HEAŞ HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24374

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yapacak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin c bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/09/1990 tarihli, 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik''in 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

    Sicil Raporları

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler, sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar, 13/09/1990 tarihli, 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik"deki usul ve esaslara göre yürütülür.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    ----------------------------------------------------------------------------

    HEAŞ

    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİCİL AMİRLERİ

    --------------------------------------------------------------------------

    SİCİL VERİLECEK MEMURUN UNVANI

    I. AMİR

    II. AMİR

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    1

    Yönetim Kurulu Büro Şefi, Özel Büro Şefi,

    Genel Müdür

    --

    Koruma ve Güvenlik Amiri, Tabip

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    2

    Müdür Yardımcısı

    Müdür

    Genel Md. Yrd.

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    3

    Şef, Başmühendis

    Müdür Yrd.

    Müdür

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    4

    Memur, Uzman, Teknisyen, Mühendis

    Şef-Başmühendis

    Müdür Yrd.

    ve Diğer Personel

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    5

    Sağlık Personeli

    Tabip

    Müdür Yrd.

    -

    -----------------------------------------

    ---------------

    --------------

    6

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi

    Koruma Güvenlik

    Genel Müdür

    Amiri

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar