KÖYCEĞİZ GÖLÜ VE DALYAN KANALLARINDA ÇALIŞACAK TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

   

    Köyceğiz Gölü Ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği

    Çevre Bakanlığı

    Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi : 08/11/1992

    Yayınlandığı Resmi Gazete Sayısı : 21399

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında, bölgenin ekolojik değerlerini korumak, çevre kirlenmelerini ve bozulmalarını önlemek gayesiyle bu sularda seyredecek her türlü aracın teknik özelliklerinin belirlenmesi, araç trafiğinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Köyceğiz Gölü ve Köyceğiz Gölünü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanalları ve bu kanallara bağlantılı tüm göl ve göletlerde kullanılan ve bu sulara denizden giriş ve çıkış yapan her türlü taşıma ve balıkçı teknelerinin kullanma, nitelik, teknik donanım esasları ve trafiği ile ilgili kuralları ve bu kuralları uygulayacak İdare Kurulu ve Muayene Komisyonlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci ve 24 üncü maddeleri hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Ulaştırma Bakanlığını,

    b) Kurum : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

    c) Valilik : Muğla Valiliğini,

    d) Kurul : Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalları İdare Kurulunu,

    e) Komisyon : Tekne Muayene Komisyonlarını,

    f) Göl : Köyceğiz Gölü'nü,

    g) Kanallar : Köyceğiz Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan Dalyan Kanallarını ve bu kanallara bağlantılı göl ve göletleri,

    h) Tekne : Göl ve kanallarda yolcu, yük taşımak için kullanılan her türlü taşıma aracı ile yat, hizmet gemileri ve balıkçı teknelerini

    ı) Tekne Sürücüsü : Tekneleri sevk ve idare etmeye yetkili, Gemi Adamları Yönetmeliğine uygun gerçek kişileri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İdare Kurulu ve Muayene Komisyonlarının Teşkili, Yetki ve Görevleri

    İdare Kurulunun Teşkili

    Madde 5 - Kurul; Muğla Valisi veya Vali Yardımcısı'nın başkanlığında, Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi, Kurum Temsilcisi, Köyceğiz Kaymakamı, Ortaca Kaymakamı, Köyceğiz Belediye Başkanı, Dalyan Belediye Başkanı ve Dalyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanının iştirakiyle 8 kişiden oluşur.

    Kurul kararları mutlak oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

    Kurul, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.

    Kurulun sekreterya görevi Kurum tarafından yürütülür.

    İdare Kurulunun Görevleri

    Madde 6 - Kurul, Göl ve Kanallarda çevrenin kirlenmesini ve tabiatın bozulmasını önlemek için, taşımacılık ve balıkçılık amacıyla yapılan faaliyetlerle ilgili aşağıdaki konularda kararlar alır.

    a) Teknelerin tip standardizasyonu, tekne boyu sınırlaması ve aranılan diğer teknik nitelikleri belirlemek,

    b) Göl ve kanallarda seyredecek yolcu, yük ve balıkçı teknelerinin sayı sınırlamaları ile bu sayılarda gerektiğinde yapılacak değişmeleri belirlemek.

    c) Tekne trafiği ile ilgili kuralları belirlemek ve düzenlemeler yapmak.

    d) Teknelerin yanaşacakları iskeleler ile bu iskelelerdeki boşaltma ve atık tasfiye işlemlerini belirlemek.

    e) Teknelerden alınacak, plaka devir ve yıllık muayene bedellerini tespit etmek.

    f) Teknelere uygulanacak cezai yaptırımları tespit etmek.

    g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak düzenlemelerin etkili ve süratli bir şekilde uygulanabilmesi için görevli birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu tesis etmek.

    Tekne Muayene Komisyonu

    Madde 7 - Komisyon 10 uncu maddede belirtilen belediye başkanlığı temsilcisinin başkanlığında Ulaştırma

    Bakanlığı temsilcisi ve Kurum temsilcisinin iştirakiyle 3 kişiden teşekkül eder.

    Komisyon, konu ile ilgili bir uzmanın komisyona teknik danışmanlık yapmasına karar verebilir.

    Komisyon oy birliği ile karar alır.

    Komisyon, 10'uncu maddede belirtilen belediye başkanlığının tespit edeceği tarihlerde ve yerde toplanır.

    Komisyon sekreterya görevi belediye başkanlığı tarafından yürütülür.

    Tekne Muayene Komisyonunun Görevleri

    Madde 8 - Muayene Komisyonu, teknelerin nitelik ve donanımlarının İdare Kurulu tarafından belirlenen özelliklere sahip olup olmadıklarını, taşıyabileceği azami yolcu sayısını, ölçüm ve muayeneler sonucu tespit ederek tutacağı raporu, muayene belgesini tanzim etmekle görevli mercie intikal ettirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Göl ve Kanallarda Çalışacak Teknelerin Muayenesi

    Muayene Belgesi

    Madde 9 - Göl ve Kanallarda çalışacak olan teknelerin 1 yıl geçerli Göl ve Nehir Aracı Muayene Belgesini haiz bulundurmaları zorunludur.

    Muayene Belgesinin Alınması

    Madde 10 - Tekne sahibi veya tekne sürücüsü muayene belgesini almak için;

    a) Teknenin bağlama iskelesinin bulunduğu yerin Belediye Başkanlığına,

    b) Teknenin bağlama iskelesinin bulunduğu yerde belediye teşkilatı yoksa, bu iskele mahallinin bağlı olduğu mülki amirlik yerleşiminin belediye başkanlığına tekne muayene belgesinin ait olacağı yılın başlamasından önce bir dilekçe ile müracaat eder. Yıllık muayene bedelleri teknelerin başvurdukları Belediye Başkanlıklarınca tahsil edilir.

    Muayeneler

    Madde 11 - Teknelerin kara ve su üstü muayeneleri İdare Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre muayene Komisyonu tarafından yapılır. Bu hükümlere uygunluğu tespit olan teknelere Göl ve Nehir Aracı Muayene Belgesi verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teknelerde Bulunması Gerekli Teknik Özellikler

    Tekne Tipi

    Madde 12 - Göl ve kanallarda seyredecek teknelerin Kurulca kabul edilen istisnalar dışındaki tipleri piyade sınıfı olacaktır.

    Tekne Boyu

    Madde 13 - (Değişik madde: 21/04/2004 - 25440 S.R.G. Yön./1.mad) *1* Tescil boyu 12 metreden fazla olan teknelerin Kanallarda seyrine müsaade edilemez. Gölde seyrine müsaade edilecek teknelerin, seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli görülen donanım ve tüm tedbirlerin alınması koşuluyla tescil boyunun 12 metreden fazla olmasına karar verilebilir.

    Yolcu Taşıma Kapasitesi

    Madde 14 - Teknelerin taşıyacağı yolcular için oturma yerleri aralıklı olarak belirlenecektir. Belirlenen oturma yerleri iç yüzeyleri toplam uzunluğunun beher 0,45 metresine 1 (bir) kişi olarak teknenin taşıyabileceği en çok yolcu sayısı tayin edilir. (Değişik cümle: 21/04/2004 - 25440 S.R.G. Yön./2.mad) *2* Tescil boyu 12 metre olan bir teknenin taşıyacağı yolcu sayısı mürettebat dahil en çok 25 kişidir.

    Teknelerin bu suretle belirlenen taşıyabilecekleri azami yolcu sayısı muayene belgesinde belirtilir.

    Kapalı Yerler

    Madde 15 - Teknelerde yolcular için kapalı yer yapıldığı takdirde sağlam ve amaca uygun inşa edilecek, yeterli havalandırma temin edilecek, giriş, yeri tercihen tamamen açık bulunacaktır. Kapı yapıldığı takdirde çift kanatlı olacak, dışarıya doğru açılacak ve açıklığın eni 1 metreden az olmayacaktır.

    Sintine Atık ve Pis Su Depolama Tankları

    Madde 16 - Teknenin motoruna bağlı veya ayrı olarak çalışan sintine ve pis su tahliye pompası bulunacak, tekne içine monte edilecek asgari 25 litre hacminde, seviye göstergesi ve hava tahliye devresi olan sintine depolama tankına bağlı sintine tahliye devresi üzerinde sintine tahliye muslukları olacaktır.

    Mutfak, lavabo, tuvalet ve banyo bulunan teknelerde; teknede taşınacak kişi başına 5 litreden az olmamak üzere pis su depolama tankına bağlı sintine tahliye devresi üzerinde sintine tahliye muslukları olacaktır.

    Teknelerin Motorları

    Madde 17 - Göl ve kanallarda seyredecek teknelerde iki zamanlı motorlar kullanılamaz. Motorlar tekneye titreşim izolasyonunu sağlayacak özel bir conta sistemi ile bağlanacaktır. Teknenin sevk motoru ve şaft sistemi kapalı bölme içine alınarak yolcu yerlerinden ayrılacak ve gürültüye karşı izole edilecektir. Yakıt tankları teknenin yapacağı sefere yetecek hacimde olacak, tanklar çelikten yapılacak ve yolcu yerlerinden sızdırmaz bir perde ile ayrılacaktır.

    Egzoz

    Madde 18 - Egzoz gazları suya verilmez. Egzoz çıkışına TSE belgeli çift susturucu ve filtre sistemi takılması mecburidir.

    Taşınacak Fenerler ve Çatışmayı Önleme Kuralları

    Madde 19 - Teknelerin taşıyacağı fener ve alametler, verecekleri sada işaretleri, görüşün azaldığı hallerde hareketleri, yapacakları manevra tarzları verecekleri tehlike işaretleri, yürürlükte bulunan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olacaktır.

    Teknenin Plakası ve Adı

    Madde 20 - 25 inci maddede belirtilen Göl ve Nehir Araçları Kayıt Defterinde yazılı olan tekne adı teknenin her iki baş omuzluğuna açık zemin üzerine siyah ve koyu zemin üzerine beyaz renkli harflerle belirgin olarak yazılacaktır. Teknelerin kayıtlı bulundukları yerin adı ve tekne plakası teknenin kıç aynasına görülebilir bir yere tespit edilecektir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Teknelerin Kontrolüne Ait İdari İşlemler

    Muayene Neticesinde Belirten Rapor ve Muayene Belgesi

    Madde 21 - 11 inci maddede belirtilen muayeneler sonunda, tekne, makine ve genel donanım bakımlarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun durumda olduğu anlaşılan göl ve nehir araçları için, muayeneyi yapan komisyon tarafından aracın Yönetmeliğe uygun durumda olduğunu belirten bir rapor düzenleyerek 10 uncu maddede bahsedilen görevli mercie verilir. Merci, bu rapora dayanarak, bir sene süreli, mühürlü ve imzalı bir Göl ve Nehir Aracı Muayene Belgesi düzenleyerek müracaat sahibine verir.

    Muayene belgesi olmayan veya muayene belgesinin süresi geçmiş olan göl ve nehir araçları kullanılamaz.

    Tekne Kayıt Defteri

    Madde 22 - Muayene belgesi vermekle görevli belediye başkanlığında Göl ve Nehir Araçları Kayıt Defteri adlı bir defter tutulur. Bu deftere;

    a) Teknenin kayıt sıra numarası, plaka numarası ve adı,

    b) Aracın cinsi (balıkçı teknesi, yolcu teknesi, özel tekne, resmi tekne),

    c) Boyu, eni, derinliği, gross tonilatosu ve net tonilatosu,

    d) Motorlu teknelerde motor cinsi, markası ve beygir gücü,

    e) Teknenin yapıldığı yer ve tarih,

    f) Tekne sahibinin adı, soyadı ve adresi,

    g) Teknenin, personel dahil taşıyabileceği azami yolcu sayısı,

    h) Teknede bulundurulması gereken sıhhi yardım çantası, can kurtarma simidi, can yeleği, çöp kutusu, yangın söndürme aletlerinin, seyir fenerleri ve aletlerinin cinsi ve adetleri,

    ı) Teknenin son kara ve su üstü muayene tarihleri,

    j) Tekneye verilen Göl ve Nehir Aracı Muayene Belgesinin tarihi ve sayısı, kaydedilir.

    Göl ve Nehir Araçları Kütük Defteri

    Madde 23 - Muayene belgesi vermekle görevli belediye başkanlığınca her yıl Ocak ayının sonuna kadar, bir önceki yıl içerisinde muayene belgesi verilen göl ve nehir araçlarına ait kayıt defterindeki bilgiler, İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bu bilgiler adı geçen Müdürlükçe tutulacak Göl ve Nehir Araçları Kütük Defterine kaydedilir.

    Personel Yeterlik Belgesi

    Madde 24 - Bir göl ve nehir aracını idare edecek kimsenin, İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Yeterlik Belgesine (Örnek 2) veya 32'nci maddede belirtilen yeterlilik belgelerinden birine haiz olması gereklidir.

    Yukarıda yazılı belgelerden birine haiz olmayanlar, göl ve nehir araçlarını idare edemezler. Bunların korunması konularında bilgilendirilmek üzere Kurum tarafından eğitime tabi tutulabilirler. Bu takdirde eğitim giderleri Kurum tarafından karşılanır. Geçerli mazereti olmadan, 3 defa çağrıldığı halde eğitime katılmayanların belgeleri iptal edilirler.

    Yeterlilik Belgesini Alma İşlemi

    Madde 25 - Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Yeterlik Belgesi almak isteyenler, 10'uncu maddede belirtilen muayene belgesi vermekle görevli belediye başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler.

    Dilekçeye;

    a) (Mülga bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad)

    b) Göl ve nehir aracında görev yapmasında sağlık bakımından engeli olmadığını belirtir gemiadamları için istenilen sağlık raporu,

    c) Cepheden çekilmiş 4,5x6 santimetre boyunda 8 adet fotoğraf eklenir.

    Görevli belediye başkanlığı, sağlık durumu elverişli bulunan ilgilinin mahkumiyeti olmadığını nüfusa kayıtlı olduğu yerin Cumhuriyet Savcılığından tevsik ettirilir. (Ağır hapis cezasına mahkum olanlara sözkonusu belge verilmez.)

    Sınav

    Madde 26 - 25 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanarak durumları yeterlik belgesini almaya elverişli olanların evrakı, muayene belgesi vermekle görevli belediye başkanlığı tarafından sınavın yapılacağı tarihten önceki ayın sonuna kadar İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

    Sınavla, adı geçen bölge müdürlüğünce, yılda iki defa, Nisan ve Ekim ayları içerisinde, bu Yönetmelik hükümleri ile 19 uncu maddede belirtilen Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün ilgili maddelerinden sözlü ve ameli olarak yapılır.

    Bölge Müdürlüğü, sözü edilen sınavları, gerektiğinde mahallinde yaptırabilir. Bu amaçla, mahalline bir yetkili gönderir. Sınavda, ilgili belediye başkanlığı yetkilisi müşahit olarak bulunur. Sınav sonuçları tanzim edilecek bir tutanakla belirtilir. Bu tutanağın bir nüshası bölge müdürlüğüne, bir nüshası da belediye başkanlığına verilir.

    Sınavı kazananlar için, adı geçen bölge müdürlüğünce, 24 üncü maddede belirtilen Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Yeterlik Belgesi düzenlenerek ilgili belediye başkanlığına gönderilir. Belediye Başkanlığı 29 uncu maddede yazılı Göl ve Nehir Araçları Personel Kütük Defterine gerekli kayıtları yaptıktan sonra belgeyi, imza mukabili sahibine verir.

    Kürekli Tekne Sürücüleri

    Madde 27 - Devamlı olarak kürekle sevk ve idare edilebilecek kadar küçük olan motorsuz ve yelkensiz tekneleri idare edeceklerin 24 üncü maddede belirtilen yeterlik belgesini haiz olmaları zorunlu değildir.

    Sağlık Yoklaması

    Madde 28 - Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Yeterlik Belgesini haiz olanlar, yeterlik belgelerini aldıkları tarihten itibaren, her beş yılda bir sağlık yoklamasına tabi tutulurlar.

    Göl ve Nehir Araçları Personeli Kütüğü

    Madde 29 - İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğünde ve 10'uncu maddede belirtilen muayene belgesini vermekle görevli Belediye Başkanlıklarında Göl ve Nehir Araçları Personel Kütük Defteri tutulur.

    Bu deftere, Göl ve Nehir Aracı Sürücüsünü Yeterlik Belgesinde yazılı kayıtlar ile sonraki belge işlemleri yazılır.

    Spor Tekneleri

    Madde 30 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca düzenlenmiş veya tasvip edilmiş yarışlara katılan göl ve nehir araçlarında, teşkilatınca uygun bulunan adet ve nitelikte teçhizat ve personel bulunacaktır.

    Kontrol

    Madde 31 - Göl ve nehir araçları, aracın bulunduğu iç su sınırları içinde muayene komisyonunun teşkil eden tüzel kişilerin yetkilileri tarafından kontrol ettirilir. Bu kontrolde:

    a) Göl ve nehir aracının bu Yönetmeliğe uygun olarak verilmiş geçerli Göl ve Nehir Aracı Muayene Belgesi bulunup bulunmadığı,

    b) Aracı kullananın, geçerli Göl ve Nehir Aracı Sürücüsü Yeterlik Belgesini haiz olup olmadığı,

    c) Araçtaki yolcu adedinin, muayene belgesinde yazılı miktardan fazla olup olmadığı,

    d) Araçta bulunan sıhhi yardım çantası, can yeleği, can kurtarma simidi, portatif yangın söndürme aleti, yangın hortumu, çöp kutusu, seyir fenerleri ve seyir aletlerinin muayene belgesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen sayı ve nitelikte olup olmadığı,

    f) Seyir ile ilgili kural ve düzenlemelere uyulup uyulmadığı incelenir.

    Kontrollerde bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmadığı anlaşılan araçlar, muayene belgeleri iptal edilerek gerekli niteliği kazanıncaya kadar seferden men edilirler. Seyir ile ilgili kural ve düzenlemelere uymadığı tespit edilen araçlara cezai yaptırım uygulanır.

    Gemi Adamı Yeterlik Belgesi

    Madde 32 - Gemi Adamları Yönetmeliği hükümleri gereğince (Madde 18-I-c) usta gemici veya daha üst derecedeki güverte sınıfına ait yeterlik belgesini haiz olanlar, göl ve nehir araçlarını da idare edebilirler.

    Aykırı Hareket

    Madde 33 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

    Aykırı Harekette Yapılacak İşlem

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 31 inci maddede belirtilen görevli kontrol yetkilileri tarafından mahallinde tutanak düzenlenir. Bu tutanak, ilgili mülki amirlik kanalıyla Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.

    Madde 35 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için İç Sularda Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Önceki yıllarda gerekli izin belgelerini almış ve çalışmakta olan ve halen durumları bu Yönetmelik hükümlerine uymayan tekneler ve tekne sürücüleri 18 ay süreyle geçici olarak çalışabilirler.

    Yürürlük

    Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar