BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ

    Basın Kartı Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/03/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24351

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı yazılı, sesli ve sesli-görüntülü basın - yayın kuruluşlarının gazeteci çalışanlarına, süreli yayın sahiplerine, radyo-televizyon kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlarına ve devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri içerir.

    Basın-yayın meslek kuruluşları hariç, basın-yayın kuruluşu niteliği taşımayan tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de bulunan yabancı temsilciliklerin yayın faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte anılan;

    a) Genel Müdürlük, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

    c) İl Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü il müdürlüklerini,

    ç) Basın kartı, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirlenen kişilere Genel Müdürlükçe verilen sarı renkli kartı,

    d) Komisyon, Basın Kartı Komisyonunu,

    e) Yüzölçümü, süreli yayının basın kartı beyannamesinde beyan edilen yüzölçümünü,

    f) Süreli yayın, günlük, haftalık, onbeş günlük ve aylık periyotlarla devamlı olarak yayımlanan yayınları,

    g) Günlük yayın, haftada en az altı sayı olarak yayımlanan yayınları,

    ğ) Haftalık yayın, haftada bir veya haftada altıdan az sayıda yayımlanan yayınları,

    h) Onbeş günlük yayın, onbeş günde bir yayımlanan yayınları,

    ı) Aylık yayın, bir, iki veya üç ayda bir sayı olarak yayımlanan yayınları,

    i) Siyasi gazete, iç ve dış siyasi olaylara, günlük haberlere, ekonomi, kültür, sanat ve siyaset konularına ve bunların yorumlarına yer veren süreli yayınları,

    j) Ekonomi ağırlıklı siyasi gazete, bu maddenin (f) ve (i) bentlerindeki nitelikleri birlikte bulunduran süreli yayınları,

    k) Ticari gazete, ticaret, endüstri, tarım ve mali işler ile uğraşan işadamlarının ve teşekküllerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olan ve ekonomik, mali, sosyal konularla iş hayatını ilgilendiren iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

    l) Meslek gazete ve dergileri, kendilerine konu olarak seçtikleri mesleğin mensup ve teşekküllerinin ihtiyaçlarına ve mesleğin gelişmesine cevap verecek nitelikte olan ve seçilen konu ile ilgili iç ve dış haberlere yer veren süreli yayınları,

    m) Yabancı dilde yayın, bu maddenin (g), (ğ) ve (h) bentlerinden en az birini kapsayacak şekilde yabancı dilde yayımlanan süreli yayınları,

    n) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./1. md.) Ulusal nitelikte radyo-televizyon yayını, ülkenin bütününe yapılan radyo-televizyon yayınını,

    o) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./1. md.) Bölgesel nitelikte radyo-televizyon yayını, birbirlerine komşu en az üç il ve en çok bir coğrafi bölge alanının asgari yüzde yetmişine yapılan radyo-televizyon yayınını,

    ö) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./1. md.) Yerel nitelikte radyo-televizyon yayını, mülki taksimat itibariyle merkez ilçe dahil en az bir ilçe veya bir ilin alanının en az yüzde yetmişine yapılan

    radyo-televizyon yayınını,

    p) Yayın sahibi, Basın Kanunu gereğince verilen beyannamede belirtilen gerçek kişiyi,

    r) Gazeteci, 5953 sayılı Kanun kapsamında fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanları,

    s) Sorumlu müdür, (Değişik ibare: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) 5187 sayılı Basın Kanunu veya 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan biri gereğince verilen beyannamede bu sıfatla belirtilen gerçek kişiyi,

    ş) Düzenli yayım, bir yıl içinde, günlük süreli yayınlarda onbeş, haftalık süreli yayınlarda altı, onbeş günlüklerde üç, aylık, iki aylık ve üç aylık süreli yayınlarda bir sayı, haber ve fotoğraf ajanslarında toplam iki günden daha fazla ara verilmeksizin yapılan yayımı,

    t) Düzenli radyo-televizyon yayını, bir yıl içinde toplam yirmi günden fazla ara verilmeksizin yapılan yayını,

    u) Yaygın süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, her coğrafi bölgede en az bir ili içermek şartıyla, ülkemizdeki yerleşim alanlarının en az yüzde yetmişinde neşredilen süreli yayını,

    ü) Bölgesel süreli yayın, tek bir basın-yayın kuruluşu tarafından basılan, en az üç komşu il veya en az bir coğrafi bölgede neşredilen süreli yayını,

    v) Yerel süreli yayın, tek bir yerleşim biriminde (kent, kasaba ve benzeri) neşredilen süreli yayını, ifade eder.

    y) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) Süreli basın kartı, yerleşik yabancı uyruklu gazetecilere verilen ve her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenen basın kartını,

    z) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) Geçici basın kartı, geçici süreyle verilen basın kartını,

    aa) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) Sürekli basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere ömür boyu verilen basın kartını,

    bb) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./1.md.) Serbest basın kartı, geçici süreyle işsizlik halinde verilen basın kartını,

    Basın Kartının Niteliği

    Madde 4 - Basın kartı,

    a) Yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, yabancı basın-yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve bu Yönetmelikte sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline,

    b) Gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya yabancı bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye'de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye'yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

    Basın kartı, bu Yönetmelikte belirtilen hallerde geçici olarak verilebildiği gibi, sürekli nitelik de kazanabilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Türk Uyruklu Basın Mensupları

    Basın Kartı Alacak Kişilerde Aranan Nitelikler

    Madde 5 - Basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarının basın kartı alabilmesi için,

    a) 18 yaşını bitirmiş olması,

    b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

    c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

    d) (Değişik bent: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./2. md;Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./2.md.) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma veya 5187 sayılı Basın Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar ile bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

    e) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması,

    f) Gazetecilikle birleşebilen işler dışında, resmi veya özel bir kuruluşta ücretli veya ücretsiz görev almaması, anonim şirketler ve kooperatiflerde ortaklık hariç herhangi bir kuruluşun sahibi veya ortağı olmaması, şarttır.

    Basın kartı alacak günlük, haftalık ve onbeş günlük süreli yayın sahiplerinde, televizyon-radyo şirketi yönetim kurulu başkanlarında ve kamu görevlilerinde bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde, aylık süreli yayın (Değişik ibare: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön/2. md.) sahipleri ile 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca basın kartı talep edenlerde (e) bendinde yer alan şartlar aranmaz.

    Gazetecilikle Birleşebilen İşler

    Madde 6 - Basın kartı sahibi gazeteciler, gazeteciliğin yanı sıra,

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi, İl veya Belediye Meclisi Üyesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi Üyesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi,

    b) En az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla, valiliklerde, belediye başkanlıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası bu kurumlara ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerde, kanunla kurulmuş teşekküllerde, anonim şirketlerde basın müşaviri veya müdürü veya başkanı,

    c) Eğitim kuruluşlarında gazetecilik mesleğiyle ilgili öğretim elemanı,

    d) Basın-yayın organlarında yönetici ve yönetim kurulu üyesi,

    e) Basın-yayın meslek kuruluşlarınca kurulan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu üyesi, olarak görev yapabilirler.

    Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Gazete ve Dergiler

    Madde 7 - Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek yayınların,

    a) Basın Kanunu gereğince vermiş oldukları beyannamede seçtikleri yayın türünün bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen tanımına uygun yayın yapması,

    b) İlan, reklam, aynı mahiyetteki resim ve benzeri hazır kalıpların ve yan boşluklar toplam alanının yüzölçümü 1.20 metrekareden az olmayan süreli yayınlarda bu yüzölçümünün yarısını, yüzölçümü daha az olanlarda ise, yüzölçümünün üçte birini geçmemesi ve her sayfanın yeniden dizilip, tertiplenmiş olarak basılması,

    c) Sayfa düzeni, başlığı ve metinlerinin üçte birinden fazlasının diğer bir yayından aynen alıntı olmaması,

    d) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla düzenli yayımlanması,

    e) Prova tezgahı, teksir veya fotokopi makinasıyla çoğaltılmış olmaması, birkaç yerde baskı yapanlar hariç, yayım yerlerindeki matbaalarda basılması,

    f) Her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, İl Müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin İl Müdürlüklerine gönderilmesi,

    g) Basın Kanunu gereğince beyannamede belirtilen yayım aralığının üç aydan fazla olmaması,

    h) (Değişik bend: 04/10/2001 - 24543 S. R.G. Yön./1. md.) Herkesin görebileceği veya girebileceği yerlerde rayiç bedel karşılığında satışa arzı, zorunludur.

    Sahip ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Haber ve Fotoğraf Ajansları

    Madde 8 - Sahip ve mensupları basın kartı alabilecek haber ve fotoğraf ajanslarının,

    a) Anonim şirket olarak kurulmuş olması,

    b) Ürettikleri yayınların kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, Basın Kanunu gereği verilen beyannamede belirtilen aralıklarla, düzenli yayımlanması veya elektronik ortamda iletilmesi,

    c) Yayınlarının her sayısından ikişer adedinin, en geç yayımı takip eden beş gün içinde, Genel Müdürlüğe, il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayımlananların ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine gönderilmesi,

    d) Aylıklı kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az beş gazetecinin bulunması,

    e) Toplam günlük tirajı iki yüz elli binden az olmayan basın-yayın kuruluşu veya yaygın ya da bölgesel bir yayın kuruluşu ile ücretli haber satış sözleşmesi yapmış olması ve bu ücretin Genel Müdürlükçe her yıl için belirlenen asgari ücretin üzerinde olması, zorunludur.

    Sahibi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Mensupları Basın Kartı Alabilecek Özel Radyo ve Televizyonlar

    Madde 9 - Sahibi, yönetim kurulu başkanı ve mensupları basın kartı alabilecek özel radyo ve televizyonların,

    a) Yayın tekniklerine uygun yasal yayın izinlerini almış olmaları,

    b) 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda belirtilen yayın ilkelerine ve program tür ve oranlarına ilişkin esaslara uygun yayın yapmaları,

    c) Kanuni nedenler veya belgelendirilebilen tabii afetler dışında, düzenli yayın yapmaları, zorunludur.

    Günlük Siyasi Gazetelerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

    a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan,

    1) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./4.md.) Günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,

    2) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./4.md.) Günlük siyasi yerel gazetelerin ve akşam gazetelerinin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına ve ayrıca yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan yirmibeş mensubuna,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./4.md.) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine veya sorumlu müdürüne ve ayrıca görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü, istihbarat şefi, haber editörü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen unvanıyla çalışan yedi mensubuna,

    c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine veya sorumlu müdüre , ayrıca muhabirlerden ikisine,

    d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.40 metrekareden az olmayan günlük yerel siyasi gazetelerin sahiplerine, gazetelerin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerine v eya sorumlu müdüre , ayrıca muhabirlerden birine, basın kartı verilebilir.

    Haftalık Siyasi Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

    Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla haftalık siyasi gazete ve dergilerde,

    a) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./5.md.) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 3.60 metrekareden az olmayan haftalık siyasi dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensuplarına,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./5.md.) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan haftalık siyasi gazete ve dergilerin sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatör, yayın yönetmeni, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna, bu yayının aylık fiili satışının otuz bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,

    c) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdüre ve ayrıca yazar, muhabir unvanlarıyla çalışanlardan üç mensubuna,

    d) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.60 metrekareden az olmayan haftalık dergi ve gazetelerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdüre ve ayrıca muhabir unvanıyla çalışan bir mensubuna, basın kartı verilebilir.

    Siyasi Olmayan Gazete ve Dergilerde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla, sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan yaygın ve bölgesel ticaret, ekonomi ağırlıklı siyaset, meslek, spor, magazin, sanat, mizah, çocuk, kadın gazete ve dergileri ve benzerlerinin,

    a) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./6.md.) Günlük yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yirmibeş mensubuna, yayının günlük fiili satışının on bini geçmesi halinde otuz mensubuna,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./6.md.) Haftada bir yayımlanması halinde sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, genel yayın yönetmen yardımcısı, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, redaktör, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen unvanlarıyla çalışan yedi mensubuna, bu yayınların aylık fiili satışının kırk bini geçmesi halinde yirmi mensubuna, altmış bini geçmesi halinde yirmibeş mensubuna,

    Onbeş Gün ve Daha Fazla Aralıklarla Yayımlanan Süreli Yayınlarda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

    Madde 13 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./7.md.)

    7 nci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;

    a) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az olmayan onbeş günlük ve aylık gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,

    b) Sayfalarının yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan, iki veya üç ayda bir yayımlanan gazete ve dergilerin sahiplerine, yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber müdürü veya editörü veya şefi, istihbarat bölüm şefi, haber bölüm şefi, baş yazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen, karikatürist, ressam ve ilan ve reklam bölümü hariç grafiker unvanlarıyla çalışan beş mensubuna, bu yayınların üç aylık fiili satış ortalamalarının otuz bini geçmesi halinde on mensubuna,

    basın kartı verilebilir.

    Haber ve Fotoğraf Ajanslarında Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

    Madde 14 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./8.md.)

    8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımaları şartıyla;

    a) En az on adet günlük siyasi yaygın, bölgesel gazete veya beş yaygın nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yapan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az on gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdürüne, yayın yönetmenine, sayfa sekreteri, haber editörü, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve yardımcılarına, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan mensuplarına,

    b) Günlük fiili satış toplamı ikiyüzellibinden az olmayan günlük siyasi gazetelerle veya yaygın nitelikte yayın yapan iki adet radyo veya televizyon kuruluşuyla haber veya fotoğraf sözleşmesi yaptığını ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış beş gazeteci bulundurduğunu belgelendiren ajansların sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,

    c) Bin adet ücretli abonesi olan ve kadrosunda daha önce basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını belgelendiren ticari ve ekonomik haber veya fotoğraf ajanslarının sahiplerine, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürüne, ajansın idare yerinde oturan sorumlu yazı işleri müdürüne veya sorumlu müdürüne ve ayrıca yayın yönetmeni, haberlerle ilgili bölge müdürü, şube müdürü ve bunların yardımcıları, sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, haber kameramanı unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

    basın kartı verilebilir.

    Anadolu Ajansında Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

    Madde 15 - Anadolu Ajansında,

    a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,

    b) ( Değişik bend: 04/10/2001 - 24543 S. R.G. Yön./3. md.) Sorumlu yazı işleri müdürü, bölge müdürü, görsel ve yazılı daire başkanı, haber ve yayınla ilgili daire başkanlıklarına bağlı müdür, müdür yardımcısı ve şeflere,

    c) Yayın yönetmeni, redaktör, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, muhabir, foto muhabiri, mütercim, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen ve haber kameramanı unvanlarıyla çalışanlara, basın kartı verilebilir.

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

    Madde 16 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde,

    a) Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Basın ve Yayın İşlerinden Sorumlu Müdürüne (Teknik ve İdari İşler hariç),

    c) Yurt dışı büroları temsilcilerine,

    d) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcılarına, Haber Koordinatörü ve Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),

    e) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yayın Denetmenlerine,

    f) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Televizyon Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere ve Müdür Yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),

    g) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Radyo Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),

    h) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında, Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Müdürlere (Teknik ve İdari İşler hariç),

    i) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) TRT Müdürlüklerinde, TRT Müdürü ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,

    j) Ankara Radyosu, Ankara Televizyonu Müdür ve Yardımcılarına,

    k) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde ve ayrıca 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamında yer alan (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı kadrolarda görev yapan, müdür ve müdür yardımcılarına, şube müdürlerine, yardımcı prodüktör, prodüktör, şef prodüktörlere, program şeflerine, stajyer muhabir, muhabir, haber mütercimleri ve mütercim spikerlere, televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spiker, baş spiker, redaktör spikerlere, yönetmen, yayın şeflerine, yabancı dil masa sorumlusu ve yardımcılarına, kamera asistanları, kameraman, baş kameraman ve şef kameramanlara, fotoğrafçı, baş fotoğrafçı, şef fotoğrafçılara, resim seçicilere, stüdyo şeflerine ve denetçilere,

    l) (Değişik madde: 04/10/2001 - 24543 S. R.G. Yön./4. md. ; Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./10.md.) Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; Kanal Koordinatörüne, Koordinatör Yardımcısına, Müdürlere ve yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (k) bendinde yazılı unvanlarla çalışanlara ve Kanal Koordinatörlüklerinde çalışan yabancı uyruklu personele 3 üncü maddenin (y) ve (z) bendine göre,

    (Ek fıkra: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./3. md.) Yukarıda sayılan unvanlar dışında bir göreve atanan ve daha önce aralıksız on yıl basın kartı taşımış personel, basın kartı taşımaya devam eder.

    Özel Radyo ve Televizyonlarda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar ve Kontenjanlar

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan genel nitelikleri taşımaları şartıyla,

    a) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./11.md.) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, bölge müdürüne, il temsilcisine, sorumlu müdürüne ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan mensuplarına,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./11.md.) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan onbeş mensubuna,

    c) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./11.md.) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanına, genel yayın müdürü veya genel yayın yönetmeni veya genel koordinatörüne, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman ve muhabir unvanlarıyla çalışan on mensubuna,

    d) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./4. md.) Bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların, yönetim kurulu başkanlarına, genel müdürüne, yayın denetleme kurulu başkanlarına, sorumlu müdürüne ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat bölüm şefi ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, muhabir unvanlarıyla çalışan, bölgesel radyoların sekiz, yerel radyoların beş mensubuna, basın kartı verilebilir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

    Madde 18 - Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonunda,

    a) Televizyon müdürü -genel yayın yönetmeni - ve yardımcılarına,

    b) Ayrıca istihbarat şefi, yönetmen, spiker, muhabir, kameraman, haber program prodüktörü, program ve prodüksiyon şefi ve resim seçici unvanıyla çalışanlara, basın kartı verilebilir.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Basın Kartı Alabilecek Unvan ve Kontenjanlar

    Madde 19 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda,

    a) Başkan , Başkan Vekili ve Üst Kurul üyelerine,

    b) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./5. md ; Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./12.md.) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine, Kamuoyu Yayın Araştırma ve Ölçme Dairesi Başkanına, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanına, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanına, Bölge Müdürlerine ve Bölge Müdür Yardımcılarına, yukarıda belirtilen daire başkanlıklarında çalışan uzmanlara,

    c) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./5. md.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığınca belirlenen merkezde ellibeş, bölgelerde yirmi uzmana,

    basın kartı verilebilir.

    Basın Kartı Alabilecek Kamu Görevlileri ve Kontenjanlar

    Madde 20 - Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla,

    a) Cumhurbaşkanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine ve en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

    b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan on görevliye,

    c) Başbakanlıkta, Basın Müşavirine, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili yirmi beş görevliye,

    d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına ve bu birimde çalışan en çok yedi görevliye,

    e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmaları şartıyla bu birimde çalışan iki görevliye,

    f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş valiliklerde, bu birimin sorumlusuna,

    g) (Değişik bend: 04/10/2001 - 24543 S. R.G. Yön./5. md.) Basın İlan Kurumunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere, basın kartı verilebilir.

    h) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./13.md.) 5 inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine,

    Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar

    Madde 21 - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde,

    a) Genel müdür ve yardımcılarına,

    b) 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hizmet birimleri amirlerine,

    c) İl müdürlerine, basın müşavirleri ve ataşelere,

    d) Şube müdürleri ve şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fotoğrafçılara,

    e) Merkez ve taşra teşkilatında, enformasyon hizmeti yapan görevlilere, basın kartı verilebilir.

    (Değişik fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./14.md.) Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin hitamında, en az 10 yıl basın kartı taşıyarak Genel Müdürlükte çalışırken emekli olanlara müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir.

    Basın Mesleğini Temsil Edenler

    Madde 22 - Basın mesleğini temsil etmeleri nedeniyle,

    a) Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen basın kuruluşlarının, başkan ve başkan yardımcılarına, genel sekreterine ve idare müdürüne,

    b) En çok basın kartı taşıyan üyeye sahip ve basın-yayın organları çalışanlarınca kurulmuş sendikanın yönetim kurulu tarafından yöneticiler arasından seçilmiş altı kişiye,

    c) Gazete Sahipleri Birliği yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulu veya Birlik üyesi olan işyerlerinin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş üç kişiye,

    d) İletişim fakülteleri dekan ve yardımcılarına, gazetecilik ve radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlarına,

    e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, daha önce on yıl süre ile basın kartı taşımış olmaları şartıyla, üyelikleri süresince, basın kartı verilebilir.

    (Ek fıkra: 04/10/2001 - 24543 S. R.G. Yön./6. md.) Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Devlet Bakanına sürekli nitelikte basın kartı verilir.

    Basın Kartı Başvurusu

    Madde 23 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./15.md.)

    Basın kartı talebinde bulunanlar, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve basın-yayın kuruluşlarının sahipleri veya yetkili kişilerce onaylanmış,

    a) Üç adet basın kartı beyannamesi,

    b) İki adet vesikalık fotoğraf,

    c) 5953 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş sözleşme aslı veya onaylı sureti ile,

    Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine, il müdürlüğü bulunmayan illerde ise valiliklere başvururlar.

    Görevi gereği basın kartı talebinde bulunan kamu personeli, sözleşme yerine görevini belirten belge ibraz eder.

    Başvuru sahibine beyanname ve eklerinin teslim alındığına dair bir alındı belgesi verilir.

    İl müdürlükleri ve valilikler, beyanname aslının arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, Genel Müdürlüğe iletirler.

    Talep sahibi, her işyeri ve unvan değişikliğinde başvurusunu yeniler.

    Usulüne uygun olmayan veya gerçeğe aykırı doldurulduğu tespit edilen beyannameler ile yapılmış başvurular yok sayılır.

    Gazeteciler İçin Bekleme Süresi

    Madde 24 - İlk defa basın kartı talebinde bulunan gazetecilerin bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, iletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde master ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki, diğer fakülte mezunları için on sekiz, ön lisans veya iki yıllık meslek yüksek okulu mezunları için yirmi dört ortaöğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.

    Gazeteci, bekleme süresinin bitimine en çok üç, en az bir ay kala beyannamenin teslim tarihinden itibaren nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen basın ve yayın kuruluşlarında çalışmakta olduğunu kanıtlayan belgelerle birlikte basın kartı talebini yenilemek zorundadır.

    Her gazetecinin durumu, bekleme süresinin hitamını takip eden ilk komisyon toplantısında değerlendirilir.

    Askerlikte geçen süre bekleme süresinden sayılmaz.

    Sahipler ve Yönetim Kurulu Başkanları İçin Bekleme Süresi

    Madde 25 - (Değişik fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./17.md.) İlk defa basın kartı talebinde bulunan basın ve yayın kuruluş sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bekleme süresi, basın kartı beyannamesini yetkili makamlara teslim ettikleri tarihten itibaren, günlük süreli yayınlar, haber ve fotoğraf ajansları, ulusal radyo-televizyon kuruluşları sahipleri, yönetim kurulu başkanları, kablolu veya bölgesel radyo, televizyon kuruluşları sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için bir yıl, haftada bir yayımlanan süreli yayınlar onsekiz ay, diğer yayın kuruluşlarının sahipleri ve yönetim kurulu başkanları için yirmi dört aydır.

    Bekleme süresi içinde yayın kuruluşunu başkasına devreden sahibin veya unvan değiştiren yönetim kurulu başkanının değişik bir sıfatla basın kartı talebinde bulunması halinde yeni durumlarına uygun bekleme süresi uygulanır. Bu durumda bekleme süresinin başlangıcı, sahip ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla vermiş oldukları ilk beyanname tarihidir.

    Yayın kuruluşunun ilk beyannamede belirtilen niteliğinin değişmesi halinde sahip veya yönetim kurulu başkanı yayının yeni niteliğine uygun bekleme süresine tabidir.

    Yayın sahibinin veya yönetim kurulu başkanının değişmesi halinde, yeni malik veya yönetim kurulu başkanı için de yayın türüne uygun bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresinin başlangıcı, yeni malikin veya yönetim kurulu başkanının yetkili makamlara beyanname verdiği tarihtir.

    Bekleme Süresi Aranmayan Haller

    Madde 26 - Göreve bağlı basın kartlarının,

    a) Bu Yönetmeliğin 15, 16 ve 19 uncu maddelerinin (a) bentleri ile 20, 21 ve 22 nci maddeleri kapsamında verilmesi,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./18.md.) Genel Müdürlükçe ülkesinde ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkedeki büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya bu yayın organlarının yabancı uyruklu temsilcisine yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden birine verilmesi,

    c) Yabancı yayın organlarında çalışan ve geçici bir süre için görevli olarak Türkiye'ye gelen ve görevlerini kanıtlayan Türk uyruklu gazetecilere üç ayı geçmemek üzere verilmesi, hallerinde bekleme süresi uygulanmaz.

    d) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./18.md.) Yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan büyükelçiliğimiz tarafından teyit edilen basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi,

    Bu kartlar, 21 inci maddenin son fıkrasındaki hal hariç, görev süresinin sonunda geçersizdir.

    İlk İnceleme ve Bilgi İsteme

    Madde 27 - Genel Müdürlük, basın kartı için başvuruda bulunan gazeteci ve yayın kuruluşu sahipleri hakkında, Komisyona katılan basın meslek kuruluşlarından, valiliklerden, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden, vergi dairelerinden, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığından, Basın İlan Kurumundan veya gerekli gördüğü diğer kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilir.

    Toplanan bilgi ve belgelerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aranan şartları taşımadığı Genel Müdürlükçe tespit edilen talep sahiplerinin talepleri reddedilir.

    Engel durumun ortadan kalkması halinde, yeniden basın kartı talebinde bulunulabilir.

    Komisyondan Görüş Talebi ve Kartların Sahiplerine Ulaştırılması

    Madde 28 - Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirme sonucu, usulüne uygun başvuruda bulunmuş ve basın kartı almasına engel bir durumu olmadığı tespit edilmiş kişilere ait bilgi, belge, beyanname ve eklerini içeren dosya Komisyona intikal ettirilir.

    Dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda takdir yetkisi bulunan Komisyon, mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendirerek, talep sahibinin basın kartı alıp alamayacağına karar verir.

    Komisyon, en az üçte bir üyesinin gerekli görmesi halinde, talep sahibini davet ederek mesleki çalışmaları hakkında bilgi isteyebilir.

    Komisyonca alınan kararlar, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    Genel Müdürlük onayını takiben düzenlenen basın kartları, Ankara'da Genel Müdürlük, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlükleri, diğer illerde valilikler aracılığı ile sahiplerine gönderilir.

    İşten Ayrılma veya Unvan Değişikliğinde Bildirim Zorunluluğu

    Madde 29 - Basın kartı taşıyan veya basın kartı talebinde bulunmuş kişilerin, beyan ettikleri işyerlerinden ayrılmaları veya görev unvanlarının değişmesi halinde durum, basın-yayın kuruluş sahipleri ve kişiler tarafından işten ayrılış veya değişiklikten itibaren 15 gün içinde, Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

    Gazetecilerin Geçici İşsizlik Hali

    Madde 30 - Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde, ayrılış tarihinden itibaren üç ay içinde basın kartlarını iade ederek bu süre içinde işsiz olduğunu usulüne uygun olarak beyan etmiş olmaları şartıyla,

    a) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./20.md.) Beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara dokuz ay,

    b) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./20.md.) Beş ila on yıl arasında basın kartı taşımış olanlara oniki ay,

    c) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./20.md.) On yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara onsekiz ay,

    Bu süreler, gazetecinin işten ayrıldığı tarihten başlar.

    Basın Kartının İade Edilmesi Gereken Haller

    Madde 31 - Basın kartı,

    a) İşyeri veya görev unvanının değişmesi,

    b) Askerlik, emeklilik ve benzeri nedenlerle işten ayrılma,

    c) Kart taşıyamayacak başka bir göreve atanma,

    d) Yayın organlarının başkasına devri veya yayına son vermesi,

    e) Belirli bir süre için verilmiş ise, bu sürenin sona ermesi, hallerinde, bir ay içinde Genel Müdürlüğe iade edilir.

    Bu maddenin (a) bendi kapsamı içinde bulunanların yeniden basın kartı talep etmeleri halinde, ellerindeki basın kartı yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerliliğini korur.

    Basın Kartının İptal Edileceği Haller

    Madde 32 - Basın kartı sahibinin,

    a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,

    b) Sahibi veya bağlı bulunduğu basın-yayın kuruluşunun, Yönetmelikte sayılan niteliklere sahip olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri sonradan kaybetmesi,

    c) Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereği iade etmesi gereken basın kartını süresinde iade etmemesi,

    d) (Değişik bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./21.md.) Gerçeğe aykırı bilgiler içeren beyanda bulunması veya bu nitelikteki bir beyanının onaylanması,

    e) Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yeralan bildirim zorunluluğunu yerine getirmemesi,

    f) Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince basın kartı alıp, bu süre içinde basın dışı iş yaptığının tespiti,

    g) Basın kartını veya basın trafik kartını bir başkasına kullandırması,

    h) Basın kartının zayi olması, hallerinde, basın kartı ve varsa basın trafik kartı Genel Müdürlükçe derhal iptal edilir ve gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşları ile basın meslek kuruluşlarına bildirilir.

    i) (Ek bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./21.md.) 20 nci maddenin (h) bendinde belirtilen görevinin sona ermesi,

    Basın Kartının İptal Edilmesinin Sonuçları

    Madde 33 - Basın kartının, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin,

    a) (a), (b) ve (f) bentlerine göre iptali halinde, kart almaya engel hal kalksa dahi, iptal tarihinden itibaren bir yıl,

    b) (d) bendine göre iptali halinde, iptal tarihinden itibaren, beyanname sahibi için üç yıl, onaylayan için bir yıl,

    c) (Mülga bent: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./22.md.)

    (Ek fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./22.md.) 32 nci maddenin (c), (e) ve (g) bentlerine göre basın kartının iptali halinde, iptal tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kartı iptal edilmiş olanlara yeniden basın kartı verilmez ve bu bentlere göre basın kartının iptali halinde usulüne uygun yeniden başvuru yapılması gereklidir. Yeni başvuru basın kartını iade etmesi halinde geçerli olacaktır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sürekli Nitelikte Basın Kartı

    Basın Kartının Süreklilik Kazanması Talebi

    Madde 34 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki nitelikleri taşımaları şartıyla,

    a) En az on sekiz yıl basın kartı taşımış olanlar,

    b) Basın kartı taşımamakla birlikte en az yirmi yıl 5953 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışanlar,

    c) İlgili kanun hükümlerince gazeteciliğe devam edemeyecek derecede malul oldukları sabit olanlar, usulünce doldurulmuş basın kartı beyannamesini ekledikleri bir dilekçe ile sürekli nitelikte basın kartı almak için Genel Müdürlüğe başvurabilirler.

    Gazetecilerin, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince basın kartı taşıdıkları dönemlere ait toplam sürenin, ancak onsekiz ayı yukarıdaki sürelerin hesabına dahil edilebilir.

    Sürekli Nitelikte Basın Kartı Taleplerinin İncelenmesi

    Madde 35 - Genel Müdürlük, gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri, talep sahibi ile ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

    Toplanan bilgi ve belgelere göre Genel Müdürlükçe, nitelikleri 5 inci maddeye uygun olan talep sahiplerinin dosyaları, mesleki çalışmaları, varsa basılmış eserleri ve ödül belgeleriyle birlikte Komisyona gönderilir.

    Sürekli Nitelikte Basın Kartı Taleplerinin Komisyonda Değerlendirilmesi ve

    Kartların Sahiplerine Ulaştırılması

    Madde 36 - Komisyon, gönderilen dosyalarda eksik gördüğü bilgi ve belgeleri, Genel Müdürlük aracılığıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan veya doğrudan talep sahibinden isteyebilir.

    Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek sürekli nitelikte basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir. Bu konuda takdir yetkisine sahip bulunan Komisyonun kararları, Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra kesinleşir ve ilgiliye duyurulur.

    Komisyonca reddedilen sürekli nitelikte basın kartı talepleri, yeniden başvuru halinde, kararın verilişini takip eden üçüncü Komisyon toplantısında tekrar görüşülebilir.

    Sürekli nitelikte düzenlenmiş basın kartı, Genel Müdürlükçe, talep sahibinin beyannamesinde belirttiği ikametgah adresine gönderilir.

    Sürekli Nitelikte Basın Kartının İptali

    Madde 37 - Sürekli nitelikte basın kartı sahibinin,

    a) Basın meslek onurunu zedeleyecek işler yaptığı, davranışlarda bulunduğu veya alışkanlıklar edindiği,

    b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı duruma düştüğü hallerde, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine sürekli nitelikte basın kartı Komisyonca iptal edilebilir ve iptal kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Basın Kartı Komisyonu

    Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu

    Madde 38 - Komisyon,

    a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,

    b) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./6. md.) Basın şeref kartı ve sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Genel Müdürlükçe seçilen iki üye,

    c) (Değişik bend: 02/06/2002 - 24773 S. R.G. Yön./6. md.) Türkiye Gazeteciler Cemiyetini temsilen iki, Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, İzmir Gazeteciler Cemiyetini temsilen bir, Türkiye Gazeteciler Sendikasını temsilen üç, Gazeteciler Federasyonunu temsilen yerel basın mensubu bir, Türkiye Gazete Sahipleri Birliğini temsilen bir üye, olmak üzere, toplam onüç üyeden oluşur.

    Üyelerin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini doldurmak üzere yeni bir üye seçilir.

    Komisyon ilk toplantısında üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Genel Müdürlüğü temsil eden üyelerden biri raportör görevini üstlenir.

    Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde anılan kuruluşları temsil eden üyeler en az 5 yıl basın kartı taşımış gazeteciler arasından seçilirler.

    Komisyonun Toplanması ve Karar Usulleri

    Madde 39 - Komisyon, yılda üç defadan az olmamak üzere Genel Müdürlüğün çağrısı ve üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır.

    Kararlar, Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

    Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı en geç onbeş gün içinde yapılır.

    Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

    Komisyon kararları ve gerekçeleri bir tutanakla tespit edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yabancı Uyruklu Gazetecilere Verilecek Basın Kartı

    Basın Kartı Alabilecek Yabancı Gazeteciler

    Madde 40 - (Değişik fıkra: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./23.md.) Yabancı basın-yayın organlarını temsilen Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya görev alanı Türkiye'yi de içine alan veya geçici olarak Türkiye'ye gelen veya yurtdışında Türkçe yayın yapan basın-yayın organları adına çalışan veya Türkiye'de yaygın süreli yayınlar ile ulusal ve uluslararası nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarında ve haber ajanslarında çalışan yabancı uyruklu basın yayın mensuplarına, talepleri halinde basın kartı verilebilir.

    Eser yazmak, film çekmek, konferans hazırlamak amacıyla geçici bir süre Türkiye'de bulunan yabancılar da Genel Müdürlükçe yabancı basın-yayın kuruluşu mensubu olarak kabul edilebilir.

    Basın kartının verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlüğün takdir yetkisi vardır.

    Yabancı Uyruklu Gazetecilerin Basın Kartı Başvurusu

    Madde 41 - Süreli basın kartı talep eden gazeteciler, usulüne uygun olarak düzenledikleri iki adet basın kartı beyannamesi ekinde:

    a) Basın-yayın kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini ve ücretlerini belirten belgeyi,

    b) T.C. Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarından aldıkları çalışma vizesini,

    c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu,

    d) Pasaportlarının vize ve kimlik sayfalarının fotokopisini,

    e) Üç adet vesikalık fotoğraflarını Genel Müdürlüğe veya il müdürlüklerine verirler.

    Geçici basın kartı talep eden gazeteciler, beyanname ekinde bu maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte görev sürelerini, Türkiye'deki çalışma alan ve konularını belirten görevlendirme belgesini de ibraz ederler.

    İl müdürlükleri kendilerine yapılan başvurularda, beyannamenin bir suretini muhafaza ederek görüşleri ile birlikte beyanname ve eklerini Genel Müdürlüğe gönderirler.

    Süreli Basın Kartı Kontenjanı

    Madde 42 - Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren veya görev alanı Türkiye'yi de içine alan her bir yabancı haber ajans ve televizyon kuruluşunun mensuplarından en çok beş, radyo ve diğer yayın kuruluşlarının mensuplarından en çok iki kişiye süreli basın kartı verilebilir.

    Basın Kartının Geçerlilik Süresi

    Madde 43 - Genel Müdürlükçe süreli basın kartı almaları uygun görülen yabancı gazeteciler için düzenlenen basın kartları başvuruda bulundukları yılın sonuna kadar geçerlidir.

    Yabancı gazetecilerin geçici basın kartları kurumlarınca beyan edilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen süre için geçerlidir. Bu süre üç aydan uzun olamaz. Süre uzatma talebi halinde, başvuru işlemi aynen tekrar edilir.

    Süreli basın kartlarının yenilenmesi (Değişik başlık: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./27.md.)

    Madde 44 - (Değişik madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./27.md.)

    Yabancı uyruklu gazetecilerin süreli basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenir. Yabancı yayın organında çalışan ve 26 ncı maddenin (b) ve (d) bentlerine göre kart alan Türk uyruklu gazetecilerin basın kartları ise her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere vize edilir. Yenileme ve vize işlemi sırasında başvuru işlemi aynen tekrar edilir. Ayrıca Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde basın kartı talebinde bulunan gazeteciden mesleki çalışmaları ve benzeri konularda her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

    Kartların İadesi ve İptali

    Madde 45 - Yabancı uyruklu gazeteci, görevinin sona ermesi veya iş yeri değişikliği halinde, basın kartını iade etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların kartları iptal edilir.

    Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde de basın kartını iptal edebilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Basın Kartının Niteliği ve Sağladığı Kolaylıklar

    Madde 46 - Basın kartı hamilleri,

    a) Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların, şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan, indirimli veya parasız olarak yararlanmak,

    b) Kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek,

    c) Kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerine serbestçe girmek,

    d) Resmi törenlere kolay görev yapmalarını sağlayabilecek bir konumda katılmak,

    e) Kartlarını ibraz etmek şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek,

    f) Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiş "Basın Trafik Kartı"nı ibraz etmek şartıyla, devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda, trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda, park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan yararlanmak, hakkına sahiptirler.

    Güvenlik kuvvetleri ve kamu kuruluşları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerde, basın kartı sahiplerinin görevlerini en kolay şekilde yapmalarına yardımcı olurlar.

    Her Yılın Sonunda Bildirim

    Madde 47 - Yıllık basın kartı vize işlemlerinin yapılabilmesi için, her yılın aralık ayında basın-yayın kuruluşları, kadrolarında çalışan basın kartı hamili mensuplarının ad-soyad, görev unvanı ve kart numaralarını gösteren, yetkilerce onaylı listeleri Genel Müdürlüğe gönderirler.

    Bu listede gazetecinin ücreti ve sözleşmesinin veya varsa toplu sözleşmenin geçerliliğini koruduğuna dair kaydın da bulunması şarttır.

    Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan basın-yayın kuruluşu sahibi Genel Müdürlükçe uyarılır. Bu uyarıya rağmen onbeş gün içinde istenilenlerin yerine getirilmemesi halinde bu yayın organı sahip ve mensuplarının basın kartı vize edilmez.

    Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında basın kartı taşıyanların durumları da her yılın aralık ayı içinde yeniden değerlendirilir.

    Kartların Toptan Değiştirilmesi

    Madde 48 - Genel Müdürlükçe kartların toptan değiştirilmesine karar verilmesi halinde,

    a) Kart değişikliğini düzenleyen genelge, yeni basın kartı örneği ve imza sirküleri ile birlikte valiliklere, il müdürlüklerine, basın-yayın meslek kuruluşlarına ve gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir. Ayrıca Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığıyla da duyurulur.

    b) Duyuru üzerine, basın kartı sahipleri bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki usul ve belgelerle yeni basın kartı almak üzere yetkili makamlara başvururlar.

    c) Kart değişikliğini takiben yeni basın kartı alanların ad-soyad ve mensubu oldukları yayın kuruluşunu gösterir listeler Komisyonda temsil edilen basın-yayın meslek kuruluşlarına gönderilir.

    Basın Trafik Kartı

    Madde 49 - Basın trafik kartının verilmesi, kullanılması, sağlayacağı kolaylıklar ve gerektiğinde geri alınmasına ait esaslar ve usuller, Genel Müdürlük ve Emniyet Genel Müdürlüğünce birlikte tespit edilerek ilgililere duyurulur.

    Basın Kartının Kaybı ve Yıpranması

    Madde 50 - Basın kartını kaybedenler, durumu ilan ettirdikleri mahalli gazete nüshası, iki fotoğraf ve halen çalıştıklarını belirten belgeyi ekledikleri dilekçe ile Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen yetkili merciler aracılığıyla basın kartı talep edebilirler.

    Bir takvim yılı içinde iki defadan fazla kayıp ve yıpranma nedeniyle basın kartı talebinde bulunulamaz.

    İade Yükümlülüğüne Uymama

    Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümleri gereğince iade etmeleri gereken basın kartını iade etmeyerek kullanmaya devam edenler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır.

    Basın Kartına Benzer Kart Düzenleme

    Madde 52 - Genel Müdürlükçe verilen basın kartlarına dizgi, fon, tertip, şekil ve renk bakımından benzer kart düzenlemiş ve/veya bu kartları kullanmış olanlara, şartları taşısalar dahi basın kartı verilmez.

    Düzenleyenlerin basın kartı var ise, bu kartlar derhal iptal edilir. Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.

    Saklı Haklar

    Madde 53 - Bundan önceki Yönetmeliklere dayanarak usulünce verilmiş olan basın şeref kartları ile sürekli nitelikteki basın kartları hamillerinin hakları saklıdır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 54 - 09/08/1998 tarihli ve 23428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Basın Kartı Başvurularında İstenen Belgelere İlişkin Uyulacak Usul ve Esaslar

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.)

    Basın kartı başvurularında başvuru sahiplerinden istenen belgelere ilişkin aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:

    a) Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası beyanı alınır ve başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine ilişkin olarak kendisinden ayrıca bir belge talep edilmez. Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine kurum tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişilir.

    b) Basın Kartı başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere istenen bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin fotokopisi, yetkilendirilen personel tarafından aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahibinin, yetkilendirilen personel tarafından tasdik edilmiş belgeyi teslim etmesi halinde, başvuru sahibinden bu belge haricinde ayrıca belge aslını veya noter onaylı suretini kuruma teslim etmesi istenmez.

    c) Başvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak adli sicil beyanı istenir. Başvurunun beyanname kullanılarak yapıldığı hâllerde, beyannamede adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. Kurum, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.

    ç) Kurumun görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

    d) Başvuru sahiplerinin sosyal güvenlik bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahiplerinden sosyal güvenlik bilgilerine ilişkin belge istenmez. Bu bilgiler Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda alınır. Başvuru sahibinden elektronik ortama erişim için gerekli bilgiler istenir.

    Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar hakkında uygulanmaz.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri İle Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine dayanarak, yayınlarını fiilen sürdüren özel radyo ve televizyonların mensuplarına, anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre herhangi bir mahkumiyetlerinin bulunmaması ve bu Yönetmeliğin aradığı nitelikleri haiz olmaları şartıyla, basın kartı verilebilir.

    Yayın lisans ve izni alamayan özel radyo ve televizyon kuruluşları mensuplarına verilmiş bulunan basın kartları iptal edilir.

    Geçici Madde 2 - 09/08/1998 tarihli ve 23428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartları Yönetmeliği gereğince basın kartı almış olmakla beraber, bu Yönetmelik hükümleri gereğince basın kartı alamayacak durumda bulunanlar, Genel Müdürlükçe yapılacak ilk genel kart değişimine kadar ellerindeki basın kartını kullanmaya devam ederler.

    Geçici Madde 3 - 09/08/1998 tarihli ve 23428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basın Kartları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi ile 68 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirli sürelerle basın kartı taşımama cezası almış kart sahiplerinin kalan ceza süreleri, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aranan nitelikleri taşımaları ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren altı ay içinde basın kartı talebinde bulunmaları şartıyla uygulanmaz.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 31/12/2001 - 24627 S. R.G. Yön./2. md.)

    Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümlerine göre,

    a) Basın kartı almış ve taşıma sürelerini tamamlamış gazetecilere, 31/12/2002'ye kadar,

    b) Basın kartı almış ve taşıma sürelerini doldurmamış gazetecilere, taşıma sürelerinin hitamından itibaren 1 yıl,

    c) Basın kartı almak üzere 31/12/2001 - 31/12/2002 tarihleri arasında başvuruda bulunacak gazetecilere, taşıma sürelerinin hitamından itibaren 1 yıl, geçerli olmak üzere, talepleri halinde 30 uncu madde hükümlerine göre yeniden basın kartı verilebilir.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 23/10/2010 - 27738 S.R.G Yön./28.md.)

    Bu maddenin yayımını takip eden 3 ay içinde müracaat ederek, mensuplarına basın kartı verilebilecek bir yayın organında en az 36 ay süre ile bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim döküm cetveli ile belgeleyen ve halen çalışan basın mensupları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmayarak başvuruları Basın Kartı Komisyonuna iletilir.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 29/12/2011 - 28157 S.R.G Yön./1.md.)

    Mensuplarına basın kartı verilebilecek basın-yayın kuruluşlarında; halen çalıştıklarını ve son 36 ay süre ile de bilfiil çalıştıklarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları prim döküm cetveli ile belgeleyerek, bu maddenin yayımını takip eden 1 ay içinde müracaat eden basın mensupları hakkında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde öngörülen şart aranmaz ve ilgililerin başvuruları Basın Kartı Komisyonuna iletilir.

    Yürürlük

    Madde 55 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 56 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar