RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

    R.G. Tarihi : 12/12/1994

    R.G. Sayısı : 22139

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun merkez ve taşra teşkilatının alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Yönetmelikte yazılı hükümlere göre yürütülür.

    Tanımlar

    Madde 2 - Bu Yönetmelik uygulamasında,

    Alım, Satım : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

    Hizmet : Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, imalat, etüd, plân, tesis, kontrollük, pazarlama, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım : Her türlü inşaat, ihzar at, imalât, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

    Kira : Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

    Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi : Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Kanununun trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

    Taşıma : Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlerini,

    Tahmin Edilen Bedel : İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini ve yapım işlerinde keşif bedelini,

    Uygun Bedel : Artırmalarda tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görülenini, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    İdare : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    İta Amiri : İdare Başkanı veya yetkisini devredeceği kimseyi,

    İstekli : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

    İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Müteahhit : Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Müşteri : Arttırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

    Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı, ifade eder.

    İlkeler

    Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

    İhale Yetkilisi

    Madde 4 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Bu Yönetmelikte yazılı işlerden tahmin edilen bedeli:

    a) 500.000.000.-TL'na kadar olan satın almalarda, Hizmet Başkanları, İdari Hizmetler Dairesi Başkanı ve Bölge Müdürleri,

    b)5 .000.000.000 .-TL'na kadar olan satın almalarda, Üst Kurul Başkanı, bu miktarı aşan işlerde Üst Kurul,

    c) Bedel tahmininin mümkün olmadığı hallerde Üst Kurul Başkanı, ancak, (b) bendindeki sınırlamalar dikkate alınarak Üst Kurul Başkanının yetkisini aşacağı tahmin edilen işlerde Üst Kurul yetkilidir.

    İhaleye Katılabilme Şartları

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikâmetgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

    İhaleye Katılamayacak Olanlar

    Madde 6 - Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

    a) Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeleri,

    b) Radyo ve Televizyon Üst Kurul Teşkilatında görevli olanlar,

    c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve sihri hısımları,

    e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

    f) Devlet İhale Kanunu ile diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

    Şartnameler

    Madde 7 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    İhale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve varsa ekleri idarece hazırlanır veya hazırlattırılır. Teknik Şartnameler, Üst Kurul Başkanının onayı ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri bedelsiz veya idarece takdir edilecek bedel karşılığında isteklilere verilir. Şartnamelerde işin mahiyetine göre bulunacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

    a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

    b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu,

    c) İhale Usulünün gerektirdiği hallerde tahmin edilen bedel geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

    d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

    f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

    g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İdarenin serbest olduğu,

    h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    i) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    j) FOT,FOB,CF,CIF, depo teslimi gibi fiyat esasları,

    k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle fiyat farkı verilecekse ne şekilde ödeneceği,

    l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

    m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

    n) İhtilafların çözüm şekli.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

    Tahmin Edilen Bedelin Tespiti

    Madde 8 - Tahmin edilen bedel İdarece tespit edilir veya ettirilir.

    Ancak yapım işlerinde bu işler için, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili dairelerce tespit edilmiş, birim fiyatları varsa bunlar uygulanır.

    Bedelin Tahmin Edilememesi

    Madde 9 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Bedel tahmininin mümkün olmadığı durumlarda veya bedelin tahmininin ilanından fayda görülmeyen hallerde ita amirinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi hükmü saklıdır.

    Onay Belgesi

    Madde 10 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, bedel tahmini yapılmışsa tahmin edilen bedeli, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı veya oranı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

    İhale Komisyonları

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    İhale komisyonu, Üst Kurul Başkanı tarafından belirlenecek bir Daire Başkanının Başkanlığında, Sayman sıfat ve yetkisini haiz Daire Başkanı veya Bütçe, Mali Hizmetler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı Müdür veya Uzmanı, İhale konusu işin ait olduğu Dairenin Başkan veya o dairenin Müdür veya Uzmanı, bir Hukuk Müşaviri, biri de Müdür veya Uzman olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Teknik Şartnameyi hazırlayan Daire veya uzmanların Komisyonda temsili sağlanır.

    İhale Komisyonunun tüm sekreter ya iş ve işlemleri İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılır.

    İhale komisyonları, gerekli gördükleri hallerde, kendilerine yardımcı olmak üzere, İhale Komisyonu kararı ile bir alt komisyon kurabilirler. Komisyonlara yardımcı olmak üzere gereği kadar personel de görevlendirilebilir.

    Komisyonların Çalışması

    Madde 12 - İhale Komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini, kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

    İhale İşlem Dosyasının Düzenlenmesi

    Madde 13 - İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, ilâna ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    İsteklilerde Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler

    Madde 14 - İdarece ihalelerin en elverişli şartlarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranabilir. Bunları tespite yarayan belgelerin neler olduğu, şartnamelerde gösterilir.

    İstekliler, şartnamelerde yazılı belgeleri eksiksiz vermek ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek zorundadır.

    İhalenin İlânı

    Madde 15 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Bu Yönetmelikte öngörülen istisnalar dışında, tahmin edilen bedeli 16.000.000.000.-TL'den fazla olan işlerin ilân yoluyla duyurulması gerekir.

    İhale konusu olan işlerin ilânında aşağıdaki esas ve usullere uyulur.

    a) İhaleler gerek görüldüğü takdirde yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde, ihale gününden en az 10 gün önce olmak üzere, asgari bir defa; tahmin edilen bedeli 36.000.000.000.-TL'nı aşan işlerde iki defa duyurulur.

    b) Tahmin edilen bedeli 36.000.000.000.-TL'nı aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazetede ilân edilir.

    İlânlarda işin konusu, şartnamelerin nerede görüleceği, bedeli veya bedelsiz nereden sağlanacağı, tekliflerin nereye ve ne zaman verileceği, teminat alınması gerekiyorsa teminatın miktarı veya oranı, idarenin ihale serbestisi belirtilir.

    İhale tarihinden evvel ihale şartnamesinde bir değişiklik yapılması halinde, değişiklikler ihaleye yetkili merciin onayı ve ek zeyil name düzenlenerek, şartname almış ilgili firmalara yazılı olarak bildirilir. Firmadan son şekle göre teklif vermeleri istenir. Yapılan değişiklik ilan edilen hususları değiştiriyor ise, ayrıca ilan edilir.

    İhalenin Tatil Gününe Rastlaması

    Madde 16 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale tekrar duyuruya gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır.

    Teklifin Açılma Zamanı

    Madde 17 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Tekliflerin açılma zamanı, İdarenin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) İdaresinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra İhale Komisyonuna ulaşan teklif mektupları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.

    Geçici Teminat

    Madde 18 - İsteklilerden ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin % 3'ünden az olamaz.

    Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde geçici teminat alıp almamakta idare serbesttir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 19 - Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk Parası

    b) Hazine Müsteşarlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,

    c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları,

    d) Devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli kâğıtlar,

    Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından makbuz karşılığında idareye yatırılması mecburi olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

    Üzerine ihale yapılanların kesin teminat mektupları ihaleden sonra idareye teslim edilir. Üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise imza karşılığı hemen geri verilir.

    Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

    Teminat Mektupları

    Madde 20 - Bankaların bu Yönetmelik kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin ve avans teminat mektuplarında Devlet İhale Kanununun ilgili maddesindeki şekil ve şartlar aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

    Uygun Bedelin Tespiti (10 Ekim 1(998 Tarih ve 23489 Sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik.)

    Madde 21 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe lâyık görülenidir.

    Bedel tahmini yapılmadan yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tercihe lâyık görülenidir. Tercih gerekçeleri İhale Komisyonu Kararında detayları ile belirtilir.

    Komisyonun İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması

    Madde 22 - Komisyon, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı ihale yetkilisi merciin onayı ile kesinleşir.

    Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar

    Madde 23 - İhale komisyonunca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

    Komisyon kararlarında isteklilerin isimleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamışsa sebepleri belirtilir.

    İhale Kararlarının Onayı veya İptal Edilmesi

    Madde 24 - İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisi mercii tarafından karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    Karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

    Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

    Madde 25 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 10 iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Tebliğ yazısının iadeli taahhütlü mektupla veya APS ile tebligat adresine gönderilmesi halinde mektubun postaya verilmesini takip eden On ikinci günü, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

    İhale kararlarının iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

    Zam ve İndirim Teklifleri

    Madde 26 - Teklifler verildikten sonra bu Yönetmelikte yazılı haller dışında zam ve indirim teklifleri kabul edilmez.

    İhalede Hazır Bulunmayan İstekliler

    Madde 27 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhalelerde Uygulanacak Usuller

    Madde 28- Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işlerin ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

    a) Kapalı teklif usulü,

    b) Fiyat veya teklif isteme usulü,

    c) Pazarlık usulü,

    d) Yarışma usulü,

    İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hükümlerine uyularak yetkili ihale merciince tespit edilir.

    Kapalı Teklif Usulü

    Tekliflerin Hazırlanması

    Madde 29 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

    Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

    Tekliflerin Verilmesi

    Madde 30 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla komisyonca tespit edilir.

    Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

    Dış Zarfların Açılması

    Madde 31 - Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

    Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    İç Zarfların Açılması

    Madde 32 - Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 29 uncu madde hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

    İhale Sonucunun Karara Bağlanması

    Madde 33 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    32 nci madde gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

    a) İhalenin yapıldığı, ancak ihaleye yetkili merciin onayına bağlı kaldığı,

    b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu,

    c) İhalenin yapılmadığı, hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum ilgililere bildirilir.

    Tekliflerin Aynı Olması

    Madde 34 - Birkaç istekli tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde, bu oturumda aynı teklifte bulunan isteklilerin hazır olması halinde, bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır. Şayet aynı fiyat teklif eden isteklilerden birisi bu oturumda hazır bulunuyorsa ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif eden birkaç isteklinin oturumda hazır bulunmaması veya hazır bulunan isteklilerden alınacak ikinci tekliflerin de aynı olması halinde, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır.

    İhalenin Yapılamaması

    Madde 35 - Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usullerle ihale ya da idare yararı görüldüğü takdirde ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

    İşin pazarlığa bırakılması halinde, şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası mecburidir. Yeni ihale yapılıncaya kadar geçecek günler içinde, aynı nitelikler konarak, günlük ihtiyaçlar şartnameye bağlı kalmaksızın temin edilebilir.

    Fiyat veya Teklif İsteme Usulü

    Fiyat veya Teklif İsteme Usulü ile Yapılacak İhaleler

    Madde 36 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Fiyat veya Teklif İsteme Usulü, işin niteliği, nevi ve miktarı şartnamesinde kaydedilmek şartıyla fiyat, evsaf ve müddet hakkında istekli tarafından fiyat verilmesi veya teklifte bulunulması suretiyle yapılmasından ibarettir. Hangi hususlarda fiyat veya teklifin şarta bağlı olup olmadığı şartnamesinde belirtilir.

    Bu usulle ihale edilebilecek işler şunlardır:

    a) Tahmini bedeli tespit edilemeyen işler,

    b) Önem ve özelliği itibariyle isteklilerin evsaf, fiyat ve süreler ile işin şartnamesinde yazılı olan diğer teknik hususlarda şartnamelere bağlı kalmaksızın değişik tekliflerde bulunmasında ve bunların değerlendirilmesinde yarar görülen işler,

    c) İdarece teknik yeterlilik ve güçleri bakımından söz konusu işin en iyi bir şekilde yapılması için gerekli görülenlerden teklif alınmasında yarar görülen işler.

    Bu şekilde yapılacak ihalelerde ilân zorunluluğu yoktur. İhaleye yetkili merciin onayı ile doğrudan doğruya gazetelerde ilân edilmek suretiyle teklif istenebileceği gibi, ilân yapılmaksızın teknik yeterlilik ve güçleri bilinen en az üç İhale Komisyonu Başkanı tarafından davetiye çıkarmak suretiyle de teklif istenebilir.

    Pazarlık Usulü

    Pazarlık Usulünde İhale

    Madde 37 - Pazarlık usulü ile alım, satım ve yaptırma işleri ilâna tâbi değildir. Bu usul ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre üç veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması mecburi değildir.

    Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların tercih edilme sebebi pazarlık kararında gösterilir.

    Pazarlık Usulüyle Yapılacak İşler

    Madde 38 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulüyle yapılır.

    a) Tahmin edilen bedeli 5.000.000.000.-TL'nı aşmayan işler,

    b) Önceden düşünülmesi mümkün olmayan âni ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler,

    c) Kompüter ve benzeri elektronik malzemeler ile ölçü-bakım için gerekli laboratuar teçhizatı ve ölçü setlerinin alımı, kiralanması, bakım ve onarımı,

    d) Diğer ihale usulleriyle temin edilemeyen veya temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler,

    e) Daha önce hangi ihale usulü ile yurt içinden veya yurt dışından alınmış olursa olsun, alım kararının onayı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yeni alıma ihtiyaç duyulduğunda, alım yapılan firmadan aynı şartlarla veya daha düşük fiyatla anlaşmak suretiyle yapılacak olan alımlar,

    f) Her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları ile yedek parça ve lastik alımları,

    g) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki acil ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler,

    h) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler.

    ı) Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal, hak ve hizmetlerle, belirli taşınmaz malların alımı veya kiralanması ve benzeri işler,

    k) Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması mecburi olan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve benzeri işler,

    Yarışma Usulü

    Yarışma Usulünün Uygulanması

    Madde 39 - İdare her türlü etüd, plân-proje ve güzel sanatlara dair işlerini gereğinde yarışma ile yaptırabilir. Bu işler, meslek kontrollük hizmetleri projesi uygulanacak olan yarışmacıya pazarlıkla ihale edilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Sözleşme

    İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

    Madde 40 - Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme idare adına İta Amiri tarafından imzalanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde sözleşme yapılması mecburi değildir.

    Kesin Teminat

    Madde 41 - Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

    Müteahhit veya müşterinin bu zorunluluğa uymaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.

    Yapım İşlerinde Kesin Teminat

    Madde 42 - Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı aşan etüd, proje kontrollük ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işlerinde alınmış bulunan geçici teminat, kesin teminata çevrilir. Kesin teminatın geri kalanı müteahhidin hak edişlerine karşı verilecek paralardan % 10 alıkonularak kesin teminat tutarına çıkarılır.

    Müteahhit isterse teminat olarak kabul edilecek kıymetler üzerinden kesin teminat da verebilir.

    Keşif ve sözleşmenin dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle değişken fiyat esasına göre ihale edilmiş işlerde kesin teminat, artan iş veya fiyat farkı olarak ödenecek bedel oranında artırılır.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 43 - a) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan sonra müteahhidin bu işten dolayı idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bir borcu olmadığı ve o işle ilgili olarak ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tespit edildikten sonra kesin teminat, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi olmayan hallerde geçici teminat geri verilir.

    b) Yapım işlerinde (a) bendindeki şartlardan ayrı olarak geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması şartıyla yarısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı müteahhide geri verilir.

    Sözleşme Yapılmasında Müteahhit veya Müşterinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 44 - Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde, müteahhit veya müşteri 24 üncü maddeye göre onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi idareye vermek mecburiyetindedir.

    Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin; aynı süre içinde ihale bedelinin ve müşteriye ait bulunan vergi resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.

    Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

    Müşterinin Süresi İçinde Taşınır veya Taşınmaz Malları Teslim Almaması

    Madde 45 - Bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olmak şartıyla müşteri, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

    Taşınır mallar, bedeli ödendiği halde, şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise idare bunları müşteri hesabına bu Yönetmelik hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra geri kalan kısmı ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli, idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa farkı teminatları mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

    Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde, idare tarafından feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

    Sözleşme Yapılması ve Kesin Teminat Alınması Mecburi Olmayan Haller

    Madde 46 - 44 üncü maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması mecburi değildir.

    Müteahhit veya Müşterinin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması

    Madde 47 - Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez.

    Sözleşmenin Devri

    Madde 48 - Sözleşme İta Amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 45 inci madde hükümleri uygulanır.

    Müteahhit veya Müşterinin Ölümü

    Madde 49 - Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerinden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    Müteahhit veya Müşterinin İflas Hali

    Madde 50 - Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 45 inci maddeye göre muamele yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

    Madde 51 - Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile ilgili taahhüdünü yapamayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    Eğer müteahhit veya müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kay yum tayin edilmesi istenebilir.

    Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 45 inci maddeye göre işlem yapılır.

    Müteahhit veya Müşterinin Birden Fazla Olması Hali

    Madde 52 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri idareye pilot firma olarak bildirilmişse, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müteahhitlerin teklifini idarenin uygun görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

    Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, pilot firma ve grubun diğer ortakları teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

    ALTINCI BÖLÜM : İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

    Mutemet Eliyle Alım

    Madde 53 - (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    100.000.000.-TL'na kadar olan alımlar yazılı teklif alınmaksızın mahalli piyasadan fiyat tahkiki suretiyle komisyon kararı olmaksızın İta Amirinin görevlendireceği Üst Kurul elemanları tarafından doğrudan yapılabilir.

    Bu usulle yapılacak alımlar ilâna tâbi değildir.

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İş Yaptırılması ve Alımlar

    Madde 54 - İdare yararı görüldüğü durumlarda aşağıda gösterilen kuruluşlardan doğrudan doğruya alım yapabilir veya bu kuruluşlara iş yaptırılabilir.

    a) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeler ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan ortaklıklar,

    b) Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sermayesinin yarısından fazlası bu kuruluşlara ait olan ortaklık ve müesseseler,

    c) Özel Kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip fonlar ve diğer kuruluşlar,

    d) Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve dernekler.

    Emanet Suretiyle Yapılacak İşler

    Madde 55 - Aşağıda yazılı işler Üst Kurul kararı ile idare elemanlarından oluşturulacak emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilir.

    a) Tahmin edilen bedeli 500.000.000.-TL'nı geçmeyen yapım işleri,

    b) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilmemiş olup, süratle bitirilmesinde mecburiyet görülen işlerin tamamlanması,

    c) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çıkmayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler,

    Bu usulle yaptırılmasında gerek ve yarar görülen işler nevi itibariyle kısımlara ayrılmak suretiyle araya bir müteahhit girmeksizin taşeronlara da yaptırılabilir.

    Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler

    Madde 56 - Uluslararası anlaşmalara göre, Yabancı Devlet veya Uluslararası Kuruluşlarca Türkiye'de yapılacak işler özel Kanun, Kararname ve Antlaşmalar hükümlerine göre yürütülür.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi

    Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi

    Madde 57 - Kanal ve frekans bandı tahsis işlemlerinde ilgili yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Müteahhitlere Verilecek Avanslar

    Madde 58 - Yapım işlerinde taahhüt tutarının yüzde yirmisine (% 20) kadar İdare Başkanınca belirlenen ve Üst Kurulca onaylanan oranlarda, hizmet yerine getirildikçe mahsup edilmek üzere, müteahhitlere teminat karşılığı avans verilebilir. Bu avansların verilebilmesi sözleşmelerinde öngörülmüş olması şartına bağlıdır.

    (Değişik madde: 10/10/1998 - 23489 sayılı R.G. ile)

    İş Artış ve Eksilişi

    Madde 59 - İdarenin yapım işlerine ait bir sözleşmesinin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen bir iş artışı veya azalışının mecburi hale geldiğine karar verilmesi halinde, müteahhit keşif bedelinin yüzde kırkına (% 40) kadar olan değişikliği süre hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dahilinde, yerine getirmekle yükümlüdür.

    Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 60 - Teslim edilen mal, hizmet yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri İta Amirince görevlendirilecek muayene veya kabul heyetleri tarafından yapılır.

    Yasak ve Sorumluluklar

    Madde 61 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale işlerindeki yasak fiil ve davranışlar ile diğer yasak ve sorumluluklar konusunda, Devlet İhale Kanununun "İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar" hakkındaki hükümleri uygulanır.

    Sürelerin Hesabı

    Madde 62 - Bu Yönetmelikte yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

    Tebligat

    Madde 63 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

    Kamunun Bilgisine Sunma

    Madde 64 - Tahmini bedeli ve mahiyeti itibariyle özellik arz eden ihalelerin sonuçları kamunun bilgisine Üst Kurul kararı ile Resmi Gazetede ayrıca ilân edilmek suretiyle sunulabilir.

    Limitlerin Belirlenmesi

    Madde 65 - Bu Yönetmelikte geçen maktu miktarlar her yıl Aralık ayında ertesi yıl uygulanmak üzere Üst Kurulca yeniden belirlenir.

    Dayanak

    Madde 66 - Bu Yönetmelik 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 40'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Yürürlülük

    Madde 67 - Bu Yönetmelik hükümleri 01/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 68 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar