RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU TEŞKİLATININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

    R.G. Tarihi : 20/11/1994

    R.G. Sayısı : 22117

    30/10/2002 tarih ve 24921 sayılı R.G.de yayımlanan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"nin 18. maddesi gereğince bu Yönetmeliğin 23-61 (23 ve 61 dahil) maddeleri hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    18/05/2003 tarih ve 25112 sayılı R.G.de yayımlanan "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçe, Muhasebe ve İdari İşler Yönetmeliği"nin 32. maddesi gereğince bu Yönetmeliğin 39-60 (39 ve 60 dahil) maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Dayanak

    Madde 1 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Tanımlar

    Madde 2 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    İKİNCİ KISIM : Üst Kurul Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri ve Personeli

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 3 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : Danışma ve Denetim Birimleri

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    Madde 4 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Başhukuk Müşavirliği

    Madde 5 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Denetim Birimi

    Madde 6 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Birimleri

    Yayın Hizmetleri Başkanlığı

    Madde 7 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

    Madde 8 - ( Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Kamuoyu ve Yayın Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

    Madde 9 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Teknik Hizmetler Başkanlığı

    Madde 10 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Plânlama, Düzenleme ve Teşvik Dairesi Başkanlığı

    Madde 11 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

    Madde 12 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Etüd, Proje, Yatırım ve Teknik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

    Madde 13 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Dış İlişkiler Başkanlığı

    Madde 14 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

    Madde 15 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Kurumlar Arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

    Madde 16 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

    Madde 17 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yardımcı Birimler

    Finansman ve Yönetim Hizmetleri Başkanlığı

    Madde 18 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Bütçe Mali Hizmetler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

    Madde 19 - ( Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

    Madde 20 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı

    Madde 21 - ( Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Savunma Sekreterliği

    Madde 22 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Teşkilat Personeli ile İlgili Genel Hükümler

    Genel Hükümler

    Madde 23 - Bu Yönetmelikle öngörülen özel düzenlemeler saklı kalmak üzere, Üst Kurul Teşkilatında istihdam edilecek personel; istihdam şekilleri, haklar, yükümlülükler, yasaklar, kadrolar ve personel alınması, atama işlemleri, adaylık, vekâlet, ilerleme ve yükselme, sicil, disiplin, takdirname, ödül, özlük dosyaları, izin, sosyal haklar ve yardımlar, görevden uzaklaştırma, ilişkinin sona ermesi, mali esaslar, eğitim, sözleşmeli personelle ilgili esaslar ve personele ilişkin sair hususlar bakımından Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personeline uygulanan hükümlere tabidir.

    ALTINCI BÖLÜM : Özel Hükümler

    İstihdam Şekilleri

    Madde 24 - Üst Kurul Teşkilatının hizmetleri; memurlar ve işçi sayılmayan sözleşmeli personel eliyle gördürülür.

    Memurlar teşkilat bütçesine ekli cetvelde yer alan kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle kadro karşılığı sözleşmeli olarak da çalıştırılabilirler.

    Aynı unvanda mevcut toplam kadro sayısı aşılmamak kaydı ile Başkan, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Kontrolör, Savunma Sekreteri, Avukat, Üst Kurul Danışmanı ile Uzman, Uzman Yardımcısı ve Uzman Denetçi görevlerinde kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşmeli personel istihdam edilebilir.

    Personelin İşe Alınmasındaki Usul ve Şartlar

    Madde 25 - Üst Kurul Teşkilatlarının boş kadrolarına kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya memuriyet giriş sınavlarını kazanmış bulunanlardan atama yapılır.

    Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen alınacak personelin seçiminde hizmetin gerekleri dikkate alınarak, kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile girmiş olanlara öncelik verilebilir.

    Üst Kurul Teşkilatında görev yapacak memurlarla kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılacak personelde Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartlara ilave olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı, Bu Hizmetlere Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Atama Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen özel şartlar aranır.

    Kadro karşılık gösterilmeksizin, unvanları bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yazılı görevlerde çalıştırılacak personelde, Devlet Memuru olabilmek için aranan genel şartlara ilave olarak, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve kamu veya özel sektörde konularında en az sekiz yıl çalışmış olmak gerekir. Hizmetin gerekli kıldığı hallerde sarı basın kartı sahibi olanlar ve/veya bir yabancı dili çok iyi derecede bilenler ile konularında lisansüstü eğitim yapmış olanlar tercih edilebilir. Hizmetin gerektirdiği hallerde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil görevler için lise dengi teknik okul mezunu olmak ve kamu veya özel sektörde konularında en az 5 yıl çalışmış olmak yeterlidir.

    Üst Kurul Teşkilatında mevcut Uzman Yardımcılığı kadrolarına özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ilk defa atanacakların tabi olacakları giriş sınavlarının esas ve usulleri Üst Kurulca ayrıca belirlenir.

    Kadro Cetveli ve Hazırlanması

    Madde 26 - 3984 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Üst Kurul Teşkilatı personelinin sınıfı, adedi, unvanı ve derecesi, Üst Kurul tarafından onaylanan kadro cetvellerinde topluca gösterilir.

    Kadro Unvanı

    Madde 27 - Üst Kurul, kuruluş ve görev farklarından doğan hizmetleriyle ilgili kadrolar için, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'ndaki kadro unvanlarından farklı unvanlar ve nitelikler tespit edilebilir. Bu kadrolara ödenecek tazminat miktarları Üst Kurul kararıyla belirlenir.

    Personelin İşe Alınma, Atanma, Görevlendirme, Görevden Alınma ve Terfi İşlemleri

    Madde 28 - Üst Kurul Teşkilatı personelinin işe alınma, atanma, görevlendirme, görevden alınma ve terfi işlemleri ile sözleşmenin feshi işlemleri Üst Kurul kararı ile tekemmül eder.

    Sözleşmeli Personelle İlgili Özel Hükümler

    Madde 29 - Sözleşmeli personelle ilgili olarak aşağıdaki hususlar ayrıca dikkate alınır.

    a) Sözleşmeli personel sözleşme için karşılık gösterilen veya tutulan kadronun gerektirdiği hizmetleri sözleşmesinde öngörülen görev unvanı dairesinde yerine getirir.

    Sözleşmeli personelin sözleşme süresi içinde görev yeri veya görev unvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.

    b) Sözleşme süreleri mali yıl sonuna kadar geçerli olup, her yıl Kasım ayı içinde sözleşmenin yenilenip, yenilenmeyeceği Üst Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda yeniden karara bağlanır.

    c) Sözleşmeli çalışanlardan sicil ve başarıları Üst Kurulca yeterli görülmeyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

    1 - Kadro karşılığı çalıştırılanların sözleşmeleri yenilenmeyerek, kendilerine bulundukları kadro aylıkları ödenir.

    2 - Kadro karşılık gösterilmeksizin sözleşmeli çalıştırılanlar ise, kazanılmış hak aylık derecelerinden bir kadroya atanabilirler.

    Sınıflara İntibak, Hizmete Başlama Derecesi ve Kademesi

    Madde 30 - Üst Kurulun görevleriyle ilgili hizmetleri doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim görmüş olanlar 8 inci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Ancak, bu fıkra hükümlerine göre belirlenen giriş ve yükselebilme dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinde belirtilen derecelerden aşağı olamaz.

    Üst Kurul Teşkilatında görev yapan personelin sınıflara intibakı ile birinci fıkrada belirtilen personel dışındaki personelin sınıflarda hizmete başlama ve yükselebilme derece ve kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinde belirtilen genel esaslara göre tespit edilir.

    Birinci fıkrada belirtilen görevlerde bulunduktan sonra öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve kademesi birinci fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden aşağı olan görevlere geçenlerin ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine kazandıkları süre kadar ilave edilir.

    Özlük Dosyalarının Gizliliği ve Saklanması

    Madde 31 - Üst Kurul Teşkilatında görev yapan personelin özlük dosyaları gizli gizlilik derecelidir ve Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca saklanır.

    Üst Kurul üyeleri bütün özlük dosyalarını görmeye yetkilidir.

    İnceleme veya soruşturmayla görevlendirilenler ilgili personelin özlük dosyasını Üst Kurul Başkanının izniyle Personel ve Eğitim Daire Başkanlığında inceleyebilir.

    Sicil Raporlarını Kimlerin Görebileceği

    Madde 32 - Üst Kurul Üyeleri bütün sicil raporlarını incelemeye yetkilidir.

    Sicil amirleri kendilerine bağlı personel hakkında bir üst amirin kanaati haricinde kendisinin veya daha alt kademedeki sicil amirlerinin kanaatleri hakkında bilgi alabilir veya sicil raporlarını yerinde inceleyebilir.

    İnceleme veya soruşturma ile görevlendirilenlere ilgili personelin sicil raporu ancak Üst Kurul Başkanının izniyle, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığında gösterilir.

    Sicil raporlarını incelemeye yetkili olanlara suret verilmez. Ancak, Yargı organlarınca talep edilmesi veya delil olarak yargı organlarına ibraz edilmesine gerek görülmesi hallerinde, sicil raporlarının tasdikli sureti veya iade edilmek üzere aslı verilir. İşlem sonucunda iade edilen evraktan suretler bir tutanakla Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca imha edilir.

    Sicil ve Disiplin Amirleri

    Madde 33 - Sicil amirleri, Üst Kurul tarafından belirlenir. Sicil amirleri, sicil raporu düzenlemeye yetkili oldukları personelin disiplin amirleridir.

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

    Madde 34 - Uyarma ve kınama cezaları disiplin amirleri, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.

    Uyarma ve kınama cezaları Üst Kurul Başkanınca, diğerleri Üst Kurulca onaylanır.

    Disiplin Kurulları

    Madde 35 - Personelin disiplin işleriyle ilgili olarak Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu kurulur.

    Disiplin Kurulu, Üst Kurul Başkan Yardımcısının başkanlığında, üç Başkan ve 1. Hukuk müşavirinden oluşur.

    Yüksek Disiplin Kurulu, Üst Kurul Başkanının başkanlığında, Üst Kurul Başkan Yardımcısı ve Üst Kurulca belirlenecek üç Üst Kurul üyesinden oluşur.

    Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü

    Madde 36 - Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruşturma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına intikaline Üst Kurul Başkanı yetkilidir.

    Disiplin Kurulları, ilgili Disiplin Kurulu Başkanının talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verilir. Çekimser oy kullanılamaz.

    Disiplin Kurullarının üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri ile retleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan, çekilen veya reddedilen üyelerin yerlerine görev yapacak üyeler Üst Kurul Başkanınca seçilir.

    Çekilme ve ret talepleri yazılı olarak gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurullarından çekilme ve ret taleplerini Üst Kurul karara bağlar.

    Disiplin Kurulları gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.

    Disiplin Kurulları gerekli gördükleri takdirde, her nevi evrakı usulüne uygun incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye veya gıybete dinletmeye, mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

    Disiplin Kurullarında ivedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

    Disiplin Cezalarına Karşı İtirazlar

    Madde 37 - Disiplin amirlerinin verdikleri cezalara karşı Disiplin Kuruluna, Disiplin Kurulu kararlarına karşı da Yüksek Disiplin Kuruluna başvurulabilir.

    Disiplin amirleri ve Disiplin Kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçeleri ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde karar vermek zorundadır.

    Zamanaşımı

    Madde 38 - Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerinin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    başlanmadığı taktirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği taktirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Üst Kurul ve Teşkilatının Bütçesi, Harcamaları, Muhasebesi, İhale Usulleri ve Ayniyat İşlemleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Bütçe

    Mali Kaynaklar

    Madde 39 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Bütçenin Hazırlanması

    Madde 40 - ( Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Bütçenin Onaylanması

    Madde 41 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Bütçe Uygulama Esas ve Usulleri

    Madde 42 - ( Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Üst Kurul Kesin Hesabının Çıkarılması

    Madde 43 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : Harcamalar

    İta Amiri

    Madde 44 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    İta Amirinin Görevleri

    Madde 45 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Saymanın Görev ve Sorumlulukları

    Madde 46 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Masraf Tahakkuk Memurları

    Madde 47 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Birleşemeyecek Görevler

    Madde 48 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Tahsilat, Ödeme ve Vezne İşlemleri

    Madde 49 - ( Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Yıl İçinde Ödenmeyen Giderler

    Madde 50 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Avans İşlemleri

    Madde 51 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Avans Hesabının Devredilmesi

    Madde 52 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Avans Hesaplarının Kapatılması

    Madde 53 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Akreditifler

    Madde 54 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Harcamalarda Aranacak Belgeler

    Madde 55 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Muhasebe

    Açılacak Hesaplar ve Tutulacak Defterler

    Madde 56 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Düzenlenecek Belge ve Cetveller

    Madde 57 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Ayniyat İşlemleri

    Ayniyat Saymanı Görev ve Sorumlulukları

    Madde 58 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Ayniyat Mutemetlerinin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 59 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    Hurda Ayırma ve Kayıttan Düşme

    Madde 60 - (Mülga madde: 18/05/2003 - 25112 S. R.G. Yön/32. md.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İhale Usulleri

    İhale Yönetmeliği

    Madde 61 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun alım, satım, hizmet kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri Radyo ve Televizyon Üst Kurul İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Ek Düzenlemeler

    Madde 62 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Geçici Madde 2 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Geçici Madde 3 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Geçici Madde 4 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Ek Maddeler

    Ek Madde 1 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Ek Madde 2 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Yürürlük

    Madde 63 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Yürütme

    Madde 64 - (Mülga madde: 30/10/2002 - 24921 S. R.G. Yön/18. md.)

    Mevzuat Kanunlar