TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DALGIÇLIK YÖNETMELİĞİ

    Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 14/07/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24462

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve basınç odası görevlerinde kullanılacak personelin seçilmesi, yetiştirilmesi ile gerekli mesleki ve bedeni şartları belirlemek, kadrolarında dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve basınç odası teşkilatı veya personeli bulunduran komutanlık ve kurum amirliklerinin riayet edecekleri hususları açıklamaktır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve basınç odası görevlerinde kullanılacak personelin seçilmesi, yetiştirilmesi ile gerekli mesleki ve bedeni şartların belirlenmesi faaliyetlerini yürüten, kadrolarında dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve basınç odası teşkilatı veya personeli bulunduran komutanlık ve kurum amirlikleri ile birinci sınıf dalgıç, sualtı taarruz, sualtı savunma, mayın harbi dalgıcı, ikinci sınıf dalgıç, kurbağa adam, deniz ve sualtı hekimi, dalış tabibi ve dalış sağlık basınç odası astsubayı personeli ile bu personele işlem yapacak kamu personeli ve kişileri kapsar.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Dalgıçlık : Dalgıç ve kurbağa adamlar tarafından sualtına, görev nedeniyle özel bir cihaz, sistem veya teçhizat kullanarak hava veya karışım gaz ile dalma işini,

    b) Dalgıç : Sualtına, görev nedeniyle satıhtan ikmal edilen veya SCUBA türü açık, yarı kapalı ve kapalı devre özel cihaz, sistem veya teçhizatı kullanarak hava veya karışım gaz ile dalış yapan ve dalgıçlık niteliği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili kurumlarınca onaylanan birinci sınıf dalgıç ve ikinci sınıf dalgıç personeli,

    c) Birinci Sınıf Dalgıç Personeli : Birinci Sınıf Dalgıç Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış diploma almaya hak kazanmış, sicil, eğitim ve sıhhi durumu itibariyle birinci sınıf dalgıç kadrolarında görev alabilecek nitelikteki personeli,

    ç) İkinci Sınıf Dalgıç Personeli : İkinci Sınıf Dalgıç Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış belge veya diploma almaya hak kazanan, mesleki bilgi ve bedeni durumları bakımından ikinci sınıf dalgıç kadrolarında görev alabilecek personeli,

    d) Kurbağa Adam : Sualtına, görev nedeniyle sadece SCUBA türü açık, yarı kapalı ve kapalı devre özel cihaz, sistem veya teçhizatı kullanarak hava, karışım gaz veya oksijen ile dalış yapan ve dalgıçlık niteliği Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili kurumlarınca onaylanan sualtı taarruz, sualtı savunma, mayın harbi dalgıcı ve kurbağa adam personelini,

    e) Sualtı Taarruz Personeli : Sualtı Taarruz Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış diploma almaya hak kazanmış, sicil, eğitim ve sıhhi durum itibariyle SAT kadrolarında görev alabilecek nitelikteki personeli,

    f) Sualtı Savunma Personeli : Sualtı Savunma Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış diploma almaya hak kazanmış, sicil, eğitim ve sıhhi durum itibariyle SAS kadrolarında görev alabilecek nitelikteki personeli,

    g) Mayın Harbi Dalgıcı Personeli : Mayın Harbi Dalgıcı Kursunu bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış diploma almaya hak kazanmış, sicil, eğitim ve sıhhi durum itibariyle mayın harbi dalgıcı kadrolarında görev alabilecek nitelikteki personeli,

    ğ) Kurbağa Adam Personeli : Kurbağa Adam Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış belge veya diploma almaya hak kazanan, mesleki bilgi ve bedeni durumları bakımından kurbağa adam kadrolarında görev alabilecek personeli,

    h) Dalış Amiri: Dalış Amirliği Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış belge almaya hak kazanan, mesleki bilgi ve bedeni durumları bakımından, dalgıçlık eğitim ve görevlerinde satıhta dalışı idare edebilecek nitelikteki personeli,

    ı) Deniz ve Sualtı Hekimi : Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve diğer üniversitelerin Deniz ve Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlıklarında Deniz ve Sualtı Hekimliği ihtisasını yapmış tabipleri,

    i) Dalış Tabibi Personeli : Dalış Tabibi Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış belge almaya hak kazanan, sicil, meslek ve bedeni durumları bakımından dalış tabibi fiili kadrolarında görev alabilecek tabipleri,

    j) Dalış Sağlık Basınç Odası Astsubayı : Basınç Odası Operatörlüğü Kursunu başarı ile bitirerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yetki verilmiş makam tarafından onaylanmış belge almaya hak kazanan, sicil, meslek ve bedeni durumları bakımından dalış sağlık basınç odası astsubayı fiili kadrolarında görev alabilecek sağlık sınıfı astsubayları,

    k) Derinsu Dalış Sistemi : Satıhtan ikmalli hava dalışı veya standart SCUBA dalış sistemlerinin azami dalış limitlerini aşan derinliklerde kullanılan dalış sistemlerini,

    l) SAT : Sualtı Taarruz kavramını,

    m) SAS : Sualtı Savunma kavramını,

    n) MHD : Mayın Harbi Dalgıcı kavramını,

    o) SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus): Hava ikmalini satıhtan bağımsız yapabilen dalış sistemini,

    ifade eder.

    Hukuki Dayanak

    Madde 4 - Bu Yönetmelik, 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 28 Şubat 1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Adaylarla İlgili İşlemler ve Yetiştirme Esasları

    Adaylığa Müracaat

    Madde 5 - Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaş sınırından büyük olanlar, dalgıç ve kurbağa adam olmak için müracaatta bulunamaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, müracaat edecek adayların sınıfları, statüleri ve rütbeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca; diğer Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yetiştirilecek adayların sınıfları, statüleri ve rütbeleri ise, anılan komutanlıklarca yapılacak değerlendirme çerçevesinde belirlenir.

    Dalış tabibi ile dalış sağlık basınç odası astsubayı olmak için müracaat edecek adayların statüleri ve rütbeleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenir.

    Adayların Kontrolü ve Seçimi

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki niteliklere sahip adaylar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca sırası ile;

    a) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen test ve muayenelere,

    b) Birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS ve MHD, ikinci sınıf dalgıç ve kurbağa adam adayları, ayrıca deniz ve karada yapılan yüzme, dalma ve bedeni yetenek testlerine,

    tabi tutulurlar.

    Adayların Kursa Katılması

    Madde 7 - Sıhhi kurul muayene sonuçları ile bedeni yetenek testlerinin sonuçları, ilgili hastahane ve komutanlıklarca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir. Muayene ve testleri geçenlerden Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tefrik edilen personel, birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS, MHD, ikinci sınıf dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve basınç odası operatörlüğü kurslarına sevk edilirler.

    Temel askerlik eğitimi sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca kurbağa adam ve ikinci sınıf dalgıç adayı olarak ayrılan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki muayene ve testleri geçen erbaş ve erler, İSTANBUL/Çubuklu'da konuşlu Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı emrine sevk edilirler. Bu erbaş ve erler, anılan Komutanlıkça yapılan yüzme ve basınç odası test sonuçlarına göre kurbağa adam ve ikinci sınıf dalgıç kurslarına ayrılırlar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup erbaş ve erlerinin kurslara ayırım sonucu, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir.

    Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden kurbağa adam ve ikinci sınıf dalgıç kurslarına katılmaları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler için, anılan komutanlıkların yürürlüğe koyacakları kurslar yönergesindeki özel hükümleri uygulanır.

    Dalış Amirliği Kursuna Seçim

    Madde 8 - Dalış Amirliği Kursuna;

    a) Satıhtan ikmalli karışım gaz dalışları ve diğer derinsu dalış sistemleri ile basınç odası operasyonları için; Birinci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursunu,

    b) Satıhtan ikmalli hava dalışları için; Birinci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursunu veya İkinci Sınıf Dalgıç Kursunu,

    c) SCUBA dalışları için; bu Yönetmelikte belirtilen özel ihtisas kurslarından birini veya Kurbağa Adam Kursunu,

    başarı ile bitirmiş personel katılabilir.

    SAT ve SAS ihtisaslı subaylar haricindeki subaylar, dalgıç ve kurbağa adam niteliğini kazanmasından itibaren; diğer personel en az altı yıl fiilen dalış görevi yaptıktan sonra dalış amirliği kursuna tefrik edilebilir. SAT ve SAS ihtisaslı subaylar ise, harbe hazırlık eğitimini tamamlamasından sonra tefrik edilebilir.

    Dalış Amirliği Kursuna tefrik; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup personel için Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının, Kara ve Hava Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için ilgili Komutanlığın teklifi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı ile olur.

    Kurslar

    Madde 9 - Adayların iştirak edecekleri kursların başlama zamanı, süre ve kontenjanları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İç Kurslar Planında belirtilir. Bu kursların müfredat ve süresinde değişiklik yapmaya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir.

    a) Özel ihtisas kursları aşağıda belirtilmiştir.

    (1) Birinci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursu : Sınıf ve statüleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen personelin katıldığı bir kurs olup, Kurbağa Adam Kursunu da kapsar.

    (2) SAT Özel İhtisas Kursu : Sınıf ve statüleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen personelin katıldığı bir kurs olup, Kurbağa Adam Kursunu da kapsar.

    (3) SAS Özel İhtisas Kursu : Sınıf ve statüleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen personelin katıldığı bir kurs olup, Kurbağa Adam Kursunu da kapsar.

    (4) Mayın Harbi Dalgıcı Kursu : Sınıf ve statüleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen personelin katıldığı bir kurs olup, Kurbağa Adam Kursunu da kapsar.

    b) Kurbağa Adam, İkinci Sınıf Dalgıç ve Dalış Amirliği Kursları aşağıda belirtilmiştir.

    (1) Kurbağa Adam Kursu : Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait personele, kurbağa adam statüsü kazandırmak ve sadece kurbağa adam yetiştirilmek üzere açılan en az sekiz hafta süreli bir kurstur.

    (2) İkinci Sınıf Dalgıç Kursu : Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait personele ikinci sınıf dalgıç statüsü kazandırmak ve sadece ikinci sınıf dalgıç yetiştirilmek üzere açılan en az sekiz hafta süreli bir kurstur.

    (3) Dalış Amirliği Kursu: Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Dalış Amiri niteliğini kazandırmak ve Dalış Amiri yetiştirilmek üzere açılan en az üç hafta süreli bir kurstur.

    c) Diğer kurslar aşağıda gösterilmiştir.

    (1) Dalış Tabibi Kursu : Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı emrinde açılan, tabiplerin katıldığı ve sadece dalış hastalıklarının tedavisine yönelik vasıfların kazandırıldığı bir kurstur.

    (2) Basınç Odası Operatörlüğü Kursu: Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı emrinde açılan, sağlık astsubaylarının katıldığı ve sadece basınç odası iç ve dış yardımcılığına yönelik vasıfların kazandırıldığı bir kurstur.

    Diploma, Belge ve Bröveler

    Madde 10 - Kursları başarı ile bitirenlere, aşağıda belirtilen bröveler ile belge veya diplomalar verilir ve bu brövelerin şekil ve ebatları Türk Silahlı Kuvvetleri Bröve Yönergesinde gösterilir.

    a) Birinci Sınıf Dalgıç Diploması ve Brövesi : Birinci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursunu başarı ile bitiren personele verilir.

    b) SAT Diploması ve Brövesi : SAT Özel İhtisas Kursunu başarı ile bitiren personele verilir.

    c) SAS Diploması ve Brövesi : SAS Özel İhtisas Kursunu başarı ile bitiren personele verilir.

    ç) MHD Diploması ve Brövesi : MHD Özel İhtisas Kursunu başarı ile bitiren personele verilir.

    d) Dalış Tabibi Belgesi ve Brövesi : Dalış Tabibi Kursunu başarı ile bitiren tabiplere verilir.

    e) Basınç Odası Operatörlüğü Belgesi : Basınç Odası Operatörlüğü Kursunu başarı ile bitiren sağlık astsubaylarına verilir.

    f) İkinci Sınıf Dalgıç Belgesi ve Brövesi : İkinci Sınıf Dalgıç Kursunu başarı ile bitiren erbaş ve erler haricindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kurs belgesi ve brövesi, erbaş ve erlere kurs diploması, kamu kurum ve kuruluşlarına mensup kişilere ise sadece kurs belgesi verilir.

    g) Kurbağa Adam Kurs Belgesi ve Brövesi: Kurbağa Adam Kursunu başarı ile bitiren erbaş ve erler haricindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeline kurs belgesi ve brövesi, erbaş ve erlere kurs diploması, kamu kurum ve kuruluşlarına mensup kişilere ise sadece kurs belgesi verilir.

    ğ) Dalış Amirliği Belgesi ve Brövesi : Dalış Amirliği Kursunu başarı ile bitiren Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Dalgıçlık Statüsünün Devamlılığı İçin Gerekli Şartlar

    Dalgıçlık Statüsünün Devamlılığı İçin Gerekli Şartlar

    Madde 11 - Dalgıçlık statüsünün devamlılığı için gerekli olan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    A) Genel şartlar:

    (1) Birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS ve MHD özel ihtisas vasfının devamlılığını sağlamak için 1 Eylül itibariyle her 6 ay içinde en az 4 dalış yapmak gereklidir. Bu süre uzatılamaz.

    (2) Eğitim veya görevlerde icra edilen dalışlar, personelin Dalış Kayıt Defterine işlenir.

    (3) On sekiz ay ve daha fazla süre ile dalgıçlık kadrolarından ayrı kalarak dalış yapamadığı takdirde tekrar göreve dönüşünde o personelin dalış intibak eğitimi görmesi gerekir.

    (4) SAT, SAS ve MHD personeli, dalgıçlık vasıflarının devamı için zorunlu dalışlarını niteliklerine uygun olacak şekilde açık, yarı kapalı veya kapalı devre SCUBA ile yaparlar.

    (5) Birinci sınıf dalgıçlar, helyum-oksijen HeO2 karışımı ve derinsu dalış sistemi ihtiva eden bir görev yerine atanmış iseler zorunlu 4 dalışın en az bir tanesini asgari 200 feet derinlikte ve HeO2 ile yaparlar.

    (6) Bu 4 dalış aşağıdaki derinlik ve dip zamanı çizelgesine uyularak yapılır. SAT ve SAS nitelikli personelin 130 feet derinliğin altında eğitim dalışı yapması zorunlu değildir.

    Derinlik :      Minimum Dip Zamanı :

    ------------      ----------------------------

    100 feet      15 dakika

    150 feet      15 dakika

    170 feet      15 dakika

    190 feet      15 dakika

    (7) Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Subay Sicil Yönetmeliği, Astsubay Sicil Yönetmeliği, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliği ile Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirlenmiş yeterli sicil ve niteliklere sahip olmak gerekir.

    (8) Sıhhi nedenlerle dalgıç-kurbağa adam kadrosundan ayrılan personelin daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen askeri hastahanelerin sıhhi kurulundan "Dalgıç-Kurbağa Adam Olur" kararı alması halinde, kadro ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınıp mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler, ihtisası ile ilgili kadroya atandırılabilir. Ancak bu süre on sekiz ayı geçmiş ise şahsın en az iki hafta süreli dalış intibak eğitimi görmesi gereklidir. Bu eğitimin süresi ve şekli Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilir.

    B) Sıhhi şartlar:

    (1) Dalış yapacak personelin gerek fiziki ve gerek psikolojik açıdan dalışa hazır olması kendi sorumluluğundadır.

    (2) Dalış yapacak bütün personelin dalış öncesi sağlık durumunun uygun olup olmadığı, dalış amiri veya deniz ve sualtı hekimi veya dalış tabibi tarafından kontrol ve takip edilir. Sakıncalı görülen personele dalış yaptırılmaz.

    Mesleki Nitelikler

    Madde 12 - Dalgıç, kurbağa adam, dalış tabibi ve dalış sağlık basınç odası astsubayı kadro ve görevlerinde kullanılacak personelin aşağıdaki mesleki niteliklere haiz olması gerekir:

    A) Dalgıçlarda;

    1) Birinci Sınıf Dalgıç personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) Birinci sınıf dalgıç özel ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) Birinci sınıf dalgıç özel ihtisas eğitimlerinde uygulanan en son gelişme ve bilgilere sahip olmak ve uygulayabilmek.

    (c) Birinci sınıf dalgıç görevlerini yapabilmek üzere yönetmelik, yönerge veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirtilen görevleri yapabilecek bilgiye, bedeni ve moral kondisyona sahip olmak ve bunu azami seviyede tutabilmek.

    (ç) Basınç odası tedavisini uygulayabilecek ve basınç odasını kullanabilecek bilgi, beceri ve eğitime sahip olmak.

    2) İkinci Sınıf Dalgıç personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) İkinci sınıf dalgıç kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) İkinci sınıf dalgıç eğitimlerinde uygulanan en son gelişme ve bilgilere sahip olmak ve uygulayabilmek.

    B) Kurbağa adamlarda ;

    1) SAT personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) SAT özel ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) SAT özel ihtisas eğitimlerinde uygulanan en son gelişme ve bilgilere sahip olmak, bunları uygulayabilmek ve devam ettirmek.

    (c) Kurbağa adam görevlerini yapabilmek.

    (ç) SAT görevlerini yapabilmek üzere yönetmelik, yönerge veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirtilen görevleri yapabilecek bilgiye, bedeni ve moral kondisyona sahip olmak ve bunu azami seviyede tutabilmek.

    2) SAS personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) SAS özel ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) SAS özel ihtisas eğitimlerine uygulanan en son gelişme ve bilgilere sahip olmak, bunları uygulayabilmek ve devam ettirmek.

    (c) Kurbağa adam görevlerini yapabilmek.

    (ç) SAS görevlerini yapabilmek üzere yönetmelik, yönerge veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirtilen görevleri yapabilecek bilgiye, bedeni ve moral kondisyona sahip olmak ve bunu azami seviyede tutabilmek.

    3) MHD personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) MHD özel ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) MHD özel ihtisas eğitimlerine uygulanan en son gelişme ve bilgilere sahip olmak, bunları uygulayabilmek ve devam ettirmek.

    (c) Kurbağa adam görevlerini yapabilmek.

    (ç) Mayın harbi dalgıcı görevlerini yapabilmek üzere yönetmelik, yönerge veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirtilen görevleri yapabilecek bilgiye, bedeni ve moral kondisyona sahip olmak ve bunu azami seviyede tutabilmek.

    4) Kurbağa Adam personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) Kurbağa adam kursunu başarı ile bitilmiş olmak.

    (b) Kurbağa adam görevlerini yapabilecek bedeni ve moral kondisyona sahip olmak.

    C) Diğer personelde ;

    1) Dalış Tabibi personelinde aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) Dalış tabibi kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) Her türlü dalış kaza ve hastalıklarını teşhis edebilmek, en son basınç odası, tedavi tablo ve yöntemleri ile tedavi yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmak.

    (c) Dalıştan evvel, dalış sırasında ve dalış sonrasında dalgıçların her türlü sıhhi durumlarını daima kontrol altında bulundurabilecek ve gerekli önlemleri alabilecek mesleki bilgi seviyesinde olmak.

    2) Dalış Sağlık Basınç Odası Astsubaylarında aşağıdaki mesleki nitelikler aranır:

    (a) Basınç odası operatörlüğü kursunu başarı ile bitirmiş olmak.

    (b) Basınç odası iç ve dış yardımcılığını yapabilecek yetenek ve bilgiye sahip olmak.

    (c) Dalış tabibi subayın, dalış amirinin tedavi ile ilgili vereceği görevleri yapabilmek.

    (ç) Dalgıçlığa yönelik genel ilk yardım hususlarını bilmek ve uygulayabilecek beceriye sahip olmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Dalgıçlık Statüsünün Kaldırılması ve Yetkili Kurullar

    Dalgıçlık Statüsünün Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar

    Madde 13 - Dalgıç ve kurbağa adamların, dalgıçlık statüsünün kaldırılmasını gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sıhhi Yetersizlik : Dalgıç ve kurbağa adamların, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen niteliklere haiz olmadıklarının ve sıhhi yetersizliklerinin aynı Yönetmelikte belirtilen tam teşekküllü askeri hastahanelerin sıhhi kurullarınca saptanmasıdır.

    b) Sicil ve Dalgıçlığa Yönelik Mesleki Disiplinsizlik ve Yetersizlik : Dalgıç ve kurbağa adamların, sicil ve dalgıçlığa yönelik mesleki disiplinsizlik ve yetersizliklerinin dalgıç kurulunca saptanmasıdır. Bu amaçla;

    (1) Sıralı sicil üstlerince tanzim edilen yıllık "Dalgıçlık Nitelik Belgesi"nde sicil amirlerinden birisi veya her ikisi tarafından, bu Yönetmelikte saptanan genel ve özel şartlara sahip olmadıkları belirtilenler,

    (2) Yıllık sicil belgelerinde Sicil Yönetmeliği standartlarının altında olanlar,

    (3) Dalgıç ve kurbağa adam niteliğini kazandıktan sonra hakkında dört adet "Fena Faaliyet Raporu" düzenlenmiş olanlar,

    c) Kazanılan Yeni İhtisas : Dalış tabiplerinden Kuvvet Komutanlıkları Personel Temin ve Yetiştirme Planlarına göre Tıpta Uzmanlık Eğitimini (Deniz ve Sualtı Hekimliği hariç) tamamlayarak Tıpta Uzmanlık Belgesi almış olanlar,

    ç) Kadro Rütbesi Uyumsuzluğu : Kadro rütbesi nedeniyle tekrar dalış tabibi kadrolarında istihdam edilemeyecek pratisyen dalış tabipleri.

    (Değişik fıkra: 22/12/2004 - 25678 S.R.G. Yön/1.mad) Durumu (a) bendine uyan dalgıç ve kurbağa adamların dalgıçlık statüsü, sıhhî kurul raporunun tasdik tarihinde sona erer. Durumu (b), (c) ve (ç) bentlerine uyanlar, hakkında kesin karara varılmak üzere Dalgıç Kuruluna sevk olunur. Bu personelin durumu, Dalgıç Kurulunda görüşülür ve anılan kurul tarafından hakkında "Dalgıç veya Kurbağa Adam Görevi Yapamaz" kararı verilenlerin dalgıçlık statüsü, Kurul kararının ilgili Kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının tasdik tarihinde sona erer.

    Dalgıçlık Statüsünün Kaldırılmasına Yetkili Kurullar

    Madde 14 - Dalgıç ve kurbağa adam nitelikli personelin dalgıçlık statüsünün kaldırılmasına yetkili kurullar aşağıda gösterilmiştir:

    a) Sıhhi Kurul : Sıhhi yetersizlik bakımından "Dalgıç veya Kurbağa Adam" statüsünün kaldırılmasını gerektiren kararlar almaya yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tam teşekküllü askeri hastahanelerin sıhhi kuruludur.

    b) Dalgıç Kurulu : Sicile, dalgıçlığa veya kurbağa adam niteliklerine yönelik mesleki disiplinsizlik ve yetersizlikleri, kazanılan yeni ihtisas veya kadro rütbesi uyumsuzluğu bakımından "Dalgıç veya Kurbağa Adam" statüsünün kaldırılması veya devamı hakkında karar almaya yetkili kuruldur.

    Dalgıç Kurulunun Kuruluşu

    Madde 15 - Dalgıç Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Kurtarma ve Sualtı Komutanı (Kurul Başkanı),

    b) Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı bağlısı Kurtarma Grup Komutanı, Sualtı Taarruz Grup Komutanı ve Sualtı Savunma Grup Komutanı,

    c) Kurtarma gemilerinin özel ihtisaslı ve en az binbaşı rütbesinde olan gemi komutanları,

    ç) Görüşülecek konunun ilgili olması halinde deniz ve sualtı hekimi veya dalış tabibi,

    d) Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı karargahı ve Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı bağlısı Grup Komutanlıklarınca tefrik edilen özel ihtisas sahibi birer subay,

    e) Toplantının, bir personelin "Dalgıçlık" statüsünün kaldırılması ile ilgili olması durumunda, hakkında görüşülecek personelin birinci ve ikinci sicil amirleri.

    Dalgıç Kurulunun Görevleri

    Madde 16 - Dalgıç Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kanun ve yönetmelikler nedeniyle dalgıç ve kurbağa adam branşları ile ilgili ihtiyaç duyulan yönetmelik ve yönerge tekliflerini hazırlamak,

    b) Bu branşlardaki en son gelişme, değişiklik ve yenilikleri inceleyerek, uygulama esaslarını tespit etmek,

    c) Dalgıç ve kurbağa adam personelinin dalgıçlık statüsünün kaldırılması veya devamı hakkında karar almak.

    Dalgıç Kurulunun Çalışma Usulü

    Madde 17 - Dalgıç Kurulunun çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir:

    a) Dalgıç Kurulu her altı ayda bir defa olmak üzere senede iki defa olağan olarak toplanır.

    b) Birlik Komutanlarının, emrinde görevli bir personelin "Dalgıçlık" statüsünün kaldırılması ile ilgili talebi halinde, Kurtarma ve Sualtı Komutanının emri ile Dalgıç Kurulu, en geç bir ay içerisinde toplanır ve karar alınır.

    c) Kurtarma ve Sualtı Komutanının lüzum göreceği durumlarda, Dalgıç Kurulu her zaman toplanabilir.

    ç) Dalgıç Kurulu; Kurul Başkanı ile on beşinci maddede belirtilen üyelerden en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Ancak, görüşülecek konunun ilgili olması halinde, deniz ve sualtı hekimi veya dalış tabibinin toplantıda bulunması şarttır.

    d) Dalgıç Kurulu kararlarını, gizli oy ve açık tasnif suretiyle ve oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

    e) Hakkında görüşülecek personelin;

    1) Dalgıç Kurulu üyesi olması halinde o personel Kurul toplantılarına giremez.

    2) Birinci ve ikinci sicil amirlerinin Kurul üyesi olmaları durumunda, ayrıca o komutanlık veya kurum amirliğini temsilen başka bir subay Kurula katılmaz.

    3) Birinci ve ikinci sicil amirlerinden Kurtarma ve Sualtı Komutanından kıdemli olanı; her iki sicil amirinin de kıdemli olması durumunda her ikisi de Kurul toplantılarına katılmaz. Bu nedenle toplantıya girmeyen sicil amiri veya amirlerinin konu hakkındaki görüşleri, Kurul öncesinde yazılı olarak alınır. Bu görüşler oylamaya dahil edilmez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kayıt ve Formlar

    Dalgıçlık Nitelik Belgesi

    Madde 18 - Dalgıç ve kurbağa adam branşlarındaki personelin dalgıçlık ile ilgili vermiş oldukları hizmetleri saptamak, niteliklerini belirlemek ve bu hususlarda sicil amirlerine fikir vermek üzere haklarında EK-1'de yer verilen "Dalgıçlık Nitelik Belgesi" düzenlenir.

    Dalgıçlık Nitelik Belgesi, her yıl 1 Şubat tarihi itibariyle dalgıç ve kurbağa adam niteliği bulunan bütün personel için dalgıç ve kurbağa adam niteliklerine sahip birinci ve ikinci sicil amirlerince, özel gizlilik dereceli ve üç nüsha olarak tanzim olunur. Birinci nüshası, personelin kıt'a şahsi dosyasında; ikinci nüshası, personelin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığında; üçüncü nüshası da, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında muhafaza edilir. Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında bulundurulacak nüsha, en geç 10 Şubat tarihine kadar anılan komutanlığa gönderilir.

    Sicil amiri değişmediği sürece bir evvelki nitelik notunda değişiklik yok ise, yeni nitelik belgesi tanzim edilmez. Kanaatin değişmediği hakkında tutanak, hazırlanarak Dalgıçlık Nitelik Belgesinin bulunduğu dosyalara konur.

    Dalgıç ve kurbağa adam personel hakkında, sicil üstlerince nitelikleri bakımından sicil yılı içinde menfi kanaate varılırsa, normal doldurma zamanı beklenilmeksizin nitelik belgesi tanzim edilerek, hakkında karar verilmek üzere Dalgıç Kuruluna sevk edilir.

    Nitelik belgesi doldurulacak personelin birinci ve ikinci sicil amirlerinin dalgıç ve kurbağa adam olmaması durumunda, o şahsa ait nitelik belgesi tanzim edilemez. Ancak dalış görevlerine yönelik menfi kanaatlerin oluşması durumunda, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca, dalgıçlık nitelikleri olan subaylardan oluşan bir heyet teşkil edilir ve gerekirse Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından bir heyet talep edilir ve nitelik belgesi tanzimi bu heyet tarafından yapılır.

    Kurtarma bölümü bulunan gemilerde görevli özel ihtisas nitelikli astsubayların birinci sicil amirinin dalgıç niteliği olsa dahi, bölüm gözetilmeksizin nitelik belgesindeki birinci sicil amiri değerlendirmesini, Kurtarma Subayı yapar. Mayın avlama gemilerinde görevli özel ihtisas nitelikli personelin birinci amir değerlendirmesini, Mayın Filosu Komutanlığında görevli dalış amirliği niteliği olan en kıdemli subay yapar, ikinci sicil amiri değerlendirmesi yapılmaz.

    Bir sicil üstünün nitelik belgesi tanzim edebilmesi için, astı ile en az üç ay görev yapması gereklidir. Nitelik belgelerindeki değerlendirme aşağıdaki esaslara göre rakam halinde takdir edilir.

    Mükemmel         10

    Çok İyi         9

    İyi            8-7

    Yeterli         6

    Takip ve Kontrolü Gerekir   5

    Zayıf         4-3

    Çok Zayıf         2-1

    Nitelik Belgesi o kişinin sadece özel ihtisas yeteneklerini belirleyen bir belgedir.

    Dalış Kayıt Formu

    Madde 19 - Dalış Kayıt Formu, dalış anında tutulan bir form olup, örneğine EK-2'de yer verilmiştir. Buradaki bilgiler dalışı takiben Dalış Kayıt Defterine geçirilir. Bu formun tutulmasından Dalış Amiri sorumludur. Özel cihazlarla yapılan dalışlar için ilgili yönergelerde bulunan dalış kayıt formları kullanılır.

    Dalış Kayıt Defteri

    Madde 20 - Dalış Kayıt Defteri, dalış yapan personelin bağlı bulunduğu komutanlık ve kurum amirlerince her bir personel için tutulan bir defter olup, örneğine EK-3'de yer verilmiştir.

    Dalış Kayıt Defteri, her yıl 1 Eylül tarihi itibariyle birlik komutanı veya kurum amiri tarafından toplam dalış saatlerinin belirtilmesi suretiyle tasdik edilir.

    Kurs, eğitim ve görev dalışlarında dalış kayıt defterinin noksansız tutulmasından; dalış yapan personel, dalış amirleri ve dalış yapan personelin bağlı bulunduğu komutanlık ve kurum amirleri sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM : Özel Hükümler

    Dalış Cihaz ve Aletleri ile İlgili Sorumluluklar ve Denetleme

    Madde 21 - Dalış cihaz ve aletleri, sorumluları tarafından her zaman faal, bakımlı ve her an dalışa hazır bulundurulur.

    Her tip dalış görevini anında yapabilmek amacıyla teneffüs ortamı olarak gerekli ve evsafına uygun basınçlı hava ve gaz karışımları hazır bulundurulur.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşundaki birlik ve kurum amirliklerindeki dalış teçhizatının göreve hazır durumda bulundurulmasını sağlamak amacıyla, her yıl Kasım ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emri ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığınca oluşturulacak bir heyet tarafından denetlemesi yapılır. Denetleme sonuç raporları, ilgili komutanlıklara gönderilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına iletilir.

    Kara ve Hava Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluşundaki birlik ve kurum amirliklerindeki mevcut dalış teçhizatının muayene ve kontrolleri, malzemeyi demirbaşında bulunduran komutanlık veya kurum amirliklerinin talebi üzerine, her yıl Mayıs ayı içinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emri ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığınca oluşturulacak bir heyet tarafından yapılır ve muayene sonuç raporları, ilgili komutanlık ve kurum amirliklerine gönderilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına iletilir.

    Dalış teçhizatının durumu denetleme heyeti tarafından tespit edilir ve kullanılmaz durumda olanların durum raporları, ilgili onarım kademelerince hazırlanarak ilgili komutanlıklara gönderilir. Bu malzemelerin hurdaya ayırma işlemleri, malzemeyi demirbaşında bulunduran komutanlıkça yapılır. Denetleme heyetine tefrik edilen personel, kullanılmaz durumda olduğu kararını vereceği malzemeyi kullanmış ve dalış amirliği yapabilecek nitelikte olmalıdır.

    Dalgıçlık Kimliği

    Madde 22 - Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen başka bir komutanlık emrinde açılan ve bu Yönetmelikteki özel ihtisas, kurbağa adam veya ikinci sınıf dalgıç kurslarından birini bitiren Türk Silahlı Kuvvetleri personeline, herhangi bir rahatsızlık durumunda rahatsızlığının dalışla ilgili olabileceğinin de anlaşılabilmesi ve personelin niteliğini ibraz edebilmesi maksadıyla yanında bulundurması için Kurtarma ve Sualtı Komutanlığınca, örneğine EK-4'de yer verilen "Dalgıçlık Kimlik Belgesi" verilir.

    Kurs, Belge, Diploma veya Bröve ile İlgili Özel Hükümler

    Madde 23 - Kurs, belge, diploma veya bröve ile ilgili özel hükümler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bu Yönetmelikte belirtilen muhtelif kursları görmek üzere yurt dışına gönderilen ve bu kursları başarı ile bitirerek diploma almış olan personel, yurda dönüşünde, görmüş olduğu kurs veya kursların Deniz Kuvvetleri Komutanlığında eşidi olan kursları bitiren personelin haklarına sahip olur.

    b) Birinci Sınıf Dalgıç, SAT, SAS ve MHD özel ihtisas kurslarını başarı ile bitirerek diploma almaya hak kazanan personelin diplomasına, kurbağa adam kursu gördüğü ibaresi ayrıca yazılır.

    c) Birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS ve MHD özel ihtisas kurslarında başarı gösteremeyen personelin kurbağa adam kursu geçerli sayılmaz ve kendilerine kurbağa adam belgesi veya herhangi bir belge verilmez.

    d) Uzman doktor raporuyla onaylanmış sağlık mazereti nedeniyle kursa devam edemeyen personel, adaylığa müracaat şartlarını taşıyorsa müteakip kurslara müracaat edebilir.

    e) (Değişik bend: 22/12/2004 - 25678 S.R.G. Yön/2.mad) Kurslarda başarı gösteremeyen personel hakkında, mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurslar Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.

    f) Oryantasyon eğitimi, dalış intibak eğitimi gibi özel sualtı eğitimlerine iştirak ettirilen personele ayrıca diploma, kurs belgesi ve bröve verilmez.

    Dalgıçlık Kadrolarında Görevli Personel İçin Zorunlu Dalış

    Madde 24 - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dalgıçlık kadrolarında görevli personelin zorunlu eğitim dalışlarının yaptırılması, bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının kontrolü ve sorumluluğundadır.

    Dalgıçlık Kadroları Dışında Görevli Personel İçin Zorunlu Dalış

    Madde 25 - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki dalgıçlık kadroları dışında görevlendirilen dalgıç ve kurbağa adam personelin zorunlu dalışlarının planlaması ve icrası, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği Komutanlıklarca sağlanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Cihazlara Göre Derinlik Limitleri

    Madde 26 - Dalış cihazlarının azami dalış ve çalışma limitlerinin tespitinde;

    a) Dalış derinliğindeki dalgıcın veya kurbağa adamın soluduğu hava veya karışım gazındaki oksijenin kısmi basıncı,

    b) Dalış cihazının satıhtan ikmalli olup olmaması,

    göz önünde bulundurulur.

    Satıhtan ikmalli olmayan dalış cihazları ile normal şartlar altında sıfır dekomprasyon sınırları aşılmamalıdır.

    Normal şartlar altında dalış sahasında basınç odası ve dalış tabibi veya dalış sağlık teknisyeni olmadan yapılabilecek azami dalış derinliği 130 feet'tir.

    Kullanım kılavuzlarında belirtilmediği sürece standart dalış cihazlarına ait normal ve azami dalış limitleri aşağıda belirtilmiş olup, normal dalış limitinin, birinci fıkranın (a) bendi dahilinde aşılması, dalış amirinin yetki ve sorumluluğundadır.

    Derinlik :      Dalış Cihazının Cinsi :

    --------------      --------------------------------------------------------------

    25 Feet      Kapalı devre dalış cihazı (Saf Oksijen)

    130 Feet      Açık devre dalış cihazı

    130 Feet      Yarı kapalı devre dalış cihazı

    190 Feet (Azami)   Satıhtan ikmalli derinsu dalış cihazı (Hava)

    300 Feet (Azami)    Satıhtan ikmalli derinsu dalış cihazı (Karışım gaz)

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 27 - Bu Yönetmelik ile 6 Nisan 1981 tarihli ve 17302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Maddeler

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 01/05/2002 - 24742 S. R.G. Yön./1. md.)

    Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli dalgıçlar hakkında, bu Yönetmeliğin kurbağa adam personeli ile ilgili esasları uygulanır. Bununla ilgili eğitim ve hizmet, talep üzerine Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından verilir.

    Geçici Madde 1 - 31 Ocak 2000 tarihinden önce özel ihtisas kurslarını bitirmiş Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı subaylar ve harbe hazırlık eğitimlerini tamamlayan SAS ve SAT özel ihtisaslı subaylar ile 31 Ocak 1994 tarihinden önce özel ihtisas kurslarını bitirmiş olan astsubaylar, dalış amirliği kursu görmüş olmasına bakılmaksızın dalış amirliği yaparlar.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 01/05/2002 - 24742 S. R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığında dalgıç olarak görevli personelin durumu, en geç bir yıl içinde talep üzerine Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı tarafından değerlendirilir. Gerekirse ilave eğitim verilir.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmeliği Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar