SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 03/06/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24421

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 27/05/1983 tarihli ve 18059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 10 ve 35 inci maddelerine istinaden düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte Geçen;

    a) Bakan: Başbakan tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü için görevlendirilen Devlet Bakanını,

    b) Genel Müdürlük (SHÇEK): Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürünü,

    d) Teftiş Kurulu: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Teftiş Kurulunu,

    e) Kurul Başkanı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    f) Refakat Müfettişi: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına Yardımcı olmak üzere görevlendirilen Genel Müdürlük Müfettişlerini,

    g) Müfettiş: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

    h) Müfettiş Yardımcısı: Yetkili veya Yetkisiz Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılarını,

    ı) Büro Şefliği: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Büro Şefliğini,

    i) Büro Şefliği Personeli: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Büro Şefliğinde görevli Şef, Memur ve Daktilograf kadrolarındaki memurları,

    j) Kuruluş: 27/05/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren, kamu ve özel sosyal hizmet kuruluşlarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazışma, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - Genel Müdürlük Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Kurulda görevli Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının da görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı gerektiğinde, görevlendirilecek müfettişin rızası alınarak, Genel Müdürün önerisi ve Bakanın Onayı ile devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla İstanbul ve İzmir'de görev merkezi tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

    Bu çalışma merkezlerinde, Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konuları bir yönergeyle düzenlenir ve kıdemli Müfettişlerden biri Kurul Başkanı tarafından, Refakat Müfettişi olarak görevlendirilir.

    İKİNCİ KISIM : Teftiş Kurulunun Çalışmaları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına ait birimlerin, kuruluş ve işletmelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle, personele ait hususlarının ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Genel Müdürlük tarafından verilen açılış izin belgesi ile faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kuruluşları bu konudaki mevzuat ve emirlerde belirtilen esaslara uygunluğu açısından teftiş etmek,

    c) Sosyal Hizmet Kuruluşlarında, uygulamaların Genel Müdürlüğün belirlediği esas ve ilkeler doğrultusunda daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

    d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak,

    e) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına ait birimler ile kuruluş ve işletmelerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek, personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ve değişen mevzuatı takip ederek değişiklikler konusunda Teftiş Kılavuzunda yeni düzenlemeler yapmak,

    f) Bakanlık veya Genel Müdürlük makamınca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 7 - (Değişik fıkra: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/1.mad) Teftiş Kurulu Başkanlığına, Kurulda Müfettişlik yeterlik sınavını kazanmış ve Başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atama yapılır.

    Kurul Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile Kurulda görevli Başmüfettişler arasından şartları yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olan birisi atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürlük Müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakan ve Genel Müdür dışında hiçbir makam ve merciden emir almaz. Bakanlık ya da Genel Müdürlük makamının emir veya Onayı üzerine doğrudan doğruya Bakan ya da Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığının bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde Müfettiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    d) İnceleme ve araştırma konularında Müfettişlere doğrudan görev vermek,

    e) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün Onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

    f) Bakan veya Genel Müdürlük makamından alınan emir ve talimatları Müfettişlere bildirmek, emirlerin uygulanışlarını denetlemek,

    g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirler ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

    h) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarıyla, Büro personelinin sicillerini düzenlemek, atama ve yükselmeleri için yazılı önerilerde bulunmak,

    i) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak, ayrıca bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda Müfettiş Yardımcıları hakkında yetişme notuna esas olacak teftiş notu vermek,

    j) Teftiş Kurulunun yazışmalarını zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmek, harcamalara ilişkin evrakın zamanında gönderilmesini sağlamak, Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yıl sonunda Genel Müdüre sunmak,

    k) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayı gerektiren konuları Genel Müdürlük makamına iletmek, alınacak emir ve talimat doğrultusunda gereğini yapmak,

    l) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışma yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    m) Mevzuatın, Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    n) Gerektiğinde Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

    o) Bakan veya Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanı, bu Yönetmelikte açıklanan görev ve yetkilerini ilgili kanun ve yönetmelikler ile verilen emirlere uygun olarak yapmaktan Genel Müdürlük makamına karşı sorumludur.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Başmüfettişi, Genel Müdürün Onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur.

    Refakat Müfettişleri yapacakları işlerden Başkana karşı sorumludurlar.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 10 - Kurul Başkanının geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında varsa Refakat Müfettişlerinden biri yoksa uygun görülen Başmüfettişlerden birine vekalet görevi verilir.

    Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde varsa Refakat Müfettişi veya Müfettişlerinden en kıdemlisi yoksa Başmüfettişlerden biri Bakan Onayı ile vekaleten görevlendirilir ve bilahare bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda atama yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen Bakanın veya Genel Müdürün emri ya da Onayı üzerine doğrudan doğruya Bakan veya Genel Müdür adına;

    a) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına bağlı birimler ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Genel Müdürlük tarafından verilen açılış izin belgesiyle faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kuruluşları bu konudaki mevzuat ve emirlerde belirtilen esaslara uygunluğu açısından teftiş etmek, gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Kurumun ve kuruma bağlı kuruluşların personeli hakkında tabi oldukları usule uygun olarak gerekli inceleme ve soruşturmaları yapmak, kanunların öngördüğü hal ve şartlarda görevden uzaklaştırmak, disiplin cezası gerektiren hallerde ilgili memur hakkında ceza uygulaması konusunda teklif de bulunmak, teftiş ve inceleme sırasında her türlü kayıt ve belgelere el koymak, bilgi ve belge istemek,

    d) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan ihbar ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına ya da yetkili adli ve mülki makama bildirmek, delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

    e) Refakatlerine verilen Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, refakat dönemi sonunda yanlarında çalışan Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve liyakatleri hakkında bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi doğrultusunda yetişme notuna esas olacak özel not vermek,

    f) Genel Müdürlüğün hizmet alanlarını ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    g) 3628 ve 4483 sayılı kanunlar kapsamında yapılacak inceleme ve ön incelemelerde bu Kanunların gerektirdiği şekilde hareket etmek,

    h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Genel Müdürlük makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve diğer mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasında Başkana karşı sorumludurlar.

    Görevlendirme

    Madde 12 - Müfettişler, Bakan, Genel Müdür, Kurul Başkanı dışında, hiçbir makam ve merciden emir almazlar. Genel Müdürlük Müfettişleri Bakan ve Genel Müdürün emir ve Onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Ayrıca bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi doğrultusunda Başkanlıkça verilen görevleri yaparlar.

    Müfettişler aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 13 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar,

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

    e) Görevli bulundukları yerlerde, resmi araç ve gereçleri hizmet ifası dışında kullanamazlar.

    Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri

    Madde 14 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlemlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer Müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    Asılları alınan belgelerin, Müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir. Tasdikli örneği bırakılmadan aslı alınan belgelerin muhafazasından Müfettişler sorumludur.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 15 - Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler;

    a) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı ile görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak gibi denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) 3628 sayılı Kanunun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili kanunlardaki susma hakkı saklıdır.

    Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler

    Madde 16 - Görevden uzaklaştırma işlemi;

    a) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, Personel ve Bütçe Dairesi Başkanlıkları ile atamaya yetkili amire bilgi vermek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla hemen bildirilir.

    b) Genel Müdürlük Taşra Teşkilatında Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, İl Müdürüne, Vali veya Kaymakam ile İldeki Kurum Saymanlığına ve atamaya yetkili amire bilgi verilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla hemen bildirilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde başlanacak takibatın, diğer işlerden öncelikle sonuçlandırılması zorunludur.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler, o iş yerinin amiri tarafından alınır.

    Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması Müfettişler tarafından derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu bildirim üzerine görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel atamaya yetkili amirleri tarafından bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 17 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde, her gruptaki Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun koordinatörü olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

    Refakat Müfettişinin müşterek çalışmalarda görev alması halinde, grup koordinatörü, Refakat Müfettişidir.

    Müfettişlerin Koordinasyon Görevi

    Madde 18 - Müfettiş görevlendirildiği konuda Genel Müdürlük teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve belgeler kendisine verilir.

    İşin Devamlılığı ve Devri

    Madde 19 - Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma zorunluluğu veya teftiş ve soruşturmanın başka mahalde yapılması gerektiği takdirde, durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek alacakları emre göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Hastalık ve bunun gibi nedenlerle geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri, gerekçesi açıklanmak kaydıyla alınacak yeni bir onayla başka bir Müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar işin incelenen kısmı hakkında varılan görüş, kanaat ve düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişe kalır.

    Hiç başlanılmamış işlerin Onayda belirtilecek gerekçelerle devri durumunda devir notu hazırlanmaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

    Teftiş Kurulu Büro Şefi ile Diğer Görevlilerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 20 - Büro Şefi, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

    Büro Şefliğinin görevleri şunlardır;

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Teftiş Kurulunun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    e) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak,

    f) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,

    g) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek ilgili birime intikalini sağlamak,

    h) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,

    ı) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,

    j) Kurulda ve büroda bulunanların mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek,

    k) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınav, Atanma ve Yükselmeye İlişkin Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Müdürlük Müfettişliğine Giriş

    Genel Müdürlük Müfettişliğine Giriş

    Madde 21 - (Değişik madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/2.mad)

    Genel Müdürlük Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavına katıldıktan sonra, ilanlarda Genel Müdürlüğün belirttiği şartlara uygun olanlar arasından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

       Giriş sınavlarının yapılacağı tarih Genel Müdürlükçe belirlenir. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

       Ancak giriş sınavı, Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen hallerde ayrıca yazılı sınav yapılmaksızın, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre sınav ilanında kurum tarafından belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday arasından, mesleki bilgi ve genel kültür bilgileri, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilerek sözlü sınav olarak da uygulanabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 22 - Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul Genel Müdürlük Makamının Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört Genel Müdürlük Müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 23 - (Değişik madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/3.mad)

    Genel Müdürlük Müfettişlik Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında yazılı nitelikleri haiz olmak,

       b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını, askerliğini yapmış olanlar için 32 yaşını doldurmamış bulunmak,

       c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında en az dört yıl eğitim veren ve denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

       d) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

       e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında yeterli puanı almış olmak.

       Yeterli puan, her sınav dönemi için Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder. Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına; Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday çağrılır. Giriş sınavına çağrılacak adaylardan en son sırada bulunan aday ile aynı puanı alan aday bulunduğu taktirde bunların tamamı giriş sınavına çağrılır. Ancak hiç bir şekilde Genel Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen sınır aşılamaz.

    Adayların aynı puanı alması nedeniyle bu sınırın aşılması söz konusu olur ise, giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı bir üst puanı almış olan aday esas alınarak belirlenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı

    Madde 24 - (Değişik madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/4.mad)

    Giriş sınavının yapılacağı tarih, yer ve giriş şartları en az bir kez Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulur.

       Son ilan, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır.

       Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en az 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 25 - (Değişik madde : 22/09/2010 - 27707 S.R.G. Yön/1.mad)

    Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar;

    a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

    b) Sınav başvuru formu,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,

    ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    d) İki adet fotoğraf,

    ile Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    ç) Özgeçmişi,

    d) 4 adet fotoğraf.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz ve bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yeri

    Madde 26 - Giriş Sınavı Ankara'da yapılır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

    Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin aslının gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 28 - (Değişik madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/6.mad)

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

       a) Hukuk,

       1) Anayasa Hukuku ve TC Anayasası,

       2) İdari Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

       3) Ceza Hukukunun Genel Esasları ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler,

       4) Medeni Hukuk,

       5) Borçlar Hukuku.

       b) İktisat,

       1) İktisat Teorileri, Mikro-Makro Ekonomi,

       2) Güncel Ekonomik Sorunlar.

       c) Maliye,

       1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

       2) Kamu Gelir ve Giderleri,

       3) Bütçe,

       4) Kamu Borçları.

       d) Genel Muhasebe,

       e) Sosyal Hizmetler,

       1) Türkiye'de sosyal hizmet sistemi, politikaları ve kurumlar,

       2) Sosyal hizmetin esasları.

       Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süresi Sınav Kurulunca saptanır. Hazırlanan sorular Sınav Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü bir zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

    Yazılı Sınavların Yapılma Şekli

    Madde 29 - Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleri ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

    Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile gerektiğinde diğer Genel Müdürlük personeli gözcülük eder.

    Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

    Adaylar sınav sorularının cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına dolma kalem ya da tükenmez kalemle yazarlar. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

    Soruların sınav başlama saatinde Kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve kaç kağıt kullandıklarını gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 30 - (Değişik madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/7.mad)

    Sınav sorularına verilecek notlar ile sınavın süresi soru kağıdında belirtilir. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında tam not 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için, alınacak notun en az 70 olması ve yazılı sınav puan sonuçlarına göre yapılan başarı sıralamasında açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 3 katını geçmeyecek sayıda aday içerisinde bulunmak gerekir.

       Sınav kağıtları Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte ancak her halükarda kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir. Sınav kağıtlarındaki cevaplar ile, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, Sınav Komisyonu tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak en yüksek nottan başlamak üzere başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde Kamu Personel Seçme Sınavı notu esas alınır.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 31 - Yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sözlü sınava alınacak adaylara yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati de belirtilir.

    Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra 30 gün içinde yapılır.

    Sözlü Sınav

    Madde 32 - Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir.

    Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin herbiri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu sınavdan alınacak notun en az 65 olması zorunludur.

    Giriş Sınav Notu ve Sonucun Duyurulması

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Giriş sınavını kazananların durumu, Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde, sıralamada Kamu Personel Seçme Sınavı notu esas alınır.

    Giriş sınavını kazanan adayların listesi başarı sırasına göre hazırlanarak, atamalarının yapılması için Makam Onayına sunulur ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

    Müfettiş Yardımcılığına Atama ve Kıdem Sırası

    Madde 34 - Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

    (Değişik fıkra: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/9.mad) İlan edilen atama izni alınmış kadro sayısı kadar aday, başarı sırasına göre asil olarak tespit edilir. Ayrıca, süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine atanmak üzere, ilan edilen atama izni alınmış kadro sayısı kadar aday yedek olarak belirlenir.

    (Mülga fıkra: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/9.mad)

    Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın onbeş gün içerisinde göreve başlamayanlar, Müfettiş Yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

    Müfettiş Yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 35 - Sınav sonuçlarına itiraz sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 gün içinde yazılı olarak yapılır. Resmi tatiller bu sürenin dışındadır. İtiraz mercii Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.

    Kurul Başkanlığına yapılan itirazlar Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç 5 gün içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 36 - Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri 5 yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler, müteakip sınav tarihine kadar Kurul Başkanlığının arşivinde saklanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 37 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur;

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 38 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları ;

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla 6 aylık kurs şeklinde düzenlenir. Bu sürenin bitiminde yapılan sınavda alınan not kurs notudur.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları;

    (1) Müfettiş Yardımcıları bu dönemde 6 aylık süreler halinde iki ayrı Müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme, müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

    (2) Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

    (1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin haklarında verecekleri özel not ile birlikte mütalaaları da alınarak Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

    (2) Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    (3) Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    (4) Kurulda iki yılını dolduran Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanlığınca belirlenecek mesleki konularda etüt hazırlarlar. Bu etütleri en geç yardımcılık dönemi sonundan dört ay önce ve dört nüsha olarak Kurul Başkanlığına verirler. Etütler Kurul Başkanı ve üç Müfettişten oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.

    Yetişme Notu

    Madde 39 - Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmeleri için, aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak yetişme notu tespit edilir.

    a) Kurs ve/veya seminer notu: Kurs ve/veya seminerler sonunda yapılan sınavda aldıkları notlar ortalamasıyla belirlenen not,

    b) Etüt notu: Üçüncü dönem çalışmaları sırasında hazırlayacakları etütle ilgili verilen not,

    c) Teftiş notu: Re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilen Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara Kurul Başkanınca verilen not,

    d) Özel not: Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları, mesleki liyakatları, sorumluluk duyguları, yazılı ve sözlü ifade yetenekleri, kendilerini yetiştirme ve yenileme gayretleri ve disipline riayetleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler tarafından verilen nottur.

    Bu notlar; 100 tam puan üzerinden verilir. Her bölümden verilecek notun 60' dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 40 - Müfettiş Yardımcıları en az iki Müfettişin yanında 6 şar ay süreyle görev yaparlar. Yanında çalıştığı iki Müfettişin birinden olumlu mütalaa ve yetişme notu alamayan Müfettiş Yardımcısı, 6 ay süreyle üçüncü bir Müfettiş refakatine verilir. Müfettiş Yardımcısı, yanında çalıştığı üçüncü Müfettişten de olumlu mütalaa ve yetişme notu alamadığı takdirde, yetiştirilme süresi uzatılmaz. Bu kişilerle, Müfettiş Yardımcılığı döneminde Genel Müdürlük Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklemeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakledilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 41 - Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Müfettiş Yardımcılığı staj süresi içerisinde sürekli 2 ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ile aylıksız izin alanlar, askerlik hizmeti nedeni ile 3 yıl görev yapmamış olanların Müfettiş Yardımcılığındaki yetişme süreleri görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

    Müfettiş Yardımcılarının Yeterlik Sınavına girebilmeleri için;

    a) Müfettiş Yardımcılığı döneminde fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

    b) Müfettiş Yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerinin olumlu olması,

    c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinde en az 65 olması,

    gerekir.

    Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan Müfettiş Yardımcılarına yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve sınav yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce yazı ile bildirilir.

    Yeterlik sınavında başarı gösterenlerin Müfettişliğe atamaları yapılır. Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlük teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atama

    Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 42 - Genel Müdürlük Müfettişliği Yeterlik Sınav Kurulu bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen şekilde oluşturularak yeterlik sınavını yapar.

    Sınavlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınav Programı

    Madde 43 - Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

    a) Mevzuat ve Uygulama;

    (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili uygulama ve hükümler,

    (2) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu,

    (3) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

    (4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

    (5) Sosyal Hizmet Mevzuatı ve İdaresi.

    b) Muhasebe;

    (1) Genel Muhasebe,

    (2) Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi.

    c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri;

    (1) 4483 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili uygulama esasları,

    (2) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    (3) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun memur suçlarına dair hükümleri,

    (4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

    (5) Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

    Yazılı Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

    Madde 44 - Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yer alan konulardan seçilmek suretiyle hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular Kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

    Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

    Madde 45 - İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak Müfettiş Yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan Müfettiş Yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Sınava Sınav Kurulu üyeleri gözcülük ederler.

    Müfettiş Yardımcıları cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınavda kopya çektiği tespit edilen Müfettiş Yardımcıları başarısız sayılırlar. Durum bir tutanakla tespit edilir.

    Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakınının ölümü ve bu gibi geçerli bir mazeretle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle kanıtlanması halinde Sınav Kurulu geçerli mazereti olan adayların sınavının ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

    Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 46 - Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir.

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Sınav Kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

    Yeterlik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 47 - Yeterlik notu; yetişme notu ile yazılı sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 48 - Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Genel Müdürlük Teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

    Müfettişliğe Atanma

    Madde 49 - Yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları boş olan Müfettişlik kadrolarına başarı sırasıyla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, Müfettiş Yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 50 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe tayin edilen Genel Müdürlük Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 51 - Genel Müdürlük Başmüfettişliğine yükselmede esas; kıdem, mesleki yetenek, gayret ve başarıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin Kurulda en az 5 yıl Müfettiş olarak görev yapmış ve birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Müfettişlerin Başmüfettişliğe yükselmeleri, Kurul Başkanının yazılı önerisi üzerine yapılır.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 52 - Müfettişlik kıdemine esas süre; Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde; Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    (Ek fıkra: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/10.mad) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, Teftiş Kuruluna naklen atananların, kurumlarında çalıştıkları süreler yukarıdaki esaslar dahilinde kıdemlerinde dikkate alınır.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 53 - Genel Müdürlük Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Bakanlık ya da Genel Müdürlük makamının iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılandan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, bu Yönetmeliğin 52 nci maddesi hükümlerine göre tespit edilir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 54 - Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması esastır.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

    Madde 55 - Genel Müdürlük Müfettişleri; Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün önerisi, Bakanın Oluru ve Müfettişin rızası ile Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı İdare kademelerinde altı aylık bir süreyi geçmemek şartıyla geçici olarak görevlendirilebilir.

    Müfettişler; fiilen müfettişlik yapmadıkları takdirde Genel Müdürlük dışında geçici olarak görevlendirilemezler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Teftiş İşlemleri ve Raporlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Programı,Teftiş Defteri ve Dosyası ile Denetim Sonuçları

    Teftiş Programı

    Madde 56 - Yıllık Genel Teftişler; Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Genel Müdürlüğün denetimine tabi özel sosyal hizmet kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinin Kurulun diğer görevleri aksatmadan, mümkün olduğu takdirde her yıl, belirli süreler içerisinde ve çeşitli birimlerinde Müfettişler tarafından yapılan teftiştir.

    Genel Müdürlük ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında yapılacak teftişlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile her yıl Teftiş Kurulu Başkanı tarafından teftiş programı hazırlanır ve Genel Müdürün Onayından sonra uygulamaya konulur. Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa bir önceki teftiş tarihi esas alınır ya da en fazla 2 yıl öncesine inilir.

    Her birim periyodik olarak teftiş görecek şekilde programlanır. Bu teftişin amacı; denetlenen birimin belirli süreler içerisindeki her türlü faaliyet ve işlemlerinin, ne ölçüde amaca yönelik olduğu hususunun usul ve mevzuata uygunluğu açısından denetlenmesiyle birlikte, denetlenen birimin eksik ve hatalı işlemlerinin düzeltilerek personelin göreviyle ilgili konularda eğitilmelerine yardımcı olmaktır.

    Teftiş Defteri ve Teftiş Dosyası

    Madde 57 - Teftiş edilen daire ve kuruluşlar Genel Müdürlükçe hazırlanacak ve bunların her sahifesi numaralı ve mühürlü, son sahifesi Başkanlık tarafından tasdikli teftiş defteri bulundurmak zorundadırlar. Her teftişe ait yazışmalar teftiş dosyasında saklanır. Müfettişler teftiş defterine; teftişe hangi tarihte başladıklarını, bitirdiklerini ve hangi tarihler arasındaki işlemleri teftiş ettiklerini teftiş tenkidi ile birlikte yazarak mühürleyip imza altına alırlar.

    Müfettişler; teftiş sırasında teftiş defteri ve dosyasını inceleyerek önceden tenkit edilen hususların ne dereceye kadar düzeltildiğine, verilen emirlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarlar ve raporlarında bu hususa yer verirler.

    Teftiş defteri ve dosyasının tutulmasından ve korunmasından, devir teslim işleminden daire ve kuruluşun amiri sorumludur. Birim amiri teftiş defteri ile birlikte teftiş dosyasını ve bunlara ilişkin emirleri saklamak, yerine atanan amir de teftiş defteri ve dosyasını teslim almak, bu gerçekleşmediği takdirde durumu Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

    Teftiş defterleri sadece Müfettişler tarafından kullanılır. Müfettişler teftiş dışında görevli gittikleri yerlerde teftiş defteri ve dosyasını inceleyebilirler.

    Denetim Sonuçları

    Madde 58 - Müfettişlerin denetimleri sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır.

    a) Müfettiş, Merkez ve Taşra Teşkilatında yaptığı denetim sonucunda belirlediği hususları teftiş tenkidi olarak düzenler. Bunun bir örneğini teftiş defterine yapıştırır. Taşra Teşkilatı için gerekirse bir nüshasını İl Müdürlüğüne gönderir, diğer nüshalarını ise hazırlayacağı rapora ekler.

    b) Denetim sonuçlarının takip edilmesinden ve yerine getirilmesinden birim amirleri sorumludur. Denetim sonuçlarını takip etmeyerek yerine getirmeyen ya da getirilmeyen hususları yerine getirmiş gibi amirlerine yanıltıcı bilgi verenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 59 - Genel Müdürlük Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

    a) Genel Teftiş Raporu,

    b) İnceleme ve Araştırma Raporu,

    c) Disiplin Raporu,

    d) Ön İnceleme Raporu,

    e) Tazmin Raporu,

    f) Özel Denetim Raporu,

    ile tespit ederler.

    Genel Teftiş Raporu

    Madde 60 - Genel Teftiş Raporları Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra Birimleri ile Genel Müdürlüğün yönetim ve denetimi altında bulunan özel sosyal hizmet kuruluşlarının idari, mali ve mesleki bütün işlemlerinin denetimi sonucunda noksan ve hatalı bulunarak ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen ve teftiş neticesinde birimin genel durumu hakkında Müfettişin görüşünü de içeren raporlardır.

    Genel Teftiş Raporları her birim için ayrı ayrı düzenlenerek iki nüsha halinde Kurul Başkanlığına gönderilir.

    Genel Teftişin uygulama esasları ve Genel Teftiş Raporunun kapsamı yönerge ile belirlenir.

    İnceleme ve Araştırma Raporu

    Madde 61 - İnceleme ve Araştırma Raporlarının hangi konularda düzenleneceği aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,

    b) İhbar ve şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı taktirde, yapılacak işleme esas görüşlerin,

    c) Mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların,

    d) Genel teftiş esnasında tespit edilen ve teftiş raporlarına yazılmayan düşünce ve önerilerin,

    bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    İnceleme ve Araştırma Raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Kurul Başkanlığınca gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

    Disiplin Raporu

    Madde 62 - Disiplin Raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 657 sayılı Kanuna göre disiplin suçu sayılan eylem ve davranışlarına ilişkin olarak Örnek No: 1 de gösterilen esaslara uygun olarak düzenlenir.

    Düzenlenen Disiplin Raporlarının asıllarıyla intikal ettirilecek birim ve kurullar da dikkate alınarak hazırlanacak yeter sayıdaki suretleri Raporu yazan Müfettiş tarafından paraflanarak işleme konulma Onay teklifi ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Ancak disiplin suçuna konu eylem 3628 sayılı Kanun kapsamında da işlemi gerektiriyor ise bu çerçevede hazırlanacak rapor ilgili Müfettiş tarafından doğrudan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek bir örneği Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir.

    Ön İnceleme Raporu

    Madde 63 - Ön İnceleme Raporu 4483 sayılı Kanun kapsamına giren kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri suçlarla ilgili olarak yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararına esas olmak üzere düzenlenen ve anahatları Örnek No : 2 de gösterilen raporlardır. Ön İnceleme Raporlarının hazırlanmasında Müfettişler Kanunda ön görülen süreye titizlikle uymak zorundadırlar.

    Taşra birimlerinde yapılan Ön İnceleme sonucunda düzenlenen Ön İnceleme Raporlarının aslı Müfettiş tarafından yetkili merciye intikal ettirilerek, durum raporun bir örneği ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığa bildirilir.

    Tazmin Raporu

    Madde 64 - Tazmin Raporu; Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla, Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin ayrıntılarla görüş ve kanaatin yetkili adli merciye intikali amacıyla hazırlanır.

    Tazmin Raporlarında; tazmine neden olan fiil ve bu fiillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas olan tutarın hukuksal dayanaklarla ve ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması zorunludur.

    Özel Denetim Raporu

    Madde 65 - Teftiş Kurulu Başkanlığının denetimine tabi kuruluş ve birimlerin günlük işleyişini hizmet götürülen gruplara verilen hizmetin kalite, verim ve etkinliğini sağlamak yönetim standartlarının iyileştirilmesini sağlamak, yöneticileri iş başında değerlendirmek ve maiyetindeki memurlarını hizmete yönlendirmedeki bilgi ve becerilerini, bu memurların üzerindeki otoritelerini ölçmek ya da Başkanlığa, Bakanlık veya Genel Müdürlük makamlarına intikal eden bir sorunun gerçekliğini belirlemek üzere yapılan kısa süreli, ani ve habersiz denetlemeler sonucu yazılan kısa, açık, mevcut durum ortaya konulduktan sonra aksayan yönler ve bunlara ilişkin çözüm önerilerine verilen raporlardır.

    Raporların Düzenlenmesi

    Madde 66 - Raporlar Kurul Başkanlığınca dağıtılan bilgisayarlar kullanılmak suretiyle yazılır. Raporlarda silinti ve kazıntı yapılamaz.

    Raporların her sahifesi Müfettişlik mühürü ile mühürlenerek paraflanır, son sahifesine Müfettişin adı, soyadı, ünvanı yazılarak, raporu düzenleyen Müfettişler tarafından imzalanır.

    Raporlar mümkün olan en kısa sürede ve zamanaşımı da dikkate alınarak Müfettiş tarafından bir yazı ekinde Kurul Başkanlığına sunulur. Disiplin Raporlarının soruşturmanın tamamlanmasını takip eden en geç iki ay içinde teslimi esastır.

    Raporlar Üzerine Kurul Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

    Madde 67 - Müfettişler tarafından Kurul Başkanlığına gönderilen raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gerektiği kanısına varılan hususlar varsa bunların giderilmesi Başkan tarafından raporu düzenlemiş olan Müfettişten istenir. Ayrıca; Başkanlık tarafından Müfettiş önerisi uygun görülmediği takdirde Başkanlık görüşü de belirtilerek durum Bakan veya Genel Müdürün Onayına sunulur.

    Onayı takiben rapor aslı ve onay, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin izlenmesi Kurul Başkanlığına aittir.

    Raporlar Üzerine İdare Birimlerince Yapılacak İşlemler

    Madde 68 - Genel Teftiş, İnceleme ve Araştırma ve Soruşturma Raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili birimlerce en kısa zamanda Kurul Başkanlığına bildirilir.

    Rapor Sonuçlarının Müfettişe Bildirilmesi

    Madde 69 - Müfettişlerce düzenlenen raporların sonucunda yapılan işlemlerin ilgili birimlerce Kurul Başkanlığına iletilmesi üzerine, bu işlemler Başkanlık tarafından raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettiş tarafından yazılmış ise en kıdemlisine gönderilir.

    BEŞİNCİ KISIM : Diğer Hususlar

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Madde 70 - Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşlarda bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

    Teftiş inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşlarda görevli memur ve personel Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kağıt ve belgelerin suretlerini ve asıllarını vermek zorundadır.

    Asılları alınan evrak ve belgelerin, Müfettişin mühür ve imzası ve tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı daire ve kuruluşlara verilir.

    Teftiş inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşların yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi daire ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ya da soruşturmanın sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

    Görevlerinin ifası sırasında Genel Müdürlük Müfettişlerine; görev yaptıkları kurum teşkilatı, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

    Teftişe tabi olanlar, Müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kimlik Belgesi ve Mühür

    Madde 71 - Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür, Bakan ve Genel Müdür tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Müfettişlerin görev yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

    Demirbaşlar

    Madde 72 - Müfettişlere imkanlar ölçüsünde yazı ve hesap makinası, valiz, çanta gibi mesleki araç ve demirbaşlar Kurum tarafından sağlanır. Müfettişler bu araç ve gereçleri temiz kullanmak ve Müfettişlikten ayrıldıklarında en geç 15 gün içinde geri vermekle yükümlüdürler.

    Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 73 - Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, gündelik, yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığı saymanlıklarından çekle, maaşlarını ise ilgili bankalardan alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Başkanlığa iade edilir.

    Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmesi halinde durum derhal Başkanlığa bildirilir.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

    Hesap Evrakı, Yazışma ve İş Devir Cetveli

    Madde 74 - Müfettişler sadece merkez dışında göreve gittikleri dönemler için yolluk ve diğer haklarını 3 nüsha olarak düzenleyecekleri Hesap Evrakında gösterirler.

    Hesap Evrakında ay içinde yapılan çalışmalar, yolculuklara ait giderler ve diğer istihkakları ile bunlara karşılık alınan paralar gösterilir ve yolluk bildirimi ile çek yaprağı, varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

    Her Müfettiş kendisine verilen bütün yazılarla, devrettiği ve bitirdiği işlere ait ayrıntıları her ay 1 nüsha olarak düzenleyeceği İş Devir Cetveline kaydederek Başkanlığa sunar.

    Müfettişler tarafından düzenlenen Hesap Evrakı ile Yazışma ve İş Devir Cetvelleri ait olduğu dönemi takip eden 5 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Haberleşme

    Madde 75 - Müfettişler teftiş, inceleme ve araştırma ile soruşturma yaptıkları yerlerdeki resmi makamlarla, özel kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle, görevleriyle ilgili konularda doğrudan doğruya yazışmalarda bulunabilirler. Ancak, Bakanlıkların merkez teşkilatı ile yapılacak yazışmalarını Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yaparlar.

    Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeterli sayıda hazırlanır.

    Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre uygun görülen iletişim aracı kullanılabilir.

    Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını, telgraf, telefon, fax ya da elektronik posta yolu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 76 - Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    Müfettişler rapor ve yazılarını zimmetle teslim ederler.

    İzin Kullanılması

    Madde 77 - Müfettişler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izin ve hastalık raporları ile bu izin ve raporların bitiş ve göreve başlayış tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler.

    Görev Mahallinde Alınan Hastalık Raporları

    Madde 78 - Görev mahallinde hastalık hallerinde sevk işlemleri Kurumun o ildeki en üst dereceli amiri tarafından, Kurumun birimi bulunmayan il ve ilçelerde ise mülki amirler tarafından yapılır.

    Görev mahallinde alınan hastalık raporları en kısa sürede Başkanlığa intikal ettirilir ve bu raporlar Başkanlık tarafından hastalık iznine çevrilmeden görev mahalli terk edilemez.

    Ayrılmada Yapılacak İşlemler

    Madde 79 - Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, çek cildi, kredi cüzdanı, demirbaş ve diğer eşyayı 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadırlar.

    Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yürütülür.

    İnceleme ve Soruşturma İsteklerinin Kurula İletilmesi

    Madde 80 - Vatandaşların doğrudan Genel Müdürlük makamına gönderdikleri ihbar ve şikayet dilekçeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir.

    Müfettişlik soruşturmasına gerek görülmeyenler öncelikle ilgili Valiliğe bildirilir. Müfettiş tarafından soruşturulması uygun görülen konular gerekçeli olarak Genel Müdürlük makamına sunularak Müfettiş görevlendirilmesi sağlanır.

    Yönergeler

    Madde 81 - Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 82 - 14/08/1993 tarihli ve 21668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Teftiş Kurulunda Başkan, Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 18/05/2005-25819 S.R.G. Yön/11.mad; Mülga madde : 22/09/2010 - 27707 S.R.G. Yön/3.mad)

    Geçici Madde 3 - (Ek madde : 22/09/2010 - 27707 S.R.G. Yön/2.mad)

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde;

    a) Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ve 3 yıllık staj dönemini müteakiben yapılan yeterlilik sınavı sonucunda girerek başmüfettiş unvanını ihraz edenler arasından,

    b) Başmüfettiş kadrolarına Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ve 3 yıllık staj dönemini müteakiben yapılan yeterlilik sınavı sonucunda girerek başmüfettiş unvanını ihraz edenler arasından,

    c) Müfettiş kadrolarına Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında mesleğe yarışma sınavı ve 3 yıllık staj dönemini müteakiben yapılan yeterlilik sınavı sonucunda girerek müfettiş unvanını ihraz edenler arasından,

    23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bir yıl içinde naklen atama yapılabilir.

    Yürürlük

    Madde 83 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 84 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar