TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 27/06/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 18090

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam ve Hedefler:

    Amaç :

    Madde 1 - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu personelinin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini planlama esaslarını ve değerlendirme yöntemlerini saptamaktır.

    Kapsam :

    Madde 2 - Bu yönetmelik Kurum personelinin yetiştirilmesi amacı ile Kurum Başkanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda yürütülecek her türlü eğitim faaliyetlerini kapsar.

    Dayanak :

    Madde 3 - Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Hizmet İçi Eğitim Hedefleri :

    Madde 4 - Kurumun, Eğitim Genel Planı ve Kalkınma planlarında, eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda:

    I) Kurum personelinin yetişmesini ve hizmete uyumunu sağlamak, görev yetki ve sorumluluklar konusunda bilgilerini artırmak, daha yukarı görev ve kadrolara hazırlamak,

    II) Bilimsel alandaki yeni gelişme ve uygulama konusunda teknik personelin bilgi edinmesini sağlamak,

    III) Kurumda zamanla meydana gelen kadro açıklarını uzun süre boş bırakmamak ve muhtemel açıkları zamanında doldurmak için eğitim yoluyla yetişmiş insan gücü bulundurmak, Kurum dışından personel alımı yerine mümkün olduğu kadar mevcut personelle yetinmeye imkan sağlayacak bir istihdam düzenlenmesi getirmek,

    IV) Personelin uygulamaya yönelik bilimsel araştırma yapma isteğini teşvik etmek ve desteklemek,

    V) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.

    İlkeler :

    Madde 5 - 1 inci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak üzere uygulanacak ilkeler şunlardır:

    I) Eğitimin sürekli olması,

    II) Eğitim çalışmalarının Kurumun ihtiyaçlarını ve hizmete ilişkin temel hedefleri gözönünde tutarak düzenlenmiş plan ve programlara dayandırılması,

    III) Eğitimin, personel planlamasının uygulanmasında etkili bir yol olması,

    IV) Eğitimde beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme ve sınav yöntemlerinin uygulanması,

    V) Eğitime tabi tutulan Kurum görevlilerinin eğitim ile kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi.

    Tanımlar :

    Madde 6 - Bu yönetmelikte geçen;

    I) Kurum ve TAEK deyimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

    II) Bağlı Kuruluşlar deyimi Kurum Başkanlığına bağlı Merkez, Enstitü ve diğer birimleri,

    III) Eğitim görevlisi deyimi teorik ve pratik eğitim yaptıran öğretmeni ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

    Eğitim Teşkilatı :

    Madde 7 - Kurumun hizmet içi eğitim çalışmaları;

    I) Eğitim Kurulu

    II) TAEK Eğitim ve Koordinasyon Grubu Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Eğitim Kurulu:

    Madde 8 - Eğitim Kurulu, TAEK Başkanı, bulunmadığı hallerde Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısının başkanlığında Kurum Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Bağlı Kuruluşlar Müdürleri ve Eğitim ve Koordinasyon Grubu Başkanı yapar.

    Eğitim Kurulunun Görevleri:

    Madde 9 - Eğitim Kurulu yılda bir defa Ekim ayı içerisinde, ayrıca gerek duyulduğunda TAEK Başkanının belirleyeceği tarihlerde toplanır.

    I) Yıl içinde uygulanan eğitimlerin değerlendirilmesini yaparak, eğitimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için tedbirler alır.

    II) Eğitim plan ve programlarını inceleyerek, Kurum Başkanının onayına sunar.

    III) Eğitim görevlilerini seçerek Kurum Başkanının onayına sunar.

    Eğitim ve Koordinasyon Grup Başkanlığının Görevleri:

    Madde 10 - TAEK Eğitim ve Koordinasyon Grubu Başkanlığı Kurumun eğitim politikası doğrultusunda bu yönetmeliğin uygulanması ve bu yönetmeliğin gerektirdiği çalışmaların hepsinin koordine edilmesi ile görevlidir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Eğitim Görevlileri

    Eğitim Görevlilerinin Seçimi :

    Madde 11 - Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Kurum bünyesindeki personelden yararlanılır. Ancak konunun Kurum dışından, daha yetkili kimseler tarafından aydınlatılmasında fayda görülmesi halinde; yüksek öğrenim görmüş, konusunda deneyim sahibi olan, TAEK dışındaki Kurum ve Kuruluşlar personeli ile, üniversite öğretim üye ve görevlileri çağrılabilir. Eğitim görevlileri Eğitim Kurulu tarafından seçilir. Kurum Başkanının onayına sunulur.

    Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları :

    Madde 12 - Hizmet içi eğitimde görev verilenler:

    I) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

    II) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından en az on beş gün önce eğitim hizmet birimine vermekle,

    III) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

    IV) Eğitim süresi içinde sınav yapmak ve değerlendirmekle,

    V) Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal hizmet birimine bildirmekle, yükümlüdürler.

    VI) Hizmet içi eğitimi süresince eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar.

    Program Yöneticisi:

    Madde 13 - Program Yöneticisi, programın gerçekleştirilmesi için eğitim mahallinde gereken hazırlığı yapmak, eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, zorunlu sebeplerle görevlerine aralıksız azami bir hafta devam edemeyen Eğitim Görevlilerinin yerine yenisinin atanması için durumu derhal Kurum Başkanlığına bildirmekle, Eğitim Görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi anketlerini uygulamakla görevlidir. Hizmet içi eğitimin sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Hizmet İçi Eğitimin Uygulanması

    Hizmet İçi Eğitim Alan ve Programları:

    Madde 14 - TAEK Eğitim ve Koordinasyon Grubunca, Kurum Başkanlığı birimleri ve Bağlı Kuruluşların önerileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçları belirlenerek en geç Eylül ayı sonuna kadar, bir sonraki yılın hizmet içi Eğitim plan ve programları hazırlanır. Eğitim Kuruluna sunulur. TAEK Başkanının onayı alındıktan sonra eğitim plan ve programları uygulanır. Yıllık eğitim planının ve programlarının hazırlanması ve Makamca onaylanmasından sonra, plan ve programlar, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere bildirir. Eğitim programlarında yapılacak hizmet içi eğitimin konusu, süresi, eğitim görevlileri, eğitimin yapılacağı yer, eğitimin yönetimi ve gerekli diğer hususlar belirtilir.

    Eğitim Türleri:

    Madde 15 - Değişik görev ve düzeydeki personelin eğitimi aşağıdaki şekilde yapılır:

    I) İntibak Eğitimi :

    Kurum yeni giren memurlara görev konuları da gözönünde bulundurularak memuriyet hak ve yükümlülükleri ile Kurumun işlevleri, organizasyonu, TAEK mevzuatı ve genel yazışma kuralları konularında eğitilerek kuruma uyumları sağlanır.

    II) İşbaşında Eğitim :

    Kurum birimlerinin her kademesindeki personel, kendilerinden önce göreve başlamış ve o konuda daha deneyimli kimselerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaya çalışır. Bu kimseler de yanlarında çalışanların yetiştirilmesinden sorumludur.

    III) Kurs ve Seminerler :

    Kısa zamanda toplu ve daha seri bir gelişme sağlamak amacı ile kurs ve seminerler düzenlenir. Kurslarda her personele çalışma konularında bilgiler uygulama ile öğretilerek yetişmeleri sağlanır. Seminerler ise, personele çalışma konularında daha fazla bilgi ve beceri kazandırmak, teknolojik gelişmeleri ve yeni yöntemleri tartışmak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanma olanağı sağlamak amacı ile düzenlenir.

    IV) İnceleme Gezileri :

    TAEK hizmetlerini yürüten personelin bilgi, görgülerini artırmak ve diğer çalışma alanlarındaki uygulamaları yerinde incelemek, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile inceleme gezileri düzenlenir.

    V) Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Eğitime Katılma :

    Yabancı Diller Eğitim merkezine devam etmek isteyenler arasında kontenjana göre görevi gereği yabancı dil öğrenmesi gereken personele öncelik tanınarak seçim yapılır. Makamın onayı alınarak seçilen personele yabancı dil öğrenme imkanı sağlanır.

    VI) Yurt Dışında Eğitim :

    Bu konuda gerekli işlemler TAEK Yurt Dışı Eğitim Yönetmeliğine göre yapılır.

    Aday Memurların Eğitimi :

    Madde 16 - Aday memurlara uygulanacak eğitim, aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik esaslarına göre yapılır.

    BEŞİNCİ KISIM : Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

    Eğitime Katılma :

    Madde 17 - Tespit edilen kurum personelinin, düzenlenen eğitim programlarına katılması zorunlu olup, bağlı bulundukları birim amirleri bunu sağlamakla yükümlüdür. Eğitime katılanların eğitim programında belirtilen ön koşulları taşımaları gereklidir. Eğitimi katılanlar aşağıdaki hususlara uymak zorundadırlar.

    I) Eğitime katılacak elemanın, eğitimin başladığı günden bir gün önce eğitim mahallinde bulunması gerekir. Ancak, çok önemli ve belgelendirilmiş sebeplere gecikme veya eğitim süresi içindeki devamsızlığı eğitim iş günü süresinin 1/8'ni geçerse, elemanın eğitimle olan ilişiği kesilir. Bu durumdaki personelin aynı konuda düzenlenecek diğer bir eğitime katılmaları sağlanır.

    II) Zorunlu nedenlerle eğitime katılmayanlar, gerekçeleriyle ve belgesiyle birlikte durumlarını Kurum Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Mazeretleri kabul edilmeyenler hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

    III) Kurs ve seminere katılacak eleman, mensubu bulunduğu bölüm veya dairenin yetkilisi tarafından birinci sayfası doldurulan "Eğitim İzleme ve Değerlendirme Formu'nu beraberinde getirerek Program yöneticine vermekle zorunludur.

    IV) Eğitime, eğitilen olarak katılan elemanlar eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdırlar.

    V) Eğitime katılanlar eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına düzenli devam etmeye, verilen ödevleri zamanında yapmaya sınavlara girmeye zorunlu oldukları gibi, eğitim yeri olarak seçilen birimin çalışma ve iş disiplinine de uymakla yükümlüdürler.

    VI) Eğitime katılanların, kurs ve seminerlerdeki başarıları bir üst göreve atanmalarda dikkate alınır.

    VII) Eğitime katılanların dikkatsizliği ve ihmal sonucu eşya, araç ve gereçlere vermiş oldukları zararlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    VIII) Kurum dışında hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans v.b. eğitime katılanlar, inceledikleri konuları, bilgi ve görgülerini artıran hususları içine alan bir raporu 1 ay içinde Kurum Başkanlığına vermekle yükümlüdürler.

    IX) Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar o kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler.

    Sınavlar:

    Madde 18 - Eğitime katılan personelin başarıları, öğretim konularına ve eğitim özelliklerine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi, eğitim sonunda yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla saptanır. Sınavlarda test usulü de uygulanabilir. Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Konunun gerektirdiği hallerde bu sınav çeşitlerinden yalnız birisi veya ikisi ile yetinilebilir. Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur.

    Sınav Komisyonunun Teşkili ve Görevleri:

    Madde 19 - Sınav Komisyonu :

    I) Sınav komisyonu en az üç üyeden oluşur. Eğitimin konusu ile ilgili Daire Başkanlığından katılacak bir yetkili, eğitimde görev alan eğitim görevlileri kendi eğitim konularında ve Program Yöneticisi komisyonun doğal üyeleridir. Gerektiğinde eğitimin yapıldığı yerin birim amiri ve Eğitim ve Koordinasyon Grubu Başkanlığından bir yetkili komisyona katılabilir. Bu Komisyon ve başkanı Makam Onayı ile saptanır.

    II) Sınav Komisyonunun Görevleri:

    A) Eğitim sonunda yapılacak sınavın şeklini saptamak ve sınav sonucunu değerlendirmek,

    B) Yazılı sınavların sürelerini, sorularını ve cevap anahtarlarını sınavdan en çok iki saat önce belirlemek.

    C) Sınavın başladığı saati, sınava girenlerin sayısını, teslim alınan sınav kağıdı sayısını ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlemek,

    D) Eğitimden beklenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için genel bir değerlendirme yapmak ve sonuçlarını Eğitim ve Koordinasyon Grubu Başkanlığına gönderilmek üzere Program Yöneticisine teslim etmek,

    E) Eğitim izleme ve değerlendirme formunun ikinci sayfasını düzenlemek,

    F) Gerektiği hallerde müteakip eğitim devresinin uzatılması için Başkanlığa öneride bulunmak,

    G) Sınavlarda kopya çekenleri veya sınav disiplinini bozanları düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarmak ve bunları o eğitim programında başarısız saymak, haklarında ayrıca idari işlem yapmak.

    Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede Kurum Başkanlığına iletilir. Sınav komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tesbit edilerek başarı listesi bir tutanakla Program Yöneticisine teslim edilir.

    Değerlendirme ve Başarı:

    Madde 20 - Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan almak gereklidir. 60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır. ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağrılabilir.

    90 - 100 Pekiyi

    71 - 89 İyi

    60 - 70 Orta

    0 - 59 Başarısız.

    olarak kabul edilir.

    Sınavların yazılı, sözlü ve uygulamalı yapılması halinde başarı notu her üçünün ortalamasıdır. Sınav sonuçları daha sonra, katılanlara Kurum Başkanlığı tarafından yazılı olarak bildirilir.

    Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitim türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Eğitim sonunda personele dağıtılan belgelerin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulmak üzere personel şubesine gönderilir.

    İzinler:

    Madde 21 - Hizmet içi eğitim süresince, eğitime katılanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin A.B.C. fıkraları dışında izin kullanamazlar.

    Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşlardaki mevzuat hükümlerine tabi olurlar.

    Disiplin:

    Madde 22 - Eğitim süresinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı Kanundaki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili amire Program Yöneticisince bildirilir. Gerekirse gerekçesi de belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır. Ayrıca haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesi (c) fıkrası hükmü uygulanır.

    ALTINCI KISIM : Mali Hükümler

    Eğitim Giderleri:

    Madde 23 - Yıllık eğitim planı ve eğitim programına uygun olarak yapılacak eğitim çalışmalarının yürütülmesi için gerekli tüm giderler Kurum bütçesinden karşılanır.

    Eğitim Görevlilerinin Giderleri:

    Madde 24 - Eğitim Görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları Hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılar.

    Eğitime Katılanların Giderleri:

    Madde 25 - Eğitim çalışmalarına katılanların gidiş-dönüş yolluk ve gündelikleri 6245 Sayılı Harcırah Kanun ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre ödenir.

    YEDİNCİ KISIM : Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük:

    Madde 26 - Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 27 - Bu yönetmeliği Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar