ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

   

    Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış Ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul Ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 08/06/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24426

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, dış temsilciliklerin ellerinde bulunan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve yok edilmesi usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 25/01/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı kararı ile çıkarılan Türk Bayrağı Tüzüğünün 22/10/1999 tarihli ve 99/13554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen bayrak; kullanılamayacak duruma gelmiş Türk Bayrağı anlamına gelir.

    Bayrakların Toplanması

    Madde 5 - Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş olan bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, yurt dışında büyükelçilik veya başkonsolosluklara teslim ederler.

    (Mülga fıkra: 16/08/2010-27676 S.R.G.Yön/1.mad.)

    Yok Etme Usulü

    Madde 6 - (Değişik cümle: 16/08/2010-27676 S.R.G.Yön/2.mad.) Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır. Yurt dışında yok etme işlemi büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda, Dışişleri Bakanlığının uygun göreceği bir yöntemle yapılır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar