TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ANLAŞMALI DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Türk Dişhekimleri Birliği

    Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24452

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; çalışanlarını veya sigortalılarını, asgari muayene ve tedavi ücret tarifesi çerçevesinde tedavi ettirmek isteyen kurumlar ile bu kurumlara hizmet vermek isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılacak sözleşmeler, sözleşmelerde tarafların sorumlulukları ve verilen hizmetin denetimi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, çalışanlarını ve sigortalılarını tedavi ettirmek isteyen kurumları ve bu kurumlarla sözleşme yapan veya yapmak isteyen ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 07/06/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birlik : Türk Dişhekimleri Birliğini,

    b) Oda : Dişhekimleri Odalarını,

    c) Kurum : Özel ve kamuya ait banka, şirket, emekli yardım sandıkları, meslek odaları, her ne ad ve biçimde olursa olsun sağlık-hastalık sigortası yapan veya satan özel veya kamuya ait sigorta şirketleri ile personeli adına dışardan dişhekimliği hizmeti satın alan özel ve kamuya ait tüm kuruluşları, dernek ve vakıfları,

    d) (Değişik tanım: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/2.md.) Özel sağlık kurum ve kuruluşu: Muayenehaneler de dahil olmak üzere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kurum ve kuruluşlarını,

    e) Kontrol Hekimi: Oda Yönetim Kurulu tarafından, bir asgari ücret tarifesi dönemi için görevlendirilen ve kurum ile dişhekimi veya dişhekimi ile dişhekimliği hizmetinden faydalanan şahıslar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları veya şikayetleri inceleyen dişhekimlerini,

    f) Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu: Oda Yönetim Kurulu tarafından bir asgari ücret tarifesi dönemi için görevlendirilen ve kontrol hekimlerince düzenlenen rapor sonucuna vaki itirazlar üzerine anlaşmazlık veya şikayetleri yeniden inceleyen komisyonu,

    g) Asgari Ücret Tarifesi: 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen asgari muayene ve tedavi ücret tarifesini,

    h) Asgari Ücret Tarifesi Dönemi: Asgari ücret tarifesinin Resmi Gazetede yayımından bir sonraki asgari ücret tarifesinin yayımına kadar geçen süreyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sözleşmelere ve Hizmetin Denetlenmesine İlişkin Hükümler

    Sözleşmelerin Onaylanması ve Taahhütname

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 05/05/2007- 26513 S.R.G Yön/3.md.) Bu Yönetmelik çerçevesinde hizmet sunmak isteyen özel sağlık kurum ve kuruluşları, Birlik tarafından hazırlanarak bütün odalara dağıtılan tip sözleşmeyi emsal almak suretiyle kurumlarla sözleşme yaptıktan sonra, sözleşmenin onayı için muayene ve müşterek muayenehanelerde dişhekimleri, poliklinik ve merkezler ile özel hastanelerde mesul müdürleri aracılığıyla üyesi oldukları oda yönetim kurullarına başvururlar.

    Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mevzuat ve Yönetmelik ile Birlik Genel Kurul kararlarına uygunluk bakımından inceleyip başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylarlar.

    Dişhekimliği ile ilgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar onaylanmaz.

    Tip Sözleşme ve Taahhütname

    Madde 6 - Bu Yönetmelik çerçevesinde kurumlarla ve bu kurumlarla anlaşmalı olarak çalışmak isteyen özel sağlık kuruluşları arasında yapılacak sözleşmelere esas olarak alınacak "tip sözleşme" metni Birlik tarafından hazırlanır. Anlaşmalı olarak çalışmak isteyen özel sağlık kurum ve kuruluşları sözleşme hükümleri dışına çıkıldığının tespiti halinde sözleşmesini fesh edeceğini belirten "fesih taahhütnamesini" odalara verir. Tip sözleşme metni ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından odalara verilecek "fesih taahhütnamesi" örnekleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Birlik tarafından hazırlanarak bütün odalara gönderilir.

    Sözleşmenin Geçersizliği ve Onaysız Çalışma Yasağı

    Madde 7 - Kurumlar ile özel sağlık kurum ve kuruluşları arasında yapılmış olan sözleşmeler, Oda yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

    Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış bir sözleşme olmaksızın anlaşmalı dişhekimliği yapmak yasaktır.

    Duyuru

    Madde 8 - Oda, her yıl asgari ücret tarifesinin Resmi Gazetede yayımını izleyen hafta içinde kurum ve kuruluşlara yeni asgari ücret tarifesini gönderir.

    Hizmetin Denetlenmesi

    Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamında kurumlara anlaşmalı dişhekimliği hizmeti veren üyelerince uygulanan ağız ve diş tedavi işleri ile ilgili denetim görevi odaya aittir.

    Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının veya dişhekiminin kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davrandığı anlaşıldığında oda tarafından o dişhekimi veya mesul müdür hakkında resen soruşturma açılır.

    Oda, anlaşmalı dişhekimliği hizmetleri ile ilgili anlaşmazlık ve şikayetleri öncelikle ele alıp, kontrol hekimlerine inceletir ve inceleme sonucunu en geç 15 gün içinde ilgililere bildirir.

    Kontrol hekimi, incelemeyi 7 gün içinde tamamlayarak sonucu rapor halinde odaya iletir. Kontrol hekiminin inceleme sonucuna, tarafların kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde itiraz etmeleri halinde, Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu şikayet konusu hakkında yeniden inceleme yapar.

    Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve inceleme sonucunu 15 günde tamamlar ve raporunu oda yönetim kuruluna bildirir.

    Kontrol Hekimliği ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu

    Madde 10 - Oda yönetim kurulu, disiplin cezası almamış ve en az on yıllık dişhekimliği yapmış olan oda üyeleri arasından en az 5 kişiyi Kontrol Hekimi olarak belirler ve aynı şartları haiz 3 dişhekimini de Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyesi olarak atar. İtiraz Komisyonu için ayrıca bir yedek üye belirlenir.

    Kontrol hekimleri ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyeleri, kendileri ile ilgili anlaşmazlık veya şikayet konularında inceleme yapamazlar. Oda ve Birlik organlarında görevli olanlar bu görevleri sona erinceye kadar, Kontrol Hekimi ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyesi olarak atanamazlar.

    Kontrol hekimleri, İtiraz Komisyonunda görev alamazlar.

    Kontrol Giderleri

    Madde 11 - Kontrol hekimleri ve Kontrol Hekimliği İtiraz Komisyonu üyelerine, belgeledikleri inceleme giderleri ile yaptıkları bu hizmetin karşılığı olarak, oda tarafından o yıl uygulanan asgari ücret tarifesi üzerinden ödeme yapılır.

    Oda tarafından resen yaptırılacak incelemeler hariç olmak üzere, kontrol hekimlerine ve Komisyon üyelerine bu görevleri sebebiyle yapılan ödemeler, şikayet veya anlaşmazlıkların incelenmesi sonucunda haksız çıkan taraftan, ayrıca bir karara gerek olmaksızın, oda yönetim kurulunca tahsil edilir.

    Yaptırım

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan dişhekimleri hakkında, 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu ve 20/05/1991 tarihli ve 20876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disiplin cezası verilir. Ayrıca, 3224 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 13 - 23/03/1991 tarihli ve 20823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Maddeler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce anlaşmalı dişhekimliği hizmeti veren dişhekimleri ile hizmetten faydalanan kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerini Yönetmeliğe uygun hale getirirler ve onaylanmaları için ilgili dişhekimleri tarafından odaya başvurulur.

    Yürürlük

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik ve Oda Yönetim Kurulları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar