SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

   

    Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü

    R.G. Tarihi: 14/10/1994

    R.G. Sayısı: 22081

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Bu Yönetmelik, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Eski şekli:Bu Yönetmelikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının örgütlenmesi, görev; yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntem ve kuralları belirtilmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulunun görevleri ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Başmüfettişleri, Sigorta Müfettişleri, Sigorta Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı ile Sigorta Müfettişleri ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Sigorta Teftiş Kurulu ile Sigorta Müfettişleri ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının çalışma yöntem ve kurallarını kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - ( Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Yönetim Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürünü,

    Sigorta Teftiş Kurulu: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanlığı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    Kurul Başkanı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen sigorta müfettişlerini,

    Sigorta Müfettişi: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta başmüfettişleri ve sigorta müfettişlerini,

    Sigorta Müfettiş Yardımcısı: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü yetkili veya yetkisiz sigorta müfettiş yardımcılarını,

    Şube Müdürlüğü: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

    Şube Müdürlüğü Personeli: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef, memur, sekreter ve daktilograf kadrolarındaki memurlarını,

    Kurum Mevzuatı: Kurum, işveren, sigortalı ve üçüncü kişiler arasında doğan ilişkileri düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikleri, ifade eder.

    Eski Şekli:Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    Genel Müdürlük : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu : Sigorta Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sigorta Müfettişlerini,

    Sigorta Müfettişi : İşyerlerinde teftiş, kontrol, denetleme ve soruşturma yapan Sigorta Başmüfetişleri ve Sigorta Müfettişlerini,

    Sigorta Müfettiş Yardımcısı : Birlikte teftiş yetkisi bulunanlar ile tek başına teftiş yetkisi verilen Sigorta Müfettiş Yardımcılarını,

    Şube Müdürlüğü : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

    Şube Müdürlüğü Personeli : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli, Şube Müdürü, Şef, Memur, Sekreter ve Daktilograf Kadrolarındaki memurlarını,

    Sosyal Sigortalar Mevzuatı : Kurum, İşveren, sigortalı ve üçüncü kişiler arasında doğan ilişkileri düzenleyen Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerini,

    Teftiş, Kontrol ve Denetleme : Denetlemek, yerinde görmek; izlemek, incelemek, araştırmak, kontrol etmek ve eğitmeyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 4 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta Teftiş Kurulu, bir başkanla yeteri kadar sigorta müfettişi ve sigorta müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane, malzeme ve benzeri işleri şube müdürlüğünce yürütülür.

    Eski Şekli:Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan

    b) Sigorta Başmüfettişleri, Sigorta Müfettişleri,

    c) Sigorta Müfettiş Yardımcıları,

    d) Şube Müdürlüğünden,

    oluşmakta olup, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurul Başkanlığına Atama

    Madde 5 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, en az 10 yıl sigorta müfettişliği yapmış müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olanlar arasından atanır.

    Görev Merkezi, Grup Başkanlıklarının Kurulması ve Görevlendirme

    Madde 6 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, sigorta müfettişlerinin de görev merkezidir.

    Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetimin sürekliliği, hizmetin verimliliği bakımından Kurul Başkanının önerisi Genel Müdürün onayı ve Yönetim Kurulunun kararına dayanılarak yurdun coğrafi yapısı, sigortalı ve işveren yoğunluğu gözönünde bulundurularak büyük illerde grup başkanlıkları kurar. Grup başkanlıklarının azaltılıp çoğaltılması kuruluş esasına göre yapılır.

    Grup başkanlıklarının sayısı 8'i geçemez.

    Kurul Başkanı, grup başkanlıklarında denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi, büro işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması amacıyla o gruptaki kıdemli sigorta müfettişlerinden birini grup başkanı, bir veya birkaçını da grup başkan yardımcısı olarak görevlendirir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı

    Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Görevleri

    Madde 7 - Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    a) Kurumun mevzuatı ile ilgili çalışmalar yapmak, gerekli değişiklikleri hazırlamak, öneriler sunmak,

    b) Sosyal Sigortalar mevzuatının uygulanmasını, Kurum amacına uygun olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemek,

    c) Teftiş, Kontrol ve Denetleme konularında Genel Müdürlük Makamınca verilecek işleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı

    Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı Sigorta Müfettişi sıfat ve yetkisine sahip olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığının 7 nci maddede belirtilen görevlerini yerine getirmek, Sigorta Müfettişleri tarafından düzenlenmiş raporların sonuçlarını izlemek ve süresinde. uygulanmasını sağlamak, işlemlerde gecikme saptanması halinde ilgililer hakkında Genel Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak ve Sigorta Müfettiş ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında doğrudan inceleme yapmak, gerekiyorsa Genel Müdür onayına bağlanmak kaydıyla soruşturma açmak,

    b) Kurulun çalışmalarını düzenlemek, gözetlemek, denetlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde bizzat teftiş, kontrol ve denetleme işlerini yapmak,

    c) (D eğişik bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Grup başkanlıklarınca hazırlanacak teftiş, kontrol ve denetleme program tekliflerini inceleyerek son şeklini vermek, genel teftişin plan ve politikasını hazırlayıp Genel Müdürün onayına sunmak,

    d) Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının çalışacakları teftiş gruplarını belirleyip Genel Müdürün onayına sunmak,

    e) Grupların, verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    f) Teftiş raporları sonuçlarına ve alacağı bilgilere göre, sigorta mevzuatının düzenlenmesi, işveren ve sigortalı ilişkilerinin iyileştirilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması, işkazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi konularında Genel Müdürlük Makamına önerilerde bulunmak, .

    g) Meslek içi eğitim, işçi ve işverenlerin aydınlatılması amacıyla seminerler ile konferanslar düzenlemek ve bu işlerde görevlendirilecek Sigorta Müfettişlerini saptamak,

    h) Sigorta Müfettişlerinin teftiş, kontrol ve denetleme sonucunda düzenleyecekleri tutanak ve raporların, usul ve esaslarını belirtmek, teftiş, kontrol ve denetleme tekniklerini geliştirmek ve bu konularda yol gösterici yayınlar hazırlamak,

    ı) Sigorta Müfettişlerinin özlük haklarının izlenmesini ve korunmasını sağlamak,

    J) Yıl sonlarında Sigorta Müfettişlerinin çalışmaları hakkında rapor düzenlemek,

    k) Gruplar arasında işin verimi ve teftişin etkinliğini sağlamak. amacıyla Sigorta Müfettişlerinin görevlendirilmelerini düzenlemek.

    l ) (Ek bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Sigorta müfettiş yardımcılarının işe alınmasını sağlamak ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,

    m) (Ek bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Sigorta müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile sigorta müfettişliği yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

    n) (Ek bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Genel Müdürlük ve Kurul Başkanlığına intikal eden konular hakkında teftiş, kontrol, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yaptırmak ve bu konularda düzenlenecek raporlardan gerekli görülenleri gereği için ilgili merkez birimine göndermek.

    Sigorta Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 9 - Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere. yeterli sayıda Sigorta Müfettişini "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirir. Refakatte görevlendirilecek Sigorta Müfettişlerinden birinin en az on yıl Sigorta Müfettişliği yapmış olması esastır. Refakat Müfettişlerinin görev alanları Başkan tarafından belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla bir yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Kurul Başkanının geçici nedenlerle görevden ayrılması halinde Başkanlığa vekalet görevi Makam onayı ile Refâkat Müfettişlerinden kıdemli olanına verilir. Herhangi bir nedenle Kurul Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi atamaya yetkili Makamın onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Grup Başkanları

    Grup Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10 - Grup Başkanları, gruplarındaki teftiş, kontrol ve denetleme işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Genel teftiş ve plan ilkelerine göre ilgili Bölge, Sigorta Müdürlükleri ve diğer üniteler ile eşgüdüm sağlamak suretiyle, yıllık teftiş, kontrol ve denetleme programları hazırlamak ve Kurul Başkanlığına göndermek,

    b) Teftiş, kontrol ve denetleme programlarının uygulanmasını sağlamak,

    c) Teftiş, kontrol ve denetleme programlarına göre Sigorta Müfettişlerini görevlendirmek, kamu kuruluşları ve Kurumun Bölge ve Sigorta Müdürlükleri ile diğer üniteleri tarafından Grup Başkanlığına bildirilen teftiş, kontrol ve denetleme işlerini Sigorta Müfettişlerine vermek ve izleyerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

    d) Teftiş, kontrol ve denetleme raporlarının varsa eksiklerini tamamlattırmak, yanlışlarını düzelttirmek, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

    e) Gerektiğinde Sigorta Müfettişlerinin görev ve yetkilerine giren işleri yapmak,

    f) Grup Başkanına sunulan Sigorta Müfettişi raporlarını ilgili Bölge ve Sigorta Müdürlükleri ile diğer ünitelere yollamak, uyuşmazlık konusu raporları görüşü ile birlikte Kurul Başkanlığına göndermek,

    g) Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının çalışma raporlarının sonuçlarını izlemek, hakediş raporlarını inceleyip Kurul Başkanlığına göndermek,

    h) Kurul Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak,

    ı) (Ek bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Grup başkan yardımcılarının görev alanlarını belirlemek ve duyurmak,

    j) ( Ek bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Rapor okuma komisyonları oluşturmak ve görevlendirmek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sigorta Müfettişleri

    Sigorta Müfettişlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Sigorta Müfettişlerinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) İşverenlere ait işle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek,

    b) İlgililerden bilgi istemek ve toplamak,

    c) İşyerlerinde çalıştırılanları tesbit etmek,

    d) İşyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine aykırı hususları saptamak,

    e) İşyerlerinden Kuruma gerçek bildirimde bulunulup bulunulmadığını araştırmak,

    f) İşin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarlarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü ve bunun gibi unsurları dikkate alarak tesbit etmek,

    g) Teftiş, kontrol ve denetimleri sonunda raporlar düzenleyerek bağlı bulundukları Grup Başkanlığına vermek, acil işlerin raporlarını Grup Başkanını temsil eden Yetkili Sigorta Müfettişine, tek başına görevli ise Grup Başkanı adına ilgili üniteye göndermek,

    h) Programda bulunmayan, fakat zorunlu ve gerekli görülen hallerde, doğrudan teftiş, kontrol ve denetleme yaparak durumu gerekçesi ile birlikçe bağlı bulunduğu Grup Başkanına bildirmek,

    ı) Teftiş, kontrol ve denetleme sırasında karşılaşılan Sosyal Sigortalar Mevzuatının. uygulaması ile her konuda gözlem ve görüşlerini bağlı bulunduğu Grup Başkanına sunmak,

    j)Yasa, Tüzük ve Yönetmelik gereği teftiş, kontrol ve denetleme ile ilgili Kurul ve Grup Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

    k) Kurumun görevleri ile ilgili olarak yurt içinde ve gerekiyorsa yurt dışında Genel Müdürlükçe verilen araştırma ve incelemeleri yaparak mesleki kongre ve toplantılara görevli ve gözlemci olarak katılmak,

    1) İş kazaları, meslek hastalığı ve diğer sigorta olaylarını araştırmak-soruşturmak, bunlarla ilgili kişilerin ifadelerini almak, Kurumca açılacak tazminat davaları için yararlı olabilecek bilgi ve belgeleri toplamak.

    Sigorta Müfettişlerinin Yetkileri

    Madde 12 - Sigorta Müfettişleri Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme ile görevli olup, bu görevlerini yapmaları sırasında doğrudan Genel Müdür adına hareket ederler.

    Ayrıca;

    a) Mevzuata göre tutulması veya bulundurulması zorunlu olan kayıt, defter, belge, liste; çizelge, rapor, bordro, bildirge, makbuz, hesap,pusulası vb. belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş ve incelenmek üzere istemek, örnek ve özet çıkartmak,

    b) İşveren ve işçileri, konu ile ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak,

    e) İşyerlerinin, işçilerin hayatına, sağlığına, güvenliğine, ilerleyip yetişmesine, dinlenmesine, oturup yatmasına ilişkin tertip ve tesislerini her zaman görmek, gezmek, araştırmak ve incelemek, işçi sağlığı ve işgüvenliğine aykırı durumları saptamak,

    d) Sorumluluğundaki Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik ve davranışları hakkında Grup Başkanlığına gizli rapor vermek,

    e) Görevlerin yapılmasına zorluk çıkarılması, istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi durumlarında 4792 sayılı Yasanın 6 ncı maddesine 3917 sayılı Yasa ile eklenen hükümler gereğince mülkiye amirleri emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseselerinden kendilerine her türlü kolaylık gösterilmesini ve yardımcı olunmasını istemek,

    f) Teftiş ve soruşturmalarla ilgili olarak görevlerinin yapılması sırasında Kurumun Bölge ve Sigorta Müdürlükleri ile diğer ünitelerinden, çalışmalarında yer gösterilmesini, gerekli araç ve gereçlerin verilmesini ve her türlü kolaylığın sağlanmasını istemek,

    yetkisine sahiptirler.

    Sigorta Müfettişlerinin Sorumlulukları

    Madde 13 - Sigorta Müfettişleri, Genel Müdürü temsil ettiklerinden resmi ve özel ilişkilerinde işveren-sigortalı-üçüncü şahıslarla, Kurum personeline nezaket kurallarına uygun olarak davranmak, giyim-kuşam ve hareketlerinde saygı uyandıracak davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

    Bununla birlikte:

    a) Sigorta Müfettişleri, başladıkları teftiş, kontrol ve denetleme işlerini kendileri yapmak durumundadırlar. Zorunlu olmadıkça veya emir almadıkça işlerini bırakamaz, başka bir Sigorta Müfettişine devredemezler.

    b) Sigorta Müfettişleri, kendilerine tanınan yetkilere dayanarak yaptıkları teftiş, kontrol ve denetimleri sırasında işin normal gidişini ve işleyişini olanaklar ölçüsünde aksatmamak ve durdurmamak zorundadırlar,

    c) Sigorta. Müfettişleri, teftiş, kontrol ve denetimlerinde açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırlan, şartları, ekonomik, ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutmak, kendileri tarafından bilgileri alınan yahut kendisine başvuran veya ihbarda bulanan kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler,

    d) Sigorta Müfettişleri, aralarında 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımlık veya çıkar birliği bulunan, yahut yansızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık, düşmanlık gibi halleri var olan işveren veya sigortalılarla ilgili işlere bakamazlar,

    Kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu Grup Başkanlığına bildirirler,

    e) Sigorta Müfettişleri, denetledikleri kişi ve kuruluşların özel hizmet ve alışılmış olmayan ikramlarını kabul edemezler. Bu kimselerle iş ilişkilerinin, dışında bir ilişki kuramaz, çıkar birliği sağlayamaz, borç verip, alamazlar,

    f) Sigorta Müfettişleri, program gereği veya program dışı verilen işleri olanaklar ölçüsünde ve işin durumuna göre kısa sürede yapmak zorundadırlar,

    g) Sigorta Müfettişleri, teftişe gidecekleri yerleri açıklayamaz, yaptıkları teftiş, kontrol ve denetleme işlemleri hakkında yetkili makamlardan başkasına bilgi veremez, gizli yazıları başkasına yazdıramazlar,

    h) Sigorta Müfettişleri, inceledikleri defter, evrak ve kayıtlar üzerinde kontrole ilişkin işaret ve kısa yazılardan başka yazımlar ve düzeltme yapamazlar, .

    ı) (Değişik bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Sigorta müfettişleri, oturma merkezi dışındaki tüm görevlendirilmelerinde teftiş yerine vardığını ve adresi değiştikçe yeni adresi ile dönüş gününü faks veya telgrafla bağlı oldukları grup başkanlığına bildirirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sigorta Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

    Sigorta Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 14 - Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının emrindeki Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda memur ve hizmetliden oluşur.

    Sigorta Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri şunlardır:

    a) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına gelen ve giden her türlü belgenin kaydını tutmak,

    b) Sigorta Müfettişlerinin çalışma ve hakediş çizelgelerini inceleyerek tahakkuka ait işlemleri hazırlamak,

    c) Sigorta Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    d) Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Şube Müdür, Şube Müdürlüğünün idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Sigorta Müfettişlerine karşı birinci derecede sorumludur. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Mesleğe Alınma Koşulları

    Sigorta Müfettişliğine Giriş, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 15 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta Müfettişliğine, sigorta müfettiş yardımcısı olarak girilir. Sigorta müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Sınav kurulu, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi üzerine Genel Müdürün atayacağı 5 sigorta müfettişinden oluşur. Ayrıca, aynı şartlarda 2 yedek üye tespit edilir.

    Yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü kuşku ve ikircilikten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmek sınav kurulunun görevidir.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 16 - Sınavların yeri, tarihi, giriş koşulları ve konuları sınav gününden en az iki ay önce Türkiye genelinde yayınlanan üç gazetede birer hafta ara ile iki kez ilan edilir.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Koşulları

    Madde 17 - Sigorta Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 48. maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

    b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari İlimler Fakültesinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve dışındaki dört yıl süreli Fakülte veya Yüksek Okullardan birini bitirmiş olmak,

    c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak,

    d) Tutumu, davranışları ve sicil yönünden Sigorta Müfettişliğine engel durumu olmamak,

    e) Üçüncü kez Sigorta Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak,

    gerekir.

    (Ek fıkra: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup; sözlü sınavdan önce Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 18 - Sınava girmek isteyenler, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına form dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye isteklilerin iş ve, konut adresleri yazılarak aşağıdaki belgeler eklenir.

    a) Nüfus kimlik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    b) Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti,

    c) Sağlık durumunun her mevsim veya koşulda gezici hizmete elverişli olduğunu gösterir Sağlık Kurulu raporunun aslı veya onaylı sureti, (Sağlık Kurulu raporu sınavı kazandıktan sonra da verilebilir.)

    d) Askerlik durumunu belirten belgenin aslı veya onaylı sureti,

    e) 4,5x6 boyutunda yeni çekilmiş renkli 6 adet vesikalık fotoğraf,

    f) Sabıka kaydı belgesi,

    g) Kendi el yazısı ile kısa özgeçmişi, (Bu özgeçmişte ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri ve Aday Belgesi

    Madde 19 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. Yönetim Kurulunca uygun görülürse yazılı sınav Ankara dışındaki başka yerlerde de yapılabilir. Sınavların Ankara dışında yapılması halinde, Sınav kurulu, Kurul Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürlükçe saptanır.

    Sınava gireceklere fotoğraflı bir adaylık belgesi verilir. Sınava bu belge ile girilir. Yazılı sınavlar, Yönetim Kurulunca başka bir karar alınmadığı sürece ÖSYM aracılığı ile yaptırılır.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 20 - Yazılı sınavlarda aşağıdaki konulardan hazırlanmış sorular sorulur.

    a)İktisat ( İktisadın Genel Esasları, Para-Banka, Milli Gelir, İstihdam, Yatırım)

    b) Maliye (Kamu Maliyesi)

    c) Muhasebe.

    d) Ticari Hesap

    e) Hukuk

    1) İş Hukuku ( İş Yasası, Toplu Sözleşme-Grev Lokavt ve Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası)

    2) Medeni Hukuk ( Türk Medeni Yasasının l nci ve 4 üncü kitabı)

    3) Borçlar Hukuku (Borçlar Yasasının Birinci Kısım ile İkinci Kısımlarının 10, 11, 13 ve 14 üncü babları)

    4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Yasasının "Esaslar" başlığını taşıyan l nci kitabı ile 2 nci kitabından Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlara Ait Hükümler) (Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının Vazife ve Selahiyete İlişkin Hükümleri ile Tahkikat Usullerine Ait Hükümleri)

    5) İcra ve İflas Hukuku (İcra ve İflas Yasasının 1, 2, 3 ve 4 üncü babları ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Yasa)

    6) İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari, Kaza)

    7) Vergi Usul Yasası

    f)Yukarıdaki konulardan eşit not alınmış olması halinde, İngilizce-Fransızca-Almanca dillerinin birinden alınacak not üstünlüğü, adayların seçilme nedenidir.

    Sözlü Sınav

    Madde 21 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, kavrama, konuşma ve temsil yetenekleri de dikkate alınır.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 22 - ( Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve her konudan alınan notların ortalamasının da 65 den aşağı olmaması gerekir.

    Yazılı sınavın ÖSYM'ye yaptırılması halinde; test, hazırlık, uygulama ve değerlendirme ÖSYM'ce yapılır. Sınava ilişkin tüm esaslar düzenlenecek protokolle belirlenir.

    Sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

    Her aday için Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından sınav konularına göre ayrı not verilir. Notlar toplanarak not verilen alan sayısına bölünmek suretiyle ortalaması bulunur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdiği notların ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, muhasebe notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaran ve kadro sayısına göre atamaya hak kazananlara Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Sigorta Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Sigorta Müfettiş Yardımcılarına Yetki Verilmesi

    Madde 23 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, kontrol ve denetleme ile ilgili yürüdükteki mevzuatın sigorta müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları:

    Bu dönem çalışmaları, sigorta müfettiş yardımcılarının sigorta müfettişlerinin refakatinde teftiş, kontrol ve denetlemelerde görevlendirilmek suretiyle, mevzuat ve uygulamayı, teftiş, kontrol ve denetleme yöntemlerini yeteri derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Bu çalışmalar, sigorta müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli çalışmalardır. Yetiştirme görevi, sigorta müfettiş yardımcılarının sayısına göre belirlenecek sigorta müfettişlerine verilir.

    Sigorta müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları sigorta müfettişlerinin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri sigorta müfettişlerinin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına teftiş, kontrol ve denetleme yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

    Grup başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatın teftiş, kontrol ve denetleme yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Sigorta müfettişleri, çalışmalarını, sigorta müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

    Birinci dönem çalışmaları ile bir yıllık ikinci dönem çalışmalarını başarıyla tamamlayan, sorumluluğunda çalıştıkları sigorta müfettişlerinin olumlu görüş önerisi grup başkanlarının bu öneriye katılımı bulunan ve Kurul Başkanından olumlu, sicil alan sigorta müfettiş yardımcıları, kurum mevzuatı ve teftiş, kontrol ve denetleme yöntemleri konularında yazılı olarak "Yetki Sınavı"na tabi tutulurlar. Sınavı kazananlara teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi verilebilir. Bu sınavda başarı sağlayamayan sigorta müfettiş yardımcıları, üç aydan önce olmamak üzere Kurul Başkanlığınca uygun görülecek ileri bir tarihte ikinci defa sınava alınırlar. İkinci sınavda da başarılı olamayanlara yeterlik sınavına kadar yetki verilmez.

    Yetki sınavına girecek sigorta müfettiş yardımcılarına sınavın yeri, günü ve saati Kurul Başkanlığınca bir ay önce yazı ile duyurulur.

    Yetki sınavında başarılı sayılmak için her iki alandan 100 tam puan üzerinden en az 60, ortalama olarak da 65 puan almak gerekir.

    Eski Şekli: Sigorta Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 23 - Giriş sınavını kazanıp, atamaları yapılan Sigorta Müfettiş Yardımcıları, altı ay süre ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı gözetiminde temel eğitime tabi tutulur. Ayrıca iki buçuk yıl da üç Sigorta Müfettişi sorumluluğunda çalıştırılır.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılarının, sorumluluğunda bulunduğu Sigorta Müfettişi ile birlikte denetim yapması kuraldır. Ancak, eğitim süresinden sonra bir yıl yardımcılık yapmış olanlardan, sorumluğunda çalıştığı Sigorta Müfettişinin önerisi, Grup Başkanının öneriye katılımı ve Kurul Başkanının onayı ile Kurum mevzuatı ve teftişin genel ilkeleri konusunda yapılacak sınavı kazananlara tek başına teftiş, kontrol ve denetleme yetkisi verilebilir.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

    Madde 24 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta müfettiş yardımcıları üç yıllık staj dönemi sonunda Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen sınav kurulu tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü sınavlar üç yıllık staj dönemi sonundan itibaren bir ay içinde yapılır.

    Yazılı sınavın yeri, tarihi ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ise sınavdan 7 gün önce ilgililere duyurulur.

    Yeterlik sınavında başarı gösterenler sigorta müfettişliğine atanırlar.

    Yeterlik sınavının yapılış ve uygulanmasında Yönetmeliğin sigorta müfettiş yardımcılığı giriş sınavına ilişkin hükümleri uygulanır.

    Sınava geçerli bir özrü olmaksızın katılmayanlar ve sınavda başarılı olamayanlar konumları ile kadro dereceleri göz önünde tutularak Kurumda başka bir göreve atanırlar.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınav Konuları

    Madde 25 - Yeterlik sınav konuları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatı,

    b) Genel Muhasebe,

    c) Teftiş, kontrol ve denetleme yöntemleri,

    Bu yönetmelikle, Sigorta Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavına alınabilmesi için Grup Başkanının ve .birlikte çalıştığı Sigorta Müfettişlerinin olumlu görüş bildirmeleri gerekir.

    Yeterlik sınav notları giriş sınavındaki not esasına göre belirlenir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Sadece maddi hata olup olmadığına bakılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sigorta Müfettişlerinin Yükselmesi

    Madde 26 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Sigorta Müfettişliğine atananların gelebilecekleri maaş derecelerine intibakları ve bunu izleyen kademe ve derece yükseltilmeleri genel hükümlere göre yapılır.

    Sigorta Müfettişliğine atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Eşitlik halinde, yeterlik yazılı sınav notu esas alınır.

    (Değişik fıkra: 18/05/1997 - 22993 sayılı R.G. ile) Sigorta Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müspet olmasıdır.

    (Ek fıkra: 18/05/1997 - 22993 sayılı R.G. ile ) Sigorta Başmüfettişi olabilmek için sigorta müfettişinin birinci ve ikinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sigorta Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 27 - Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları sağlık nedeni, meslekle bağdaşmayacak tutum ve davranışları ile mesleki yetersizlikleri veya suç sayılır eylemlerinin saptanması dışında, kendi istekleri olmadıkça görevlerinden alınamazlar. Görevden alınma nedenleri Sağlık Kurulu Raporu, Yargı Kararı ve Sigorta Müfettişi soruşturma raporu gibi somut belgelerle kanıtlanır. Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hakkında Genel Müdürün onayına bağlanmak koşuluyla, genel hükümlere göre araştırma-soruşturma isteyebilir.

    Haklarında soruşturma yürütülenlerden Sigorta Müfettişliğinin dışında başka bir görev yapmalarında sakınca görülemeyenler Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumda başka görevlere atanabilirler. .

    Yukarıdaki nedenlere dayanılarak çıkartılmış olan Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları hiç bir biçimde tekrar kurula alınamazlar.

    Açıklanan nedenlerin dışında, kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki bir göreve geçerek Sigorta Teftiş Kurulundan ayrılmış olanlar istemleri halinde uygun kadro bulunması, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının olumlu görüş bildirmesi ve Genel Müdürün onayı ile yeniden Sigorta Teftiş Kuruluna girebilirler.

    Eylemli askerlik görevini yapmak üzere ayrılan Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarının kadroları terhis tarihine kadar saklı tutulur. Askerlik görevini tamamlayanların terhis tarihinden itibaren iki ay içerisinde başvurmaları halinde, kadro derecelerine göre, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından atamaları yapılır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Program

    Sigorta Müfettişlerinin Yapacakları Teftiş, Kontrol, Denetleme ve İnceleme İşlerinin Amacı

    Madde 28 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sosyal Sigortalar mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesini izlemek, sigortalı, işveren ve Kurum ilişkilerini düzenlemek, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak, sigortasız işçi çalıştıran, prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayıları noksan bildirilen işyerlerinde, inceleme yapmak suretiyle, çalışanların sosyal güvenlik haklarının ve Kurumun prim kaybı ile haksız rekabeti önlemek, haksız çıkarları önleyip caydırıcılığı egemen kılmak, eğitime katkıda bulunmak, hizmetlerin gereğince ve zamanında hak sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak suretiyle sosyal güvenliğe olan güveni pekiştirmektir.

    Eski Şekli: Teftiş, Kontrol ve Denetleme İşlerinin Amacı

    Madde 28 - Sigorta Müfettişlerinin yapacakları teftiş, kontrol ve denetimlerde amaç; Sosyal Sigortalar mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesini izlemek, sigortalı, işveren ve Kurum ilişkilerini düzenlemek, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

    Haksız çıkarları önleyip caydırıcılığı egemen kılmak, eğitime katkıda bulunmak, hizmetlerin gereğince ve zamanında hak sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak suretiyle sosyal güvenliğe olan güveni pekiştirmektir.

    Teftiş Programları

    Madde 29 - İşyerlerinin teftişleri genel plan ilkelerine göre hazırlanan yıllık programlara göre yapılır.

    Teftiş Programlarının Hazırlanması

    Madde 30 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Kurul Başkanlığı bir sonraki yılın teftiş programına alınması planlanan iş alanlarını belirleyerek Eylül ayı sonuna kadar bölge ve sigorta müdürlüklerine bildirir.

    Bölge ve sigorta müdürlükleri, izleyen yılda teftiş edilmesini gerekli gördükleri diğer işyerleri ile birlikte Kurul Başkanlığınca yukarıdaki fıkra uyarınca bildirilen iş alanlarındaki işyerlerine ait listeleri hazırlayarak Ekim ayı sonuna kadar ilgili grup başkanlıklarına gönderirler.

    Grup başkanlıkları kendilerine gönderilen teftiş istek listelerini inceleyerek hazırlayacakları program tekliflerini kendi görüşleri ile birlikte Kasım ayı sonuna kadar Kurul Başkanlığına ulaştırırlar.

    Kurul Başkanlığınca son şekli verilen yıllık teftiş programları Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya girer ve ilgili grup başkanlıklarına gönderilir.

    Teftiş Programlarının Kapsamı

    Madde 31 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Yıllık teftiş programlarının hazırlanmasında;

    a) Teftiş dönemi zaman aşımı süresine girecek işyerleri,

    b) Kurul Başkanlığınca belirlenecek işkolları ve iş alanlarındaki işyerleri,

    c) İhbar ve şikayet alınan işyerleri,

    d) Mevsimlik çalışma yapan işyerleri ile ihale konusu işler, (inşaat, tamirat, tadilat ve benzeri işler)

    e) Kanuni yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip getirmediği konusunda kuşku duyulan işyerleri,

    f) Teftişinde zorunluluk görülen işyerleri,

    öncelikle gözönünde bulundurulur.

    Teftişin Usul ve Esasları

    Madde 32 - Yıllık programdaki ilkeler ve öncelik sırası mümkün olduğu ölçüde dikkate alınmak kaydıyla, işyerleri aşağıdaki esaslara göre teftiş edilir:

    a) (Değişik bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Kuruma düzenli işçilik bildiren, aylık sigorta primleri bildirgeleri ile dönem bordroları arasında uyum sağlanan özel sektöre ait sürekli işyerlerinde beş yılda bir sondajlama yöntemi ile teftiş yapılır. Sigorta müfettişi gerek görürse bütün dönemin teftişini ve incelemesini yapabilir.

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde gerekmedikçe teftiş yapılmaması genel kuraldır. Ancak ihbar ve yakınma sözkonusu olması halinde bu işyerlerinin de teftişi yapılır. Teftiş dönemi ise konu ile ilgili olmak üzere sınırlı tutulur.

    c) (Değişik bend: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile) Tek işçi çalıştırıldığı anlaşılan ve düzenli aylık sigorta primleri bildirgeleri ile dönem bordrolarını veren işyerlerinin kural olarak teftişi yapılmaz. Ancak, bildirilen ücret ve sigortalı sayısında işin özelliğine göre bir kuşku duyuluyorsa veya yakınma sözkonusu ise o işyerlerinin de teftişi ve incelenmesi yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Teftişten Vazgeçme

    Madde 33 - Herhangi bir işyerinin çalışma döneminin tümünün veya bir bölümünün teftişinde Kurum yararı görülmediği takdirde Sigorta Müfettişince gerekçesi belirtilmek suretiyle teftişinden vazgeçilebilir. İleride işyeri kayıtlarının aynı döneminin teftişe tabi tutulması gerekirse bu dönemin teftişi yapılabilir. Teftişten vazgeçilmesinin gerekçesi yazılı olarak Grup Başkanına bildirilir.

    Teftişte Sıradışına Çıkılması

    Madde 34 - İşyerlerinin teftişi, teftiş programındaki genel ilkeler çerçevesinde sıra ile yapılır. Ancak, Sigorta Müfettişi işin akışını sağlamak ve verimini artırmak bakımından bu durumun dışına çıkabilir.

    Yıllık Programda Değişiklik Yapılması

    Madde 35 - Yıllık Programın genel ilkeleri üzerinde Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, ayrıntıları üzerinde ise Grup Başkanları değişiklik yapmaya yetkilidirler. Bu değişiklikler bir üst makama gerekçesi ile sunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

    Madde 36 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Sigorta müfettişlerinin düzenleyeceği raporlar, grup başkanı veya yardımcısı tarafından incelenebileceği gibi, gruplarda oluşturulacak rapor okuma komisyonlarına da incelettirilebilir. Okunan raporlarda düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi ilgili grup başkanınca raporu düzenleyen sigorta müfettişinden istenir. Sigorta müfettişinin isteğe katılmaması halinde, grup başkanı görüşü ile birlikte raporu Kurul Başkanlığına gönderir. Rapor hakkında, Kurul Başkanlığınca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Kurumun yerel üniteleri ile sigorta müfettişi raporları arasında görüş farklılıklarının meydana gelmesi halinde, uyuşmazlık konusu raporlar Kurumun yerel üniteleri tarafından görüşleri ile birlikte ilgili grup başkanlığına gönderilir. Kurumun yerel ünitesinin görüşüne katılan grup başkanı, raporu düzenleyen sigorta müfettişinden uyuşmazlık konusu raporların düzeltilmesini veya tamamlanmasını ister, yeniden düzenlenen raporlar ilgili kurum ünitesine gönderilir. Sigorta müfettişinin isteğe katılmaması durumunda yukarıda açıklanan esaslara göre hareket edilir. Kurumun yerel ünitesinin görüşüne katılmayan grup başkanı, raporu görüşü ile birlikte Kurul Başkanlığına gönderir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin Kurul Başkanlığının kararı uygulamaya esas alınır ve Genel Müdürlüğün onayına bağlanmak suretiyle ilgili merkez birimine aktarılarak sonuçlandırılır.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Görevlendirme

    Görev Emri

    Madde 37 - Sigorta Müfettişlerine verilen programlar ile her türlü yazılı denetim gerekçeleri görev emri sayılır. Sigorta Müfettişleri görevlerini bu emirler gereğince yaparlar. Sigorta Müfettişleri göreve Grup Başkanının bilgisi içinde çıkarlar. Görev süreleri işin biçimine kadar devam eder.

    Turne Düzenlemeleri

    Madde 38 - Sigorta Müfettişlerinin turneleri dönüşümlü olarak yapılır. Grup içindeki turneler Grup Başkanlığınca, Gruplar arası görevlendirmeler ise Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Ortak Çalışma

    Madde 39 - Gerek Kurum, gerek diğer kuruluşlara bağlı Müfettiş veya yetkili elemanlarla herhangi bir konuda Sigorta Müfettişlerinin birlikte çalışabilmeleri, Genel Müdürlük Makamının onaylaması koşuluna bağlıdır.

    ALTINCI KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Sicil ve Disiplin Amiri

    Madde 40 - Sigorta Müfettişlerinin birinci sicil ve disiplin amiri Kurul Başkanı ikinci sicil ve disiplin amiri Genel Müdürdür.

    Maaş,Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 41 - Sigorta Müfettişleri aylıklarını ve yolluklarını Kurumun merkez veya taşra ünitelerinden çek karşılığında kredi cüzdanı ile alırlar. Bunun için kendilerine Genel Müdür ve Kurul Başkanı tarafından onaylanmış fotoğraflı ve soğuk damgalı bir kredi cüzdanı ile çek verilir. Bu cüzdanlara, sahibinin net aylığı ile bir ay içinde alabileceği yolluk avans limiti yazılır. Sigorta Müfettişleri bir ay içinde ancak kredi, cüzdanlarında yazılı net aylık tutarları ile yolluk avans limiti kadar para çekebilirler.

    Sigorta Müfettişleri her ay sonunda o aya ait olarak aldıkları yolluk avansından borçlu kaldıkları takdirde, borç tutarını ayın son günü bulundukları yerdeki Kurum veznesine yatırırlar. Zorunlu hallerde takip eden ayın yolluk avansını o kadar noksanı ile alarak borçlarını kapatırlar.

    Sigorta Müfettişlerinin bir ay içinde alabilecekleri yolluk avans tutarı Genel Müdürlükçe belirlenip genelge ile ünitelere duyurulur.

    Çalışma Cetveli

    Madde 42 - Sigorta Müfettişleri örneği Kurumca hazırlanan çalışma cetvellerini en geç ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar iki nüsha olarak Grup Başkanlığına gönderirler veya verirler.

    Grup Başkanları, çalışma cetvellerinin birinci nüshasını takip eden ayın sonuna kadar Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderirler.

    Hakediş Cetvelleri

    Madde 43 - Sigorta Müfettişlerinin yapılmış harcamaları ve hakedilmiş gündeliklerinin bulunması halinde, örneği kurumca hazırlanan hakediş cetvellerini düzenleyerek takip eden ikinci haftasının sonuna kadar Grup Başkanlığına verirler. Grup Başkanlığı gerekli incelemeleri yaparak aynı ayın sonuna kadar bu cetvelleri Kurul Başkanlığına gönderir.

    Hakediş cetvellerine:

    - Sigorta Müfettişlerinin çektiği parayı gösterir çek,

    - Yolluk bildirimi,

    - P.T.T makbuzları,

    - Alınmışsa konaklama gider belgesi ve uçak bileti,

    eklenir.

    İzin Kullanılması

    Madde 44 - Sigorta Müfettişleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre izin kullanırlar. Yıllık ve diğer izinler örneği Kurumca hazırlanmış olan izin belgeleri doldurulmak suretiyle kullanılır. Grup Başkanları izin belgesinin birinci nüshasını Kurul Başkanlığına gönderir.

    Kimlik Belgesi

    Madde 45 - Sigorta Müfettişlerine, teftiş, kontrol ve denetleme yapma yetkisi veren Yasa hükümlerini gösteren Genel Müdür ve Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış, fotoğraflı ve soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir. Sigorta Müfettişleri işyerlerine gittikleri zaman istenmesini beklemeksizin bu kimlik belgesini göstererek kendilerini tanıtırlar.

    Sigorta Müfettiş Yardımcılarına Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanan fotoğraflı ve soğuk damgalı birer kimlik belgesi verilir.

    Mühür

    Madde 46 - Sigorta Müfettişlerine ve inceleme yetkisi verilmiş Sigorta Müfettiş Yardımcılarına sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mühürünü kaybeden Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcılarına usulüne uygun işlemler tamamlandıktan sonra yeniden bir mühür verilir.

    Madde 47 - Sigorta Müfettişlerinin görevlerinden ayrılmaları halinde kimlik belgeleri, mühürü ve diğer malzemeleri Başkanlıkça geri alınır.

    Madde 48 - Sigorta Müfettişlerinin düzenleyecekleri tutanak ve raporların biçim ve kapsamı, sıra numaralarının verilişi, çalışma ve hakediş çizelgelerinin düzenlenmesi, her türlü yazışma ve turne usulleri, Sigorta Müfettişlerine verilecek malzemeler, hizmet içi eğitim, konferans, mesleki toplantı, giriş sınavı ve sınav için istenecek belgeler ile diğer hususlar Genel Müdürlükçe altı ay içinde çıkartılacak yönergelerde belirtilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 49 - 01/04/1974 tarihinde yürürlüğe konulmuş "Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişliği Servislerinin Kuruluşu ile Sigorta Müfettişleri ve Kontrol Memurlarının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik" ve değişiklikleri, bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede Yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.

    Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce uygulanan ve Sigorta Müfettişleri ile ilgili (özel) hükümleri içeren diğer Yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri, Yönetmeliğin Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaz.

    Sigorta Müfettişlerinin Görev Merkezleri

    Madde 50 - (Değişik madde: 13/02/1999 - 23610 sayılı RG ile)

    Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme ile görevli sigorta müfettişlerinin, yurdun farklı özellik gösteren büyük illerde kurulu grup başkanlıklarında görevlendirilmelerine özen gösterilir.

    Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım koşulları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren grup başkanlıkları, üç sınıfta derecelendirilir.

    Yeterlik sınavını başararak sigorta müfettişliğine atananların her üç derecedeki gruplarda görev yapması zorunludur. Grup başkanlıklarının derecelendirilmesi, sigorta müfettişlerinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece gruplardaki görev süreleri ile bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe 6 ay içinde çıkartılacak bir yönerge ile belirlenir.

    Eski Şekli: Müfettişlerin Grupları

    Madde 50 - Sigorta Müfettişlerinin yeni düzenlemede hangi grupta yer alacakları Sigorta Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürlükçe saptanır.

    Dayanak

    Madde 51 - Bu Yönetmelik 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Yasasının 6. maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik hükümlerinin yürürlük tarihinden önce Sigorta Müfettişi ünvanını kazanmış olanların tüm hakları saklıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    Madde 52 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 53 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü Yürütür.

    Mevzuat Kanunlar