TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

   

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 19/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24378

    ***14/02/2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilat birimlerinin görevleri ile bu birimlerde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Bu Yönetmelik; Bölge Müdürlükleri, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin görevleri ve bu müdürlükler personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci ve Ek 2 nci maddelerinin verdiği görev ve yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    b) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    c) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    d) Müfettiş : Genel Müdürlük başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısını,

    e) Daire Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ana, danışma ve yardımcı hizmet birimini teşkil eden daire başkanlıklarını,

    f) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

    g) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

    h) Denetim Birimi: Bölge müdürlüklerinde görev yapan Tapu ve Kadastro denetmen ve denetmen yardımcılarının yönetmeliğine göre hizmet verdikleri birimi,

    i) Şube Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerindeki Tapu Şube, Kadastro Şube, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüklerini,

    j) Şube Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde görevli Tapu Şube, Kadastro Şube ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlerini,

    k) Bağlı Müdürlük: Bölge müdürlüğü yetki alanında bulunan il (Merkez İlçe) ve ilçe Tapu Sicil Müdürlüklerini veya Kadastro Müdürlüklerini,

    l) Tapu Sicil Müdürlüğü: Her ilin merkez ilçesinde ve diğer ilçelerinde kurulmuş bulunan Tapu Sicil Müdürlüklerini,

    m) Kadastro Müdürlüğü: Her ilin merkez ilçesinde ve bazı ilçelerinde kurulmuş bulunan Kadastro Müdürlüklerini,

    n) Yetkili Merci: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre tespit edilen mercileri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

    Teşkilat

    Madde 4 - Tapu ve kadastro hizmetlerinin çabuk, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için, Türkiye'nin coğrafi durumu, ulaşım imkanı ve idari taksimatı dikkate alınarak, en az iki ili kapsayacak şekilde, Bakanlar Kurulu Kararı ile bölge müdürlükleri kurulur ve aynı yolla kaldırılır.

    Bölge müdürlüğü merkezleri ve bağlı iller (EK - 1) çizelgede gösterilmiştir.

    Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri; Denetim Birimi ile Tapu Şube, Kadastro Şube, İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüklerinden meydana gelir.

    Bölge Müdürlüğü merkezi ile bağlı il (Merkez ilçe) ve ilçe teşkilatlarına ait teşkilat şeması (EK - 2) de gösterilmiştir.

    Görev

    Madde 5 - Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

    a) Bölgesi içerisinde taşınmaz mallarla ilgili her türlü akit ve tescil işlemlerinin yapılmasını, tapu sicillerinin düzenli bir şekilde tutulmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak, izlemek ve denetlemek,

    b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin Türk Medeni Kanununun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca vermiş oldukları ret kararlarını birinci derecede inceleyerek karara bağlamak ve karara itiraz halinde konuyu Genel Müdürlüğe intikal ettirmek,

    c) Bölgesine bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerini, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin Mesleğe Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma, Görev,Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre denetletmek, denetim raporları hakkında direktif vermek ve sonuçlarını izlemek, denetimin genel sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, rapor ve talimatları ise bilgi için Genel Müdürlüğe (ilgisine göre daire başkanlıklarına) göndermek,

    d) Müfettişler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında, bölge müdürlüğü görüşünü bildirmek,

    e) Genel Müdürlükçe verilecek direktifleri ilgili birimlere iletmek, izlemek ve sonuçlarını merkeze bildirmek,

    f) Denetmen ve denetmen yardımcılarınca veya üstü konumundaki görevlilerce düzenlenen ön inceleme ve soruşturma raporlarının hukuki, teknik, idari ve mali işler ile disiplin yönünden gereğini yerine getirmek, birer örneğini bilgi için ilgisine göre Genel Müdürlük daire başkanlıklarına göndermek,

    g) Bölgesi içerisinde, kadastronun yapılmasına, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine ilişkin önerileri Genel Müdürlüğe sunmak, uygun görülmesi halinde gereğini yaptırmak ve sonuçlarını izlemek,

    h) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, bölgesi içerisindeki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde tesis edilen tapu kayıt, plan ve belge örneklerini mevzuatına uygun olarak arşivlemek, sicil ve belgelerin korunmasını ve emniyetini sağlamak,

    i) Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro müdürlüklerine ait istatistiki bilgiler ile mesai cetvellerinin süresinde Bölge Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, bunları değerlendirmek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek,

    j) Bölgesi içerisinde bilgi işlem, otomasyon, donatım ve destek hizmetlerine ilişkin her türlü tedbiri almak,

    k) Bölge Müdürlüğü ihtiyaçlarını tespit etmek, kiralama ve satın alınmasını sağlamak, bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan araç, gereç dağıtımını yapmak,resmi otoların mevzuatına göre görevlendirilmesini sağlamak,

    l) Bağlı müdürlüklerin verimini ve iş akımını takip ederek personel ihtiyaçlarını tespit etmek, personel planlamasını yaparak bölgesi için kadro tahsisine ihtiyaç olduğunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, özlük haklarına ilişkin işlemleri takip etmek, sicilleri tutmak, zamanında Genel Müdürlüğü (Personel Dairesi Başkanlığını) bilgilendirmek, görevli personelin hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve Genel Müdürlüğe (Eğitim Dairesi Başkanlığına) bildirmek, verilecek talimata göre eğitimlerini sağlamak,

    m) Bağlı müdürlüklerin mevzuat ile ilgili sorularına cevap vermek ve uygulamada ortaya çıkan teknik ve hukuki konulara çözüm getirecek şekilde ilgili müdürlüğe talimat vermek,

    n) Bölge müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon işlerini yapmak, bölgeye bağlı illerde düzenlenen il planlama koordinasyon kurulu ve diğer toplantılarda kurumu temsil etmek,

    ö) Müdürlükte geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu ve SSK. Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

    p) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık periyotlarla gönderilen değişiklik işlemlerini izlemek, mevzuatına uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak,

    r) İhtiyaç duyulması halinde nirengi ölçü ve hesaplarının GPS yöntemi ile yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

    s) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde harita ve planların geçici ve kesin çizimleri ile ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

    t) Bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinin yetki sahasını belirlenmesi amacıyla çalışma yapmak veya yaptırmak ve Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.

    Ayrıca, mevzuatın öngördüğü görevler ile Genel Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Bölge Müdürlüğü Personelinin Yetki Görev ve Sorumlulukları

    Bölge Müdürü

    Madde 6 - Bölge Müdürü, bölge merkezi ve bölgesi dahilindeki bağlı kuruluşlarında görevli personelin en üst amiridir.

    Bölge Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevleri yürütmek,

    b) Sicil amiri olduğu personelin sicil raporlarını doldurmak ve ilgili yerlere göndermek,

    c) Bölge Müdürlüğü ile bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlükleri personelinden kanun ve mevzuata aykırı hareketi görülenler hakkında idari soruşturma yapmak veya yaptırmak, görevlendirilmesi halinde bizzat ön inceleme yapmak, yetkili mercilerin talebi halinde denetmen, denetmen yardımcıları veya üst konumda birini ön inceleme için görevlendirmek, raporları kanuni mercilere göndermek, raporlar üzerine hukuki,teknik,idari ve mali konular ile disiplin yönünden gereken tedbirleri almak, gerekiyorsa talimat vermek ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

    d) Birinci sicil amiri olduğu personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca mülki amirlerce verilen izinler dışında kalan diğer izinleri vermek,

    e) Bölgeye bağlı il ve ilçelerdeki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlerinden hangisinin teşkilatı temsil edeceğini ilgili mülki amirle koordineli belirlemek.

    Bölge Müdürü görevlerinden dolayı bağlı il valilerine ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Bölge Müdür Yardımcıları

    Madde 7 - Bölge Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürünün görevlerini yerine getirmesinde, şube müdürlükleri itibariyle, Bölge Müdürünce belirlenen iş bölümüne göre verilen işleri yapmak, yardımcı olmak ve izlemek üzere, yazılı olarak Bölge Müdürü tarafından görevlendirilir. Görevlendirilmesi halinde ön inceleme veya idari soruşturma yapar.

    Bölge Müdürünün bulunmadığı hallerde, Genel Müdür veya vali onayı ile görevlendireceği yardımcılardan biri Bölge Müdürlüğüne vekalet eder.

    Bölge Müdür Yardımcıları, görevlerinden dolayı Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

    Denetim Birimi

    Madde 8 - Denetim birimi doğrudan Bölge Müdürüne bağlıdır.

    Denetim birimi; Bölge Müdürlüğünde görevli Tapu ve Kadastro denetmen ve denetmen yardımcıları ile denetim bürosundan oluşur.

    Bölge Müdürlüğü denetim birimi görev, yetki ve sorumluluklarını, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinin Mesleğe Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümlere göre yerine getirir.

    Tapu Şube Müdürlüğü

    Madde 9 - Tapu Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin tapu mevzuatına ilişkin sorularını hukuki yönden incelemek, gereklerini yerine getirmek, cevaplarını hazırlamak,

    b) Tapu Sicil Müdürlüklerince verilen akit ve tescil işlemlerinin reddine dair kararları inceleyerek görüşünü Bölge Müdürüne sunmak,

    c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile yapılan inceleme, soruşturma, ön inceleme raporları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü görüşü veya talimatını hazırlamak, sonuçları hakkında bilgi için Genel Müdürlüğe iletilmesi için çalışma yapmak,

    d) Bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinin yetki sahasını belirlenmesi amacıyla çalışma yapmak, görüş ve önerisini Bölge Müdürüne sunmak,

    e) Tapu Sicil Müdürlüklerine ait istatistiki bilgileri süresinde Bölge Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak, bunları değerlendirmek ve sonuçlarını Genel Müdürlüğe bildirmesini sağlamak,

    f) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

    Kadastro Şube Müdürlüğü

    Madde 10 - Kadastro Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bölge Müdürlüğüne bağlı Kadastro Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin kadastro mevzuatına ilişkin hukuki ve teknik sorularını incelemek, gereklerini yerine getirmek, cevaplarını hazırlamak,

    b) Kadastro Müdürlüklerinin denetimi sonucu düzenlenen teftiş raporları ile yapılan inceleme, soruşturma, ön inceleme raporları ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğü görüşü veya talimatını hazırlamak, sonuçları hakkında bilgi için Genel Müdürlüğe iletilmesi için çalışma yapmak,

    c) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek olup olmadığını incelemek ve görüşünü Bölge Müdürüne sunmak,

    d) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık periyotlarla gönderilen değişiklik işlemlerini izlemek, mevzuatına uygun arşivlemek, korunmasını ve emniyetini sağlamak,eksiklikler hakkında ilgili müdürlüğe verilecek talimatı hazırlamak,

    e) İhtiyaç duyulması halinde nirengi ölçü ve hesaplarının GPS yöntemi ile yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

    f) Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde harita ve planların geçici ve kesin çizimleri ile ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

    g) Bağlı Kadastro Müdürlüklerinin aylık mesai ve ödenek cetvellerini izlemek, değerlendirmek ve eksikleri hususunda ilgili müdürlüğe verilecek talimatı hazırlamak, verimlilik analizlerini yapmak ve Genel Müdürlüğe verilecek bilgiyi hazırlamak,

    h) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

    İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

    Madde 11 - İdari ve Mali İşler Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

    a) Bölge Müdürlüğü ile bağlı müdürlüklerin personeline ilişkin atama, yer değiştirme, terfi, emeklilik ve diğer özlük işleri ile ilgili işlemleri takip etmek, yazışmalarını hazırlamak ve Bölge Müdürüne sunmak,

    b) Müdürlük personeli ile müdürlüğe bağlı Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri personelinin kısa süreli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini planlamak, Genel Müdürlüğe (Eğitim Dairesi Başkanlığına) bildirmek, verilecek talimata göre eğitim çalışmalarını yapmak,

    c) Bölge Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar için gerekli araç-gereç ve malzemenin temini ve dağıtımına ilişkin işlemleri takip etmek, resmi otoların kullanılmasında taşıt görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,

    d) Bina kiralanması ve satın alınması ile ilgili işlemleri verilen emirlere uyarak yürütmek,

    e) Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma işlerini yürütmek, koruyucu güvenlik önlemlerini Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli almak,

    f) Bölge dahilindeki sosyal ve eğitim tesislerinin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri yürütmek ve izlemek,

    g) Bölge Müdürlüğünün nakit ve ayniyat mutemetliği ile hesap işlerini yürütmek,

    h) Bölge Müdürlüğü evrakının geliş ve gidişini düzenlemek ve mevzuatına uygun arşivlenmesini sağlamak,

    i) Müdürlükte, geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

    j) Bölge Müdürlüğünün araştırma, planlama, koordinasyon, bilgi işlem ve otomasyon görevlerini yerine getirmek,

    k) Bölge Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

    Şube Müdürlerinin Yetki Görev ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerinde belirtilen görevleri yürütmek üzere atanan Şube Müdürleri mevzuatla kendisine verilen ve bu Yönetmelikte müdürlüğüne tevdi edilen görevleri veya görevlendirilmesi halinde ön inceleme veya idari soruşturma yapmakla yetkili ve görevlidir.

    Her Şube Müdürü görevlerinden dolayı bağlı olduğu Bölge Müdür Yardımcısına ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

    Şube Müdürlüğü personelinin görevleri Şube Müdürünce belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tapu Sicil Müdürlükleri Teşkilat ve Görevleri

    Teşkilat

    Madde 13 - Tapu Sicil Müdürlükleri; Müdür, yeteri kadar Müdür Yardımcısı, şef, sicil memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, arşiv memuru, sicil katibi, geçici işçi ve hizmetliden oluşur.

    Tapu Sicil Müdürlüklerinin Görevleri

    Madde 14 - Tapu Sicil Müdürlüklerinin görevleri şunlardır :

    a) Yetki alanlarında, mevzuat çerçevesinde taşınmaz mallara ait akit ve her türlü tescil, tadil, terkin işlemlerini yapmak,

    b) Mevzuata aykırı istemleri Medeni Kanunun ve Tapu Sicil Tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince reddetmek, bu karara karşı ilgilisinin Bölge Müdürlüğüne itirazı halinde, işlemli evrakları ile tapu kayıt örneklerini yedi gün içinde Bölge Müdürlüğüne göndermek, ret kararının bozulması halinde bozma kararına uyarak istemi yerine getirmek,

    c) Müfettişler ile denetmenlerce düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili verilecek emirleri geciktirmeden yerine getirmek,

    d) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait fenne ilişkin talepleri hak sahibi veya yetkili vekilinden geldiğinin tespiti halinde, görevli Kadastro Müdürlüğü veya şefliğine iletmek,

    e) Yetki alanlarındaki taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri mevzuata uygun olarak düzenlemek, arşivlemek ve emniyetini sağlamak,

    f) Yetki alanlarında yapılan kadastro veya yenileme sonucunda düzenlenen ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgeleri devir ve teslim çizelgesi karşılığında devir almak,

    g) Yetki alanlarına yeniden katılan veya yetki alanlarından çıkarılan taşınmaz mallara ait ana ve yardımcı siciller ile diğer ilgili defter, dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini devir-teslim çizelgesi karşılığında devir almak veya devir etmek,

    h) Müdürlükte her ay yapılan işlemler sonucu düzenlenen tapu senedi, ipotek belgesi, ipotek terkin cetvelleri ile mahkeme ve kadastro komisyon kararları tescil listelerini, aylık istatistik cetveli ve bilgisayar çıktılarını ve benzeri belgeleri Genel Müdürlüğe veya istenildiğinde Bölge Müdürlüğüne belirlenen süre içerisinde göndermek,

    i) İtirazlı olup da kadastro mahkemelerince karara bağlanan taşınmaz malların tescilinden sonra bunlara ait listeleri Genel Müdürlüğe veya istenildiğinde Bölge Müdürlüğüne geciktirilmeksizin göndermek,

    j) Görevine giren konularda kadastro müdürlükleri veya şeflikleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

    k) Mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgisini kanıtlayan gerçek ve tüzel kişilerce istenilen bilgiler ve belge örneklerini bu konudaki mevzuata uygun olarak zamanında vermek veya göndermek,

    l) Akit ve tescile ilişkin her türlü yazışmaları resen yapmak,

    m) Müdürlüğün personel, ödenek, araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını belirlenen süreler içinde veya gerektiğinde Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

    n) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

    ö) Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri işleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tapu Sicil Müdürlükleri Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

    Tapu Sicil Müdürü

    Madde 15 - Tapu Sicil Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir.

    Tapu Sicil Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan görevleri yürütmek,

    b) Müdürlük görevlilerinden, mevzuata aykırı hareketi görülenler hakkında idari soruşturma yapmak veya yaptırmak, yapılmasını istemek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirtilen yetkili mercilerce emir verilmesi halinde ön inceleme yapmak, sonucunu yetkili mercie ve Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

    c) İşlerin çabuk ve sağlıklı yürütülmesi için personel arasında iş bölümü yapmak, yazılı duyurmak,

    d) Personelin yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,mevzuatın takibini sağlamak,

    e) İzin, rapor, geçici görev gibi her hangi bir nedenle görevi başında bulunamaması halinde, öncelikle müdür yardımcılarından birini, yoksa şef, o da yok ise akitli ve akitsiz işlem yapmaya yetkili diğer memurlardan uygun gördüğü birini mülki amirin onayı ile vekil tayin etmek veya yetki vermek,

    f) Talep edenlerin Tapu Sicil Müdürlüğüne gelmelerine engel durum olup olmadığı müdür tarafından takdir edilerek gerekli olduğu anlaşıldığında daire dışında yapılacak akitlerde akit yapma yetkisine sahip görevlileri yetkili kılmak,

    g) Döner sermaye mevzuatı ile verilen görevleri yapmak,

    h) Genel Müdürlük Sicil Yönetmeliğine göre, her yıl müdürlük görevlilerinin sicil raporlarını düzenlemek üst sicil amirlerine göndermek,

    i) Müdürlük hizmet binasında, sivil savunma müdürlüğü koordinasyonunda koruyucu güvenlik önlemlerini almak,

    j) Başka bir yere atanma, memurluktan çekilme, emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılma halinde devir-teslim yapmak,

    k) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca, demirbaş eşya defteri ve dosyasının usulünce tutulmasını sağlamak ve her yıl düzenlenmesi gereken cetvelleri belirlenen sürelerde Bölge Müdürlüğüne göndermek,

    l) Müdürlükte geçici işçi çalışması halinde İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

    m) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak,

    n) Müfettişler ile denetmenler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporlarla ilgili olarak verilen emirleri zamanında yerine getirmek,

    ö) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğü ve mülki amirince verilen benzeri işleri yapmak.

    Tapu Sicil Müdürü görevlerinden dolayı mülki amirine ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

    Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

    Madde 16 - Tapu Sicil Müdür Yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müdür tarafından havale edilen akitli ve akitsiz işlemlere yönelik talepleri ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, işlemle ilgili yazışmaları ve işlemin tamamlanmasından sonra tescilini yapmak ve yapılmasını sağlamak,

    b) Müdür tarafından görevlendirilmesi halinde;

    1 - Diğer memurlarca hazırlanan akitli ve akitsiz işlemlerin ön kontrolünü yaparak imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

    2 - Müdürlük görevlilerinin, göreve ve işleme yönelik tereddüt ve sorunları ile ilgilenmek, gerektiğinde müdürle irtibat kurarak çözüm bulmak,

    3 - Yazışmaları Müdür adına imzalamak,

    c) Tapu Sicil Müdürünce verilen benzeri işleri yapmak.

    Müdür Yardımcısı görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.

    Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi

    Madde 17 - Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru ve Sicil Katibinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

    a) Müdür tarafından havale edilen akitli ve akitsiz işlemlere yönelik talepleri ve yazışmaları ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamak, işlemin tamamlanmasından sonra tescilini yapmak,

    b) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları ilgili memurun ve Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek,

    c) Müdür tarafından görevlendirilmesi veya iş bölümü yapılması halinde;

    1) Tapu Sicil Tüzüğünde belirtilen ana ve yardımcı siciller ile diğer defterleri tutmak,

    2) Mevzuat gereği periyodik olarak gönderilmesi gereken ikinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri istatistiki bilgiler, evrak ve diğer belgeleri ilgili yerlere düzenli olarak gönderilmesini sağlamak,

    3) Döner sermaye işlemlerini döner sermaye mevzuatına uygun olarak yapmak,

    4) Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuata uygun olarak yerine getirmek,

    5) Müdürlük yazışmalarını düzenli olarak ve zamanında hazırlamak, geliş-gidiş defterini tutmak,

    6) Mahkemeler ve diğer kurum ve kuruluşlarca istenen kayıtları doğru olarak ve zamanında hazırlamak,

    7) Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, hasta sevk kağıtlarının yazımı ve kaydı gibi hizmetleri yerine getirmek,

    8) Kullandığı alet ve makinaların periyodik bakım ve temizliğini yapmak,

    d) Tapu Sicil Müdürünce verilen benzeri görevleri yapmak.

    Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi görevlerinden dolayı Müdüre karşı sorumludur.

    Arşiv Memuru

    Madde 18 - Arşiv memurunun görev ve sorumluluğu; Müdürün denetim ve gözetimi altında müdürlükteki bütün sicil ve belgeleri, Tapu Sicil Tüzüğü, Arşiv Yönetmeliği ve diğer genel emirlere uygun olarak düzenli bir şekilde arşivlemek, evrakları işlemlere hazır halde bulundurmak, arşivin düzenini, güvenliğini, bakımı sağlamak, zorunluluk halinde müdürün teklifi Bölge Müdürünün onayı ile akitli akitsiz işlem yapmak ve Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

    Arşiv Memuru görevinden dolayı Müdür Yardımcısına yoksa akitli ve akitsiz işlem yapmakla görevli memura ve Müdüre karşı sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM : Kadastro Müdürlükleri Teşkilatı ve Görevleri

    Teşkilat

    Madde 19 - Kadastro Müdürlükleri; Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeteri sayıda Kontrol Mühendisi, Mühendis, Kadastro Üyesi, Kadastro Şefi, Kontrol Memuru, Kadastro Teknisyeni, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Arşiv Memuru, Jaloncu, Şoför, Bekçi ve Hizmetlilerden oluşur.

    Kadastro Müdürlüğünün Görevleri

    Madde 20 - Kadastro Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak,

    b) 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek,

    c) 7269 sayılı Kanunun 02/07/1968 tarihli ve 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesi uyarınca talep edilen yerin kadastrosunu yapmak,

    d) 2981 ve 3290 sayılı kanunlarca verilen görevleri yapmak,

    e) Diğer kanunlarla müdürlüğe verilen görevleri yapmak,

    f) Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların, imar uygulaması, kamulaştırma, ayırma, birleştirme, zemin düzenlemesi, arazi toplulaştırmasının ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerini yapmak,

    g) Talep halinde aplikasyon, parsellerin yerinde gösterilmesi, birleştirme ve cins değişikliği işlemlerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapmak,

    h) Talep üzerine müdürlükçe yapılan işlemlerle kontrolü yapılan harita ve planların, Tapu Siciline tescilinden sonra paftalarına işlemek suretiyle güncelliğini sağlamak ve teknik belgelerini arşivlemek,

    i) Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini korumak, kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

    j) Müdürlük hizmetlerine ilişkin personel, araç-gereç ve ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, sağlamak,

    k) İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi, ilgili yönetmelik ve Genel Müdürlük emirlerine göre kontrolünü yapmak,

    l) Müdürlüğün hizmetleri ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonunu sağlamak,

    m) Müdürlüğün personel, mali ve idari hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

    n) Müfettişler ile denetmenler tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporları hakkında müdürlük görüşünü belirttikten sonra, raporu Bölge Müdürlüğüne göndermek, raporla ilgili verilen emirleri zamanında yerine getirmek,

    ö) Mevzuatta öngörülen Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve mülki amirce verilen benzeri görevleri yapmak.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kadastro Müdürlükleri Personelinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

    Kadastro Müdürü

    Madde 21 - Kadastro Müdürü, müdürlüğün sicil ve disiplin amiridir.

    Kadastro Müdürünün yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

    a) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılan görevleri mevzuata uygun olarak yürütmek, yıllık çalışma programını hazırlamak, görevlerin sıhhatli, süratli ve düzenli yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, personel arasında dengeli iş bölümü yapmak kadastro ekibinde müdürlüğe karşı sorumlu teknisyeni belirlemek ve çalışmaları izlemek, kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

    b) İzin, rapor, geçici görev gibi herhangi bir nedenle görevi başında bulunamaması halinde, öncelikle Müdür Yardımcısını, yoksa kontrol mühendisini veya sırasıyla mühendis, kadastro üyesi, kontrol memurlarından birini mülki amirin onayı ile vekil tayin etmek,

    c) Mevzuata aykırı halleri görülen müdürlük ve bağlı şeflik personeli hakkında disiplin soruşturması yapmak veya yaptırmak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda belirtilen yetkili mercice görev verilmesi halinde ön inceleme yapmak, sonucunu yetkili merci ile Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

    d) Genel Müdürlükçe belirlenen ve müdürlüklere gönderilen mesai izleme ve değerlendirme ölçütlerine göre verimliliği artırıcı gerekli tedbirleri almak,

    e) Müdürlük ve müdürlüğe bağlı şefliklerin çalışma durumlarını gösterir aylık iş cetveli, masraf cetveli ve kişisel mesai cetvellerini takip eden ayın ilk haftası içinde, yıllık toplam iş cetveli, teknik alet ve diğer donanımların bilgisayar ve çevre birimleri dahil olmak üzere demirbaşa kayıtlı ve Döner Sermayeden aktarılan her türlü malzemenin yıllık kontrol cetveli ile pafta ihtiyaç durumunu gösterir çizelgeyi yılbaşında, devir ile ilgili istatistiki cetveli devri takiben Bölge Müdürlüğüne göndermek,

    f) Hizmet otolarını senet karşılığı şoförlere teslim etmek, taşıt görev formu ve akaryakıt tesellüm fişleri ile çeklerinin eksiksiz ve usulüne uygun tutulmasını sağlamak, otoları hizmet gereği görevlendirmek,

    g) Arazi çalışmalarının yapılmadığı dönemlerde, teknisyen ve gerekli gördüğü diğer personelin hukuki ve teknik konularda yetiştirilmesini sağlamak üzere, hizmet içi eğitim programları düzenlemek, okul ve kursları yeni bitirmiş görevlilerin hizmete kısa sürede alışmaları için gerekli önlemleri almak,

    h) Müdürlük görevlilerinin yıllık izinlerini müdürlük işlerini aksatmayacak şekilde, mevzuata uygun olarak planlamak,

    i) Genel Müdürlük Sicil Yönetmeliğine göre, her yıl müdürlük görevlilerinin sicil raporlarını düzenleyerek yetkili üst sicil amirlerine göndermek,

    j) Müdürlük merkez binası ve garajlarında, bürolarda, şantiyelerde, çalışma alanında yangın ve diğer olaylara karşı gerekli önlemleri almak,

    k) Mali ve Döner Sermaye Mevzuatı ile verilen görevleri yapmak, bütçe defterinin usulünce tutulmasını sağlamak,

    l) Sağlık kurumları ile irtibat kurularak müdürlük merkezi ve çalışma alanlarında gerekli ilaç ve tıbbi yardım malzemelerini alarak hizmete hazır bulundurulmasını sağlamak,

    m) Müdürlükte çalışan geçici işçilerle ilgili olarak İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işlerin, bu kanunlarda belirlenen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

    n) Başka bir yere atanma, memurluktan çekilme, emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmada devir teslim yapmak,

    ö) Ayniyat Talimatnamesi uyarınca, demirbaş eşya ve dosyasının düzenli tutulmasını sağlamak, belirlenen sürelerde gönderilmesi gereken cetvelleri düzenleterek Bölge Müdürlüğüne göndermek,

    p) Çalışma mevsimi başlamadan önce programa dahil çalışma alanlarında bulunması ve kullanılması gerekli araç gereçleri hazırlamak, çalışma alanlarında çalışmaya başlamadan önce gerektiğinde mülki amir, belediye başkanı ve köy muhtarı ile irtibat kurarak çalışma alanında teknisyenlerin yerleşim ve çalışma yerlerini hazırlanmasını sağlamak, çalışma alanına ait araç gereç ve diğer belgeleri senet karşılığı çalışma alanı teknisyenlerine teslim etmek, araç-gereç ve görevlilerin kişisel eşyalarını çalışma alanına taşıtmak, çalışma alanında görev yapan personelin hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, hastalık veya zorunlu hallerde veyahut müdürlüğün taşıt imkanları ölçüsünde uygun görülen günlerde çalışmaları aksatmayacak ve verimi düşürmeyecek şekilde müdürlük merkezi ile çalışma alanı arasında götürülüp getirilmesini sağlamak,

    r) Müdürlüğe gönderilen veya verilen dilekçeleri zamanında incelemek, çalışma alanları ile ilgili dilekçeleri havale ederek inceletmek ve inceleme sonuçlarını ilgililerine bildirmek,

    s) Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerinin yapılması için kontrol mühendisi veya ilgili teknik elemanlara havale etmek, kontrol işlerinin düzenli, sağlıklı ve zamanında yapılmasını takip etmek, teknik elemanlarca kontrollerde belirlenen eksikliklerin giderilmesi için ilgililerine yazıyla bildirmek, kontrollerin bitiminde kontrolü yapan elemanların gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamalarını ve imzalamalarını sağlamak, kontrolü biten harita ve planları tescil için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bekletmeden yazı ile göndermek,

    t) Mahkemelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilirkişi istemlerini kontrol mühendisinin görüşünü de alarak hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

    ü) Mevzuatın öngördüğü ve Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlüğü ve mülki amirince verilen benzeri işleri yapmak,

    v) Periyodik gönderilmesi gereken bilgi, form ve çizelgeleri izlemek,süreleri içerisinde gönderilmek üzere hazırlatmak,

    Kadastro Müdürü görevlerinden dolayı mülki amire ve Bölge Müdürüne karşı sorumludur.

    Kadastro Müdür Yardımcısı

    Madde 22 - Kadastro Müdür Yardımcısının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

    a) Müdürün görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak,

    b) Görev ve yetki verildiğinde müdürlüğe vekalet etmek,

    c) Genel Müdürlüğün izni ile kadastro komisyonuna başkanlık etmek,

    d) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

    Müdür Yardımcısı Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

    Kontrol Mühendisi

    Madde 23 - Kontrol mühendisinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır :

    a) Müdürlüğe tescil için ibraz edilen harita ve planlar ile müdürlüğün diğer teknik ve kontrol işlemlerini zamanında mevzuat doğrultusunda yapmak, kontrollerde belirlenen eksiklikleri bir defada liste halinde düzenleyerek ilgililerince düzeltilmesi için müdürlüğe iletmek,

    b) Pafta ve fenni belgelerin muntazam arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak,

    c) Yetki verildiğinde müdürlüğe veya komisyon başkanlığına vekalet etmek,

    d) Mühendisler ile fen kontrol memurlarının çalışmalarını koordine ederek izlemek,

    e) Müdürlükçe yapılan planlamaya göre çalışma alanlarındaki nirengi tesisi ile nirengi ve poligon hesaplarını çalışma alanında ölçü işlerine başlamadan önce yapmak veya yapılmasını sağlamak,

    f) Çalışma alanının teknik işlerini kontrol etmek veya kontrolünü sağlamak,

    g) Teknisyenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgelerin tamamlanmasını sağlayarak teknisyenliğe iletmek,

    h) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

    i) Müdürlükte mevcut teknik aletlerin hassasiyetini belirten rapor düzenlemek, altı ayda bir Bölge Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,

    j) Güncelleştirme ile ilgili işlerin yapılmasını sağlamak ve koordine etmek,

    k) Pafta kayıt defterinin düzenli tutulmasını sağlamak,

    l) Müdürlüğe intikal ettirilen teknik konularda ve müdür tarafından havale edilen işleri incelemek, cevaplarını hazırlamak,

    m) Sayısallaştırma ve teknik hatalarla ilgili rapor hazırlamak, işlemleri takip etmek, yönlendirmek ve Müdürü zamanında bilgilendirmek,

    n) Mevzuat ve Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

    Kontrol mühendisi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

    Mühendis

    Madde 24 - Mühendisin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Yetki verilmesi halinde kontrol mühendisi görevlerini yapmak,

    b) Müdür ve kontrol mühendisince verilecek benzeri görevleri yapmak,

    c) Teknisyenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgelerin tamamlanmasını sağlayarak, teknisyenliğe iletmek.

    Mühendis, Müdür ve kontrol mühendisine karşı sorumludur.

    Kadastro Üyesi

    Madde 25 - Kadastro Üyesinin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kadastro çalışma alanlarının hazırlık ve devir işlemlerini yapmak,

    b) Komisyonda hukuki yönden incelenecek işlerin ön hazırlık ve incelemesini yapmak, komisyon tutanağını hazırlamak,

    c) Kadastro komisyonu üyeliği görevini yapmak,

    d) Komisyon itiraz defterinin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

    e) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri tamamlanmasını sağlamak,

    f) Çalışma alanları işlerinin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

    g) Tasarruf kontrol memurları ile teknisyenlerin hukuki konulardaki sorunlarına yardımcı olmak, eksik vergi ve tapu kaydı ile diğer belgelerin eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak,

    h) Müdürlüğe intikal ettirilen ve Müdür tarafından havale edilen hukuki konularda inceleme yapmak, cevaplarını hazırlamak,

    i) Kamu orta mallarının özel siciline kaydını sağlamak,

    j) Müdürlükçe yapılacak tebligat işlemlerini hazırlamak ve takip etmek,

    k) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

    Kadastro üyesi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

    Kadastro Şefi

    Madde 26 - Kadastro Şefinin yetki görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin a, b, f, g, h, i , j, k, l, m, n bentlerinde sayılan görevle ilgili mevzuat ve Kadastro Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda yapmak,

    b) Şeflikteki işlerin sıhhatli, süratli ve düzenli yapılması için gereken tedbirleri almak,

    c) Şefliğe tescil için ibraz edilen her türlü harita ve planların kontrolü ile diğer taleplerin yerine getirilmesi için gereğini yapmak, kontrol mühendisinin kontrolünün gerektiği durumlarda müdürlükle irtibat kurarak bu kontrolü sağlamak,

    d) Müdürlükçe verilen benzeri işleri yapmak.

    Kadastro şefi Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

    Kontrol Memuru (Tasarruf)

    Madde 27 - Tasarruf Kontrol Memurunun yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müdürlüğün kadastroya ilişkin hukuki işlerini mevzuata uygun olarak Müdür tarafından hazırlanan plana göre kontrol etmek,

    b) Gerektiğinde komisyona iştirak etmek, görev verilmesi halinde mahallinde komisyon incelemesi yapmak,

    c) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri tamamlayarak teknisyenliğe iletmek,

    d) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri müdürlüğe iletmek,

    e) Davalı tutanakların süresinde mahkemeye intikalini sağlamak,

    f) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmakla görevlidir.

    Tasarruf kontrol memuru, Kadastro Müdürüne karşı sorumludur.

    Kontrol Memuru (Fen)

    Madde 28 - Fen Kontrol Memurunun yetki görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Müdürlüğün kadastroya ilişkin teknik işlerini mevzuata uygun olarak ve Müdür tarafından hazırlanan plana göre kontrol etmek,

    b) Görevlendirilmesi halinde değişiklik işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, kadastro ve tapulama paftaları üzerinde değişiklikleri izlemek,

    c) Kontrol mühendisince görev verilmesi veya gerektiğinde Müdür tarafından yapılan planlamaya göre çalışma alanlarındaki nirengi tesisi ile nirengi ve poligon hesaplarını çalışma alanında ölçü işlerine başlamadan önce yapmak,

    d) Kadastro teknisyenlerinin karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, eksik harita, plan gibi belgeleri tamamlayarak teknisyenliğe iletmek,

    e) İşlerin çabuk ve düzenli yürümesi için istek ve önerileri kontrol mühendisi veya Müdüre iletmek,

    f) Kontrol mühendisi olmadığı durumlarda komisyona katılmak,

    g) Müdür ve kontrol mühendisinin vereceği diğer işleri yapmak.

    Fen kontrol memuru, kontrol mühendisi ve Müdüre karşı sorumludur.

    Kadastro Teknisyeni

    Madde 29 - Kadastro Teknisyeninin yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve yönetmeliklerinde gösterilen işleri yapmak,

    b) Müdür tarafından görev verilmesi halinde çalışma alanına ait tapu, vergi kaydı ve diğer belgeleri çıkartmak, ilan ve tescilden sonra zabıt kayıtlarına revizyonları yapmak,

    c) Çalışma alanına verilen araç-gereç ve belgeleri senet karşılığı teslim almak, hizmete uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

    d) Çalışma alanı için bir evrak kayıt defteri tutmak,

    e) Doğrudan teknisyenliğe verilen veya müdürlük vasıtası ile gelen dilekçeleri en kısa sürede inceleyerek sonucunun ilgilisine bildirilmesi için yazı ile müdürlüğe göndermek,

    f) Çalışma alanı ile ilgili mesai, bilirkişi, geçici işçi puantajlarını zamanında düzenleyerek müdürlüğe vermek,

    g) Çalışma alanı, içerisinde iş bölümü yapmak, müdürlükle ilişki kurarak ihtiyaçları zamanında müdürlüğe iletmek,

    h) Müdür tarafından görevlendirilmesi halinde değişiklik gibi diğer teknik işlemleri mevzuata uygun olarak yapmak,

    i) İlanı kesinleşen çalışma alanlarına ait parsellerin tapu kütüklerine tescillerini ve münakalesini yaparak, malikleri kartekse, mal sahibi sicillerine işlemek veya bilgisayar ortamına aktarmak,

    j) Müdürün vereceği ve mevzuatta belirlenen benzeri işleri yapmak.

    Kadastro teknisyeni, hizmetleri ile ilgili görevli olan kontrol memurları, kadastro üyesi, mühendis, kontrol mühendisi, Müdür Yardımcısı ve Müdüre karşı sorumludur.

    Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi

    Madde 30 - Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru ve Sicil Katibinin yetki, görev ve sorumlulukları Müdür tarafından görev verilmesi veya iş bölümü yapılması halinde şunlardır:

    a) Belirli formlarla gelen ve bilgisayar manyetik ortamına aktarılması gereken bilgilerin giriş ve kontrol işlerini gerçekleştirmek, verilerden elde edilen bilginin doğruluğunu izlemek, veri girişindeki hataları ilgili memurun ve Müdürün bilgisi dahilinde düzeltmek,

    b) Çalışma alanına ait hazırlık, ilan ve yazışmalarını, ilan, ve harç cetvellerini, komisyon inceleme tutanaklarını, komisyon kararlarını yazmak,

    c) Müdürlüğün yazışmalarını düzenli ve zamanında hazırlamak, evrak kayıt defterini tutmak,

    d) Döner sermaye işlerini döner sermaye mevzuatına uygun olarak yapmak,

    e) Müdürlük mutemetlik işlerini mali mevzuatına uygun olarak yerine getirmek,

    f) Geçici işçilerle ilgili olarak İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile yapılması gereken işleri, bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesini sağlamak,

    g) İlanı kesinleşen çalışma alanlarına ait parsellerin tapu kütüklerine tescillerini ve münakalesini yaparak, malikleri kartekse, mal sahibi sicillerine işlemek veya bilgisayar ortamına aktarmak,

    h) Çalışma alanları ile ilgili tapu, vergi kayıtları ve emlak beyanlarını çıkartmak,

    i) Devir teslim tutanak ve cetvellerini hazırlamak,

    j) Aylık iş, mesai, masraf, yıllık toplam iş cetvelleri demirbaş tadat ve icmal cetvelleri ile müdürlük görevlerinden olan diğer liste ve cetvelleri hazırlamak,

    k) Müdürlüğün telefon, faks, fotokopi çekilmesi, hasta sevk kağıtlarının yazımı ve kaydı gibi hizmetleri yerine getirmek,

    l) Kullandığı alet ve makinaların günlük periyodik bakımını, temizliğini yapmak,

    m) Müdürlüğün ihtiyaçlarına göre ödenek taleplerini hazırlamak,

    n) Demirbaş eşya kayıt defteri ile bütçe defterini düzenli tutmak,

    ö) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

    Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Müdüre ve emrinde çalıştığı memura karşı sorumludur.

    Arşiv Memuru

    Madde 31 - Arşiv Memurunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kadastro Müdürünün denetim ve gözetimi altında tüm pafta, sicil ve belgeleri mevzuata uygun olarak arşivlemek, arşiv hizmetlerini yürütmek,

    b) Arşivin güvenliğini ve düzenini sağlamak,

    c) Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

    Şoför

    Madde 32 - Şoförün görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Kendilerine teslim edilen hizmet otolarını hizmete hazır bulundurmak,

    b) Periyodik bakım ve onarımlarını yapmak, bakım, onarım ve malzeme taleplerini zamanında müdürlüğe iletmek,

    c) Bakım ve taşıt görev formlarını, akaryakıt fişlerini usulünce düzenlemek,

    d) Otoları temiz ve özenli, hizmet gereklerine ve amirlerinin emirlerine uygun olarak kullanmak,

    e) Mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmek,

    f) Müdürün ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirdiği personeli ile taşıt sorumlusu olarak görevlendirilen memurun verdiği işleri yapmak.

    Şoför Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

    Jaloncu

    Madde 33 - Müdürün ve Müdürün emrinde çalışması için görevlendirdiği personelin verdiği işleri yapmak, arazi çalışmalarında ve gerektiğinde çalışma alanlarında teknisyenlerin verdiği görevleri yapmakla görevlidir.

    Jaloncu Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Ortak Hükümler

    Mutemet

    Madde 34 - Müdürlük memurlarından Müdür tarafından uygun görülen birisi mutemetlik işleri ile görevlendirilir. Mutemet, yürürlükteki mali mevzuata ve müdürlükte çalışan geçici işçi varsa İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre müdürlüğün mali işlerini düzenli, zamanında ve mevzuatta belirlenen sürelerde yapmakla görevlidir.

    Hizmetli

    Madde 35 - Hizmetli, müdürlüğün temizliğini hizmet saatleri içerisinde gözetimini, yazışmaların dağıtımını ve amirlerince verilecek işleri yapmakla görevlidir.

    Hizmetli Müdüre ve Müdür tarafından emrinde çalışması için görevlendirilen memura karşı sorumludur.

    Geçici İşçi

    Madde 36 - Geçici işçiler hizmet akdinde belirtilen işleri yapmakla görevlidir.

    Sorumluluk

    Madde 37 - Taşra teşkilatının her kademesindeki yönetici ve görevlileri, ilgili kanun, tüzük ve bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini zamanında yapmakla yükümlü ve sorumludur.

    İzin Kullanımı

    Madde 38 - Bölge Müdürleri, bölge müdürlüğü merkezinin bulunduğu İl Valisinden usulüne uygun izin alır. Bölge Müdürleri izin durumunu Genel Müdüre yazılı bildirir, uygun görülmesi halinde izne başlarlar.

    Bölge Müdürlüğündeki Personel Bölge Müdüründen veya Bölge Müdürünün belirlediği usule göre izin alır ve kullanır.

    İl (merkez İlçe) ve ilçe Tapu Sicil ve Kadastro Müdürleri ile diğer personel mülki amirin onayı ile izin kullanırlar. İznin başlangıç ve bitiş tarihi Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

    Yürürlük

    Madde 39 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

    EKLER

    EK - 1

    TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İLE BAĞLI İLLER

    BÖLGE      BÖLGE         BAĞLI

    ADI         MERKEZİ         İLLER

    ---------   ----------      -------------------------------------

    I.BÖLGE      ANKARA         Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Düzce

    II.BÖLGE      İSTANBUL         İstanbul, Kocaeli, Sakarya

    III.BÖLGE      İZMİR            İzmir, Aydın, Manisa

    IV.BÖLGE      BURSA            Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova

    V.BÖLGE      KONYA            Konya, Aksaray, Karaman, Niğde

    VI.BÖLGE      ANTALYA         Antalya, Burdur, Isparta

    VII.BÖLGE      DİYARBAKIR         Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak

    VIII.BÖLGE      ERZURUM         Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır, Kars

    IX.BÖLGE      TRABZON         Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

    X.BÖLGE      SAMSUN         Samsun, Amasya, Ordu, Sinop

    XI.BÖLGE      KAYSERİ         Kayseri, Kırşehir, Nevşehir

    XII.BÖLGE      HATAY            Hatay, Adana, İçel, Osmaniye

    XIII.BÖLGE      GAZİANTEP         Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis

    XIV.BÖLGE      EDİRNE         Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

    XV.BÖLGE      VAN            Van, Bitlis, Hakkari, Muş

    XVI.BÖLGE      ELAZIĞ            Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli

    XVII.BÖLGE      ESKİŞEHİR         Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya

    XVIII.BÖLGE   DENİZLİ            Denizli, Muğla, Uşak

    XIX.BÖLGE      KASTAMONU            Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak

    XX.BÖLGE      SİVAS               Sivas, Tokat

    XXI.BÖLGE      ŞANLIURFA            Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman

    XXII.BÖLGE      YOZGAT            Yozgat, Çorum

    EK - 2

    TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

    ____________

    BÖLGE MÜDÜRÜ

    (22)

    __________

    ____________

    ____

    _____

    ___________________________________

    SEKRETARYA

    ______________

    DENETİM BİRİMİ

    __________

    (DENETMEN VEYA DENETMEN YARDIMCISI)

    ___________________________________

    _________

    ____________

    BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

    (2 İLA 4)

    ______________________

    ____________________

    _________________________

    ___

    _____ ______

    ______ _________

    _________

    TAPU ŞUBE

    KADASTRO ŞUBE

    İDARİ VE MALİ İŞLER

    MÜDÜRLÜĞÜ

    MÜDÜRLÜĞÜ

    ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

    _________

    _____________

    ___________________

    _____________________________________________________________________

    İL (MERKEZ İLÇE) VE İLÇE TEŞKİLATLARI

    VALİ/KAYMAKAM

    ____________________

    _________________________

    ____

    _____ __________

    _____

    TAPU SİCİL

    KADASTRO

    MÜDÜRLÜĞÜ

    MÜDÜRLÜĞÜ

    (1003)

    (325)

    __________

    ________________

    KADASTRO ŞEFLİĞİ

    ________________

    Mevzuat Kanunlar