TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU İŞÇİ SAYILMAYAN GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 27/04/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24385

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda sürekli kadrolarla yürütülmesi mümkün olmayan ve bir yıldan az süreli hizmetlerde işçi sayılmayan geçici personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda çalıştırılan işçi sayılmayan geçici personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Madde 4 - Üniteler geçici personelin sayısını, çalışacağı hizmetin türünü ve süresini gerekçeleri ile birlikte her yıl ekim ayının 15 ine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bildirir. Ünitelerden gelen teklifler Personel Komisyonunda görüşülerek bu Yönetmeliğe göre çalıştırılacak geçici personel sayısı, 20/04/1994 tarihli ve 21911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3984 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun kararı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun onayı ile belirlenir. Yönetim Kurulunca belirlenen geçici personel sayısının ünitelere dağılımı ve işe alınması Genel Müdür tarafından yapılır.

    Madde 5 - Geçici personelin çalıştırılmasında aranacak şartlar:

    a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    d) Görevini devamlı şekilde yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    e) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

    f) (Değişik bend: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./1. md.) Yaptırılacak Güvenlik Soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak,

    g) (Değişik bend: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./1. md.) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

    h) (Ek bend: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./1. md.) Yabancı uyruklular için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ikamet ve çalışma izni almış olmak,

    i) (Ek bend: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./1. md.) İşçi Sayılmayan Geçici Güvenlik personeli için, 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Kanunu ve Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinde aranacak şartlara haiz olmak,

    j) (Ek bend: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./1. md.) Sınavlar, yazılı, sözlü ve uygulamalı şekillerden biri veya birkaçı uygulanarak yapılır. Sınavın türü ve şekli sınav öncesi tespit edilir.

    Sınavlar, yarışma ve yeterlik türünde yazılı, sözlü ve uygulamalı şekillerden biri veya birkaçı uygulanarak yapılır. Sınavın türü ve şekli sınav öncesi tespit edilir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 17/02/2007-26437S.R.G. Yön/1.mad.)

    Kurumda çalıştırılacak geçici personele;

       Her hizmet grubu için ayrı olarak belirlenecek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak brüt miktarı aşmamak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca onaylanan ücret ödenir.

    Madde 7 - Geçici personelin belediye hudutları dışında görevlendirilmesi halinde, 10/02/1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre harcırah ödenir.

    Madde 8 - Geçici personele, sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz, bu yolda hüküm konulamaz ve tip sözleşme imzalanmadan ödeme yapılamaz.

    Görevin yapılmasını takip eden her ayın 14 ünde ödeme yapılır.

    Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde, ücreti çalıştığı süre ile orantılı olarak ödenir.

    Madde 9 - Geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, genel olarak Kurumun daimi kadrolarında çalışan personel için belirlenen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak kendisine verilen görevlerin niteliğine bağlı olarak normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde çalışma yaptığı takdirde, bu çalıştığı süre kadar izinli sayılır.

    (Ek fıkra: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./3. md.) Haber Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yabancı dil yayınlarında yürütülecek mütercimlik ve spikerlik hizmetleri ile Savunma Sekreterliği'nin güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak geçici personelin çalışma saat ve süreleri ilgili ünitesince belirlenir.

    Madde 10 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde yer alan disiplin hükümlerinin uygulanmasını gerektiren fiil ve eylemlerde bulunulduğunun ünite amirlerince belgelendirilmesi halinde geçici personelin sözleşmesi feshedilir.

    (Ek fıkra: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./4. md.) Aynı Yönetmeliğin başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümleri Haber Dairesi Başkanlığı ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yabancı dil yayınlarında yürütülecek mütercimlik ve spikerlik hizmetlerinde çalıştırılacak olan geçici personele uygulanmaz.

    Madde 11 - Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince istihdam edilecek geçici personele;

    a) Çalıştıkları her 4 ay için azami 3 gün ücretli izin verilebilir.

    b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.

    c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 2 gün ücretli mazeret izni verilir.

    d) Geçici personelin aylık çalışmaları puantaj cetveli ile tespit edilir ve düzenlenecek puantaj cetvelleri her ayın 10 uncu günü tahakkuk ünitelerine bildirilir.

    Madde 12 - Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 21/08/2003 - 25206 S. R.G. Yön./5. md.)

    2003 yılında, Haber Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yabancı dil yayınlarında yürütülecek mütercimlik ve spikerlik hizmetleri ile Savunma Sekreterliği'nin güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak geçici personelin sayısı, hizmet türü ve süresine ilişkin tekliflerin hangi tarihte yapılacağı Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar