ÜÇLÜ TEKSTİL LİF KARIŞIMLARININ KANTİTATİF ANALİZ METOTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (73/44/AT)

    Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/At)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 24/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24382

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, üçlü lif karışımlarının, elle ayrıştırma, kimyasal ayrıştırma veya her ikisinin birlikte kullanılması metotlarıyla yapılan kantitatif analizlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\2.mad)

    Bu Yönetmelik;

    a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 73/44/EEC sayılı direktifine paralel olarak

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Analiz Numunesi: Analizi yapılacak bir esas kütleden alınmış laboratuvar kütle numunelerinden alınan ve analiz için uygun büyüklükte olan bir numuneyi,

    Analiz Örneği: Analiz numunesinin, kendi başına bir analiz sonucu vermesi beklenen kısmını,

    Topluluk: Avrupa Birliğini,

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Madde 4 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\3.mad)

    Analiz numune ve örneklerinin hazırlanmasında, 22/4/2001 tarihli ve 24381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmeliğin EK-I'inde belirtilen hükümler uygulanır.

    Madde 5 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\4.mad)

    Üçlü lif karışımından oluşan ve Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilecek olan tekstil ürünlerinin bileşiminin saptanması için gerekli tüm resmi analizlerde, bu Yönetmelik ile İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmeliğin EK-I' inde belirtilen hükümlerin uygulanması zorunludur.

    Madde 6 - Üçlü karışımların analiz edilmesinden sorumlu laboratuvar; bu Yönetmelik EK I'in V nolu başlığı altında yer alan tüm faktörleri analiz raporunda belirtecektir.

    Madde 7 - Bakanlık, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.

    Madde 8 - (Değişik madde: 01/05/2008 - 26893 S.R.G Yön\5.mad)

    Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik yapılacak denetimler; 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ekler

    Not: Ekler için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız

    Mevzuat Kanunlar