SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA 24/05/1983 TARİHLİ VE 2829 SAYILI KANUNUN UYGULAMA ESASLARIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 09/12/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 18246 Mük.

    Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre, çeşitli Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle kendilerinin veya ölümleri halinde hak sahiplerinin sosyal güveliklerinin sağlanması, bu işlemler nedeniyle sosyal güvenlik kurumları arasında doğacak borç ve alacak miktarlarının hesaplanması ve tasfiyesi bu yönetmelik esasları dahilinde yürütülür.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte geçen:

    a) İlgili "Kanun" 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Kanunu,

    b) "Kurum"

    - T.C. Emekli Sandığını,

    - Sosyal Sigortalar Kurumunu,

    - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu (Bağ-Kur),

    - 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. maddesine tabi Emekli Sandıklarını,

    c) "Sigortalı" kurumlara kesenek veya prim ödemiş veya ödemekte olan iştirakçi veya sigortalıyı.

    d) "Haksahibi" ölen sigortalının eşi, çocukları, anası ve babasını,

    e) "Hizmet süresi" kurumlara emekli keseneği veya Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş süreleri,

    ifade eder.

    Hizmetlerin Birleştirilmesi ve ihyası

    Madde 3 - Çeşitli Kurumlara tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet tasfiyesine ilişkin istekleri yerine getirilmez ve bu hizmetler, aylık bağlanması için başvuruluncaya kadar saklı tutulur. Aylık bağlanması için başvurulması halinde, birleştirilen hizmet süreleri toplamı, aylık bağlamaya yetkili kurum mevzuatına göre, aylık bağlanmasına yeterli olmadığı takdirde ise ilgili kurumların her birinin kendi mevzuatına göre ve diğer kurumlarda geçmiş hizmetleri nazara alınmadan işlem yapılır.

    Tabi oldukları eski sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik keseneklerini, sigorta primlerini veya (yaş haddi, Malûllük, sicilen emekliye sevk nedeniyle ilişiği kesilip de hizmetleri aylık bağlanmasına yeterli olmadığından) toptan ödemelerini almış olanlardan, daha sonra değişik bir sosyal güvenlik kurumuyla ilgilenmeyi gerektirecek başka işlere geçmiş olup da halen bu işlerde çalışanlarla daha sonra sözü edilen işlere girenlerin, aldıkları paraları aldıkları günden yatıracakları güne kadar % 5 faizi ile ve defaten yatırmaları şartıyla eski hizmetleri ihya edilerek yeni hizmetleriyle bu kanun hükümlerine göre emeklilikte birleştirilir.

    Aynı şekilde görevlerinden ayrılmaları nedeniyle, durumlarına göre kesenek, prim iadesi veya toptan ödeme hakkı doğduğu halde bu paralarını kanunlarında yazılı süreler içerisinde almadıklarından ve bu süreleri geçirdikten sonra başka sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birine tabi bir işe girenlerde bu paraları faizsiz olarak yatırmaları halinde, yukarıdaki hizmet ihyası ve birleştirmesi imkanından yararlandırılırlar.

    Ancak, hizmet ihyası yapılabilmesi için, yukarıda sözü edilen paraların, ilgili kuruma;

    a) İstekleri üzerine emekli olacakların, emekliliklerini istedikleri tarihten en az (6) ay önce,

    b) Malûllük, ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden, çalıştıkları kuruluşlarca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedeniyle görevlerinden ilişiği kesilenlerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren (6) ay içinde,

    Kendileri veya hâk sahipleri tarafından yatırılmış olması şarttır.

    Ancak, toptan ödemelerin hak sahiplerince ihya edilebilmesi için, ihya edilecek hizmetle birleştirilecek diğer hizmetler toplamının, son defa tabi olunan kurum mevzuatına göre hâk sahiplerine aylık bağlanması için yeterli olması gereklidir.

    Sosyal güvenlik kurumlarından herhangi birinden gerek o kurumca müstakilen gerekse değişik sosyal güvenlik kurumlarına tabi birleştirilmiş hizmetler üzerinden yaşlılık, malûllük aylığı bağlandıktan, gerekse bu kurumlardaki hizmetlerinden dolayı aylık alma haklarını (emeklilik haklarının düşmesi, aylık bağlama haklarının düşmesi gibi) kaybettikten sonra diğer bir sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işe girilmesi halinde, bu yeni statü dolayısıyla geçen hizmetleri, bağlanmış bulunan aylıklarına esas alınan veya aylık bağlanmasına ait haklarını kaybetmiş oldukları hizmetleriyle birleştirmeye tabi tutulmaz.

    Ancak, kurumlardan herhangi biri tarafından malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan, bu aylığı bağlayan kurum mevzuatına göre, aylık almakta iken veya aylığın durdurulmasına yol açan yeniden çalışma sona erdikten sonra tekrar tahsis talebinde bulunulması üzerine yapılan kontrol muayenesi sonunda malûllük halinin devam etmediğinin anlaşılması nedeniyle aylığı kesilmiş bulunanlar, diğer bir kuruma tabi işe girmeleri halinde hizmet birleştirilmesi hükümlerinden yararlanırlar.

    Sigortalılık Süresinin Başlangıcı

    Madde 4 - Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, diğer kurumlarda da sigortalılık süresinin başlama tarihidir.

    Şu kadar ki, emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanılıp, kazanılmadığının tespitinde 18 yaşın doldurulduğu tarih sigortalılığın başlangıcı olarak alınır. Ancak, 5434 sayılı T.C. Emekti Sandığı Kanununa 1425 sayılı kanunla eklenen Ek 7. madde kapsamına girip de bir meslek öğrenimi görerek, meslekleri ile ilgili görevlerde kazai rüşt kararı almak suretiyle 15 yaşını doldurduktan ve 01/12/1970 tarihinden sonra T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere girenlerle, 01/04/1981 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumunda 18 yaşın dolumundan önce sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların hakları saklıdır.

    Birleştirilmeyecek Hizmetler

    Madde 5 - 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun Ek Geçici 4. maddesine göre isteğe bağlı sigortalıların geriye doğru yaptıkları 10 yıllık borçlanma karşılığı kazanılan hizmet süreleri diğer Kurum ve Sandıklarından aylık bağlanması halinde bu kurumlarda geçen hizmetlerle birleştirilmeyecektir. Ancak Bağ-Kur'dan aylık bağlanması halinde diğer Kurum ve Sandıklardaki hizmetlerle birleştirilir.

    Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi

    Madde 6 - Aylığı Bağlayacak kurum tarafından diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde:

    Yıl üzerinden hesaplananların güne çevrilmesinde, her yıl 360 gün,

    Ay üzerinden hesaplananların yıla çevrilmesinde 12 ay 1 yıl, güne çevrilmesinde her ay 30 gün,

    Gün üzerinden hesaplananların aya çevrilmesinde 30 gün 1 ay, yıla çevrilmesinde 360 gün 1 yıl sayılır.

    Birleştirilen hizmet sürelerinin toplamına itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiş süreler eklenmez.

    Aylığı Bağlayacak Kurum

    Madde 7 - Kanunun 8. maddesi uyarınca, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun tayininde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son yedi yıllık fiili hizmet ( 360 x 7 = 2520 gün ) süresi esas alınır.

    Aylığın bağlanıp ödenmesi, bu süre içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca ve kendi mevzuatına göre yapılır.

    Genel Kural bu olmakla beraber;

    1 - Malûlen emeklilik,

    2 - Ölüm nedeniyle dul veya yetim aylığına hak kazanma,

    3 - 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre, kurumlarınca yaş haddi sebebiyle resen emekliye sevk edilme,

    4 - Sigortalıların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarının kanunla değiştirilmesi,

    Hallerinde, sigortalılara veya hak sahiplerine, son yedi yıllık fiili hizmet süresi nazara alınmadan, hizmet sürelerinin sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir

    Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca son defa tabi olunan kurum dışındaki kurumlarca aylık bağlanması gerektiğinde, aylığı bağlamaya yetkili kurum mevzuatında belirtilen şartların yerine getirilmiş olması gerekir.

    Ancak T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışmakta olanlardan kurumlarınca yaş haddinden, resen ve istekleri üzerine emekliye sevk edilenler için, 5434 sayılı Kanunun emekliye sevkle ilgili hükümleri saklıdır.

    Emekli İkramiyesi

    Madde 8 - Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden kurumlardan herhangi birinden aylık bağlananlara, sigorta primi veya emeklilik keseneği ödemek suretiyle geçen sürelerin toplamı üzerinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilik ikramiyesi ödenmesine dair hükümleri gereğince ikramiye ödenir.

    Ancak, sigortalı sürelerin ikramiye ödenmesinde nazara alınabilmesi için bu sürelerin, T.C. Emekli Sandığına tabi daire kuruluş ve ortaklıklarda geçmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde sigortalı geçen hizmetlerden dolayı ilgililere evvelce herhangi bir kıdem tazminatı veya emeklilik ikramiyesi ödenmiş süre var ise, emeklilik ikramiyesinin hesabında bu süre nazara alınmaz.

    Bu kanunun 8. maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden son 7 yıllık sürenin yarısından fazlasının T.C. Emekli Sandığında geçmiş olması nedeniyle bu Kurumca aylık bağlanmış olsa dahi, son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevden emekliye ayrılmayanlara emeklilik ikramiyesi ödenmez. Bu gibilerin ayrıldıkları görev itibariyle kıdem tazminatı alma hakları varsa bu hakları saklıdır.

    Hesaplaşma

    Madde 9 - Müştereken bağlanan aylıklarda kurumların hisselerinin tespitinde, Kurumların her birine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin, birleştirilmiş hizmet sürelerine oranı esas alınır.

    Müştereken bağlanan aylıklarla ilgili hesaplaşma, kurumların genel müdürlükleri arasında ve aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

    a) Kurumlar, her ödeme döneminde karşı taraf adına aylık olarak yapılan ödemeleri ayrı ayrı gösterir. İkişer nüsha listeyi, adına ödeme yaptığı kuruma gönderir. Bu listelerde her aylık sahibinin adı, soyadı, numarası ile istenen miktara ait liste toplamı ve genel toplam gösterilir.

    b) Listeyi alan taraf, liste genel toplamı olan parayı karşı tarafa en geç bir ay içerisinde öder.

    c) Ödeme dönemleri dışında yapılan perakende ödemeler, ayrı bir liste ile karşı taraftan istenildiğinde, bu miktarlar da aynı süre içinde ödenir.

    d) Kurumların Bölge veya Şube Müdürlüklerince karşı kurum adına yapılan ödemelerde perakende listelere dahil edilmek suretiyle, Genel Müdürlüklerce tahsil edilir.

    Herhangi bir nedenle karşı kurumdan yersiz veya fazla alınmış hale gelen paralar herhangi bir uyarı veya talep beklenmeksizin iade edilir.

    e) Ödenen aylığa katılan kurumların, herhangi bir nedenle yersiz veya fuzuli ödeme, prim, kesenek, hizmet borçlanması veya tamamlayıcı emeklilik keseneğinden doğan alacak ve keseneğinin takibi aylığı ödeyen kurumdan yapılarak her dönemin tahsilatı, gerekli bilgiler belirtilmek suretiyle, ayrı bir liste ile alacaklı kuruma ödenir.

    f) Kurumlar toplu aylık yükseltilmesi durumlarında hisse ödemeleri için, ayrıca Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Kararları isteyemezler.

    g) Kurumların her birinin kesin hesaplaşma istemi saklıdır.

    Kanunun yürürlüğe girdiği 01/06/1983 tarihinden itibaren bağlanan müşterek aylıklarda 506 sayılı Kanunun geçici 20 maddesine göre Sandıklarca bağlanan aylık tutarının toplam hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanacak aylıktan fazla olması halinde, bağlayan kurumun dışında kurumların hisselerinin tespitinde, Sosyal Sigortalar Kurumunca hesaplanacak aylık esas alınır. Daha önce bağlanmış olan aylıklarda ise, diğer kurumların hisseleri 01/06/1983 tarihinden itibaren bu miktara indirilir.

    Aylığa Veya Ödemeye Katılmama

    Madde 10 - Kurumlar ilgili kanuna göre aylık bağlanmasında veya aylıklara ilişkin diğer ödemelerde bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (d) fıkrasında belirtilen hak sahipleri dışındaki kişilere bağlanan aylıklara ve buna ilişkin diğer ödemelere katılmazlar.

    İlgili Kanunun yürürlüğünden önce bu gibi kişilere bağlanmış olup da ödenmekte bulunan aylık ve buna ilişkin ödemelere kurumlar 01/06/1983 tarihinden itibaren katılmazlar.

    Başvuru ve Yapılacak İşlem

    Madde 11 - Sigortalı veya hak sahipleri tarafından, aylığa katılacak kurumlardan herhangi birine, bu kurumun mevzuatına göre tahsis için yapılan ve kurum kayıtlarına alınmış olan başvuru, aylığı bağlayacak Kurum mevzuatına göre de geçerli sayılır.

    Başvuruyu alan kurum, ilgilinin diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini ve kendi mevzuatına göre gerekli tahsis belgelerini temin eder.

    Ancak, aylığın diğer bir kurum tarafından bağlanması gerektiğinin anlaşılması halinde yazılı başvurunun aslı ve bu zamana kadar temin edilmiş olan tahsis belgeleri ile birlikte kendisinde geçmiş hizmet sürelerini ve gerekli ise kazanç durumunu aylığı bağlayacak kuruma bildirir.

    Protokoller

    Madde 12 - Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin yürütümü ve kurumlar arasında doğan borç ve alacakların tasfiyesi ilgili Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınmak suretiyle T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Genel Müdürlükleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde yapılacak iki veya üç taraflı protokollerle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

    Adı geçen kurumlar arasında Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış olan protokoller usulüne göre değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır.

    Yürürlük Tarihi

    Madde 13 - Bu yönetmelik 01/06/1983 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme Yetkisi

    Madde 14 - Bu yönetmeliği Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları müştereken yürütür.

    Mevzuat Kanunlar