TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    TAEK Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/01/1983

    Resmi Gazete Sayısı : 17921

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Konu ve Kapsam

    Madde 1 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılacak olan her türlü satınalma ve satışlar, kiralama, onarım, taşıma ve sigorta ettirme, etüd, proje ve inşaat hizmetleri ile gelecek yıllara sari her türlü sözleşme 2690 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

    İta Amirliği ve Onay Yetkisi:

    Madde 2 - Bu yönetmeliğin 1 inci maddesinde yazılı işleri yaptırmağa ita amirleri yetkilidir. Ankara içinde Kurum Başkanı, başka şehirlerdeki Merkez ve diğer bağlı kuruluşların müdürleri ita amiridirler. Kurumda görevli Başkan Yardımcıları Kurum Başkanı tarafından ita amiri olarak görevlendirilebilirler.

    Madde 3 - Onay mercileri TAEK Başkanı ve Başkanlıkça tayin edilecek bir tavana kadar bağlı kuruluş Müdürleridir. Onay mercileri bu madde ile kendilerine verilen onay yetkilerini gerekli gördükleri sürece kısmen veya tamamen Kurumda görevli olarak çalışan kişilere veya makamlara da devredebilirler.

    İhale ve Satınalma Komisyonu:

    Madde 4 - Birinci maddede belirtilen işlerden tahmin edilen bedeli veya keşif tutarı her yıl Atom Enerjisi Komisyonu (AEK) tarafından tespit edilen bir meblağdan fazla olan işlerin satınalma ve ihalesi, ihale ve satınalma komisyonları marifetiyle yapılır. Kurum Merkezinde Başkan, Araştırma Merkezlerinde Merkez Müdürleri tarafından her mali yıl için biri Başkan olmak üzere Muhasebe Müdürü ve Muhasebe servisinden bir kişinin katılacağı en az üç ve en çok beş kişilik İhale ve Satınalma Komisyonu kurulur. Gerektiğinde, Hukuk Müşaviri ve konu ile ilgili teknik elemanlar komisyona katılabilir. Mazereti nedeniyle komisyona katılamayanlar için yenileri seçilir.

    Madde 5 - Emanet usulü ile yapılacak işleri yürütmek üzere Başkanlıkta Başkan, Araştırma Merkezlerinde Merkez Müdürleri tarafından biri başkan olmak üzere, en az üç kişilik ve en çok beş kişilik Emanet Komisyonu kurulur. Bu komisyonda muhasebe servisinden bir görevli bulunur.

    Özel İhale Komisyonu

    Madde 6 - Gizlilik gerektiren işleri, önemli görülen ihaleleri veya güdümlü araştırma projelerini yürütmek üzere TAEK Başkanlığınca Özel İhale Komisyonları kurulur.

    Komisyonların Çalışma Usulü:

    Madde 7 - 4 üncü 5 inci ve 6 nci maddelerde belirtilen komisyonlar üye tam sayısı ile toplanırlar ve kararları oy çokluğu ile alırlar. Karara karşı olan üye gerekçelerini kararın altına yazarak imza eder.

    İhale Usulleri

    Madde 8 - Birinci maddede belirtilen işlerin yürütülmesi aşağıdaki usullerden birine göre yapılır.

    a) Kapalı zarfla eksiltme ve arttırma usulü:

    İhaleye katılmak üzere idareden yeterlilik belgesi almış olanların tespit edilmiş tahmini bedel üzerinden artırma veya indirim teklifleri bir defada kapalı zarfla alınması ve bu zarfların teklif sahiplerinin önünde açılmasıdır.

    b) Kapalı zarfla fiyat ve teklif isteme usulü:

    Tahmini bedel bildirmeksizin detaylı tarifi yapılmış olan işlerde idarece uygun görülen şahıs veya firmalardan kapalı zarfla fiyat ve teklif istenmesidir.

    c) Açık eksiltme ve artırma usulü:

    İhaleye katılmak üzere idareden yeterlik belgesi almış olanların tespit edilmiş olan tahmini bedel üzerinden artırma veya indirim tekliflerini komisyon önünde açık olarak ileri sürmeleridir.

    d) Pazarlık usulü:

    İdare tarafından davet edilenlerden gereğine göre yazılı veya sözlü teklif alınarak ve bedel üzerinden pazarlık yaparak anlaşmaktan ibarettir.

    e) Yarışma usulü:

    Kuruma ait bina ve tesislerin etüd ve projeleri için yarışma yapılmasıdır. Her yarışma için şartları belirten özel bir şartnamesi düzenlenir.

    f) Emanet usulü:

    İşin müteahhide ihale edilmeyerek kurulacak Emanet Komisyonu tarafından ve malzemesi Kurumca sağlanmak suretiyle yaptırılmasıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : İhale

    İhale Dosyası

    Madde 9 - Tahmini bedeli 4 üncü maddede belirtilen miktarı aşan ve ihale suretiyle yapılan işler için aşağıdakileri kapsayan bir ihale dosyası düzenlenir;

    A) İstek ve olur yazısı.

    B) Ön proje keşif veya bedel tahminine ait hesap belgesi.

    C) Teklif mektupları veya proforma faturalar.

    D) Teknik ve idari şartname.

    E) Sözleşme metni.

    F) İhaleye katılanların yeterlik belgesi.

    G) Teminat belgeleri.

    H) Geçici ve kesin kabul tutanakları.

    I) Onay ve ihale kararı.

    J) Muayene ve tesellüm tutanağı.

    K) İhale ilanları.

    L) Sosyal Sigortalar Kurumunun teminatın geri verilmesinde sakınca olmadığını belirten yazısının örneği.

    Ön proje veya keşif veya bedel tahminine ait hesap belgeleri, Teknik ve İdari Şartname için yapılmasını teklif eden birimce hazırlanır. Gerekirse fiyat birimleri, işin özelliğine göre Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi ilgili kuruluşlardan da tahkik olunabilir.

    Şartnamenin Genel Esasları

    Madde 10 - Şartnamelerde işin niteliğine göre konulacak özel, idari ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların gösterilmesi gerekir.

    A) İşin niteliği, cinsi, miktarı.

    B) İşin yapılacağı yer ve tesellüm şartları.

    C) Geçici ve kesin teminat miktarı ve şartları.

    D) İşin süresi, gecikme halinde uygulanacak usuller ve alınacak gecikme cezaları.

    E) Ödeme yeri ve şartları.

    F) İhaleye gireceklerde aranan şartlar.

    G) İşin zamanından evvel bitirilmesi halinde öngörülen erken bitirme primi.

    İlan

    Madde 11 - İdare ihaleleri ilan edip etmemekte serbesttir. İhalenin ilan edilerek isteklilere duyurulması istendiği zaman ilanın, tekerrür sayısı süresi, nerelerde ve ne suretle yapılacağına ita amiri karar verir.

    Teklif Vereceklerde Aranacak Belgeler

    Madde 12 - Teklif vereceklerin mali kudret, teknik ehliyet ve başlıca gerekli görülecek şart ve niteliklerini gösteren belgelerin neler olacağı komisyonca tesbit edilir ve elverişli görülenler "İhaleye katılma belgesi " komisyonca verilir. Bu belgeye sahip olmayanlar ihaleye katılamazlar.

    Geçici Teminat

    Madde 13 - Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere giren isteklilerden,ihale konusu olan işin tahmin veya keşfedilen bedelinin % 3'ü oranında yürürlükteki mevzuata göre geçerliliği olan geçici teminat alınır. Bedel bildirilmeyen hallerde geçici teminat olarak % 3 oranına bağlı kalmaksızın maktu bir miktar İhale ve Satınalma Komisyonunca tespit olunur.

    Kesin Teminat

    Madde 14 - İhalenin kesinleşmesinden sonra, taahhüt edilen işin sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale bedeli üzerinden 13 üncü maddeye göre hesaplanacak miktarların iki katı tutarında kesin teminat alınır.

    Müteahhidin bu zorunluluğa uymaması halinde ayrıca protesto çekmeye ve hukuki bir işlem yapmaya hacet kalmaksızın ihale feshedilir ve geçici teminatı Kuruma gelir, kaydedilir. Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilebilen başka kıymetlerle değiştirilemez. Kesin teminat miktarı taahhüt bedelinin artması halinde 14 üncü maddeye göre arttırılabilir.

    Taahhüt edilen işin sözleşme ve şartnamelerine uygun biçimde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan ve müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığı ve Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmiş olduğu tespit edildikten sonra kesin teminatın tamamı inşa, tesis ve onarım işlerinde yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yazısından fazla olmaması şartıyla yazısı, kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra da kesin teminatın tamamı müteahhide geri verilir.

    Müteahhidin, bu iş nedeniyle idare ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödememesi halinde, kesin teminat borçlarına karşı tutulur, varsa kalanı müteahhide geri verilir.

    Teminatın Alınması ve Avans Uygulanması

    Madde 15 - A) Tahmin ve keşif bedeli her yıl AEK tarafından belirlenecek meblağdan az tutarlı işlerde gerek geçici gerekse kesin teminat alıp almamakta idare serbesttir.

    B) Yurt dışından doğrudan doğruya imalatçı firmalardan ithal edilecek her çeşit malzeme ve araç gereçleri için teminat alınmaz.

    C) Proje yaptırılması, kontrol işlemi, müşavirlik, mühendislik hizmetleri için yapılacak sözleşmelerde idare teminat alıp almamakta serbesttir.

    D) Kamu kuruluşları ile yapılacak alım satım ve proje sözleşmelerinde teminat alınmaz.

    Pazarlık Usulü

    Madde 16 - Aşağıda belirtilen işlerin ihalesi pazarlık suretiyle yapılabilir.

    A) Her yıl AEK tarafından tespit edilecek meblağı geçmeyen ve devamlılık göstermeyen müteferrik alım ve yatırım işleri.

    B) Gecikmesi idareyi mali ve idari zorluklara sokabilecek acele ihaleler,

    C) İşin özelliği dolayısıyla işi yapabilecek olan şahıs veya firmanın tek olması halinde bu husus kurum Başkanınca kurulan bir bilirkişi heyetince bilimsel ve teknik olarak tevsik edilmelidir.

    D) Diğer ihale usulleri ile yapılan duyurularda istekli çıkmamış olması halinde,

    Teklif İsteme Usulü

    Madde 17 - 8 inci maddede belirtilmemiş olan ihale usullerinde teklif isteme aşağıdaki şekilde yapılır.

    A) Kurumca yetenek ve yeterliliği tanınmış olan en az üç firma veya kuruluşa yazı ile başvurmak 16 ncı maddenin (c) fıkrasında belirtilmiş olduğu şekilde tevsik edilmiş olmak şartı ile tek bir firma veya kuruluştan teklif istemek de mümkündür.

    B) Resmi ve günlük gazetelerde yapılacak ilan üzerine çıkacak isteklilerde aranılan şartlara haiz olanlara yazı ile başvurmak.

    Bu yollardan hangisinin uygulanacağı ita amirinin onay yazısında belirtilir.

    Tekliflerin Değerlendirilmesi

    Madde 18 - Teklif istemede, tekliflerin hazırlanıp verilebilmesi için uygun bir süre belirtilir. Bu süre içinde verilmeyen teklifler ile kendilerinden teklif vermeleri istenmemiş olduğu halde teklif gönderenlerin müracaatları gözönüne alınmaz.

    Madde 19 - Süresi içinde Kuruma gelmiş bulunan teklifler İhale ve Satınalma Komisyonunca usulüne göre açılır. Durum bir tutanakla tespit edildikten sonra tekliflerin değerlendirilmesine geçilir.

    Madde 20 - İhalelerde "Uygun Teklif" İhale ve Satınalma Komisyonunca tercihe lâyık görülen tekliftir. Bu tercih yapılırken sadece tekliflerdeki fiyatlara bağlı kalınmaz, bütün öteki şartlar ve kalite unsurları da gözönüne alınır. Komisyon verdiği kararda tercihin gerekçelerini belirtir. Bu gerekçeler teklif sahiplerine herhangi bir hak sağlamaz.

    Kapalı Zarfla Teklif Alma

    Madde 21 - Kapalı zarfla eksiltme veya azaltma veya kapalı zarfta teklif isteme usullerinde teklifler içiçe konulmuş mühürlü ve kapalı iki zarfla verilir. Dış zarfın üzerinde firmanın adı yazılmaz, ancak teklifin hangi ihale ile ilgili olduğu belirtilir. Teminatla ilgili belgeler bu zarfta bulunur. İç zarfta ise yalnız fiyat teklifi mektubu bulunur. İhale ve Satınalma Komisyonu toplantı halinde iken hazır bulunan isteklilerin önünde dış zarflar açılır, istenilen belgelerin tamamı olup olmadığı bir zabıtla tesbit edilir. Eksiksiz olan tekliflerin iç zarfları açılır ve bir zabıtla tespit edilir. İstekliler dışarı çıkarıldıktan sonra 20 nci madde hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

    Madde 22 - Açık artırma veya eksiltmelerde, istekliler belirtilen gün ve saatte teminatlarını ve istenilen belgeleri verirler. Bu belgeler İhale ve Satınalma Komisyonunca incelenerek ihaleye girebilecekleri tesbit edilir. İhale başladıktan sonra Başkan pey sürme sırasını düzenler ve bu sıraya göre katılanları pey sürmeye davet eder. Sürülen peyler, pey sürmekten vazgeçenler tutanakla tespit edilir. Sonra kalan üç teklif isteklilere imzalatılır. Ve istekliler dışarı çıkarıldıktan sonra 20 nci madde hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

    İhale Kararları

    Madde 23 - İhale hangi usulle yapılmış olursa olsun İhale ve Satınalma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bir teklif elde edebilmek maksadı ile başka bir usulle ihalenin tekrar edilmesi de mümkündür.

    Madde 24 - Komisyonlarca alınan kararlar gerekçeli olarak yazılır ve üyelerin tümüne imza ettirilir ve onay merciine sunulur. İhale kararı makam onayından geçtikten sonra zam ve indirme teklifleri dikkate alınmaz. Ancak onaydan önce, kesin teminatı yatırılmak şartıyla ve % 15'ten az olmamak üzere, tenzilat teklifleri kabul edilebilir. Onaylanmamış olan kararlar iptal edilir ve ihale hükümsüz sayılır.

    Sözleşme:

    Madde 25 - İhalenin onaylandığı kendisine tebliğ edildiği günden itibaren on gün içinde müteahhit 14 üncü madde hükümlerine göre kesin teminatını yatırıp sözleşmeyi imzalar. Bu süre içinde Kurumla sözleşme yapmayan müteahhit hakkında 14 üncü madde hükümleri uygulanır.

    Avans Verilmesi:

    Madde 26 - Sözleşmede kayıtlı olmak şartı ile müteahhitlere yetkili bankalardan birinin vereceği teminat mektubu veya Devlet tahvili karşılığında yüzde yirmiyi geçmemek üzere avans verilebilir. Avans verilen hallerde ayrıca ihzarat bedeli ödenmez.

    Sözleşmenin Feshedilmesi ve Tasfiye:

    Madde 27 - Müteahhidin sözleşme hükümlerine uymaması halinde, kendisine usulüne göre tebligat yapılıp süre tanındıktan sonra sözleşme feshedilir. Bu takdirde kesin teminat Kuruma gelir kaydedilir. Ayrıca ilk ihale usullerine uyularak ve aynı şartlarda yapılacak yeni ihaleden doğacak farkın ve her türlü masraf ve zararların kesin teminat miktarını aşan kısmı müteahhide ayrıca ödetilir. Sözleşmeye bağlanan madde veya hizmet ancak idarenin muvafakatı olduğu takdirde aynı hak ve vecibelerle başkasına devredilebilir. İdarenin muvafakatı olmadan devir yapılırsa, sözleşme feshedilir. Müteahhit iflas ederse, sözleşme yine feshedilir ve kesin teminat irad kaydedilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhale usullerine tabi olmayan işler

    Küçük alımlar

    Madde 28 - Bu yönetmeliğin birinci maddesi kapsamına giren ve tutarı 4 üncü maddeye göre AEK tarafından tesbit edilen meblağa kadar olan işler için 8 inci madde de belirtilen ihale usulleri uygulanmaz. Bu gibi işler ilgili servisin ihtiyaç teklif yapısı ve ita amirinin onayı ile satınalma servisleri tarafından yürütülür. Bu işlerin yapılabilmesi için her yıl AEK tarafından tesbit edilecek meblağdan fazla olmamak üzere ilgili firmaya avans verilebilir.

    Araştırma Projeleri

    Madde 29 - Kurumca desteklenen projeler veya Kurum dışında yaptırılan güdümlü araştırma projelerinin yürütülmesinde 8 inci maddede belirtilen ihale usulleri uygulanmaz. Proje protokolüne göre satınalınması gereken araç gereç, donatım ve tüketim malzemesinin her yıl AEK tarafından tesbit edilecek meblağın altında olan tedarikleri proje yürütücüsü tarafından fatura karşılığı yapılır. Bu miktarın üzerinde olan tek alımlar madde 6'da zikredilen özel komisyon marifeti ile yapılır. Yurt dışından yapılacak alımlar ise proje yürütücüsünün temin edeceği proforma faturaların onay merciince onaylanması suretiyle satınalma servisi tarafından yürütülür.

    Resmi Kuruluşlara Yapılacak İşler

    Madde 30 - Devlet veya mahalli idari kuruluşlar ile, sermayesinin en az % 51'i bu gibi kuruluşlara ait olan firmalardan yapılacak alım, yatırım, kira ve taşıma işleri o tarihlerdeki piyasa rayici nazara alınarak bedel takdiri suretiyle yapılır. Bedeli İhale Komisyonları takdir eder.

    Emanet Usulü İle Yapılacak İşler

    Madde 31 - AEK tarafından her yıl tesbit edilecek meblağı geçmeyen, acil ve önemli olan veya bu şekilde yapılmasının idareye daha yararlı olacağına kanaat getirilen işler veya yarıda kalmış bulunan ihaleler Emanet usulü ile yapılabilir. Bu maksatla her iş için 5 inci madde de zikredilen Emanet Komisyonu kurulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Ceza Hükümleri

    Madde 32 - İhale usullerinin uygulanması sırasında yasak fiil ve hareketlerde bulunan kurum personeli ile müteahhitler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Muayene ve Kabul İşlemleri

    Madde 33 - Teslim edilen mal ve yapılan işin muayene kabul işlemleri için gereğine göre ita amirlerince kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetlerince yapılır. Mutemet eliyle yapılan işlerde ve alımlarda bu madde hükmü uygulanmaz.

    Gerçek ve Tüzel Kişilerle İşbirliği

    Ek Madde 1 - (Ek Madde: 26/12/1995 - 22505 Sayılı R. G. Yön)

    2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda; aynı Kanunun 4 üncü maddesinde açıklanan nükleer bilimler ve nükleer teknoloji alanındaki gelişmeleri hızlandırmak için, Kurumun özel ihtisas alanına giren ortak çalışmaların gerçekleşmesi ve bilgi alışverişi sağlanması amacı ile Kurum tarafından ihtiyaç duyulan iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları dahil, bilimsel teknik çalışmalarla doğrudan ilgili malzeme ve teçhizat, Kurumca kendilerine verilecek hizmet karşılığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tesislerini kullanan veya hizmetlerinden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından temin edilebilir. Bu işlemler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Artırma, Eksiltme ve İhale Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

    Anahtar Teslimi Yapılacak İşler

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış bulunan ihale işlemleri sözleşmelerine göre sonuçlandırılırlar.

    Yürürlük

    Madde 34 - Bu yönetmelik Başbakanın onayından sonra Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - Bu yönetmelik hükümlerini TAEK Başkanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar