TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ AŞ. (TÜGSAŞ) DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 21/05/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24408

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğü ile Bağlı Ortaklıkları ve Taşra Teşkilatının Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirlerinin teşkili ile tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Teşekkülde istihdam edilen personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Teşekkül : Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları ile Taşra Teşkilatını,

    b) Teşekkül Genel Müdürlüğü : Türkiye Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünü,

    c) Bağlı Ortaklıklar : 1 - Kütahya Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünü,

    2 - Samsun Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünü,

    3 - Gemlik Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünü,

    d) Taşra Teşkilatı : Bölge Müdürlüklerini,

    e) Personel : Memur ve Sözleşmeli olarak çalışanları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Kurullarının Teşkili ve Disiplin Amirlerinin Tespitine Dair Hükümler

    Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının Teşkili

    Madde 5 - Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının teşkili aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teşekkül Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatında;

    1) Yüksek Disiplin Kurulu; Teşekkül Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personelin çalıştığı birimin üst amirinden oluşur.

    2) Disiplin Kurulu; Teşekkül Genel Müdürünün uygun göreceği, bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanının disiplin işleri ile görevli Başkan Yardımcısı ve bir Başmüfettiş veya Müfettiş ile bir Hukuk Müşaviri veya Avukat ile ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amirinden oluşur.

    b) Bağlı Ortaklıklarda;

    1) Yüksek Disiplin Kurulu; Teşekkül Yüksek Disiplin Kurulu, Bağlı Ortaklıkların da Yüksek Disiplin Kuruludur. Ancak, Yüksek Disiplin Kuruluna ilgili personelin çalıştığı birimin üst amiri olarak ilgili Bağlı Ortaklık Genel Müdürü katılır.

    2) Disiplin Kurulu; Bağlı Ortaklık Genel Müdürünün uygun göreceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Müdürü, Hukuk Müşaviri veya Avukat ile ana görevlerle doğrudan ilişkili bir Şube Müdürü ve ilgili personelin çalıştığı birimin en üst amirinden oluşur.

    Disiplin Amirleri

    Madde 6 - Teşekkül Genel Müdürü; Bağlı Ortaklık Genel Müdürü ve Sivil Savunma Uzmanı hariç, Teşekkülde görevli tüm personelin en üst disiplin amiri olup, diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Diğer Hükümler

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında genel hükümler uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 01/07/1974 tarihli ve 14932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Azot Sanayii T.A.Ş. Personel Yönetmeliğinin disiplin hükümleri ile ilgili maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük Hükümleri

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürü yürütür.

    CETVEL

    TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    _________________________________________________________________________________

    ÜNVANLAR

    DİSİPLİN AMİRİ

    ÜST DİSİPLİN AMİRİ

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    TEŞEKKÜL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    _________________________________________________________________________________

    Genel Müdür

    Ö.İ.Başkanı   

    Başbakan veya yetkilerini

                                 devredeceği İlgili Bakan

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdüre bağlı personel

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdür Yardımcısına

    bağlı personel

    Genel Müdür Yard.

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Teftiş Kurulu Başkanına

    bağlı personel

    Teftiş Kurulu Baş.

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    I. Hukuk Müşavirine

    bağlı personel

    I. Hukuk Müşaviri

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Savunma Sekreterine bağlı

    personel

    Savunma Sekreteri

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Sekretere bağlı

    Şube Müdürleri

    Genel Sekreter

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Daire Başkanına bağlı personel

    Daire Başkanı

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Daire Başkan Yardımcısına

    bağlı personel

    Daire Başkan Yard.

    Daire Başkanı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Şube Müdürüne bağlı personel

    Şube Müdürü

    Daire Başkan Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Sekreterlik Şube Müdürlerine

    bağlı personel

    Şube Müdürü

    Genel Sekreter

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Sivil Savunma Uzmanı

    Genel Müdür

    Sivil Savunma Genel Müdürü

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Savunma Uzmanı

    Savunma Sekreteri

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    _________________________________________________________________________________

    TAŞRA TEŞKİLATI

    _________________________________________________________________________________

    Bölge Müdürü

    Genel Müdür Yard.

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Bölge Müdür Yardımcısı

    Bölge Müdürü

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Depo Müdürü

    Bölge Müdür Yard

    Bölge Müdürü

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Bölge Müdürüne bağlı personel

    Bölge Müdürü

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Bölge Müdür Yrd. bağlı personel

    Bölge Müdür Yard.

    Bölge Müdürü

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Depo Müdürüne bağlı personel

    Depo Müdürü

    Bölge Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    _________________________________________________________________________________

    BAĞLI ORTAKLIKLAR

    _________________________________________________________________________________

    Genel Müdür

    Ö.İ.Başkanı   

    Başbakan veya yetkilerini

                                 devredeceği İlgili Bakan

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdür Yardımcısı

    Genel Müdür

    Teşekkül Genel Müdürü

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdüre bağlı personel

    Genel Müdür

    Teşekkül Genel Müdürü

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Sivil Savunma Uzmanı

    Genel Müdür

    Vali

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Genel Müdür Yardımcısına bağlı

    personel

    Genel Müdür Yard.

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Hukuk Müşavirine bağlı personel

    Hukuk Müşaviri

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Şube Müdürüne bağlı personel

    Şube Müdürü

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Sivil Savunma Uzmanına bağlı

    Sivil Savunma

    personel

    Uzmanı

    Genel Müdür

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Tabipliğe bağlı personel

    Tabip

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Teknik Emniyet Başmühendisliğine

    Teknik Emniyet

    bağlı personel

    Başmühendisi

    Genel Müdür Yardımcısı

    __________________________________

    ___________________

    __________________________

    Mevzuat Kanunlar