kaldırılan reklamın geri kalan teşhir süresine ait ücret farkı günlük değer hesabı ile reklam sahibine geri verilir. Reklam sahibi başka herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

    PTT özel ve resmi kuruluşlarla karşılık esasına dayanan reklam anlaşmaları da yaparak binalarının iç ve dış duvarlarına reklam alabilir.

    Vergi ve Resimler

    Madde 8 - Reklamların tabi olacağı vergi ve resimler reklam verenler tarafından ilgili mercilere ödenir. Ödenmemesi halinde PTT sorumlu değildir.

    Reklamların Kaldırılması

    Madde 9 - 3 ay ve daha fazla süreli reklamlarda, reklam süresinin bitmesine 15 gün kala, PTT'ce reklam sahibine veya aracıya reklamın kaldırılması veya sözleşmenin yenilenmesi hususu, alma haberli taahhütlü bir mektupla bildirilir. Reklam sahibi bu süre içerisinde kanuni ikametgahında veya gösterdiği adreste bulunmadığı takdirde, uyarı yapılamamasından PTT sorumlu tutulamaz. Sözleşme süresi sonunda kaldırılmayan reklamlar PTT'ce kaldırılır. Kaldırma ve varsa ücret tarifesinde gösterilen ardiye masraflarının ödenmesi halinde reklam sahibine teslim edilir.

    Bu ödeme yapılmadığı hallerde 5 gün içerisinde alınmayan reklamlar imha edilir veya işe yarayan kısımları satılarak satış bedeli gelir kaydedilir. Reklamın satışa uygun olmaması veya elde edilen gelirin yetmemesi durumunda, kaldırma ve varsa ardiye masrafları rızaen ödenmediği takdirde kanuni yollardan tahsil edilir.

    3 aydan az süreli reklamlarda reklamın bitiş tarihine kadar uzatılması konusunda bir başvuru yapılmadığı takdirde PTT'ce reklamın devamına izin verilmez.

    Reklamın bütün tesis ve binaya tespit masrafları reklam sahibine aittir. Reklam süresi sonunda reklam konulan yer reklam veren tarafından eski haline getirilir. Reklamın binaya tespiti veya teşhir müddeti sonunda yerinden çıkarılması sırasında binada meydana gelecek herhangi bir hasarı reklam sahibi ödemeye mecburdur. Reklamların binaya tespit veya çıkarılması sırasında PTT'yi temsilen bir yetkili personel bulundurulur.

    Reklamların Arıza, Bozulma veya Hasara Uğraması

    Madde 10 - Alınan reklamların görüntüsünde bozulma veya arıza olduğu takdirde; bunun muayyen bir süre içerisinde giderilmesi yazı ile reklam sahibine bildirilir. Bu süre içerisinde arıza giderilmediği takdirde reklam kaldırılır.

    Teşhir edilmekte olan reklamların mücbir sebeplerle hasara uğraması, kaybolması ve PTT dışında yetkili kurum ve kuruluşlarca kaldırılmasından dolayı PTT sorumlu değildir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Basılı Evrak, Formül ve Benzeri Neşriyat Vasıtası İle Yapılacak Reklamlar

    Reklam Alınabilecek Formüller

    Madde 11 - Posta hizmetlerinde kullanılan formüllerden hangilerine reklam kabul edileceği PTT Genel Müdürlüğünce tespit edilir. Reklam basılacak formüller halkın kullanmasına mahsus veya halka verilecek formüllerdir.

    Reklam Alınmasında İzlenecek Yol

    Madde 12 - Formüllere bastırılması istenen reklamların örnekleri PTT Genel Müdürlüğüne gönderilir ve hangi formüle bastırılması istenildiği belirtilir.

    Formüllere reklam bastırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar; PTT'nin uygun göreceği formül ve reklamı PTT'den izin almak kaydı ile kendileri bastırabilirler.

    PTT özel ve resmi kuruluşlarla karşılık esasına dayanan reklam anlaşmaları yaparak basılı evrak, formül ve neşriyat üzerine reklam alabilir.

    Ücretlendirme

    Madde 13 - Ücret, reklamın basılacağı formülün nevine, miktarına ve mahiyetine göre her defasında reklam verenle PTT Genel Müdürlüğü arasında yerel piyasa değerleri esas alınmak suretiyle (KDV dahil) tespit edilir.

    Formüllere basılacak reklamlar için birden fazla talep olması halinde ihaleye çıkılır.

    Taraflar arasında yapılan sözleşme, Yönetim Kurulunca tasdik edilip kesinleştikten sonra, ücret reklam sahibinden peşin olarak alınır.

    Kitaplara bastırılacak reklamlardan alınacak ücretler Posta Telgraf Ücret Tarifesinde gösterilmemişse, Genel Müdürlükle reklam veren şahıs veya müesseseler arasında, yayınların nevine, baskı adedine ve reklamın mahiyetine göre tespit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Posta Maddelerine Yapıştırılacak Reklam Etiketleri ve Basılacak Reklam Damga ve Klişeleri

    Reklam Alınmasında İzlenecek Yol

    Madde 14 - Posta maddelerine yapıştırılacak reklam etiketleri ile basılacak reklam damga ve klişelerinin metin, şekil ve boyutları ile basımı PTT'nin tetkik ve onayına bağlıdır.

    Reklam etiketleri ile reklam damga ve klişeleri hazırlattırılmadan önce örnekleri ilgili PTT merkezine verilir.

    PTT merkezlerine verilen örnekler, ilgili merkezin bu husustaki düşünceleriyle birlikte PTT Başmüdürlüğünün onayına sunulur. Reklam damga ve klişelerinin boyutları 4,3 x 3,3 cm. yi, etiketlerin boyutları zarf boyutunun % 25 ini geçemez. PTT'ce uygun görülen reklam etiketleri sahipleri tarafından bastırılır.

    Reklam etiketleri sahiplerince bastırılarak 25, 50 veya 100' er adetlik tabakalar veya paketler halinde PTT merkezine verilir.

    Hazırlattırılan etiketlerin hangi merkez tarafından kabul edilecek veya dağıtılacak posta maddelerine yapıştırılması istendiği yazı ile açıklanmazsa; bunlar ilgili PTT Başmüdürlüğünce uygun görülecek merkezlere gönderilir ve o merkezlerce kabul edilecek veya dağıtılacak posta maddelerinin arkalarına posta kartlarının da adres taraflarının sol kısımlarına yapıştırılır.

    Reklam etiketleri posta maddelerine bizzat posta memurları veya dağıtıcılar tarafından yapıştırılır.

    Reklam birden fazla Başmüdürlüğü ilgilendiriyorsa, başvuru PTT Genel Müdürlüğüne aktarılır. Gereği Genel Müdürlükçe yapılır.

    Reklam damga ve klişeleri sahiplerinin gösterdikleri merkezlerce kullanılır. Bu damga ve klişelerin ne kadar süreyle kullanılacağı müracaat anında belirlenir.

    Ücret alma ve otomatik damga makineleri için aynı dönemde birden çok talep olması halinde ihale yapılır.

    Reklam etiketlerinin ilgili PTT merkezlerine iletilmesi ve dağıtımı için ayrıca gönderme ücreti alınmaz.

    Reklam etiketleriyle reklam damgaları aynı konuda faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlara ait posta maddelerine yapıştırılmaz.

    PTT özel ve resmi kuruluşlarla karşılık esasına dayanan reklam anlaşmaları yaparak posta maddelerine yapıştırılacak reklam etiketleri ve basılacak reklam damga ve klişeleri vasıtasıyla reklam alabilir.

    Ücret Ödeme Makineleriyle Basılan İlan ve Reklamlar

    Madde 15 - PTT'nin izniyle ücret ödeme makinesi kullanan gerçek ve tüzel kişiler, yalnız kendi meslek ve işlerine ait ilan ve reklamları PTT Ücret Tarifesinde gösterilen ücreti ödeyerek kendi ücret ödeme makineleriyle kendi posta gönderilerine basabilirler. Sahibinin ad ve firmasından başka bir yazı ve işaret taşımayan klişelerin basılmasından dolayı ücret alınmaz.

    Ücretlendirme

    Madde 16 - (Değişik madde: 22/12/2004 - 25678 S.R.G. Yön/1.mad) Posta maddelerine yapıştırılacak reklam etiketleri ve basılacak reklam damga ve klişelerinin ücretleri (KDV dahil) tarifesinde belirtilir.

    İhale yoluyla belirlenen ücretler, tarifedeki ücretten düşük olamaz.

    Ücretler PTT Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğüne, Başmüdürlük Muhasebe Müdürlüklerine veya PTT Merkezlerine peşin olarak yatırılır. Bir aydan fazla reklam veren kişi veya kuruluşların talebi halinde, ücretler taksitlendirilebilir. Taksit süresi reklam süresini geçemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Gönderi Üzerine Reklam Alınması

    Uygulama

    Madde 17 - Pencereli veya adres etiketli olan gönderilere ait zarfın ön kısmının sol yarısına ve arka kısmının tamamına (PP damgalı gönderiler dahil) PTT'nin onayı alınmak kaydıyla, reklam alınabilir.

    Ücretlendirme

    Madde 18 - Reklamlardan ücret tarifesinde belirlenen ücret (KDV dahil) tahsil edilir.

    PTT'nin onayı alınmadan üzerine reklam alınarak postaya verilen gönderilerden gönderi ücretinin 4 (dört) katı oranında ek ücret alınır.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Yükümlülük

    Madde 19 - Reklam verenler bu Yönetmelik hükümlerine uymayı kabul eder.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Genel Müdürü yürütür.

    EK - 1

    PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ REKLAM TAKİP KARTI

    ................ TARİH ..........

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------------

    REKLAMIN

    İÇ

    BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ

    DUVAR

    DIŞ DUVAR

    MERKEZ ADI

    REKLAM VEREN FİRMA

    TARİHİ

    PANO SAYISI

    m

    REKLAM ÜCRETİ

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    ----------

    ------------------

    ------------------

    -----------

    ---------

    -------------

    --------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar