RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMANLIK SINAV, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi : 07/11/1998

    Resmi Gazete Sayısı : 23516

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca yapılacak uzman yardımcılığı ve uzmanlık seçme, yazılı ve sözlü sınavları ile yeterlilik sınavlarının şekil ve uygulanması ile uzman yardımcıları ve uzmanların bu görevlere atanma esaslarını tespit etmek ve bunların eğitimlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının mesleğe alınmalarına, görev ve yetkilerine, kariyer ve meslekte ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanuna dayanılarak düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Üst Kurul : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    b) Başkanlık : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığını,

    c) Seçme Sınavı : Üst Kurul görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, uzman yardımcılıkları kadrolarına alınacakların seçimi için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yaptırılacak ön eleme sınavını,

    d) Yazılı Sınav : Seçme sınavında başarılı olanlar arasında, Üst Kurulda bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, mesleki alanda yapılacak yazılı sınavı,

    e) Sözlü Sınav : Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, Üst Kurulca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sözlü sınavı,

    f) Yeterlilik Sınavı: Seçme sınavı ile yazılı ve sözlü sınavlarının tümünü kazanarak, uzman yardımcılığına atandıktan sonra 3 yıllık görev süresi sonrası yapılacak uzmanlığa geçiş sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Giriş

    Uzman Yardımcılığı

    Madde 5 - Uzmanlığa giriş aşaması uzman yardımcılığıdır. uzman yardımcılığına atanabilmek için, bu Yönetmelikte öngörülen seçme, yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak şarttır.

    Seçme Sınavı ve Sınav Protokolü

    Madde 6 - Seçme sınavı, Üst Kurul veya Üst Kurulu temsil en bu Yönetmelik uyarınca oluşturulacak olan Sınav Hazırlık Komisyonu ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılacak protokol çerçevesinde düzenlenir.

    Atama yapılması kararlaştırılan kadroların sınıfı, unvan ve sayıları, sınav yeri, sınav konularının ağırlığı, soruların hazırlanması, sınav yapılması, değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar bu protokolde yer alır.

    Sınavın Duyurulması ve Zamanı

    Madde 7 - Seçme sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları ile atama yapılacak kadroların sınıf, derece ve sayıları Resmi Gazetede ve yurt düzeyinde yayımlanan en az iki ayrı günlük gazetede birer defa yayımlanmak ve Üst Kurul panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

    İlanlar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak sınav tarihinden 60 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adaylara başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

    Sınava Katılma Şartları

    Madde 8 - Seçme sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

    b) Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Üniversitelerin;

    1) Fen ve mühendislik alanlarında; elektrik, bilgisayar, elektronik ve haberleşme mühendisliği, istatistik ve matematik,

    2) İktisadi, idari ve sosyal alanlarda; siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, psikoloji, sosyoloji, ilahiyat, tarih, Türk dili ve edebiyatı, basın ve halkla ilişkiler fakülte veya bölümleri

    ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen en az dört yıl süreli yurtdışındaki öğrenim kurumlarının bu bölümlerinin birisinden mezun olmak,

    d) Erkek adayların askerliğini yapmış veya erteletmiş veya askerlikle ilişkileri bulunmamak,

    e) Yurdun her bölgesinde ve her iklim şartlarında görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

    f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak, mecburi hizmetle yükümlü ise mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş ve ilgili kurum ve kuruluşun muvafakatini almış olmak.

    Başvuru

    Madde 9 - Uzman yardımcılığı seçme sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını; sınav ilanlarında açıklanan tarihler arasında, (Ek-1)'de belirlenen fotoğraflı Sınav Başvuru Formu ve ayrıca bir fotoğraf ve öğrenim belgesi ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yaparlar. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmaz.

    Sınav Başvuru Formunda " Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur." İbaresi dikkat çekecek tarzda yazılır.

    Sınava Hazırlık Komisyonu

    Madde 10 - Yapılacak sınav ön çalışmaları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile hizmet ve danışma birimlerinden birer kişi olmak üzere dört üyeden oluşur.

    Sınava Hazırlık Komisyonu, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceleyerek ilgililerde aranan gerekli şartların varlığını veya yokluğunu tespit eder, gerekli şartlara haiz olanları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirir.

    Sınav Giriş Belgesi

    Madde 11 - Başvuruları sınava katılma şartlarına uygun bulunan adaylara, sınav giriş belgeleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gönderilir.

    Sınav giriş belgesinde, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

    Sınav Konuları

    Madde 12 - Seçme sınav konuları şunlardır:

    a) Yabancı dil (Üst Kurulca belirlenecek diller),

    b) Genel kültür ( Türkçe, matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası ile Üst Kurulca belirlenecek alan bilgileri).

    Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 13 - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu değerlendirmede 70 ve üzerinde puan alanlar seçme sınavını başarmış sayılır.

    Sınav Sonucunun Duyurulması

    Madde 14 - Sınav sonuçları, tüm adaylar için alfabetik soyadı ve puan sıralamasına göre iki ayrı bilgisayar çıktısı ile birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üst Kurula verilir ve ayrıca adayların adreslerine de gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yazılı ve Sözlü Sınav

    Yazılı Sınav

    Madde 15 - Seçme sınavında başarı gösterenler bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde yazılı sınava alınırlar.

    Yazılı Sınav Kurulu

    Madde 16 - Yazılı sınav kurulu, sınav sorularının hazırlanması, sınav kağıt ve sonuçlarını incelemek ve değerlendirmek amacıyla Üst Kurul Başkanı veya Üst Kurul Başkan Yardımcısının başkanlığında, Üst Kurulca belirlenecek dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Zaruret halinde görevlendirilmek üzere iki de yedek üye belirlenir.

    Üst Kurul Başkanlığı veya Üst Kurul gerekli görürse yazılı sınav kurulunda yükseköğretim kurumları öğretim üye ve yardımcılarından yararlanılabilir.

    Yazılı sınav için Üst Kurul Başkanı tarafından Üst Kurul uzmanları arasından yeteri kadar gözlemci görevlendirilir. Sınav Kurulunun sekreterlik hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav Şekli

    Madde 17 - Seçme sınavını kazananlar alan dalında; önce yazılı, sonra sözlü sınava alınırlar. Birinci safhada yabancı dil ve meslek konularında ayrı ayrı yazılı sınav yapılır.

    Yabancı dilin baraj olup olmaması Üst Kurulca karara bağlanır. Yabancı dilin baraj olarak kararlaştırılması halinde bunun seviyesi Üst Kurulca belirlenir.

    Yabancı dil ve mesleki alan sınavları Üst Kurulca üniversitelere yaptırılabilir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınavına alınırlar. Yazılı sınavlar test şeklinde yapılamaz.

    Sınav Konuları

    Madde 18 - Üst Kurul uzman yardımcılığı yazılı sınavları esas itibariyle; hizmet alanları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, hukuk ve diğer sosyal bilimler ile teknik bilimler olmak üzere üç alandan birisinden yapılır. Yazılı sınav soruları:

    I) Hukuk alanı ile diğer sosyal bilimler alanında;

    a) Anayasa Hukuku,

    b) Kamu Hukuku,

    c) Medeni Hukuk (Başlangıç bölümleri ile şahsın hukuku),

    d) Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

    e) Ceza Hukuku (Genel hükümler ve Devlete karşı işlenen cürümler),

    f) İdare Hukuku,

    g) Ticaret Hukuku (Kıymetli evrak ve Şirketler hukuku),

    h) Vergi Hukuku,

    i) Devletler Umumi Hukuku,

    j) Genel Muhasebe,

    k) Şirketler Muhasebesi,

    l) İşletme İktisadı,

    m) Türkçe ve Dil Bilgisi,

    n) Davranış Bilimleri,

    o) İletişim alanları,

    p) Tarih ve İlahiyat

    II) Teknik bilimler alanında;

    a) Elektrik,

    b) Bilgisayar (Programlama, Çözümleme, Analiz, Bilgisayar dili),

    c) Elektronik ve Haberleşme,

    d) İstatistik,

    e) Yüksek Frekans Tekniği,

    f) Radyo-Televizyon Verici ve Stüdyoları,

    g) Anten Sistemleri,

    h) Ölçü ve Ölçme Tekniği.

    Yabancı dilin baraj olarak belirlenmesi halinde, yabancı dil sınavı;

    a) Tercih ettiği yabancı dilden Türkçe'ye çeviri,

    b) Türkçe'den tercih ettiği yabancı dile çeviri,

    c) Kavrama ve ifade etme yeteneği,

    d) Kompozisyon,

    konularında hazırlanır.

    Yazılı Sınav Soruları

    Madde 19 - Yazılı sınav soruları, hukuk alanı, diğer sosyal bilimler alanı ve teknik bilimler alanı olmak üzere, alınacak uzman yardımcılarının hizmet alan ve özellikleri göz önüne alınarak, sınav kurulu tarafından ayrı, ayrı üç alan veya ihtiyaca göre sadece iki alan veya bir alan için üç set halinde hazırlanır. Soru kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde sınav kurulu Başkanına tevdi edilir.

    Yabancı dilin baraj olması halinde sınav kurulunca, bu Yönetmeliğin 18 nci maddesinin son fıkrasında belirlenen esaslar dahilinde üç set halinde yabancı dil sınav sorusu hazırlanır.

    Yazılı Sınav Süresi

    Madde 20 - Yazılı sınav süresi, soruların yazdırılmasından itibaren 3 saattir.

    Yazılı Sınav Kağıdı ve Sınav Usulü

    Madde 21 - Yazılı sınavlarda isim yazılan yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Yazılı sınavlar Başkan tarafından görevlendirilen Üst Kurul uzmanlarının gözetiminde yapılır. Sınav başlamadan adayların hüviyetleri bir tutanakla tespit edilir; sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu ve sınavın başlama saati hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir ve adayların önünde kur'a ile belirlenecek kapalı soru zarflarından birisi açılarak sorular yazdırılır. Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ve tutanakları bir zarf içine konularak zarf kapatılıp mühürlendikten sonra sınavın bittiği diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla birlikte Sınav Kurulu Başkanına verilir.

    Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 22 - Sınav kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralanır. Her cevap kağıdı sınav kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden; kompozisyon, ifade ve dil bilgisi gibi hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıtlarıyla birlikte Başkanlığa teslim edilir. Başkanlıkça, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    Adayların, yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için, yabancı dil hariç konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır. Yabancı dil, baraj olmaması halinde değerlendirmeye tabi olmayıp tercih sebebi olarak kullanılır. Yabancı dilin baraj olması halinde Üst Kurulca belirlenmiş olan seviyenin altında not almış olanlar, meslek alanında başarılı olsalar dahi sınavı kazanmamış sayılırlar.

    Yazılı sınav sonuçları, kazananların adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Ayrıca sınavı kazananların listesi Üst Kurul hizmet binasının uygun bir yerinde ilan edilir.

    Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

    Sözlü Sınavlar

    Madde 23 - Yazılı sınavı kazananlar en geç 15 gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

    Sözlü sınavda, yazılı konularındaki alan bilgileri yanında adayların;

    a) Kavrayışları,

    b) Anlatım yetenekleri,

    c) Davranışları,

    d) Temsil nitelikleri,

    de dikkate alınmak suretiyle, değerlendirme, sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı yapılır. Takdir olunan notların aritmetik ortalaması alınır. Adayların sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için de 100 üzerinden ortalama 70 puan almaları şarttır.

    Değerlendirme

    Madde 24 - Sözlü sınavların bitiminden sonra yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavda da başarılı olabilmek için bu sınavlarda ortalama 70 ve daha üstünde puan alanlar sınav kurulunca değerlendirilerek asil ve yedek liste olmak üzere başarı sıralaması yapılır. Başarılı olanlardan kadro imkanları ve ihtiyaca göre belirlenmiş sayıda aday, Üst Kurul uzman yardımcılığı giriş sınavını kazananlar listesine alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığına Atanma, İlerleme, Hizmet içi Eğitim

    Atanma

    Madde 25 - Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanların, boş uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları, güvenlik soruşturmasının müspet olması kaydıyla ve başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

    Uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

    b) Yüksek öğretim kurumu diploması, yoksa sonradan ibraz etmek üzere geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

    c) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde askerlik görevini erteletmiş olduğunu veya askerlikle ilişkisi bulunmadığını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

    d) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

    e) Adli sicil kayıt belgesi,

    f) Tam teşekküllü resmi sağlık kurumundan yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında görevini yapmaya engel bir halinin bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

    g) Kendi el yazısı ile yazılmış; baba ve ana adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı, okullar, yer ve tarihleri, kendisinin ne gibi işler yaptığı yer ve tarihleri ile kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, ikametgah ve iş adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

    h) Yukarıda sayılanların dışında gerekli görülecek belgeler.

    Sınavı kazananların, Üst Kurul uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde yukarıda sayılan belgelerle birlikte Üst Kurula başvurmaları gereklidir. Atamaya engel halleri tespit edilenlerle, belirtilen süre içinde Üst Kurulca kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmaksızın, başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz. Yerlerine yedekleri çağrılır.

    Çalışma Düzeni

    Madde 26 - Üst Kurul uzman yardımcıları, görevlendirildikleri daire başkanlıklarında, Başkan ve Üst Kurul Uzmanları gözetiminde çalıştırılırlar.

    Adaylık Dönemi Çalışmaları

    Madde 27 - Aday olarak Üst Kurula atanan uzman yardımcıları için, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ana hizmet ile danışma birimi niteliğindeki diğer daire başkanlıklarının da görüşleri alınmak suretiyle çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.

    Aday bu plan çerçevesinde en az bir, en çok iki yıllık süre içerisinde görevlendirildiği birimlerde staj yapar ve çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlayarak en son görev yaptığı dairenin Başkanına verir. Raporda bu birimlerdeki çalışmalarını, incelediği mevzuatı özetler, görüş ve düşüncelerini belirtir. Bu raporla birlikte, yanında çalıştığı daire başkanları da ayrı ayrı adayın bilgisi ve genel davranışları, konulara yaklaşımı, iş disiplini, beşeri ilişkileri gibi, ilgili hakkında hazırlayacakları raporları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Başkanlığa sunar. Adayın raporu ile ilgili daire başkanlarının aday hakkındaki kanaat raporlarının sonucu başarılı bulunan adayların memuriyet asaletleri Üst Kurulca tasdik edilir.

    Tez Hazırlanması

    Madde 28 - Uzman yardımcılarına, iki yılı tamamladıktan sonra Üst Kurulun görev sahası ile ilgili olarak Başkanlıkça bir tez konusu verilir.

    Uzman yardımcıları hazırlayacakları tezlerde ilmi esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldıkları konuyu tarihi gelişmesi içinde ve mukayeseli olarak incelemek zorunda olup, tezin yeni görüş ve tavsiyeleri taşıması şarttır.

    Uzman yardımcısı tezini en geç bir yıl içinde ve Uzmanlık Yeterlilik sınavından en az 2 ay önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına vermek zorundadır.

    Uzmanlık Sınav Kurulu

    Madde 29 - Uzmanlık sınav kurulu, Üst Kurul Başkanının veya Başkan Yardımcısının başkanlığında; daire başkanları, Üst Kurul uzmanları ve gerekli görülürse yükseköğretim kurumları öğretim üye ve yardımcıları arasından Üst Kurul tarafından seçilen dört üye ile uzman yardımcısının bağlı olduğu daire başkanı olmak üzere altı kişiden teşekkül eder.

    Tezin Değerlendirilmesi

    Madde 30 - Uzman yardımcısının hazırladığı tez, değerlendirme gününden en az 45 gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanınca uzmanlık sınav kurulu üyelerine dağıtılır. Değerlendirme günü uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Oylarda eşitlik bulunması halinde Uzmanlık Sınav Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

    Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı, sicilinin de olumlu olması halinde uzmanlık yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

    Tezi başarısız olan uzman yardımcısı altı ay içerisinde yeniden bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi reddedilen uzman yardımcısı yeterlilik sınavına girme hakkını kaybeder.

    Sınav Şekli

    Madde 31 - Yeterlilik sınavı, uzmanlık sınav kurulu tarafından, adayın Üst Kurul mevzuatı konusunda genel bilgilerinin yanı sıra uzmanlık alanında bilgilerinin ölçülmesi şeklinde sözlü olarak yapılır.

    Her sınav kurulu üyesi ayrı ayrı not takdir eder. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notudur. Uzman adayının başarılı sayılması için not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır.

    Sınav Sonucu

    Madde 32 - Yeterlilik sınavı sonunda; sınav kurulu, ayrı ayrı her üyenin verdiği notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Başkanlığa bildirir ve kadro durumuna göre başarılı olanların atama işlemleri yapılır. Uzman yardımcıları bu atama ile birlikte "Üst Kurul Uzmanı" unvanını kazanır.

    Yapılan yeterlilik sınavında başarısız olan uzman yardımcıları yeniden uzmanlık sınavına alınmazlar.

    Bu sınavı kazanamayanlar ile Üst Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın sınava katılmayanlar hiç bir şekilde uzmanlığa atanamazlar ve uzman yardımcılığı görevine son verilir. Boş kadro bulunması halinde durumlarına uygun diğer memuriyet kadrolarına atanırlar.

    Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre ikinci tezi de başarısız sayılan veya belirtilen süreler içinde tezini hazırlamayan uzman yardımcıları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Yurtdışında Eğitim

    Madde 33 - Üst Kurul uzmanları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca danışma ve ana hizmet birimleri Daire Başkanlıklarından alınacak görüşler de dikkate alınarak hazırlanan ve Üst Kurulca onaylanarak tespit edilen eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

    Yurtdışına gönderilecek uzmanların Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden birisini, yurtdışındaki eğitim seviyesini takip edebilecek düzeyde bilmesi şarttır.

    Uzmanların yabancı dil seviyesini tespit sınavının usul ve esasları Üst Kurulca belirlenir.

    Uzmanlar ve uzman yardımcıları yurtdışı eğitim programının sona ermesinden itibaren, yurtdışında geçirdikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmete tabi tutulurlar.

    Uzmanlar ve uzman yardımcıları, dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde, eğitim programının da yaptıkları çalışmalar ve diğer hususlar hakkında hazırlayacakları raporu birim amiri kanalıyla Kurul Başkanlığı'na sunmakla yükümlüdürler.

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 34 - Üst Kurul, uzman yardımcıları ve uzmanlar için uygun göreceği zamanlarda ve sürede, uzman ve uzman yardımcılarının görevlendirildiği daire başkanlarının teklifi ile veya doğrudan doğruya hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

    Bu programlara katılması uygun görülen uzman ve uzman yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    Yabancı Dil Eğitimi

    Madde 35 - Üst Kurul, uzman ve uzman yardımcılarının yabancı dillerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitimi düzenleyebilir.

    Lisan eğitiminde başarı ve başarısızlık halleri yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Üst Kurul Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Uzman Yardımcılarının Görevleri

    Madde 36 - Üst Kurul Uzman Yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,

    b) Üst Kurul Uzmanlarınca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak,

    c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı daire başkanlıklarınca belirlenen yayınları takip ederek, okudukları yayınların isimleri ile özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir bağlı olduğu daire başkanına vermek,

    d) Üst Kurul Uzmanları ile birlikte kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak,

    e) Görevlendirildikleri dairenin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları meseleler hakkında muayyen zamanlarda düzenlenecek tartışmalı toplantılara katılarak görüşlerini açıklamak,

    f) İlgili daire başkanınca veya Üst Kurul uzmanınca verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmekle,

    yükümlüdürler.

    Uzmanların Görev Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 37 - Üst Kurul uzmanları 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 8 inci maddesiyle Üst Kurula verilmiş olan görevlerin; düzenli müessir süratli ve ekonomik şekilde yürütülebilmesini, radyo ve televizyon yayınlarının 3984 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle belirlenen ilkeler çerçevesinde takip ve denetimini sağlamak, Üst Kurulca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdürler.

    Bu yükümlülüğün gereği olarak,

    a) Anayasada, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile diğer kanunlarda yer alan ilkeler doğrultusunda ve radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarını, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 8 nci maddesi ile Üst Kurula verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesi ve bu görevlerin ifası maksadıyla düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve Üst Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, yayınlarla ve Üst Kurulun sair görev alanına giren şikayetleri incelemek, değerlendirmek, sonuçlandırmak,

    b) Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası sözleşmelerde Radyo ve Televizyon yayınları ile birlikte 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun yayın ilkeleri ile alakalı olarak, yer alan hükümlerin uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek,

    c) Üst Kurul ve ilgili Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak ve uzman yardımcılarını yetiştirmekle,

    görevlidirler.

    Uzmanlar, görevlendirildikleri konularda kendilerine verilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili Daire Başkanları ve Üst Kurula karşı sorumludurlar.

    Kimlik Cüzdanı

    Madde 38 - Üst Kurul Başkanlığınca Üst Kurul Uzmanlarına, radyo ve televizyon kuruluşlarını, Kanun ve Üst Kurul yönetmeliklerindeki esaslar dahilinde denetleme ve inceleme yetkisine haiz olduğunu gösteren bir kimlik cüzdanı verilir.

    Denetleme ve İnceleme Yetkisi

    Madde 39 - Üst Kurul uzmanları, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesindeki görevlerini yerine getirirken; 3984 sayılı Kanun ve Üst Kurul yönetmeliklerindeki esaslar dahilinde, radyo ve televizyon yayınları ile ilgili uygulamaları takip ve denetlemeye, yayın ilke ve esaslarına uygunluk yönünden değerlendirmeye, radyo ve televizyon kuruluşlarının taleplerini inceleme ve değerlendirmeye, radyo ve televizyon yayın teknikleri ile ilgili her türlü araştırma ve incelemeleri yapmaya yetkilidirler.

    Bu görevlerin ifasında radyo ve televizyon kuruluşları, Üst Kurul uzmanlarına, gereken kolaylıkları göstermek zorundadırlar.

    Uzmanlar, bu konularda, Üst Kurul Başkanlığınca görevlendirilirler.

    ALTINCI BÖLÜM : Üst Kurul Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları

    Sorumluluk

    Madde 40 - Üst Kurulca yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları ilgili daire başkanlıkları bünyesinde yürütülür.

    Uzmanlık çalışmalarının gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Üst Kurul kararı ve direktifleri doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden; uzman yardımcıları ile uzmanlar, daire başkanına ve daire başkanları da Üst Kurula karşı derece derece sorumludurlar.

    Çalışma Programları

    Madde 41 - Üst Kurul uzmanlarının çalışmaları, daire düzeyinde yapılarak hazırlanacak ve Üst Kurulca onaylanacak bir çalışma programı çerçevesinde yürütülür. Her yılın Ocak ayında uygulamaya konulan bu çalışma programında; günlük, kısa, orta ve uzun vadeli işler ile bu işlerin süresi ve bu işlerle ilgili çalışmalara katılacak personel sayısı ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca bu programlar, uzmanların belli bir dalda uzmanlaşmalarına imkan verecek şekilde düzenlenir.

    Rapor

    Madde 42 - Üst Kurul uzman ve uzman yardımcıları çalışma programı dahilinde yürütülen her çalışmanın sonucunda yaptıkları araştırmalar ve katıldıkları toplantılar hakkında görev ve konularına dair rapor düzenlerler. İzleme, araştırma, inceleme ve denetim konularındaki raporlarında, konuların tarihi gelişimi ve seyri incelendikten sonra mukayeseli değerlendirme ve eleştiri yaparak konuyla ilgili ileriye dönük teklif getirilir. Uygulama hizmetlerine dair raporlarda ise, kapsam geniş tutulmakla birlikte konuların mevzuat karşısındaki durumu incelendikten sonra değerlendirme yapılır.

    İlgili daire başkanları bu raporlarla normal mesai düzeninde görevleri ile ilgili kanaatlerini gerekçeli olarak ve mesleki yönden değerlendirerek Başkanlığa bildirirler. Bu kanaatler sicillerinin doldurulmasında göz önünde bulundurulur.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 43 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 20/11/1994 tarihli ve 22117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

    Madde 44 - Üst Kurulda uzman yardımcılığı safhasını geçirmeden Üst Kurul uzmanlığına meslek dışından atama yapılamaz.

    Yeniden Atama

    Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre Uzmanlık sıfatını kazandıktan sonra Üst Kuruldan çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden Üst Kurul Uzmanlığına atanmak isteyenler, özel yayın kuruluşlarında çalışmış olanlar hariç, boş kadro bulunmak şartıyla atanabilirler.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte muhtelif unvanlardaki Uzman kadrolarında bulunanlarla, fakülte veya yüksek okullardan (Ön lisans dahil) mezun olup, halen Üst Kurul bünyesinde çalışanlardan üç yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 6 ay içerisinde hazırlanarak Başkanlığa sunulmak üzere görev alanları da dikkate alınarak birer tez konusu verilir.

    Hazırlanan bu tezler, uzmanlık sınav kurulunca incelenir. Tezleri kabul edilenler sadece yeterlilik sınavına tabi tutularak bu sınavda başarılı olanlardan halen muhtelif uzman unvanlı kadrolarda bulunanlara "Üst Kurul Uzmanı" unvanı verilir, Uzman kadrosunda olmayanlara da bu unvan verilerek uzman kadrolarına atamaları yapılır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 07/11/1998 - 23516 sayılı R.G. ile)

    20/10/1998 Tarihli ilanla açılan Uzman (Mühendis) Sınavı sonucu Üst Kurula Mühendis olarak atamaları yapılanlarla, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07/11/1998 Tarihinden önce Yüksekokul mezunu olup Üst Kurulda çalışan ve üç yıldan az hizmeti olanlara üç hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren, 07/11/1998 tarihinden önce Üst Kurulda çalışan ve bir Yüksek Öğretim Kurumunda Öğrenci olanlara da bu Yüksek Okulu bitirdikleri tarihinden itibaren, birer tez konusu verilerek haklarında geçici 1 inci madde hükmü uygulanır."

    Yürürlük

    Madde 46 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 47 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar