ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 21/08/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22734

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik , zirai mücadele ilaçlarını toptan ve perakende satacaklar ile depolayacakların uyacakları esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; ruhsatlı zirai mücadele ilaçlarını toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğunu, bayi ve toptancıların sorumluluklarını, satışların kontrol usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 15/05/1957 tarih ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40 ve 64 üncü maddelerine dayanılarak çıkarılan Zirai Mücadele İlaç ve aletleri Hakkında Nizamnamenin değişik 4 üncü maddesi ile 06/05/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğe ve 07/06/1926 tarih ve 904 sayılı Hayvanat Kanununa 4084 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

    Müdürlük: Bakanlığın İl ve İlçedeki Tarım Müdürlüklerini,

    Toptancı: Zirai mücadele İlaçlarını toplu olarak ve büyük miktarlarda yalnızca bayilik izni sahiplerine satışını yapan kişi ve kuruluşları,

    Bayi: Zirai mücadele İlaçlarını perakende satan özel ve tüzel kişi ve kuruluşları,

    Perakende Satış: Zirai mücadele ilaçlarının, tüketicinin istek ve ihtiyaçları oranında yapılan satış şeklini,

    Zirai Mücadele İlacı : Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü pestisit ile pestisit gibi kullanılan biopreparatlar, böcek ve bitki gelişme düzenleyicileri feromonlar ve diğer cezbediciler, beslenmeyi engelleyiciler, repellendler, tuzaklar, fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan preparatlar ve benzeri maddeleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yetki ve İzin

    Bayilik ve Toptancılık Yapabilecekler

    Madde 5 - Zirai mücadele ilaçlarının toptan ve perakende satışları, zirai mücadele ilaçları bayilik ve toptancı izni almış özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılır.

    Bayi ve Toptancılarda Aranacak Şartlar

    Madde 6 - Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:

    A) Türk vatandaşı olmak

    B) Bitki Koruma Bölümü mezunu veya bitki koruma dersi almış Ziraat Mühendisi olmak.

    C) Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinden az üç yıl çalışmış, (b) bendi dışındaki Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyeni olmak,

    D) Bu maddenin (b) ve (c) bentleri dışında kalan Ziraat Mühendisleri için il müdürlüklerince her yıl bir defa düzenlenecek ve katılım konusunda hiçbir sınırlama getirilmeyecek kısa süreli eğitim programlarına katılmış olmak.

    Zirai Mücadele İlaçları Toptancı İzin Belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Ziraat Mühendisi olmak,

    c) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde üç yıl çalışmış Ziraat Teknikeri ve Ziraat Teknisyeni olmak.

    Yabancı ülkelerde, bu maddede yer alan unvanlardan birini almış olanların eşdeğerlerinin belgelendirilmesi ve yetkili makamlarca onaylanması zorunludur." Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fırkalarının (c) bentlerinde bahsi geçen hizmet süresini gösterir belge ile birinci fırkasının (d) bendinde belirtilen eğitime katıldığını gösterir belge."

    (Ek fıkra: : 08/05/1998 - 23336 sayılı R.G. ile) Durumları yukarıda belirtilen özelliklere uymayan zirai mücadele ilaçları bayilik veya toptancılığı yapmak isteyen müteşebbisler, bu maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi sorumlu müdür olarak istihdam etmeleri şartı ile zirai mücadele ilaçlarını perakende ve toptan olarak satabilirler.

    Gerekli Belgeler

    Madde 7 - Altıncı maddede belirtilen şartlara haiz olup, zirai mücadele ilaçları bayilik ve toptancı izni almak isteyenler bulundukları ilin Valiliğine aşağıdaki belgelerle birlikte dilekçe ile başvururlar.

    a) Diploma, Fakülte veya okul bitirme belgesi veya bunların onaylanmış suretleri,

    b) İki adet vesikalık fotoğraf,

    c) Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin ve deponun açık adresi,

    d) Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah ilmuhaberi,

    e) Bu yönetmeliğin altıncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının (c) bentlerinde bahsi geçen hizmet süresini gösterir belge ile 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen eğitime katıldığını gösterir belge.

    İzin Belgesi

    Madde 8 - Müracaatlar ve üçüncü bölümde yazılı satış yerleri ile ilgili hususlar, İl Müdürlüklerinin Bitki Koruma Şube Müdürlüklerince incelenir.

    Durumu uygun görülenlere bu yönetmeliğin 1 ve 2 no.lu ekinde verilen '' Zirai Mücadele İlaçları Bayilik İzin Belgesi '' veya ''Zirai Mücadele İlaçları Toptancı İzin Belgesi'' iki nüsha olarak düzenlenir. Valilikçe onaylanan belgelerin birinci nüshası ilgiliye verilir. İkinci nüshası İl Müdürlüğündeki dosyalarında muhafaza edilir. İlçelerde görev yapan bayilerle ilgili belgeleri ihtiva eden dosyanın bir sureti İl Müdürlüğü tarafından İlçe Müdürlüğüne gönderilir.

    Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlarca Satış

    Madde 9 - Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kooperatifler Üretici Birlikleri, Çiftçi Birlikleri ve Ziraat Odaları gibi kuruluşlar bünyelerinde bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında belirtilen şartları taşıyan bir elemanı istihdam etmek kaydıyla, Zirai Mücadele İlaçlarının perakende veya toptan satışını yapabilirler.

    Bayiliğe veya Toptancılığa Başlama

    Madde 10 - Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi alanlar en geç altı ay içinde belirtilen yer ve adreslerindeki işlerine başlamak zorundadırlar. Bayilikten veya toptancılıktan vazgeçenler, işyerini veya ünvanını değiştirmek isteyenler 1 ay önceden valiliğe dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Kendi isteğiyle başvuruda bulunarak bayilikten veya toptancılıktan vazgeçenlere talebi halinde tekrar bayilik veya toptancılık hakkı verilir. Bayilik veya Toptancı izin belgesi alanlar şube açamazlar.

    Bayinin veya Toptancının Nakli

    Madde 11 - Bayinin veya toptancının bulunduğu il içerisinde bir başka yere nakil istemesi halinde, nakledilen yerin adresini gösterir dilekçe ile izin belgesi ile birlikte Müdürlüğe baş vurulur Müdürlük tarafından yeni adrese göre izin belgesi düzenlenir.

    Bayinin ve toptancının, bulunduğu ilden bir başka ile nakil istemesi halinde nakledilen yerin adresini gösterir bir dilekçe ve izin belgesiyle birlikte bulunduğu ilin Valiliğine müracaat edilir. İl Müdürü izin belgesini yeni işyerinin bulunduğu ilin valiliğine gönderir. Yeni adresin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre ilgili kişi için izin belgesi düzenlenir ve eski belgeler iptal edilir.

    Unvan Değişikliği

    Madde 12 - Bayinin veya toptancının ticari ünvanında değişiklik yapıldığı taktirde, yeni unvanı zikreden bir dilekçe ekinde bayii veya toptancı izin belgesi ile İl Müdürlüğüne müracaat edilir. İl Müdürlüğünce yeni unvana göre 'Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi' düzenlenir.

    Ölüm

    Madde 13 - Ölen bayinin veya toptancının işyerinde 3 aylık süre içersinde bu Yönetmeliğin 18 nci maddesinin ''e'' bendi hükmü aranmaz. Bu süre sonunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartlara sahip bir kişi adına izin belgesi alınması zorunludur. Alınmadığı takdirde eski izin belgesi iptal edilir.

    Bilgi Verme

    Madde 14 - Bu Yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 12, 13 üncü maddelerine göre yapılan işlemler İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış ve Depo Yerleri

    Perakende Satış Yerlerinde Aranan Şartlar

    Madde 15 - Zirai Mücadele İlaçlarının perakende satışı yapılacak yerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Satış yerleri, en az on beş metrekare büyüklüğünde tabanı su geçirmeyen kolayca temizlenebilen, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş ve gerektiğinde ısıtılabilme imkanına sahip olmalıdır.

    b) Satış yerlerinde, zararlı kokuların giderilmesi bakımından havalandırma düzeni ile el ve yüz yıkanabilecek su ve lavabo tertibatı, yeteri kadar yangın söndürme cihazının bulunması şarttır.

    c) İlaçları muhafazaya elverişli ve yeterli miktarda raf, dolap, kapalı bölme ve vitrin bulundurulması zorunludur.

    d) Satış yerleri, apartman katlarında, çevresine zararlı olabilecek ev ve işyerleri arasında bulunamaz.

    e) Satış yerlerinde, ilk bakışta görülebilecek ve okunabilecek şekilde ''Bütün Zirai Mücadele İlaçları İnsan ve Hayvan için Zehirli ve Tehlikelidir.'' ibaresi asılacaktır.

    f) Çok zehirli ilaçlar için özel raf ve bölmeler yapılacak bu raf ve bölmelere '' Çok Zehirli İlaçlar '' ibaresi yerleştirilecektir.

    g) Yabancı ot ilaçları mutlaka ayrı bir bölmede muhafaza edilecek ve bölmelere '' Yabancı Ot İlaçları '' ibaresi asılacaktır.

    h) Bayiler her ne suretle olursa olsun insan ve hayvan ilaçları ile insan ve hayvan gıdalarını satamazlar ve zirai mücadele ilaçları ile bir arada bulundurulamazlar.

    Toptan Satış Yerlerinde Aranan Şartlar

    Madde 16 - Zirai Mücadele ilaçlarının toptan satışı yapılacak yerlerde aşağıdaki şartlar aranır :

    a) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin ''b'' , ''c'' , ''d'' , ''e'' , ''f '' , ''g'' ve ''h '' bentleri toptan satış yerleri içinde geçerlidir.

    b) Satış yeri tabanı su geçirmeyen, kolay temizlenebilen, nem, yağmur ve güneşin etkilerinden korunmuş olmalıdır.

    c) Satış yeri intizamlı ve temiz olmalıdır.

    d) Bina dışında o yerin zirai mücadele ilaçları toptancısı olduğunu belirten bir levha bulundurulur.

    e) Temizlikte kullanılan suların tahliyesi için atık su deposu veya kanalizasyona irtibatlı bir kanal bulunmalıdır.

    Depolarda Aranan Şartlar

    Madde 17 - Zirai mücadele ilaçlarının depolanacağı yerlerde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Depo yeri; tüm belediye hizmetlerinin gittiği su baskınlarının olmayacağı , yangına karşı korunmuş ilaç yükleme ve boşaltmaya uygun trafiği engel teşkil etmeyecek ve hakim rüzgarlara ters yönde olacaktır.

    b) Depo zemini; yağan yağmur ve diğer sel sularının içeriye girmemesi için toprak yüzeyinden yüksek ve tabanı en az 15 metrekare büyüklükte betondan yapılmış kolay temizlenebilen, temizlikte kullanılan suları tahliyesi için atık su deposu veya atık su deposuna irtibatlı kanal bulunan ve sürekli kuru tutulabilen nitelikte olmalıdır.

    c) Depo tavan ve duvarları sıcak ve soğuğu geçirmeyecek , su ve nemi çekmeyecek şekilde bir malzemeden yapılmış olacaktır.

    d) Pencereleri; güneş ışınlarının doğrudan ilaçlar üzerine gelmesine engel olacak şekilde yapılmış veya camlar içten kalınca yağlı boya ile boyanmış olacak, pencerelerin dış kısmında ise kafes teli veya kapak olacaktır.

    e) Kapılar, ilaçların taşınmasına uygun büyüklükte ve karşılıklı çift kanatlı, dayanıklı ve sağlıklı olacaktır.

    f) Raflar; radyatörlerden, pencere önlerinden ve her türlü ısı kaynaklarından uzak olarak yerleştirilecek, çelik veya sağlam ahşap iskeletli, yeterli miktarda ve ilaç ambalaj büyüklüklerine uygun ölçülerde olacaktır.

    g) İlaçlar; etkili madde guruplarına, formülasyon şekillerine, kullanım yerlerine ve ambalaj cins şekil ve büyüklüklerine göre tasnif edilerek yerleştirilecek, ayrıca son kullanma tarihi en yakın olanlar ilk önce çıkacak şekilde yerleştirilecektir.

    Sıvı ilaçlar; altta kalan ambalajların delinmesine, kırılmasına veya yırtılmasına meydan verilmeyecek şekilde üst üste veya yanyana dik olarak yerleştirilmeyecek ve ilaç ambalajları hiç bir zaman doğrudan beton zemin üzerine istif edilmeyecektir. Ambalaj ile beton zemin arasında madeni veya tahta ızgara bulunacak, ilaçlar usulüne uygun olarak bu ızgaralar üzerine yerleştirilecektir.

    Islanabilir toz ilaçlar; fiber, sac veya kontrplak fıçı ambalajların dışındaki jüt, polietilen kağıt, torba ve benzeri ambalajlarına konulduğunda en alttaki ambalaja 150 kg dan fazla ağırlık gelmeyecek şekilde yerleştirilir.

    Toz ilaçlar; Duvardan 20 cm. içerden ve zeminden 20 cm. çelik veya tahta ızgaralar üzerine düzgün bir şekilde istif edilecektir. Ancak 10 çuvaldan fazla sayıda çuval üst üste konulmayacaktır.

    h) Depoda; yeteri kadar lavabo, musluk ve temizlik malzemesi bulunacaktır. Ayrıca depoda sıcaklık kontrolü için ısı ilaç ölçer aletler bulunacak ve ısının 5-35 0 C arasında olması sağlanacaktır.

    ı) Depoda yeterli kapasitede havalandırma tertibatı, yangın söndürme cihazları bulunacak, yangın ikaz sistemleri, kıvılcım geçirmez elektrik kablo tesisatı ile güvenlik lambaları, anahtar, prizler yönünden yangına karşı korunma tedbirleri alınmış olacaktır.

    i) Depoda çalıştırılan işçi ve görevlilerin aynı kişiler olmaları sağlanacak ve bunlar ilaçların zehirlilikleri, korunma tedbirleri ile zehirlenme belirtileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

    j) Depoda mevcut ilaçlarla depoya giren ve çıkan ilaçların miktar ve imal tarihlerinin kaydedildiği bir defter bulunacaktır.

    k) Depoda döküntü, akıntı ve sızıntı yapan ambalajlar depodan çıkarılacak ve yerleri temizlenecektir.

    l) Depoda yalnız zirai mücadele ilaçları muhafaza edilecek, tohum ve yemlerle bir arada bulundurulmayacaktır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Bayilerin ve Toptancıların Sorumlulukları

    Bayilerin Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Bayiler aşağıdaki hususlardan sorumludurlar.

    a) Zirai mücadele ilacı perakende satışlarının izin sahibi kişiler nezaretinde tapılması esastır.

    b) Bayiler ilaçlamalarda kullanılan koruyucu araç ve gereçleri satışa hazır bulundurmaktan sorumludurlar.

    c) Bayiler, her mevsimde yöreleri için gerekli ilaçları yeterli miktarda bulundurmaktan sorumludurlar.

    d) İlaçlar, Bakanlık Teknik Talimatlarında reçetesinde ve etiketinde belirtilen esaslar ve konular dışında kullanılamazlar.

    e) Bayiler faaliyetlerini sağlık engeli ve yasal zorunluluk dışında otuz günden daha fazla bir süre durduramazlar .

    f) Bayiler T.C. Ziraat Bankasının çiftçilere vereceği ''Ayni İlaç Kredi''lerini aynen kullanmalarını sağlamakla mükellef olup, çiftçilere farklı cins ve miktarlarda ilaç, başka bir mal veya para veremezler.

    g) Bayiler, sayfaları Müdürlükçe numaralanmış ve mühürlenmiş Kontrol Defteri tutmaya mecburdurlar.

    h) Bayiler, kükürt ve göztaşı dahil ilaçların orijinal ambalajlarını bozamaz ve açık olarak satamazlar.

    ı) (Mülga bend: 08/05/1998 - 23336 sayılı R.G. ile)

    i) Bayiler Kontrolle görevli elemanlara işyerlerini ve depolarını gezdirmeye defterlerini, ilaçlarını göstermeye ve istenilen bilgileri zamanında ve noksansız bir şekilde vermeye, Bakanlıkça numune almakla görevlendirilen heyetlerin çeşit ve miktarda ilaç numunesi vermeye mecburdurlar.

    j) Bayiler; yeri zamanı ve konumları müdürlükçe belirlenen yeni bilgilerin verilmesi için gerektiğinde düzenlenen kısa süreli kurslara iştirak etmek zorundadırlar.

    k) Bayiler, Bakanlıkça yed-i emine alınan ilaçları ikinci bir emre kadar uygun depolama şartlarında muhafaza etmeye mecburdurlar.

    l) Fumigantlar yalnız Fümigasyon Operatör Belgesi olanlara satılır. Firmalar sattıkları fumigantların miktarlarını en geç on gün içerisinde bulundukları yerlerin İl Tarım Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

    m) Bayiler, dükkan ve depoları dışında ve gezici olarak ilaç satışı yapamaz, etiketsiz ve kullanma süresi geçmiş ilaçlar ile Bakanlıktan kullanma ruhsatı almamış ilaçları satamaz ve etiketler üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamazlar. Bayiler firmalarınca Bakanlığa bildirilen fiyatın üzerinde ilaç satışı yapamazlar.

    n) Bayiler reçete ile veya belirli şartlara bağlı olarak satılması Bakanlıkça belirlenen ilaçları reçetesiz veya belirtilen şartlar dışında satışını yapamazlar. Reçete ile satılan ilaçların sayfaları Müdürlükçe numaralanmış ve mühürlenmiş ayrı bir deftere ilacın adı, satış tarihi ve alıcının adını gösterecek şekilde yazılması ve reçetenin bir yıl süre ile saklanması mecburidir.

    o) Bayiler Bakanlıkça yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatlarını bulundurmak zorundadırlar.

    ö) Müdürlük tamim ve emirleri İş yerlerinde saklanır ve gereği yerine getirilir.

    p) Bayiler Bakanlıktan Toptancı İzin Belgesi almayan kişi ve kuruluşlardan ilaç satın alamazlar.

    r) (Mülga bend: 22/08/2002 - 24854 S. R.G. Yön./1. md.)

    s) ( Ek bend: : 08/05/1998 - 23336 sayılı R.G. ile) Bayilik veya toptancılık faaliyetlerini sorumlu müdür nezaretinde yürütecek olan müteşebbisler sorumlu müdürün her hangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, yerine aynı özellikleri taşıyan bir kişiyi istihdam etmek zorundadırlar.

    Toptancıların Sorumlulukları

    Madde 19 - Toptancıların sorumlulukları aşağıda verilmiştir.

    a) Toptancılar, doğrudan doğruya çiftçilere veya tüketiciye perakende olarak ilaç satamazlar.

    b) Toptancılar ilaç alıp satmaya yetkili olmayan yerlere ilaç satamazlar, ancak bu yönetmeliğe göre Bayilik izni alan bayilere ilaç satabilirler.

    c) 18 nci maddenin b, c, e, g, h, ı, i, j, k, l, m, o, ö bentleri toptancılar içinde geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kontrol ve Müeyyideler

    Kontrol

    Madde 20 - Bayiler ve toptancılar; Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerindeki zirai mücadele birimi veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından kontrol edilir.

    Kontroller, en az iki teknik eleman tarafından yapılır. Tespit edilen noksanlıklar kontrol defterine kaydedilir ve imzalanır.

    Müeyyideler

    Madde 21 - Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılan kontrollerde bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin (h), 18 nci maddesinin (d), (f), (h), (i), (k), (m), (n), (p), (r) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayiler ile bu yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi ile (c) bendinde zikredilen 18 nci maddesinin (h), (i), (k), (m) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancıların iş yerleri kontrolle görevli elemanların düzenlediği ve Müdürlüğün onayladığı tutanak gereğince Valilikçe bir ay süre ile kapatılır.

    Aynı Yönetmeliğin 18 nci maddesinin (a), (b), (c), (e), (g), (i), (o), (ö) bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen bayiler ile 19 uncu maddesinin (a) bendi ile (c) bendinde zikredilen 18 nci maddesinin (b), (c), (e), (g), (i), (o), (ö), bentlerine aykırı davrandıkları tespit edilen toptancılar yazılı olarak uyarılırlar, tekrarı halinde işyerleri Valilikçe bir ay süre ile kapatılır.

    Yapılan kontrollerde bu yönetmeliğin 15, 16, 17 nci maddelerinde belirtilen hususlara uymadıkları tespit edilen bayi veya toptancılar eksiklikleri giderilinceye kadar Valilikçe kapatılır.

    İki defa kapatılan bayi veya toptancının kusurunun tekrarı halinde Bayi veya Toptancı İzin Belgesi Valilikçe iptal edilir. Bayi veya Toptancı İzin Belgesi iptal edilene 3 yıl süre ile yeniden izin belgesi verilmez.

    Bayilik veya toptancılık faaliyetinin sorumlu müdür nezaretinde yürütülmesi ve sorumlu müdürün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, yerine aynı özellikleri taşıyan bir kişi istihdam edilinceye kadar, bayi veya toptancının faaliyeti, bayilik veya toptancılık izin belgesi veren makamca durdurulur.

    (Ek fıkra: : 08/05/1998 - 23336 sayılı R.G. ile) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin sorumlu müdür nezaretinde yürütülmesi ve sorumlu müdürün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, yerine aynı özellikleri taşıyan bir kişi istihdam edilinceye kadar, bayi ve toptancının faaliyeti, bayilik veya toptancılık izin belgesi veren makamca durdurulur.

    Haklar

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Bayi ve Toptancı izin Belgesi almış olanların hakları saklıdır.

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 23 - 29/03/1993 tarih ve 21536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Zirai Mücadele İlaçlarının Perakende Satılması hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 24 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 -Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kooperatifler, Çiftçi Birlikleri ve Ziraat Odaları gibi kuruluşlarda çalışan kişilere, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükmüne uygun olarak, kısa süreli eğitimle verilmiş bulunan Bayilik İzin Belgeleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin sonunda, bu kuruluşlar zirai mücadele ilaçlarını satmaya devam etmek istedikleri takdirde, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde özellikleri belirtilen uzman personeli istihdam etmek zorundadırlar.

    Mevzuat Kanunlar