TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ TARİFE UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 27/06/2001

    Resmi Gazete Sayısı : 24445

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 29/4/2001 tarihli ve 24387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2/4/2001 tarihli ve 2001/2302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki "Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak

    Tanınan Tercihli Tarife Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın uygulanmasına esas olacak usul ve esasları düzenler.

    Birinci fıkrada belirtilen amaçla, Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamında Bosna Hersek ile yapılan ticarette, eşyanın menşeinin tespiti ve menşe ispat belgeleri ile ilgili olarak bu

    Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı,

    b) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı,

    c) EUR.1 Dolaşım Sertifikası: Menşeli ürünlerin 1 inci maddede anılan Karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak

    düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği Ek III'te yer alan menşe ispat belgesi,

    d) EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 dolaşım sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği Ek III'te yer alan form,

    e) Fatura Beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek IV’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan,

    f) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma,

    g) Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksam ve benzeri,

    h) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürün,

    i) Eşya: Hem madde hem de ürün,

    j) Gümrük Kıymeti: 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymet,

    k) Fabrika Çıkış Fiyatı: Ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirildiği Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede, bunu üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat; (Kullanılan bütün

    madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır),

    l) Maddenin Kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede

    maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat,

    m) Menşeli Madde Kıymeti: (l) bendindeki tanıma uygun olarak, bu tip maddenin gümrük kıymeti,

    n) Katma Değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen bu Yönetmelik anlamında menşeli her bir ürünün gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye’de veya

    tercihli tarife tanınan ülkede ürün için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değer,

    o) Fasıllar ve Pozisyonlar: Bu Yönetmelikte "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar),

    p) Sınıflandırma: Belirli bir pozisyonda maddelerin veya ürünlerin sınıflandırılması,

    r) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına

    giren ürünler,

    anlamına gelir.

    Ülkeler tabiri kara sularını da içerir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

    Menşe Kuralı

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke menşeli kabul edilir:

    a) 5 inci maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede elde edilen ürünler,

    b) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde

    Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede elde edilmiş ürünler.

    İki Taraflı Kümülasyon

    Madde 4 - Bu Yönetmelik anlamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli maddeler, tercihli tarife tanınan ülkede elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde tercihli tarife tanınan ülke menşeli kabul edilirler. Söz

    konusu maddelerin 7 nci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

    Tamamen Elde Edilmiş Ürünler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede elde edilmiş oldukları kabul edilir:

    1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,

    2) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede hasat edilen bitkisel ürünler,

    3) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

    4) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

    5) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,

    6) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke kara suları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

    7) Münhasıran (6) numaralı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

    8) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler,

    9) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,

    10) Kendi kara suları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

    11) Münhasıran (1) ila (10) numaralı alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya.

    b) (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve

    kendi fabrika gemileri' ibareleri sadece,

    1) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede kayıtlı veya tescilli,

    2) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke bayrağı altında seyreden,

    3) En az % 50’sine Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede bulunduğu, müdür

    veya müdürlerinin, yönetim veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurulların üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket

    durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,

    4) Yönetici ve yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke vatandaşı olan ve

    5) Mürettebatının en az % 75'i Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke vatandaşı olan,

    gemiler ve fabrika gemileri anlamına gelir.

    c) Balığın avlanıp işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemilerde dahil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, (b) bendinde sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti

    veya tercihli tarife tanınan ülkenin bir parçası olarak kabul edilir.

    Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler

    Madde 6 - 3 üncü maddenin uygulanması bakımından, bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, menşeli olmayan maddeler, elde edilen ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir

    pozisyonda sınıflandırılmaları halinde yeterli işçilik ve işlem görmüş olarak kabul edilirler.

    Ancak, EK-II'de yer alan listenin 1 inci ve 2 nci sütunlarında yer alan ürünler, birinci fıkrada belirtilen kural yerine, listenin 3 üncü sütununda belirtilen ilgili kuralı yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem

    görmüş olarak kabul edilirler.

    Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına istisna olarak, menşeli olmayan maddeler, ancak toplam kıymetlerinin, nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 5’ini geçmemesi ve Ek-I’de yer alan 3.4. no.lu kuralı yerine

    getirmeleri koşullarıyla kullanılabilir. Bu fıkra hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü Fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

    Yetersiz İşçilik veya İşlem

    Madde 7 - 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler, menşe statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir.

    a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları

    ayırma ve benzeri işlemler,

    b) Toz temizleme, eleme veya kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, bir araya getirme (maddelerden setler oluşturma dahil), yıkama, boyama ve kesmeyi içeren basit işlemler,

    c) Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri,

    d) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri koyma işlemleri,

    e) Karışımların bir veya daha fazla unsurunun Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke menşeini kazanması için bu Yönetmelikte belirlenen gerekli koşulları yerine getirmediği hallerde, değişik türden

    olup olmadığına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri,

    f) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı,

    g) (a) ila (f) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının birleşimi,

    h) Hayvan kesimi.

    İKİNCİ BÖLÜM : Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

    Nitelendirme Birimi

    Madde 8 - a) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS Nomanklatürü’nü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.

    Buna göre,

    1) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

    2) Bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.

    b) Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dahil edilecektir.

    Aksesuarlar, Yedek Parçalar ve Aksam

    Madde 9 - Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan

    aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

    Setler

    Madde 10 - Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli

    olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.

    Etkisiz Unsurlar

    Madde 11 - Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

    a) Enerji ve yakıtın,

    b) Tesis ve teçhizatın,

    c) Makine ve aletlerin,

    d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın

    menşeini belirlemek gerekmez.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Ülkesel Gereklilikler

    Ülkesellik İlkesi

    Madde 12 - İkinci Kısımda yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.

    Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;

    a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu,

    b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,

    gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.

    Doğrudan Nakliyat

    Madde 13 - Tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile tercihli tarife tanınan ülke arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır.

    Bununla beraber, tek bir sevkiyatı oluşturan ürünlerin, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma,

    tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler.

    Menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile kesintisiz olarak nakledilebilirler.

    İkinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır.

    a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da,

    b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını

    belirten veya,

    c) Transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya,

    d) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.

    Sergiler

    Madde 14 - Tercihli tarife tanınan ülkeden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ne ithal edilmek üzere satılan tercihli tarife tanınan ülke menşeli ürünler,

    gümrük idarelerinin,

    a) İhracatçının bu ürünleri tercihli tarife tanınan ülkeden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği,

    b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

    c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edildiği,

    d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

    hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde tercihli rejimden yararlanırlar.

    EUR.1 dolaşım sertifikası normal usullere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve

    sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir.

    Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el

    sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Eşyanın Menşeinin İspatı

    Menşe İspat Belgeleri

    Madde 15 - 4 üncü madde kapsamında, eşyanın Türkiye Cumhuriyeti menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla

    Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılacak ihracatlarda, ihracatçının talebi üzerine menşe ispat belgesi düzenlenir.

    Tercihli tarife tanınan ülke menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti’ne ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine bu Yönetmelik çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilirler.

    a) Bir örneği EK-III'te yer alan EUR.1 dolaşım sertifikası veya

    b) 16 ncı maddede belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-IV'te yer alan, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün

    kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonra "fatura beyanı" olarak anılacaktır).

    Birinci fıkraya rağmen, bu Yönetmelik anlamındaki menşeli ürünler 33 üncü maddede belirtilen durumlarda, yukarıda bahsedilen belgelerden birinin ibrazına gerek olmaksızın tek taraflı olarak tanınan tercihli

    tarifeden yararlanırlar.

    Fatura Beyanı

    Madde 16 - a) 15 inci maddenin (b) bendinde geçen fatura beyanı,

    1) 35 inci madde çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde bir onaylanmış ihracatçı tarafından, veya

    2) Toplam kıymeti 3000 EURO'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından,

    hazırlanabilir.

    b) Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke menşeli olarak kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

    c) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin

    talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

    d) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek-IV'te yer alan ve aynı ekteki dillerden birinde ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine

    daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

    e) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 35 inci madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el

    yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

    f) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.

    g) (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen durumlar için, fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

    1) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir;

    2) Sevkiyat kapsamı eşyanın, tercihli tarife tanınan ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, düzenlediği fatura beyanında bu kontrole dikkat çekmelidir.

    h) (g) bendi hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz.

    İKİNCİ BÖLÜM : EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

    EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Şekli, Basımı ve Dağıtılması

    Madde 17 - EUR.1 dolaşım sertifikaları Ek-III'te belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından

    bastırılarak ihtiyaca göre mahalli Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarına gönderilir.

    İhracatçılar sertifikaları bağlı bulundukları Odalardan alırlar.

    EUR.1 dolaşım sertifikaları yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği Ek-III’te yer alan EUR.1 dolaşım sertifikası ile başvuru formunun

    bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması ile yazılı başvurusu üzerine düzenlenir. Başvuru Formlarının basım ve dağıtım işleri de yine Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği

    tarafından yapılır.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Doldurulması

    Madde 18 - İhracatçılar EUR.1 dolaşım sertifikalarını, bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.

    Buna göre;

    a) Sertifikalar Türkçe veya İngilizce olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

    b) Sertifikalar yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

    c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan

    düzeltmelerin sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

    d) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan

    yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

    e) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi

    gerekir.

    f) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyid edilmesi gerekmektedir.

    İhracatçının İbraz Yükümlülüğü

    Madde 19 - EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu sertifikaları düzenleyecek Odaların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer

    hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili belgeleri Odalara vermekle yükümlüdür.

    Ayrıca, ihracatçı yukarıda belirtilen belgeleri gümrük idarelerinin herhangi bir zamandaki talebi halinde ibraz etmekle de yükümlüdür.

    Odalarca Yapılacak İşlemler

    Madde 20 - İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 18 inci madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen sertifikalar Odalara verilir.

    Buna göre;

    a) Odalar, sertifikaların kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, sertifikada kayıtlı eşyanın 3 üncü madde veya 4 üncü madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğunu ihracata ait

    diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

    b) Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, sertifikanın beyaz renkli dört nüshası, aslı hakkında da hüküm ifade etmek üzere sorumlu Oda memuru tarafından imza ve Oda mührü ile tasdik edilir. Biri beyaz üzerine

    yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım sertifikasının beyaz renkli nüshalarından biri alıkonularak diğerleri ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere

    ihracatçıya verilir. Bu sertifika Odalarca en az üç yıl süre ile saklanır.

    (b) bendi için, meri kanunlarda öngörülen süreler saklıdır.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Gümrük İdarelerince İncelenmesi

    Madde 21 - Dolaşım sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine ait olup, bu talep ilgili Oda

    tarafından ihracatçıya verilen sertifika nüshaları ile yapılır. Bu sertifikanın doğru olarak doldurulduğunu garanti etmek gümrük idarelerinin sorumluluğu altındadır.

    Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir. Gümrük idareleri vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan EUR.1 dolaşım sertifikalarının doğruluğunun

    kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

    Gümrük idareleri;

    a) Dolaşım sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup

    doldurulmadığını,

    b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle dolaşım sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığını,

    c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu;

    ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanı sıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve gereğinde

    muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.

    Bu şekilde dolaşım sertifikalarının kontrolü yapıldıktan sonra 22 nci madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

    EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Vize Edilmesi

    Madde 22 - Dolaşım sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan

    kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

    Gümrük idareleri, dolaşım sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;

    a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazarlar.

    b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.

    EUR.1 dolaşım sertifikası tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış olur.

    Düzenlenen EUR.1 dolaşım sertifikası fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

    Gümrük idareleri, dolaşım sertifikasının yeşil meneviş zeminli olan aslını, ithalatçı ülke gümrük idaresine sunulmak üzere ve beyaz renkli nüshalardan birini saklanmak üzere ihracatçıya verir ve beyaz renkli

    nüshalardan birini idarede alıkoyarak, kalan diğer beyaz nüshayı fiili ihracı takip eden ilk iş günü içinde ilgili Odaya gönderirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM . EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi

    İhracattan Sonra Verilmesi

    Madde 23 - EUR.1 dolaşım sertifikaları:

    a) 22 nci maddeye rağmen, istisnai olarak;

    1) Hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması,

    2) Bir EUR.1 dolaşım sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, Odalar ve gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,

    halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

    b) Bu durumda ihracatçı;

    1) Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte

    bulunur.

    2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 dolaşım sertifikası verilmediğini veya EUR.1 dolaşım sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak

    beyan eder.

    3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 dolaşım sertifikası ve başvuru formunu imzalayıp talep yazısına ekler.

    Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi bağlı olduğu Oda ve ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair

    dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 dolaşım sertifikası verilir ve vize edilir.

    İhracattan sonra verilen EUR.1 dolaşım sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde, "SONRADAN VERİLMİŞTİR" veya

    "ISSUED RETROSPECTIVELY"

    ibarelerinden biri yazılır.

    İhracatçı ülke gümrük idaresince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 dolaşım sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilir.

    Teknik Nedenlerle EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Reddi

    Madde 24 - EUR.1 dolaşım sertifikası bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "teknik nedenlerle" reddedilebilir.

    EUR.1 dolaşım sertifikasının, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen

    dillerden birinde basılmaması),

    EUR.1 dolaşım sertifikasında doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin EUR.1 Dolaşım Sertifikası (4) numaralı kutu) doldurulmaması,

    EUR.1 dolaşım sertifikasının mühürlenip imzalanmaması (EUR.1 Dolaşım Sertifikası (11) numaralı kutu),

    EUR.1 dolaşım sertifikasının yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

    EUR.1 dolaşım sertifikası vize edilirken kullanılan mührün 37 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

    İbraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikasının orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

    gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 dolaşım sertifikaları, sonradan düzenlenebilir.

    Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 dolaşım sertifikası, üzerine "BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR" ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 dolaşım

    sertifikası alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, Gümrük idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 dolaşım

    sertifikasının bir fotokopisini saklayabilirler.

    İkinci Nüsha Düzenlenmesi

    Madde 25 - EUR.1 dolaşım sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, bağlı olduğu Odaya başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

    Oda, ilk sertifikaya uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha sertifikayı ihracatçıya verir.

    Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha sertifikayı, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait dolaşım sertifikası ile karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan

    sonra vize işlemini yaparlar. Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk dolaşım sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.

    Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,

    "İKİNCİ NÜSHADIR" veya "DUPLICATE"

    ibarelerinden biri yazılır.

    Menşe İspat Belgelerinin Değiştirilmesi

    Madde 26 - Menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamını veya bir bölümünü Türkiye Cumhuriyeti içinde başka bir yere göndermek amacıyla, orijinal

    menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla EUR.1 dolaşım sertifikası ile değiştirilmesi mümkündür. Gönderilecek kısım için asıl sertifika yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez EUR.1 sertifikası düzenlenir

    ve durum esas EUR.1 sertifikası üzerine işaret edilir.

    Değiştirilen EUR.l dolaşım sertifikası/sertifikaları, ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından düzenlenir.

    Müfrez EUR.1 sertifikası düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu Yönetmelik hükümlerine uygun

    olması halinde talep yerine getirilir.

    Düzenlenen müfrez sertifika bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 dolaşım sertifikası olarak kabul edilir.

    Esas EUR.1 dolaşım sertifikasının tarih ve seri numarası müfrez sertifikanın veya sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına "MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR" kaşesi

    basılır.

    Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni sertifikanın veya sertifikaların beyaz nüshasını muhafaza eder.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İbraz

    Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği

    Madde 27 - a) Bir EUR.1 dolaşım sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren beş ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

    b) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

    c) İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sürelerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul

    edilebilir.

    Diğer geç ibraz hallerinde, Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

    Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini

    imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.

    İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri

    haklı bulur ise sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.

    Menşe İspat Belgesinin İbrazı

    Madde 28 - EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura beyanları gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine ibraz edilir. Söz konusu gümrük idaresi, bu EUR.1 dolaşım

    sertifikası veya fatura beyanının tercümesini talep edebilir. Ayrıca, eşyanın bu Yönetmeliğin uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin ithalatçının beyanını da ithalat beyannamesi ile birlikte talep

    edebilir.

    Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından

    eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini

    müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük

    beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına

    göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.

    Parçalar Halinde İthalat

    Madde 29 - İthalatçının talebi üzerine ve Müsteşarlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı

    ve XVII nci Bölümlerinde, ya da 73.08 ve 94.06 No.lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında

    gümrük idaresine ibraz edilir.

    Tevsik Edici Belgeler

    Madde 30 - Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer

    koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 16 ncı maddenin (c) bendinde ve 19 uncu maddede belirtilen belgeler arasındadır:

    a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte (örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan) doğrudan deliller,

    b) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

    c) Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

    d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülkede bu Yönetmelik hükümleri uyarınca bu Yönetmelikte yer alan kurallarla aynı menşe kurallarına

    göre düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 dolaşım sertifikaları veya fatura beyanları.

    Menşe İspat Belgeleri ve Tevsik Edici Belgelerin Muhafazası

    Madde 31 - EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı ve ilgili Oda, 19 uncu maddede belirtilen belgeleri en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

    Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 16 ncı maddenin (c) bendinde belirtilen belgeleri en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

    EUR.1 dolaşım sertifikasını düzenleyen Oda, 17 nci maddede belirtilen başvuru formunu, 20 nci maddenin (b) bendinde bahsedilen EUR.1 dolaşım sertifikasının beyaz renkli nüshasını, 22 nci maddede belirtilen

    gümrük idarelerince kendisine gönderilen vize edilmiş EUR.1 dolaşım sertifikasını ve başvuru sırasında firma tarafından kendisine sunulan diğer tüm vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

    İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura beyanlarını en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.

    Meri kanunlarda öngörülen süreler saklıdır.

    Farklılıklar ve Şekli Hatalar

    Madde 32 - Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin

    gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

    Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Menşe İspatından Muafiyet

    Ticari Mahiyette Olmayan Eşya

    Madde 33 - Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini

    yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir.

    Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.

    Ayrıca, söz konusu ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 215 EURO'yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 600 EURO'yu geçmemesi gerekir.

    ALTINCI BÖLÜM : EURO ile İfade Edilen Tutarlar

    EURO karşılıklarının tespiti

    Madde 34 - Bu Yönetmelikte EURO cinsinden ifade edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal para birimi cinsinden eşdeğer tutarı 1 inci maddede belirtilen Kararın yürürlüğe girdiği tarihteki kur üzerinden, ihracatçı

    ülke tarafından tespit olunacak ve diğer ülkeye duyurulacaktır.

    Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tespit olunmuş olan mütekabil tutarları aşıyorsa bu tutar, ancak ürünlerin ihracatçı ülkenin parası cinsinden fatura edilmiş olması halinde kabul edilir.

    EURO cinsinden eşdeğer tutarlar ve bunlara ilişkin değişiklikler Müsteşarlıkça duyurulur.

    BEŞİNCİ KISIM : Basitleştirilmiş İşlemler

    Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Verilmesi

    Madde 35 - Müsteşarlık, 4 üncü madde kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla, aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanmasına izin verebilir.

    a) Sık sık EUR.1 dolaşım sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,

    b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,

    c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,

    d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan,

    gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği Ek IV’te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir.

    Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

    Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin İptali

    Madde 36 - Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı

    kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği

    Mühür ve Adreslerin İletilmesi

    Madde 37 - Türkiye Cumhuriyeti ve tercihli tarife tanınan ülke gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 dolaşım sertifikası vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 dolaşım

    sertifikalarının ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir.

    Karşılıklı Yardım

    Madde 38 - Türkiye Cumhuriyeti ve tercihli tarife tanınan ülke, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 dolaşım sertifikaları veya fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan

    bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

    Sonradan Kontrol Talebi

    Madde 39 - İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura beyanlarının sonradan kontrolünü talep edebilirler.

    İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir

    şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 40 ıncı madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.

    İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 dolaşım sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı

    ülkenin gümrük idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

    Eğer Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresi, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı

    olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir.

    Sonradan Kontrol İşlemleri

    Madde 40 - Menşe ispat belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

    Ancak, EUR.1 dolaşım sertifikalarının kontrol talebi (13) numaralı bölümün aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır.

    Dolaşım sertifikasını vize eden ihracatçı ülke gümrük idaresinin adı ve adresi,

    Kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

    Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

    Sonradan Kontrol Talebinin İncelenmesi

    Madde 41 - Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer

    kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

    İhracatçı ülke gümrük idareleri EUR.1 dolaşım sertifikalarının kontrol sonucunu (14) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler.

    a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,

    b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,

    c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

    Sonradan Kontrol Sonuçları

    Madde 42 - Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan altı ay içinde haberdar edilir.

    Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya tercihli tarife tanınan ülke menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine

    uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir.

    İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikasının sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar

    nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım sertifikalarının, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri

    gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

    Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması

    halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya tercihli tarife uygulamasını reddedebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Cezalar

    Cezalar

    Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile yürürlükteki ilgili diğer

    mevzuat hükümleri uygulanır.

    YEDİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Diğer Hususlar

    Madde 44 - Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir ve

    Müsteşarlıkça çözümlenir.

    Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

    SEKİZİNCİ KISIM : Yürürlük, Yürütme

    Yürürlük

    Madde 45 - Bu Yönetmelik, 1/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Ekler için lütfen ilgili Resmi Gazeteye bakınız

    Mevzuat Kanunlar