İKİLİ TEKSTİL LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZ METOTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (96/73/AT)

    İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (96/73/At)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24381

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ikili lif karışımlarının kantitatif analiz metotları ile analiz numune ve örneklerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\2.mad)

    Bu Yönetmelik;

    a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 96/73/EC sayılı direktifine paralel olarak

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Analiz Numunesi: Analizi yapılacak bir esas kütleden alınmış laboratuvar kütle numunelerinden alınan ve analiz için uygun büyüklükte olan bir numuneyi,

    Analiz Örneği: Analiz numunesinin, kendi başına bir analiz sonucu vermesi beklenen kısmını,

    Topluluk: Avrupa Birliğini,

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Hükümler

    Madde 4 - 71/307/EEC "Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi ve Etiketlenmesi" direktifi kapsamında piyasaya arz edilecek tekstil ürünlerinin bileşimlerinin saptanması için gerekli tüm resmi analizlerde, analiz numune ve örneklerinin hazırlanması da dahil bu Yönetmeliğin Ek I ve Ek II'sinde belirtilen hükümlerin uygulanması zorunludur.

    Madde 5 - İkili karışımların analizi ile ilgili olarak Toplulukta kullanılan standart bir analiz metodunun bulunmaması durumunda, analizi yapacak sorumlu laboratuvar, bu karışımların bileşimini, kullanabileceği geçerli yöntemlerden birine göre belirleyecek ve analiz sonuçları ile kullanılan yöntemin doğruluk derecesini analiz raporunda belirtecektir.

    Madde 6 - Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.

    Madde 7 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\3.mad)

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik denetimler; 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Not: Ekler için lütfen İlgili Resmi Gazeteye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar