TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

   

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24369

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılacak istihdam ve meslek uzman yardımcılığı yarışma, istihdam ve meslek uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılmasına; bu kadrolarda çalışanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Türkiye İş Kurumunu,

    Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığını,

    Uzman : İstihdam ve Meslek Uzmanını,

    Uzman Yardımcısı : İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısını,

    Eleme Sınavı : Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak eleme sınavını,

    Yarışma Sınavı : İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığı yarışma sınavını,

    Yeterlik Sınavı : İstihdam ve Meslek Uzmanlığı yeterlik sınavını, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, Atanma ve Yetiştirilme

    Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı

    Madde 4 - Uzman yardımcılığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve eleme sınavında başarılı olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar atanır.

    Yarışma sınavları, Genel Müdürlükçe uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava tabi tutulurlar ve bu sınavda da başarılı olanlar yarışma sınavını kazanmış sayılırlar.

    Yarışma Sınavının Duyurulması

    Madde 5 - Sınava katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları yurt düzeyinde yayımlanan yüksek tirajlı bir günlük gazetede ve Resmi Gazetede yayımlanmak, Genel Müdürlük panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

    Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır. Başvuru süresinin bitimi ile sınav başlama tarihi arasında en az 15 günlük süre bırakılır.

    Sınava Başvuru Şartları

    Madde 6 - Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için yapılacak eleme sınavında başarılı olmak,

    d) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    e) Erkek adaylar için, askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    f) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

    Yarışma Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

    Madde 7 - Başvurular sınav ilanında açıklanan tarihler arasında Sınav Başvuru İstem Formu ile yapılır. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşamayan başvurular işleme konulmaz.

    Yarışma sınavına girecek adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus Cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

    b) Yüksek öğrenim diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

    c) Eleme sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

    d) İki adet vesikalık renkli fotoğraf.

    Sınavı kazanan adaylardan ise,

    a) Erkeklerde, askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

    b) Adli sicil belgesi,

    c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

    d) Kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmişi, istenir.

    Yarışma Sınav Kurulu

    Madde 8 - Yarışma sınav kurulu, bir başkan, dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısıdır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesi olup, diğer üyeler, Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir.

    Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

    Yarışma sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sınav Konuları ve Şekli

    Madde 9 - Yazılı sınav, alan bilgisi, genel ekonomi, genel kültür ve yabancı dil konularından yapılır. Alan bilgisi soruları, sınav duyurusunda belirtilen fakültelere, bölümlere veya meslek dallarına göre ayrı ayrı düzenlenir.

    Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabilir veya yazılı sınav soruları buralara hazırlattırılabilir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 10 - Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil notu hariç, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

    Yazılı sınavın, konular itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan, yabancı dil sınavı hariç, en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması gerekir. Yabancı dil sınavından alınan not, bu ortalamaya dahil edilmez, eşit puan alanlar arasında tercih nedeni olarak değerlendirilir.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 11 - Yazılı sınav sonuçları, kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Sınavı kazananların isim listesi ayrıca Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir yerde ilan edilir. Söz konusu duyuruda sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 12 - Sözlü sınavda, adayların yabancı dil dışındaki yazılı sınav konuları ile ilgili bilgileri ile zeka, kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutumu ve davranışları gibi özellikleri değerlendirilir.

    Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

    Yarışma Sınavı Notu

    Madde 13 - Yarışma sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları sınav kurulunca notu en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Yarışma sınavı notu eşit olan adayların başarı derecelerinin tespitinde, yabancı dil sınavı notu dikkate alınır.

    Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır ve başarılı olanların adı ve soyadı liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve ayrıca kendilerine de sınavı kazandıkları bir yazı ile bildirilir.

    Kurum, ayrıca yarışma sınavında 70 ve üzerinde not almış adaylardan başarı sıralamasına göre, boş kadro sayısının yarısı kadar yedekler listesi belirleyebilir. Yedekler listesinde yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden 4 ay için geçerlidir.

    Uzman yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, üçüncü defa bu sınava giremezler.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 14 - Yarışma sınavını kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi bu işlem geri alınır. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

    Uzman Yardımcılığına Atanma

    Madde 15 - Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

    Kendilerine bildirilen süre içinde, geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayan adayların atamaları yapılmaz.

    Yarışma sınavını kazananların istihdam ve meslek uzman yardımcısı boş kadrolarına atamaları, başarı sıralamasına göre yapılır.

    Yetiştirilme

    Madde 16 - Uzman yardımcıları temel mesleki eğitimden sonra, Genel Müdürün uygun göreceği sürelerle Kurumun merkez ve taşra birimlerinde staj yaparlar. Uzman yardımcıları, her birimdeki staj çalışmaları sonunda bir rapor düzenlemek zorundadırlar. Birim amirleri, birimlerinde görevlendirilen uzman yardımcılarının raporlarını, bilgi, genel davranış ve çalışmalarını değerlendirerek bu konuda hazırlayacakları raporları Genel Müdürlük Makamına iletirler.

    Bu raporlar esas alınarak başarılı görülen uzman yardımcısının asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler çerçevesinde, Genel Müdürlük Makamının onayı ile tasdik edilir.

    Adaylık süresi içinde başarılı görülmeyen uzman yardımcılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 56 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe bir veya birden fazla program hazırlanır. Mesleki kariyer ve mevzuat konusundaki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminer, kurs ve eğitim kurumlarına devam etmelerine imkanlar dahilinde izin verilebilir.

    Yabancı Dil Seviye Tespiti Sınavı

    Madde 17 - Uzman yardımcıları üç yıllık yardımcılık dönemi içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarına (KPDS) girerek en az (C) düzeyinde başarılı olmak zorundadırlar. Bunu gerçekleştiremeyenler yeterlik sınavlarına katılamazlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı ve Atanma

    Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

    Madde 18 - Uzman yardımcısı, adaylık dönemi dahil uzman yardımcısı kadrosunda aylıksız izin, yurt dışında lisans üstü eğitim ve askerlikte geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamladıktan sonra her yıl olumlu sicil almış olmak ve yardımcılık dönemi içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarına (KPDS) girerek en az (C) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    Uzmanlık yeterlik sınavı tarihi en az 3 ay önceden ilgililere yazı ile duyurulur.

    Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 19 - Yeterlik sınav kurulu, bir başkan, dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sınav kurulu başkanı, Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısıdır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı kurulun doğal üyesi olup, diğer üyeler, Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından seçilir.

    Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

    Yeterlik sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yeterlik Sınavının Yapılış Şekli

    Madde 20 - Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konularda yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamada yapılır.

    a) Güncel Türkiye ekonomisi,

    b) Türkiye işgücü piyasasının genel yapısı, bununla ilgili yasal düzenlemeler,

    c) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri, yürüttüğü hizmetlere ilişkin uygulamalar ve bununla ilgili mevzuat,

    d) Kurumun personel, muhasebe, idari işler uygulamaları ve bunlarla ilgili mevzuat.

    e) Genel kültür ve aktüalite.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 21 - Yeterlik sınavının birinci aşaması, 20 nci maddede belirtilen konularda yazılı sınav şeklinde yapılır. Bu bölümde başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarılı olan uzman yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

    Yeterlik sınavının birinci aşamasında başarısız olan uzman yardımcısı yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamaz.

    Yazılı sınavda kopya yapanlar veya buna teşebbüs edenler hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavları geçersiz sayılır ve ayrıca hakkında cezai işlem uygulanır.

    Yeterlik sınavının ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde yapılır. Yeterlik sınavı kurulu üyeleri; uzman yardımcılarına ağırlıklı olarak genel kültür düzeyleri ile güncel olaylara bakış açıları ve 20 nci maddede belirtilen konulardaki bilgi derecelerini göz önüne alarak, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verirler. Sözlü sınav aynı zamanda adayın muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ile genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliği de taşır. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler, meslek bilgileri itibariyle yeterli olsalar bile sözlü sınavda başarısız addedilirler. Bu aşamada başarılı sayılabilmek için uzman yardımcısının tüm üyelerden aldığı notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

    Yeterlik sınav kurulu, birinci ve ikinci aşamalarda tespit edilen geçer notların aritmetik ortalamasını alarak yeterlik sınavı nihai başarı derecelerini ve buna dayanarak başarı sıralamasını belirler, sınav sonuçlarını yeterlik sınavının bittiği günü takip eden üç gün içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim eder.

    Yeterlik Sınavında Başarısızlık

    Madde 22 - Yeterlik sınavının birinci veya ikinci aşamasında başarısız olan uzman yardımcısı, açılacak müteakip yeterlik sınavında, başarısız olduğu aşamanın sınavına ikinci defa girer. İkinci sınav hakkında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

    Atanma

    Madde 23 - Yeterlik sınavı sonunda başarılı bulunanların sınav sonuçları sicillerine işlenir ve bunlar yeterlik sınavı başarı sıralamasına göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek birimlerde, boş uzmanlık kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavı başarı sıralaması uzmanların kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

    Uzman Yardımcılığından Çıkarılma

    Madde 24 - Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarısız olanlar, yardımcılık dönemi içinde olumlu sicil alamayanlar, yardımcılık dönemi içinde KPDS sınavlarına girmeyenler ile bu sınavlara katılıp en az (C) düzeyinde başarılı olamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler istihdam ve meslek uzman yardımcısı unvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 25 - Genel Müdürlük, her kademedeki uzmanların ve uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimi amacıyla programlar düzenler ve bu programların yurt içinde ve yurt dışında uygulanmasına imkan hazırlar.

    Uzmanların en az bir yabancı dil bilmesi esastır. Bu amaçla uzmanların ve uzman yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin artırılması amacıyla yabancı dil kurslarına katılmalarına imkan sağlanır.

    Mesleğinde başarı gösteren uzmanlar, Genel Müdürlükçe belirlenecek programlar çerçevesinde mesleki bilgi ve ihtisasını artırmak, yabancı dil bilgisini geliştirmek ve gerekli görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilebilirler.

    Kurum çalışmaları ile ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışında master programına, yarı dal ihtisası veya sertifika programına katılmaları Genel Müdürlükçe uygun görülen uzmanlara, izin verilen sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yükümlülüğü karşılığında program süresince izin verilebilir ve programların masrafları Kurumca karşılanır. Bu kişiler bütün özlük haklarından faydalanmaya, ikramiyeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatlarını almaya devam ederler.

    Kurumun hizmet alanına giren konularda, başta Uluslararası Çalışma Teşkilatı konferans ve toplantıları ile Avrupa Birliği toplantıları olmak üzere uluslararası kuruluşların düzenleyecekleri toplantılarda ilgili istihdam ve meslek uzmanları da görevlendirilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Çalışma Programları ve Çalışma Raporları

    Madde 26 - Uzmanların görev çizelgeleri ve çalışma programları bağlı oldukları birim amirlerince düzenlenir.

    Uzmanlar, yaptıkları her türlü inceleme ve araştırma sonuçları ile diğer çalışmalarının sonuçlarını yıl sonlarında düzenleyecekleri yıllık çalışma raporu ile birim amirlerine bildirirler. Yıllık çalışma raporlarının şekli ve düzenlenme usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yeniden Atanma

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık unvanını kazandıktan sonra Kurumdaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan kamu kesiminde görev alanlar, istekleri halinde durumlarına uygun boş kadro bulunmak kaydıyla yeniden uzman olarak atanabilirler.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - 24/08/ 2000 tarihli ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş Kurum personeli için, bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda ve Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar durumlarına uygun istihdam ve meslek uzmanı kadrolarına atanırlar. İstihdam ve meslek uzmanlığına atanmış olanlar için bu sınav yeterlik sınavı yerine geçer.

    Bu sınavı kazananlardan yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle Kurumda en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamamış olanlar istihdam ve meslek uzman yardımcılığına atanırlar. Bunların yeterlik sınavları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar