TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarih: 15/12/1986

    Resmi Gazete Sayısı: 19312

    Kapsam:

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca teşkil edilen Danışma Kurulu üyelerinin sayısı, nitelikleri ve seçimi ile bu kurulun çalışma şekline dair esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kısaltmalar:

    Madde 2 - Bu Yönetmelikte, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu "Kurum", Danışma Kurulu "Kurul", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı "Başkan" kısa adı ile ifade edilmiştir.

    Kuruluş:

    Madde 3 - Kurul en çok 25 üyeden teşekkül eder.

    Kurul üyeleri, üniversitelerde nükleer konularda çalışan öğretim üyeleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda atom enerjisi konusuyla yakından ilgili uzmanlar veya gerek bu konularda gerekse bilimsel ve teknik araştırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilir.

    Adayların Tespiti:

    Madde 4 - Kurum, üyelerin tespiti için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar ile, gerekli görülebilecek diğer kuruluşlardan yeteri kadar aday ister:

    a) Üniversiteler

    b) Milli Savunma Bakanlığı

    c) Dışişleri Bakanlığı

    d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

    e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

    f) Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı

    g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    h) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

    ı) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

    i) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

    j) Etibank Genel Müdürlüğü

    k) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü

    l) Çevre Genel Müdürlüğü

    m) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü

    Atom Enerjisi Komisyonu üyeleri de, üyelik için aday gösterebilirler.

    Görevlendirme:

    Madde 5 - Teklif edilen adayların isimleri ve kısa biyografileri ile, varsa, eserlerinin listesi Kurum'a bildirilir.

    Atom Enerjisi Komisyonu tarafından bu isimler arasından seçilenler Başbakan'ın onayı ile görevlendirilir.

    Görev Süresi:

    Madde 6 - Üyelerin görev süresi 3 yıldır.

    Süresi dolanların yeniden aynı usulle görevlendirilmeleri mümkündür.

    Üyeliğin herhangi bir sebeple normal süreden önce sona ermesi halinde eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

    Kurulun Görevi:

    Madde 7 - Kurul, Atom Enerjisi Komisyonu tarafından havale edilen konuları inceleyerek, sonuç ve tekliflerini bu Komisyona bildirir.

    Kurul Başkanı:

    Madde 8 - TAEK Başkanı Kurulun da Başkanıdır.

    Toplantı ve Nisab:

    Madde 9 - Kurul yılda en az bir kere toplanır. Kurum Başkanının toplantıya katılmaması halinde, yerine vekil bıraktığı Kurum Başkan Yardımcısı toplantıya başkanlık eder.

    Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

    Toplantının yeri, tarihi ve gündemi Başkan tarafından tesbit edilerek toplantıdan en az iki hafta önce üyelere yazı ile bildirilir.

    Kurul, toplantıya katılan üye sayısı ile çalışmalarına başlar.

    Kurulda raportörlük görevi, Başkan tarafından teklif edilen isimler arasından, Kurulca seçilen üç kişilik bir Komite tarafından yürütülür.

    Raporun Hazırlanması:

    Madde 10 - Komite, toplantıdan hemen sonra, müzakereleri özetleyen, sonuç ve teklifleri belirten bir rapor hazırlar ve Başkan'a verir.

    Toplantıya Katılacaklar:

    Madde 11 - Kurul Toplantılarına Atom Enerjisi Komisyonu Üyeleri, Kurum Daire Başkanları, Kuruma Bağlı Merkez ve Enstitü Müdürleri ile Başkan'ca gerekli görülen diğer uzmanlar da gözlemci olarak katılabilirler.

    Gözlemci olarak toplantıya katılanlar, Başkan'ın talebi üzerine, müzakere edilmekte olan konu hakkında aydınlatıcı bilgi verebilirler.

    Harcırah ve Huzur Ücreti:

    Madde 12 - Kurul toplantılarına katılan Kurul Başkanı dışındaki üyelere ve davet edilen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mensubu olmayan uzmanlara, Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi ve Başbakan'ın onayı ile tesbit edilen miktarda huzur ücreti ödenir ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

    Madde 13 - 14 Ocak 1983 tarih ve 17928 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Danışma Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük:

    Madde 14 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar