TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BÜTÇE YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM - Amaç , Kapsam ve Tanımlar

    Amaç:

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin esasları saptamaktır.

    Kapsam:

    Madde 2 - Bu yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşların mali yıl itibariyle hazırlanan yıllık bütçelerinin düzenlenmesi ve uygulanmasındaki genel kural ve yöntemleri kapsar.

    Tanımlar:

    Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen

    a) Kurum veya TAEK deyimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu

    b) Başkan deyimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Bütçenin Hazırlanması

    Bütçe:

    Madde 4 - Kurum Bütçesi, yıllık gelir ve gider tahminini gösterir.

    Kurum Gelirleri:

    Madde 5 - Kurum Bütçesindeki gelirleri gelir kaynakları ile bu kaynaklardan yıl içinde sağlanacak gelir tahminlerini gösterir.

    Kurum Gelirleri:

    a) Her yıl Başbakanlık Bütçesine Kurum adına konacak ödeneklerden,

    b) Kuruma yapılacak her türlü iç ve dış yardımlar, bağış ve vasiyetlerden,

    c) Mal ve Hizmet üretimi ve yayın satış gelirlerinden,

    d) Sair gelirlerden meydana gelir.

    Ödenek:

    Madde 6 - Kurum her yıl yapacağı işleri programına ve masraflarına karşılık olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken ödenek tutarını Başbakanlığa sunar.

    Kurum Giderleri:

    Madde 7 - Bütçenin giderleri; gider bölümlerini ve yıl içinde bu bölümlerden yapılacağı tahmin olunan gider tutarlarını gösterir.

    Giderlerde Aşağıda Yazılı Bölümler Yer Alır:

    Bölüm 1 - Personel giderleri

    Bölüm 2 - Yolluklar

    Bölüm 3 - Hizmet alımları

    Bölüm 4 - Tüketim mal ve malzeme alımları

    Bölüm 5 - Demirbaş alımları

    Bölüm 6 - Makina teçhizat ve taşıt alımları

    Bölüm 7 - Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

    Bölüm 8 - Yatırım carileri

    Bölüm 9 - Transferler

    Harcama Kalemleri:

    Madde 8 - Bütçenin giderlerinde yer alan bölümler, kendi aralarında aşağıdaki harcama kalemlerine ayrılır.

    Cari Harcamalar:

    1) Personel giderleri

    1.1 Aylıklar ve sözleşmeli personel ücretleri

    1.2 Sosyal yardımlar huzur hakkı ve diğer her türlü personel ödemeleri

    2) Yolluklar

    2.1 Yurtiçi Geçici ve Sürekli Görev Yollukları

    2.2 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

    3) Hizmet Alımları

    3.1 Müşavirlik ödemeleri

    3.2 Ulaştırma ve Taşıma Giderleri

    3.3 Bina Küçük Onarımları

    3.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler

    3.5 Kiralar

    3.6 Diğer Hizmet Alımları

    3.7 Ödüller

    4) Tüketim Mal ve Malzeme Alımları

    4.1 Kırtasiye Alımları, Baskı ve Yayın Giderleri

    4.2 Isıtma, Elektrik, Su, Havagazı Giderleri

    4.3 Taşıtlarda Harcanan Tüketim Maddeleri

    4.4 Temsil, Ağırlama, Tören ve Tanıtma Giderleri

    (Atom Enerjisi Komisyonu ve Danışma Kurulu Toplantıları dahil Kurumca düzenlenen toplantı, seminer ve konferanslar nedeniyle verilecek ziyafet, karşılama organizasyon giderleri ile çiçek, şilt gibi harcamalar tören giderleri üniversite ve diğer kuruluşların, Kurumumuzun konuları ile ilgili olarak tertipleyecekleri kongre ve toplantılar için yapılacak her türlü giderler. Makamın veya yetkili kıldığı amirlerin takdiri esas olmak suretiyle temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü giderler.)

    4.5 Özel Malzeme Alımları

    4.6 Diğer her türlü Tüketim Malları Alımları

    (Yiyecek ve yem alımları, savunmanın gerektirdiği alım ve giderler, temizlik ve bahçe malzemeleri ile sağlık araç ve gereçleri.................vs.)

    5) Demirbaş Alımları

    5.1 Büro Malzemeleri ve Makinaları Alımları

    5.2 Her türlü Korunma Malzemeleri

    5.3 Programla ilgili Diğer Her türlü Demirbaş Alımları

    Yatırım Harcamaları:

    6) Makina Teçhizat ve Taşıt Alımları

    6.1 Taşıt Alımları

    6.2 Makina Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları

    7) Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri

    7.1 Yapı Tesis ve Büyük Onarımı

    7.2 Kamulaştırma ve Bina Alımları

    8) Yatırım Carileri

    8.1 Hizmet Alımları

    8.2 Yatırımda Kullanılan Tüketim Malzemeleri

    Transfer Harcamaları:

    9) Transferler (İktisadi, Mali, Sosyal)

    9.1 İktisadi Transferler ve Yardımlar

    (TAEK Proje Destekleme Yönetmeliği gereği yapılacak yardımlar.)

    9.2 Mali Transferler

    (Uluslararası Kurumlara üyelik aidatları, katılma payları.)

    9.3 Sosyal Transferler

    (Öğrenci bursları ve memurların yemek yardımı.)

    9.4 Borç Ödemeleri

    (Geçen ve eski yıllardan ödenemeyerek duyuna kalan borçlar.)

    Aktarma:

    Madde 9 - Lüzumu halinde, bölümler ve maddeler arasında aktarma yapılabilir.

    Bölümler arasında yapılacak tahsisat aktarmalarına Atom Enerjisi Komisyonu, maddeler arasında yapılacak tahsisat aktarmalarına Kurum Başkanlığı yetkilidir.

    Bütçe Teklifleri:

    Madde 10 - Bağlı Kuruluşların bütçe teklifleri, Kurumca yapılacak veya desteklenecek araştırma projelerini yatırım hedeflerini, personel giderlerini gerekçeli olarak ve evvelki yıl tahsilatı ve yeni mali yıl içindeki muhtemel değişiklikler gözönünde tutularak mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın surette tahmin olunarak düzenlenir ve belirlenen süre içinde Kurum Başkanlığına gönderilir. Bu teklifler Kurum Başkanlığınca incelenerek Kurum bütçe teklifi ile birleştirilir. Kurumun tüm gelir ve giderlerini kapsayan TAEK bütçe teklifi Atom Enerjisi Komisyonundan geçirilerek en geç 15 Eylül'e kadar Başbakana sunulur.

    Madde 11 - Genel Bütçe Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, verilen ödeneğin, istenen ödenekten farklı olması halinde bütçe taslağı yeni duruma göre revize edilerek yeniden Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanının onayına sunulur.

    Ek Ödenek:

    Madde 12 - Bütçeye ek ödenek alınması veya bütçenin revize edilmesi için Başbakanın ve görevlendireceği Devlet Bakanının onayı alınır.

    Yetki:

    Madde 13 - Bütçe harcamalarında Kurum Başkanı veya Başkanın görevlendireceği kişiler yetkili ve sorumludur.

    Yürürlük:

    Madde 14 - Bu yönetmelik 2690 Sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar