PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE SATIM YÖNETMELİĞİ

   

    PTT Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 17/07/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24465

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, TC. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü; malzeme, hizmet, taşıma, pul basımı, makine teçhizat, araç gereç alımı, bakım onarım, montaj, sigorta ve gümrük işlemleri ve bunlara ait her türlü alım ve satım işlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün yurtiçi ve yurtdışından yapılacak ve 1 inci madde kapsamına giren alım ve satımla ilgili esas, usul ve yöntemleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/02/2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    PTT, İdare, Genel Müdürlük : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

    Yönetim Kurulu : Posta ve Telgraf Teşkilatı Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür, Makam : Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü,

    Yetkili Makam : Belirlenen yetki limitlerine göre alım onayı/olur ile ihale kararını onaylamaya yetkili mercii,

    Daire : Genel Müdürlük, Sekreterlik, Kurul, Müşavirlik, ve Daire Başkanlıklarını,

    İstekli : İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişi ya da kişileri,

    Şartname : Yönetmeliğin 1 inci maddesinde geçen işlemlerin gerçekleştirilmesinde, yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri,

    Sözleşme : PTT Genel Müdürlüğü ile resmi daire, gerçek ve tüzel kişiler arasında düzenlenen akti,

    Firma, Müteahhit : İhaleye iştirak eden ve/veya sözleşmede taraf olan gerçek ve tüzel kişileri,

    Alım Satım : Taşınır mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alım ve satımını,

    Hizmet : Gerçek veya tüzel kişi ve kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma geliştirme, imalat, prototip imalat, yazılım, etüd, plan, proje, danışmanlık, müşavirlik, temizlik, işletme, bakım ve idarenin faaliyet alanına giren tüm işlemleri,

    İhale : Bu Yönetmelikte belirtilen yazılı usul, esas ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilerek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili makamın onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    Taşıma : Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işlemleri ve personel servis hizmetleri,

    Geçici Teminat : İhaleye çıkıldığında teklif alınan veya teklif veren firmaların tekliflerinden vazgeçmemeleri ve tekliflerde ciddiyeti sağlamak için ihaleden önce alınan, varsa tahmini bedelin % 3'ü veya verdiği teklifin % 3'üne isabet eden parasal güvenceyi,

    Kat'i Teminat : İhalenin kesinlik kazanmasından sonra, müteahhitten alınan, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun yapılmasını teminen ve firma tarafından verilebilecek tüm zararları karşılamak üzere ihale bedeli üzerinden % 6-8-10 oranında alınan parasal güvenceyi,

    Ünite : Genel Müdürlüğe bağlı;

    1) PTT Başmüdürlükleri,

    2) PTT Eğitim Merkezi Müdürlükleri,

    3) PTT Sanatoryum ve Hastane Başhekimliği,

    4) PTT Havale Kontrol Merkezi Müdürlüğü,

    5) PTT Ana Depo Müdürlüğü,

    6) PTT Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Müdürlükleri,

    7) Değerli Kağıtlar Depo Müdürlüğü,

    8) Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülecek diğer üniteleri,

    Ünite amiri : Ünitelerin yönetiminden sorumlu Başmüdür, Başhekim veya Müdürünü,

    Müdürlük : Başmüdürlüklere bağlı; Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta ve Telgraf ve PTT Merkez Müdürlüklerini,

    İfade eder.

    İlkeler

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun bedel ve şartlarla zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır.

    İdare, Devlet İhale Kanunu ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.

    Sorumluluk

    Madde 6 - Alım talebinde bulunanlarca yapılan isteklerin yeterli bilgiyi içermemesi, bu isteklerin ihtiyaca uymaması, talebin yanlış ve istenen evsafa ve niteliklere uymadan düzenlendiğinin anlaşılması ve bu tür taleplerin neticesinin kurum zararına sebebiyet verilmesi halinde, buna sebebiyet verenler sorumludur.

    Alım ve Satım İşlemleri

    Madde 7 - Alım ve satım işlemleri;

    a) Alım İşlemleri;

    1- Stok durumunun gerektirdiği alımlar,

    2- İş programının uygulanmasının gerektirdiği alımlar,

    3- Çeşitli hizmetlere ait alımlar,

    olmak üzere 3 grupta toplanır.

    b) Satım İşlemleri;

    PTT'ye ait mevcut her türlü taşınır malların ve hakların bir bedel karşılığında diğer hakiki ve hükmi şahıslara devredilmesidir. Malzeme satım işleri, Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Talimatnamesinde belirtilen hususların tamamlanmasıyla bu hükümlere göre yapılır.

    Mal ve hizmet alımlarında uygulanan usuller satım işi için de uygulanır.

    Üniteler satımlar için idareden müsaade alarak işlem yaparlar.

    Stok Seviyeleri

    Madde 8 - Stok seviyeleri 3 kısma ayrılır.

    a) En yüksek stok seviyesi; belli bir zaman için depo ve ambarlarda bulundurulması lazım gelen en fazla malzeme miktarıdır.

    b) En az stok seviyesi; malzemeden yeniden sipariş edilip, gelinceye kadar geçecek zaman süresince ambarda bulundurulması gereken en az miktardır.

    c) İstek seviyesi; tedarik süresi göz önünde tutularak sarf edilmekte olan en yüksek seviyeye yükseltmek ve istenilen gelinceye kadar en az seviyeden aşağıya düşmeyecek şekilde, miktarının hesaplanarak isteğin yapılma zamanını gösteren seviyedir.

    Malzemenin en çok ve en az stok seviyeleri ile istek seviyesi, bunların sarf vaziyeti göz önünde tutularak ilgili dairelerin yazılı görüşü alınmak suretiyle Malzeme Dairesi tarafından tespit edilir.

    İKİNCİ KISIM : Alım Hizmetlerinin Konu, Yetki Bakımından Dağılımı ve Alım Talebi Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Alım Hizmetlerinin Konu ve Yetki Bakımından Dağılımı

    Alım Yapacak Birimler

    Madde 9 - 1 inci madde kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışından yapılacak alımlar;

    a) Malzeme Dairesi Başkanlığı,

    b) Sekreterlik, Kurul, Müşavirlik ve Daire Başkanlıkları,

    c) Üniteler ve Müdürlükler,

    tarafından yapılır.

    Genel Müdürlükte Alım Yetkisi

    Madde 10 - Genel Müdürlükte iş programı ile belirlenen;

    a) Stok durumunun gerektirdiği alımlar,

    b) İş programının gerektirdiği, sarf, idame yenileme ve yatırım programı alımları,

    c) Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer alımlar ile bu alımların gerektirdiği bütün sigorta, gümrük, nakliye, tamir ve bakım işleri.

    Ünitelerde Alım Yetkisi

    Madde 11 - Üniteler hizmetin sürekliliği bakımından gerekli tedbirleri zamanında almak zorundadır. İdare tarafından global olarak tahsis edilen ödenekler ile ayrıca ilgili ihtisas dairesince müsaade edilmesi kaydıyla alınmasında zorunluluk bulunan ihtiyaçlara ait ödenekler çerçevesinde, bu Yönetmelik ilke ve esasları dahilinde inşa, bakım ve tamir işleri ile ilgili malzeme, büro, temizlik malzemesi, aydınlatma, ısıtma, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları, nakil vasıtalarının tamir bakım ve işletmesi ile ilgili yedek malzeme ve akaryakıt sağlanması, malzeme ve posta taşıma işleri, her türlü bakım onarım işleri ve çeşitli kıymet alımları ünitelerin alım yetkisindedir.

    Yönetim Kurulundan sarf ve mübayaa ödenekleri harcama yetkileri ünitelere global yetki olarak ulaşana kadar yetki formülüyle ödenek talebinde bulunulmaz ve harcama yapılamaz.

    Posta taşıma ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar Genel Müdürlükçe ayrıca tespit edilerek teşkilata duyurulur.

    Alım Yetkisinin Devri

    Madde 12 - İdare ihtiyacı bir malzemenin, bulunduğu yerden daha iyi şartlarla sağlanabileceği anlaşılır veya o mahalden alımında idarece fayda görülür ise, Genel Müdürlük bu gibi malzemenin alım işini üniteye, ünite de sadece 26 ncı maddenin (b) bendindeki yetkisini müdürlüklere devredebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Alım Programının Uygulanması ve Alım Talebi Esasları

    Alım Programları

    Madde 13 - PTT'nin Alım Programı, Bütçesi ve İş Programında gösterilir.

    Alım Programının Uygulanması

    Madde 14 - PTT, Bütçe ve İş Programına göre hazırlanan Alım Programının uygulanmasında; yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esastır. Bunun yanında, mali imkanlar, stok durumu, mevsim ve piyasa durumu ve bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki etkileri, yabancı memleketlerle olan ticari ve sosyal ilişkiler gibi alım fonksiyonu üzerine etki eden hususlar ile mal ve hizmet ihtiyacının aciliyeti dikkate alınır.

    Alım Onayı/Olur/Alım Taleplerinin Hazırlanması

    Madde 15 - Satınalma ve ihale işlemlerini başlatacak alım onayı/olur/alım talebi, ihtiyaç dairesi veya sekreterlik veya kurul veya müşavirlik müdürünün teklifi, dairesi veya sekreterlik veya kurul veya müşavirlik başkanının onayı ile tekemmül eder. Ödeneksiz hiçbir ihtiyaç talebi yapılamaz. Alım talebinin var olan ödenek tutarını aşacağının anlaşılması halinde, durum ilgili dairesine gerekli tedbirin alınması için bildirilir. Ünitelerde ve bağlı müdürlüklerinde bu talepler ihtiyaç birimlerince hazırlanır ve ünite amirinin onayı ile tamamlanır.

    Alım talebinde bulunacak birim, alımın sağlıklı yapılabilmesi için, yapılacak alımın cinsini, miktarını, proje numarasını, ait olduğu alt kalemini, tahmini bedelini, ödenek tutarını, yurtiçi, yurtdışı alımı olup olmadığını, baz fiyatını, alımın gerekçesini, uygulanacak usul ve esaslarını, yeterlilik istenip istenmeyeceğini ve gerekli görülecek diğer bilgileri alım talebinde belirtmek zorundadır.

    Tek Alım Talebi

    Madde 16 - Zorunlu ve acil sebepler olmadıkça tek sipariş talebinde bulunulamaz. Alımların toplu yapılması esastır. Yıllık alım programının düzenlenmesi sırasında dikkate alınmayan veya herhangi bir sebeple birdenbire meydana çıkan ihtiyaçlar için tek alım talebinde bulunulacaksa sebepleri alım talebinde belirtilir.

    Şartnameler

    Madde 17 - a) Teknik Şartnameler; tek veya toplu olarak sağlanması istenilen alımlar için yapılacak alım taleplerinde, ihtiyaç dairelerince ilgili diğer dairelerle de işbirliği yapılmak suretiyle, teknik şartname hazırlanır. Diğer şartların dışında, varsa malzemeye ait katalog, numuneler, resim ve planlar, malzemenin bütün sipesifikasyonları, özellikle cinsi, karakteristiği, kod numarası ile varsa Türk ve dünya standartları ve normları gibi hususları kapsayacak şekilde hazırlanan şartname alım dairesi veya birimine gönderilir. Teknik şartnamede sevkiyat öncesi teknik muayene, test veya denemenin gerekli olup olmadığı, olması halinde bunun nerede ve hangi aşamada yapılacağı, sevkiyattan önce veya gümrük muamelelerinin tamamlanmasını müteakip kullanım alanında yapılacağı ve bu konudaki diğer detaylar belirtilecektir.

    Teknik Şartnameler; teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeniyle yapılacak alım ile belli bir marka oto yedeklerinin alımı, imal edilen bir makinada belli bir kısmın sözleşme gereğince belli bir marka olarak kullanılması zorunluluğunun bulunması gibi haller hariç, rekabeti ortadan kaldıracak şekilde belli bir marka, sistem veya patenti hedef tutacak şekilde hazırlanamaz. Teknik şartnamelerin Türkçe hazırlanması esastır. Yurtdışı alımlarda, yabancı dilde hazırlanması halinde Türkçe tercümesi bulunması zorunludur. Teknik şartnamelere, idari şartname hükümleri konulamaz. Ancak işin özelliği gereği teknik şartnamelere idari şartlar eklenmesine ihtiyaç duyulması halinde buna ait görüş ve şartları bir üst yazı ile alımı yapacak daire veya birime gönderilir.

    Satınalma daire veya birimine alım onayı ekinde verilen şartnamelerin her sayfası hazırlayanlar tarafından parafe edilip son sayfası ad, soyad ve unvanları belirtilerek imzalanır.

    İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunluluk arz ediyorsa bunu gerektiren sebep ve gerekçeleri şartnameyi düzenleyen daire tarafından bir tutanakla tespit edilerek Yönetim Kurulundan onay alınır. Bu konuda ünitelerde ünite amiri yetkilidir. Bu şekilde yapılan değişiklik ihaleden önce şartname alan isteklilere bildirilir.

    b) İdari Şartnameler; idari şartnameler Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanlığı, ünitelerde malzeme müdürlüğü veya amirlikleri, bulunmadığı hallerde muhasebe müdürlükleri tarafından hazırlanır. Hazırlanan idari şartnameler gerek görüldüğünde merkezde Hukuk Müşavirliğinin, ünitelerde ise hukuk biriminin, bulunmayan hallerde hukuki işlemlerinde bağlı olduğu ünitenin hukuk biriminin mütalaasından geçirilerek onay alınır. Personel servis taşıma, posta tekeli dışında kalan gönderilerin işlenmesi, taşınması ve dağıtımı, kiralık araç ile temizlik hizmetleri yaptırılmasına ait şartnameler ilgili dairelerince hazırlanır.

    Şartnamede Bulunması Gereken Hususlar

    Madde 18 - Satınalma ve ihale konusu işlerin her türlü özelliklerini belirten şartname ve eklerinde işin mahiyetine göre konulacak teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

    a) Yaptırılacak işin, satın alınacak malzeme ve hizmetin niteliği, ismi, miktarı, özelliği ve mevcut ise Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen standardı/uluslararası normu,

    b) Yaptırılacak işin, geçici teminat miktarı ve kesin teminatına ait şartlar, aranıyorsa yeterlilik durumu,

    c) İşin ve hizmetin yapılma yeri, malzemenin teslim yeri, şekli, şartları, teslim süresi, gecikme halinde uygulanacak cezalar, mücbir sebepler,

    d) İsteklide aranılan şartlar ve belgeler, (ticaret odası, sanayi odası veya bağlı bulunduğu meslek odası kayıt belgesi)

    e) Ödeme yeri ve şartları,

    f) Fiyat esasları, Türk Lirası ve döviz bazında CIF, FOB, FOT, C+F ve benzeri uygun fiyat,

    g) Malın nereden ve nereye yollanacağı, yükleme ve boşaltmanın kime ait olacağı,

    h) Gerektiğinde müteahhitten istenecek garantilerin mahiyeti ve şekli,

    ı) İsteniyorsa numunesi,

    i) Muayene, kabul ve tesellüm yeri ve şartları,

    j) Ambalaj şekli,

    k) Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saatin belirtilmesi, teklifler açılırken teklif verenlerin isterlerse hazır bulunabilecekleri,

    l) Tekliflerin açık veya kapalı zarfla verileceğinin belirtilmesi,

    m) Teklif giderleri ve sözleşme akdi ile işin yürütülmesiyle ilgili tüm vergi, harç, Sosyal Sigortalar Kurumu primi, fon ve masraflarının kime ait olacağı,

    n) Teklifin opsiyonu,

    o) Kuruluşun ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbest olduğu,

    ö) İhtilafların çözüm yeri ve şekli,

    p) Sevkiyat ve sigorta işleri,

    r) İlave veya eksik alım yapılabilecekse oranı,

    s) Diğer lüzumlu hususlar.

    Zorunlu Sebeplerden Dolayı Teslim Vadesinin Uzatılması

    Madde 19 - İdarenin sebebiyet verdiği zorunlu sebeplerle ve Makamın uygun görmesi halinde firmalara süre uzatımları verilebilir.

    Yüklenme Yetkisi

    Madde 20 - Her türlü mal ve hizmet alımları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde düzenlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık yatırım ve sarf programına göre yapılır.

    İdare; temizlik, personel taşıma, kiralık araç temini, akaryakıt, madeni yağ, fuel-oil, kalorifer yakıtı ve tekel dışı gönderilerin ayrım ve dağıtım hizmetleri için yapılacak ihalelerde açıklık ve rekabeti sağlamak şartıyla sözleşmelerin sürelerini uzatabilir.

    Ödenek Kontrolü

    Madde 21 - Genel Müdürlük Malzeme Dairesi kendisine ulaşan alım isteklerini, bütçe, iş, yatırım ve sarf programına göre ödenek bakımından kontrolle yükümlüdür. Malzemenin depo kaydına ulaşmasına kadar yapılan ve maliyetine giren nakliye, sigorta, gümrük vs. bütün masraflar ödenek içinde mütalaa edilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Alım Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teklif İsteme Yöntemleri

    İhalelerde Esas Alınacak Para Birimi

    Madde 22 - İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Alımlara ilişkin fiyat araştırılması, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması işlemleri Türk Lirasına göre yapılır. Ancak yurt dışı alımlar ile alım onayında dövizli alımı uygun görülen yurt içi alımlar döviz esasına göre yapılır. Döviz esasına göre yapılan ihaleler için kat'i teminat da döviz cinsinden alınır. Bu takdirde ödemeye esas kur mal/malzeme veya hizmetin teslimini müteakip kabul edildiği tarihinden sonraki 10 gün içinde kesilecek olan fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurudur.

    Yurt İçinden Teklif İsteme

    Madde 23 - Yurtiçinden yapılacak alımlarda, ilan yapılmadığı takdirde en az üç firmadan açık veya kapalı yazılı teklif istenir. Aşağıdaki hallerde, teklifler üçten az olabilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

    a) Alınacak malzemenin üç'ten az firma veya imalatçı elinde bulunduğu,

    b) Takibe rağmen kararlaştırılan güne kadar üç'ten az teklif alınmış olduğu,

    c) Alınacak malzemenin borsa malı olduğu.

    Yurtdışından Teklif İsteme

    Madde 24 - Yurt dışından yapılacak alımlarda, ilan yapılmadığı takdirde, aynı veya başka ülkelerde alımla ilgili bu işi yapan en az 3 firmadan veya temsilcisinden teklif istenir.

    Satın alınacak malın bir ülkede veya firmada veya tekel veya tröst elinde bulunması veya işin özelliği itibariyle belli bir marka veya firmadan sağlanması gerekiyorsa yalnız bir tek firma ile de anlaşma yolu ile alım yapılabilir.

    Tekliflerin ve Teklif Mektuplarının Değerlendirilmesi

    Madde 25 - Alınan teklif mektupları, teslim alan birim tarafından; teslim tarihi ve saati belirtilmek suretiyle düzenlenecek, teslim alanın adı, soyadı ve imzası ile Genel Müdürlükte şube müdürünce, ünite ve müdürlüklerde alım servisi amirince tarih ve saat belirtmek suretiyle imzalanacak bir tutanağa, geliş sırasına göre geçirilir. İhale zarflarının açılmasına en son teslim alınandan başlanır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektupları teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde teklif mektupları, bütün ortaklar tarafından imzalanır. Katma Değer Vergisinin hariç olduğunun açıkça belirtilmemesi halinde teklif edilen bedele, Katma Değer Vergisinin dahil olduğu kabul edilir. Verilen teklif mektuplarına ait damga vergisinin usulüne göre ödenmediği anlaşılırsa teklif işleme koyulmaz.

    Tekliflerin değerlendirilmesinde; değerlendirmeye alınmayan teklif varsa sebepleri, teklif zarflarındaki belgelerin tam olup olmadığı, teknik şartnameye uygunluğu, teknik şartnamenin hangi maddelerine uymadığı, uymayan özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde neler olduğu belirtilmelidir. İdare tarafından daha önce yapılan benzer alımlar, piyasada oluşmuş fiyatlar, teklif sahibinin aynı söz konusu mal, malzeme veya hizmeti diğer kurumlara hangi bedellerle arz ettiği, fiyat karşılaştırmaları ve kuruluşumuza mal oluş fiyatları, ihale konusu tüm malzeme, yedek malzeme, eğitim, bakım onarım fiyatları ile sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemelere ilişkin fiyat teklifleri için ödenecek bedel değerlendirmeye esas olacaktır.

    Bir istekli, asaleten veya vekaleten sadece tek bir teklif mektubu verebilir. Aksi halde bu tür tekliflerin tamamı işleme konulmaz. Haklarında idarenin ihalelerine alınmaması hususunda işlem yapılır.

    Tekliflerin, satınalma ve ihale komisyonunca alınan ara karar gereği incelenmesi, değerlendirilmesi fiyat mukayeselerinin yapılması, piyasa ve fiyat durumunun belirlenmesi ile kuruma maloluş fiyatlarının tespiti amacıyla biri başkan ile en az 3 üyeden oluşan inceleme ve değerlendirme heyetleri oluşturulur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Alım Usulleri

    Alımların Sınıflandırılması

    Madde 26 - Alımlar aşağıda gösterilen şekilde yapılır.

    a) 500.000.000.- TL.ya kadar yapılacak mutemet alımlarında;

    Genel Müdürlükte; Sekreterlik, Müşavirlik, Kurul ve Daire Başkanlıklarının, ünitelerde; ünite amirinin oluru ile mutemetler tarafından yazılı teklif aranmaksızın piyasadan fiyat araştırılması yapılmak suretiyle, sabit kıymet sayılmayan değerlerin alımı yapılır. Acil hallerde bu alımlar Malzeme Dairesi Başkanı veya yardımcısı onayıyla, ünitelerde de ünite amiri oluru ile 2 katına kadar yapılabilir.

    b) 500.000.000.-TL.den 5.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlarda ilgili firmalara yazı yazılarak kapalı yazılı teklif vermeleri istenir. 3 personelden oluşan heyetçe uygun bulunan teklif satınalma ve ihale komisyonundan geçirilmeden Genel Müdürlükte Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile, ünitelerde ünite amirinin onayı ile,

    c) 5.000.000.000.-TL.den yukarı olan alımlarda satınalma ve ihale komisyonu kararı ile,

    d) Yed-i vahit alımlar ile tek imalatçısından yapılan alımlarda Yed-i Vahit Belgesi ile Tek İmalatçı Belgesi ile,

    e) Kullanılarak tecrübe edilmiş ve idareye büyük menfaatler sağlamış olan malzemeyi değiştirmemek maksadıyla, yeni tecrübelerle daha iyisi bulununcaya kadar aynı malzemenin kullanımı ve alımının istenmesi, malzeme standardını sağlamak maksadıyla, belli bir marka, özellik arz eden pulların basımında belli bir firmadan, yetkili mümessil veya imalatçısından, yalnızca pazarlık yapmak ve yetkili makamın onayından geçirilmek suretiyle,

    f) İvedilik, gizlilik veya standardın korunması gibi sözleşme yapılmasına gerek görülmeyen hallerde alımlar taraflarca teati edilen mektuplarla iktifa edilmek suretiyle, bir önceki alım bedelleri ile genel ekonomik göstergeler ve hedeflenen yıllık enflasyon oranları dikkate alınarak, bir firma veya imalatçısından, onaya yetkili makamın yazılı izni ile alım yapılabilir.

    g) Resmi Kurumlardan Alımlar; Genel ve Katma Bütçeli kurumlardan, İl Özel İdareleri ve Belediyelerden, İktisadi Devlet Teşekküllerinden ve sermayesinin %50'sinden fazlası Devlete ait teşekküllerden,

    PTT'nin iştirakleri, müesseseleri, PTT çalışanları ve/veya emeklilerinin oluşturduğu sandık ve vakıflardan, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı ile kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflarca veya bu vakıflarla birlikte kamu kuruluşu niteliğinde olan kuruluşlar ve müesseselere ait olan kuruluş, şirket ve müesseseler ile özel yasalarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluş ve müesseseler ile her yıl Maliye Bakanlığınca genel uygun görüş verilen kurum ve kuruluşlardan,

    Yapılacak mal ve hizmet alım ve satımlarında bu Yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğu yoktur.

    Kapalı Teklif İsteme Suretiyle Yapılacak Alımlar

    Madde 27 - Kapalı yazılı teklif isteme yönteminde, teklif mektubu bir zarf içerisine konulup yapıştırıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ile istenilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi işe ait olduğu yazılır.

    Yukarıda açıklanan şekilde, istekli tarafından hazırlanan teklif zarflarına, alınma sırasına göre bir numara yazılır. Bu sıraya göre düzenlenecek liste ile birlikte teklif zarfları karar için, satınalma ve ihale komisyonuna verilir.

    Kapalı teklifler satınalma ve ihale komisyonunda hazır bulunan firma temsilcilerinin huzurunda en son alınandan başlayarak açılır ve birer birer okunarak alım tutanağına kaydedilir. Teklif mektuplarının, satınalma ve ihale komisyonunca bir komisyon tarafından incelenmesine karar verilmesi halinde durum bir ara kararla belirlenir. Daha sonra bu komisyon tarafından hazırlanan inceleme veya değerlendirme raporu gözönünde bulundurularak satınalma ve ihale komisyonu karar verir.

    Takip eden oturumlarda teklifler uygun görülmediği takdirde yapılacak muamele, satınalma ve ihale komisyonu tarafından bir kararla sonuca bağlanır.

    Acele Yapılacak Alımlar

    Madde 28 - Teşkilat hizmetlerinin durma tehlikesi ile karşılaşması sebebine dayanılarak,

    a) İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin piyasa durumunun bozulması,

    b) Fiyatlarda anormal şekilde yükselme eğilimi görülmesi,

    c) Bir malın ortadan kalkma ihtimalinin bulunması,

    d) Hizmet gereği malzemenin ivedi olarak sağlanmasının zorunlu olması,

    hallerinde, yalnız hizmetlerin durma tehlikesini ortadan kaldıracak malzeme veya hizmetin acele alımını sağlamak üzere, Makam veya Ünite Amirinin uygun görüşü ile bu Yönetmelikte yazılı prensipler dışında, özel şartlarla alım yapılabilir.

    Tabii afetler, harp hali vb. olağanüstü tedbirlerin alınması gereken durumlarda, alınmasında ivedilik bulunan tedbirlere ilişkin malzeme, donanım ve hizmetin sağlanmasında Makamdan alınacak faks emrine göre gerekli işlem derhal yapılır. Bürokratik işlemleri de daha sonra tamamlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İç ve Dış Alımlarda Uygulanacak Ortak Konular

    Geç Gelen Tekliflerde Yapılacak İşlem

    Madde 29 - Teklif vermek için belirlenen gün ve saatten sonra gelen teklifler geçerli sayılmaz.

    Kapalı Zarfların Açılması

    Madde 30 - Teklif alma yöntemiyle yapılan alımlarda, zarflar açılırken teklif sahipleri de bulunabilir. Ancak teklif sahiplerinin komisyonda bulunmamış olmaları, zarfların açılmasına engel olamadığı gibi, ihalenin yapılış tarzına ve sonuca da itirazı haklı kılmaz. Tekliflerin açılma zamanı idarenin çalışma saatleri içindedir. Yetkili olmayan kişiler satın alma ve ihale komisyonu toplantısında bulunamaz.

    Uygun Bedelin Tespiti

    Madde 31 - Artırmalarda uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

    Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir.

    Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde; bedel tahmini yapılmışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla tercihe layık görüleni; bedel tahmini yapılmamışsa uygun bedel, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir. Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranlarının tespitinde; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, teslim süresi ve isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliliği ile ilgili diğer hususlar da gözönünde bulundurulur.

    İhaleyi Yapıp Yapmamakta İdarenin Serbest Olması

    Madde 32 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalelerde tekliflerin en uygun olanını belirlemeye, ihale konusu mal veya hizmet miktarını gerekli görülecek oranda şartname ve sözleşmelerinde belirtilmek şartıyla arttırıp eksiltmekte serbesttir. Ayrıca, satınalma ve ihale komisyonlarının ihaleyi yapmama kararı kesindir. İhaleyi yapmama gerekçesi mutlaka ihale kararında yer almalıdır.

    a) İhaleye fesat karıştığı,

    b) Piyasada ani değişmeler olduğu,

    c) Rekabetin yeterince sağlanamadığı,

    d) Şartnamede eksiklik veya gerçekleşmesi mümkün olmayan kayıt ve şartların bulunduğunun bu aşamada ortaya çıkması ve bu gibi hallerde,

    ihaleyi yapmama kararı alınır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Satınalma ve İhale Komisyonları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Satınalma ve İhale Komisyonlarının Oluşturulması ve Çalışmaları

    Genel Müdürlükte Satınalma ve İhale Komisyonu

    Madde 33 - Tekliflerin değerlendirilmesi, teklif alınacak firmaların seçimi, uygun teklifin belirlenmesi satınalma ve ihale komisyonları tarafından yapılır veya yaptırılır. İşin özelliğinden veya gerekli görülen hallerde, satınalma ve ihale komisyonları gerekli özel, idari, ya da teknik incelemeler için teklifleri incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdürlükte yetkili makamın, ünitelerde ünite amirinin onayı ile kurulan bir kurulun inceleme veya değerlendirmesine karar verebilir. Toplantı gündemine davet Malzeme Dairesince yapılır. Satınalma ve ihale komisyonlarınca alınan kararların altında, başkan ve üyeleri ile onaylayan makamın ad soyadı, memuriyet unvanı ve imzaları ile tarihi bulunur.

    a) 100.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlarda;

    ASİL ÜYELER               YEDEK ÜYELER

    -------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------

    Başkan : Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı   Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanı

    Üye : Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanı   Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkan Yardımcısı

    Üye : Talep Dairesi Başkan Yardımcısı      Diğer Başkan Yardımcısı

    Üye : 1 inci Hukuk Müşaviri         Hukuk Müşaviri veya Avukat

    Üye : Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı      Diğer Başkan Yardımcısı

    Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanı komisyona başkanlık ettiğinde yerine Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı üye olarak katılır.

    b) 100.000.000.000.- TL.den yukarı olan alımlarda,

    ASİL ÜYELER               YEDEK ÜYELER

    -------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------

    Başkan : Malzeme Dairesi Başkanı         Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı

    Üye : Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanı   Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkan Yardımcısı

    Üye : Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanı   Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkan Yardımcısı

    Üye : Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı      Diğer Başkan Yardımcısı

    Üye : Talep Dairesi Başkan Yardımcısı      Diğer Başkan Yardımcısı veya Şube Müdürü

    Üye : 1 inci Hukuk Müşaviri         Hukuk Müşaviri veya Avukat

    Komisyon toplantılarına, başkan ve üyelerin bizzat katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin geçici görev, sıhhi izin, yıllık izin ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki diğer kanuni izinleri kullanması veya geçici görevle görevli veya il dışında olması halinde, yerlerine karşılarında gösterilen yedek üyelerle toplantı yapılır ve eksiksiz toplanılır.

    Satınalma ve ihale komisyonlarında kararlar salt çoğunlukla verilir. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Komisyon, şartnamelere ve Yönetmelik hükümlerine uygun her teklifi incelemeye alır. Satınalma ve ihale komisyonu kararları yetki limitlerine göre yetkili makamın onayı ile yürürlüğe girer.

    Satınalma ve ihale komisyonu üyeleri fiyat mukayesesi ve piyasa araştırması yapmaya yetkilidir. Yaptıkları piyasa araştırmalarını satınalma ve ihale komisyonuna sunarlar. Satınalma ve ihale komisyonun uygun bulduğu araştırma evrak ve belgeleri ihale dosyasında muhafaza edilir. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar. Alım onayı/olur belgesini imzalayan, komisyon kuran ve/veya ihale kararını onaylayanlar ihale komisyonlarına başkan veya üye sıfatıyla katılamazlar.

    Ünitelerde Satınalma ve İhale Komisyonları

    Madde 34 - Ünitelerde satınalma ve ihale komisyonu, biri malzeme, biri muhasebe ve biri de ihtiyaç servisinin birinci derecede yetkililerinden, bulunmadığı takdirde yerlerine vekalet edenlerden olmak üzere en az üç üyeden kurulur, varsa; Hukuk İşleri Müdürü veya avukat komisyona dahil edilir.

    PTT Sanatoryum ve Hastanesi Başhekimliği ile başmüdürlüklerde tahmini alım miktarı 15.000.000.000.- lirayı, diğer ünitelerde ise 5.000.000.000.-lirayı geçtiği takdirde komisyonlara ünite amiri, geçmediği takdirde var ise ilgili bir yardımcısı, yok ise uygun göreceği bir yetkilisi başkanlık eder. Bu miktarlara kadar olan alımlar için ünitelerde oluşturulacak komisyonlar ve kararları ünite amiri tarafından, ünite amirinin başkanlık edeceği komisyonlar ve kararları ise Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

    Genel Müdürlük ve ünitelerde satınalma ve ihale komisyonlarında, satınalma ve ihale komisyonunca gerek görüldüğünde kurum personelinden alımla ilgili uzman personel bulundurulabilir. Bu uzman personel oy hakkına sahiptir. Komisyon çalışmalarında 33 üncü maddedeki diğer şartlara uyulur.

    İKİNCİ BÖLÜM : Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarının Tamamlanması

    Genel Müdürlükte Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarının Tamamlanması

    Madde 35 - a) Malzeme Dairesinde; 1.000.000.000.- TL.ye kadar yapılan alımlar satınalma ve ihale komisyonundan geçirilmeden başkan veya başkan yardımcısının onayı ile,

    b) Sekreterlik, kurul, müşavirlik ve diğer daire başkanlıklarında; 500.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar satınalma ve ihale komisyonundan geçirilmeden ilgili daire başkanının onayı ile,

    c) 1.000.000.000.- TL.den 5.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyonundan geçirilmeden, alım şubesinin teklifi ve Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,

    d) 5.000.000.000.-TL.den 100.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,

    e) 100.000.000.000.-TL.den 300.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyonu kararının, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,

    f) 300.000.000.000.-TL.den fazla olan alımlar, satınalma ve ihale komisyonu kararının Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile,

    kesinleşir.

    Genel Müdürlükte ihale kararları karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

    Sabit kıymet sayılmayan tıbbi malzeme ve ilaçların alımına ait olmak üzere, 35 inci madde (c) bendindeki limit, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanınca da kullanılır.

    Ünitelerde Satınalma ve İhale Kararlarının Tamamlanması

    Madde 36 - Ünitelerde satınalma ve ihale komisyon kararları;

    a) PTT Başmüdürlüklerinde ve Sanatoryum ve Hastane Başhekimliğinde,

    1) 5.000.000.000.-TL.ye kadar çeşitli alımlar, alım servisinin teklifi, ünite amirinin onayı ile,

    2) 5.000.000.000.-TL.den 15.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, ünite amirinin onayı ile,

    3) 15.000.000.000.-TL.den 100.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, Malzeme Dairesi Başkanının onayı ile,

    4) 100.000.000.000.-TL.den 300.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,

    5) 300.000.000.000.TL.den yukarı olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile,

    6) Posta İşleme, Nakliyat, Paket, Telgraf, Posta Telgraf ve PTT Merkez Müdürlüklerinde; yalnız kendi ihtiyaçları bulunan malzemeye ait olmak şartıyla,ilgili servisin teklifi müdürün onayı ile, 500.000.000.-TL.ye kadar, 500.000.000.-TL.den 1.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, yazılı teklif alarak Başmüdürün onayı ile,

    b) Diğer Ünitelerde;

    1) 500.000.000.-TL.ya kadar olan alımlar, satın alma ve ihale komisyonundan geçirilmeden, ünite amirinin onayı ile,

    2) 500.000.000.-TL.den 5.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, ünite amirinin onayı ile,

    3) 5.000.000.000.-TL.den 100.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, Malzeme Dairesi Başkanı onayı ile,

    4) 100.000.000.000.-TL.den 300.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlar, satınalma ve ihale komisyon kararının, Genel Müdür Yardımcısının onayı ile,

    5) 300.000.000.000.-TL.nin üstündeki alımlarda, satınalma ve ihale komisyon kararının Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile,

    kesinleşir.

    Üniteler işletme mahiyeti bakımından gerekli önlemleri zamanında almak ve ödeneğini de temin etmek kaydıyla bu yönetmelikte yazılı hususlar dahilinde alım yapmakla yükümlüdür. Yetki hudutları dışında alım yapılamaz.

    BEŞİNCİ KISIM : Alım ve Satım İşlemleri

    BİRİNCİ BÖLÜM : Ortak Hükümler

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarının İptal Edilmesi Durumu

    Madde 37 - İhale kararının, istekliye tebliğinden önce iptali söz konusu olduğunda kararın iptali, onaylayan makama aittir. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden sonra, sözleşmede yazılı fesih sebeplerinden dolayı sözleşmenin fesih yetkisi, bu sözleşmeye ait satınalma ve ihale komisyonu kararını onaylayan makama aittir.

    Alımın Şekli ve Esasları

    Madde 38 - Alımların pazarlıksız olarak yapılması esas alınacak ve uygulanacaktır. Ancak, alımların pazarlık uygulanarak yapılmasında fayda görülmesi halinde, ihaleyle ilgili alım onayı/olur/talepte bunun belirtilmesi gerekmektedir.

    a) Pazarlıksız Alımlar; ihaleye katılan firmaların teklif mektubu fiyatları esas alınacaktır. Teklifler açıldıktan sonra, firmalarca verilecek indirim teklifleri kabul edilmeyecek, açık pazarlık ortamı oluşturulmayacak ve pazarlık yapılmayacaktır. Bu husus ihale şartnamesinde "ihaleye uygun teklif esas ve değerlendirmeye alınacak olup, daha sonra yapılacak indirim teklifleri kabul edilmez" şeklinde belirtilecektir. Ancak, fiyatlar haddi layık bulunmadığı takdirde, en uygun teklifte bulunan firmadan indirim teklifi istenebilecek veya iptali ile yeniden ihaleye çıkılacaktır.

    Uygun bedelin birden fazla olması halinde en son indirim teklifleri ya yazılı olarak alınır veya huzurda karşılıklı indirim yaptırılmak suretiyle en fazla indirim yapan firmaya ihale edilir.

    b) Pazarlık Uygulanacak Alımlar; yazılı olarak alınan açık ve kapalı teklifler üzerine verilen alım kararı, yetkili makamların onayına sunulmadan önce satınalma ve ihale komisyonunca en uygun teklif veren firmanın fiyat ve teklifindeki diğer şartlarını da kabul etmek kaydıyla, satınalma ve ihale komisyonunun uygun gördüğü bir indirim yapılarak pazarlığa esas bedel tespit edilir.

    Pazarlığa katılan her firma tarafından bu bedel üzerinden 49 uncu maddede belirtilen oranlarda kat'i teminat verildiği takdirde firmalar arasında bir defaya mahsus olmak üzere, açık indirim yaptırılır veya indirim tekliflerini kapalı zarf içinde vermeleri istenebilir.

    Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen alımlarda artırım ve indirim tekliflerine ilişkin maddeler uygulanmaz. Ancak fiyatlar haddi layık değil ise uygun teklifte bulunan firmaya indirim teklif edilebilir.

    c) Artırım ve Eksiltmelerde İzlenecek Usul;

    1- Pazarlık şartnamesi hazırlanabilir.

    2- Gerekirse eksiltme ve arttırma için en az indirim veya artırım miktarı satınalma ve ihale komisyonunca tespit edilir.

    3- İlk söz hakkı fiyatı kırılan firma yetkilisine verilmek suretiyle oluşan baz bedel üzerinden pazarlık başlatılır. Belli bir eksiltmeden sonra çekilen firma yetkilisi, yapmış olduğu eksiltme bedelini alım zaptına yazarak ve imzalayarak satın alma ve ihale komisyonu huzurundan çıkarılır.

    4- En ucuz bedele inmiş olan firma yetkilisine, en son gelinen bedel, alım zaptına yazdırılmak ve imzası alınmak suretiyle eksiltme sonuçlandırılır.

    5- Pazarlığa ara verilmez.

    Pazarlık ortamının oluşmaması yani firmaların indirime yanaşmaması halinde, en uygun bedeli teklif etmiş olan firma yetkilisi satınalma ve ihale komisyonu huzuruna alınarak fiyatından indirim yapması istenebilir. Firma yetkilisinin indirim yapması halinde indirimli bedel, indirim yapmaması halinde ise teklif bedeli dikkate alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Artırım için de aynı yol izlenir.

    Satınalma ve İhale Komisyon Kararı ve Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

    Madde 39 - İhale kararı ilgili firmaya tebliğ edilir. Yurtiçi alımlarda tebliğ tarihinden itibaren 10 gün, yurtdışı alımlarda tebliğ tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde kat'i teminatını yatırması ve sözleşmeyi imzalaması istenir. Hazırlanan sözleşme her türlü masrafı firmaya ait olmak üzere notere onaylattırılır. Ayrıca ihale kararına ait vergilerin firmadan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren yatırması istenir. Sözleşmeler, sözleşmede ayrıca bir hüküm bulunmadığı takdirde noter onayını müteakip yürürlüğe girer.

    Teklif Sahibinin Sözleşme Yapmaması Hali

    Madde 40 - Yurtiçi alımlarda, ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün, yurt dışı alımlardı 20 gün zarfında geçici teminatını kat'i teminata çevirmeyen, teklifinden vazgeçen ve sözleşme yapmayan teklif sahibinin geçici veya varsa kat'i teminatı gelir kaydolunur ve teklif hükümsüz sayılır. Ancak, istek halinde Genel Müdürlükçe ve ünitelerce kabul edilebilir bir sebebe dayanmak kaydıyla bu süreler uzatılabilir.

    Teminatın gelir kaydedilmesi halinde Genel Müdürlük veya üniteler, uygun bedele yakın teklifte bulunan diğer firmalardan, teklifinin hadde layık görülmesi halinde biri ile anlaşabilir veya yeniden ihaleye çıkılabilir.

    Sözleşme yapıldıktan sonra, müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, idarenin veya ünitenin en az 10 gün süreli ve nedenleri belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca, protesto çekmeye, hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilerek hesabı tasfiye edilir.

    Sözleşme Yapılmayan Haller

    Madde 41 - a) 26 ncı madde (a), (b) ve (g) bendi kapsamındaki alımlarda,

    b) Türkiye'de temsilcisi bulunmayan firmalardan yapılacak 10.000.000.000.-TL.yi geçmeyen yurtdışı alımlarda,

    c) Satınalma ve ihale komisyon kararını gerektiren alımlarda da, alımın özelliğinden kaynaklanan ve alım kararını onaya yetkili makamdan onay alınmak suretiyle yapılacak alımlarda,

    d) İhale kararının müteahhide tebliğ tarihinden itibaren sözleşme yapılması için belirlenen yurtiçinden alımlarda 10 ve yurtdışından alımlarda 20 günlük süreler içinde müteahhit, taahhüdünü yerine getirmek istediğini, sözleşme yapılmadan taahhüdün ifasına müsaade edilmesini talep etmesi, bunun da idarece uygun görülmesi halinde taahhüt yerine getirilmiş olacağından garanti süresi olanlar için teminat alınır, olmayanlar için teminat aranmayarak sözleşme yapılmayabilir.

    Sözleşme İmza Yetkisi

    Madde 42 - Alım ve satım işleriyle ilgili bütün sözleşmeleri imzalamaya,

    a) Genel Müdürlükte; Malzeme Dairesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı ve Malzeme Dairesi Başkanı, gerek gördüğünde Genel Müdür,

    b) Ünitelerde; ünite amiri veya yardımcıları, bulunmadıkları durumlarda vekalet edenler,

    Posta taşıma ihalelerine mahsus olmak üzere merkezin müdürü veya yardımcısı veya yerine bakan kişi

    yetkilidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İlan Şekilleri

    İlan ve Şekilleri

    Madde 43 - Tahmini bedelleri 15.000.000.000.-TL.den fazla olan alımlarda ilan yapılması zorunludur.

    İlanın yapılma şekli;

    a) Ünitelerde; tahmini bedeli 15.000.000.000.-TL.den 25.000.000.000.-TL.ye kadar ve yurtiçinden yapılacak alımlarda teklifin verileceği günden, en az 10 gün önce Basın İlan Kurumu olan yerlerde bu kurum aracılığı ile olmayan yerlerde o mahalde çıkan günlük bir gazetede, bir gün ara ile 2 defa ilan edilir. Bu ilan Genel Müdürlükte Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ara ile 2 defa yaptırılır.

    b) Tahmini bedeli 25.000.000.000.-TL.den yukarı olan alımlar, teklif verileceği günden 10 gün önce, Resmi Gazetede bir defa ilan edilir. Bu ilan üniteler için bir defa da yerel gazetede yaptırılır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ünite amirinin uygun göreceği yerlerde ilan yapıştırmak suretiyle veya o bölgenin mahalli usulüne göre ilan yapılır.

    Ayrıca alıma esas işlerle uğraşanlara yazı yazılmak suretiyle duyuruda bulunulur.

    c) Acele hallerde süreler Makam ve ünite amirinin onayıyla kısaltılabilir.

    Yapılacak ilanlarda; ihale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı, şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı ve geçici teminat miktarı ve varsa diğer aranması istenen belgelerin neler olduğu belirtilir. Yeterli rekabeti sağlamak üzere, yabancı ülkelerde yapılacak ilanlarda bu ilan, ihale gününden en az 30 gün önce yapılır. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

    İlan Yapılmayacak Haller

    Madde 44 - 26 ncı maddede sayılan alımlarla, malzemelerin alınacağı firmaların bilinmesi veya az sayıda olması, talep dairesi ilanın yapılmasında fayda görülmediğini bildirmesi, acele hallerde, Tek İmalatçısı veya Yed-i vahit alımlar ile ilanı sakıncalı görülen alımlarda ilansız alım yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Tahmini Bedel ve Teminatlar

    Tahmini Bedel

    Madde 45 - İhale kararının verilebilmesine bir ölçü olan tahmini bedel, Genel Müdürlükte alım talebinde bulunan daire tarafından öncelikle ihtiyacın cinsinin, mahiyetinin, miktarının, fiziki, kimyevi, teknik özelliklerinin, yapım ve teslim yerlerinin tespitini yaparak aynı türdeki ihalenin hangi bedel üzerinden sonuçlandığını, aynı ihtiyaçların benzer kuruluşlarca hangi bedel üzerinden ihale edildiğini, işin yapılma süresi içinde yapılan tespitlerde nasıl bir değişiklik beklendiğinin tespitinden sonra piyasa ve fiyat durumu incelemesi yapılarak tespit edilir. Tahmini bedel ve dayanakları ihale dosyasında saklanır ve gerektiğinde satınalma ve ihale komisyonunca incelenir.

    İhale konusu işler için, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yetkili mercilerce tespit edilmiş birim fiyat varsa bunlar uygulanır. Tahmini bedelin tespitinde ticari, sınai, teknolojik zorunluluk ve projenin özelliğinden kaynaklanan bedel tahmini yapılamayan ihalelerde, buna ait alım onayında belirtilmek kaydıyla bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir.

    Alım talebinde bulunan dairenin yapacağı piyasa ve fiyat durumu araştırması veya meslek odalarınca bildirilen bedel, tahmini bedel olarak kullanılabilir. Alımın özelliği sebebiyle diğer dairelerden de tahmini bedelin tespiti için personel görevlendirilebilir.

    Tahmin edilen bedelin tespitinde, idarece ödenecek Katma Değer Vergisi dikkate alınmayacaktır. Bu tür tahmini bedel tespiti, bakım ve onarım işleri için de geçerlidir.

    Yukarıda belirtilen bilgileri noksan bulunan ihtiyaç talep belgeleri veya alım onayı/olur yazıları tamamlanmak üzere satınalma daire veya birimince, alım talebinde bulunan daire, kurul, müşavirlik, sekreterlik veya birimine iade edilir. Ünitelerde bedel tahminleri, ihtiyaç talebinde bulunan servisler tarafından yapılır. Tahmini bedelin, yapılacak ilanlarda ve şartnamelerinde gösterilme mecburiyeti yoktur.

    Teminatlar

    Madde 46 - Teminat mektuplarının;

    a) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığınca tespit edilen banka ve finans kurumlarınca verilmiş olması,

    b) Süresiz olması,

    c) Verildiği banka veya finans kurumunun merkez veya şubesine ait limiti içinde olması,

    d) Daha önce verilmiş olan teminat mektupları toplamı ile şube limiti gösterilmesi,

    e) Maliye Bakanlığınca hazırlanan teminat mektuplarındaki metne uygun olması,

    f) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı düzenlenmemesi,

    g) Hangi iş için verildiğinin açıkça belirtilmesi, genel olarak düzenlenmiş olmaması,

    h) İhaleyi yapan idareye hitaben düzenlenmesi,

    ı) Temsilci veya mümessil adına değil, doğrudan istekli adına düzenlenmesi,

    j) İhaleye giren, bir banka veya finans kurumuna bağlı bir kuruluş ise, teminat mektubu, bunun dışındaki banka veya finans kurumu tarafından verilmiş olması,

    gerekmektedir.

    Yurtdışı firmaların yükleniminde gerçekleştirilen işlerde, bazı bankaların mevzuatları gereği süresiz teminat mektubu vermelerinin mümkün olmaması halinde, süresiz teminat mektubu verilemeyen hallerde, işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın uzatılacağı kaydı aranacaktır.

    Ayrıca, söz konusu teminat mektuplarının teyit ettirilmesi sorumluluğu idarelere ait olup, banka ve finans kurumlarınca verilen/düzenlenen kat'i teminat mektupları, ilgili birimce muhafazaya alınmadan önce, teminat mektuplarını düzenleyen banka veya finans kurumunun ilgili şubelerinden, teminat mektuplarının şubelerince düzenlendiğine ilişkin teyit yazısı istenecek ve alınacak teyit yazısı ile teminat mektubu birlikte muhafaza edilecektir.

    Yurtdışında faaliyet gösteren yabancı bankalardan sağlanan teminatlarda Türk bankalarının kontrgarantisi aranır. Yurtdışı alımlar için, yerli bankalarca tanzim edilen teminat mektupları verilebilecektir.

    Alınan tüm teminatların kontrolünün ve muhafazasının yapılması için teyitleri ile birlikte Genel Müdürlükte Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığında, ünitelerde, muhasebe servislerinde muhafaza edilir. Muhafazaya alınan teminatların, alındığı ve adına kıymetli evrak makbuzu düzenlendiği, teminatı gönderen daireye ve servise yazı ile bildirilir.

    Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz, firma veya müteahhit borcuna mahsup edilemez. Ortak girişimlerde teminat mektupları ortaklardan biri tarafından verilebilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 47 - a) Tedavüldeki Türk parası,

    b) Banka teminat mektubu,

    c) Maliye Bakanlığınca teminat olarak gösterilen kıymetli evrak,

    d) Nominal değerleri üzerinden Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları,

    e) Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen dövizler.

    (e) bendine göre geçici veya kesin teminat olarak alınacak dövizler teminat olarak idareye teslim edildiği günkü Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanır.

    Geçici Teminat

    Madde 48 - Geçici teminatlar, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerden, tahmini bedel üzerinden %3 oranında alınır.

    Satınalma ve ihale komisyonu kararı gerektirmeyen alımlarda geçici teminat alınmayabilir. Ünitelerce akaryakıt ve madeni yağ alımları ile kiralık araç ihalelerinde teminat mektubunun alınmasında fayda görülmüyorsa, yapılacak ihaleye teklif vermeyi zorlaştırıyorsa veya ihaleye olan katılımı düşürüyorsa Genel Müdürlükten alınacak onayla geçici teminat aranmayabilir.

    Tahmini bedeli bildirilmeden yapılan ihalelerde, isteklilerden teklif bedellerine göre, %3 den az olmamak üzere geçici teminat istenir. Geçici teminat yerine verilen kat'i teminat kabul edilmez.

    Teklif isteme suretiyle, yurtdışından 10.000.000.000.-TL.ye kadar olan alımlarda geçici teminat aranmayabilir.

    Geçici teminat mektuplarının tarihi, ihale ilanının ilk yayınlandığı günden itibaren olmalıdır. Ancak, ihalenin ertelenmesi durumunda ilk ihale için alınmış olan geçici teminat mektubu kabul edilecektir.

    Kat'i Teminat

    Madde 49 - Kat'i teminatlarda oran;

    a) 1 Trilyon TL.na kadar olan alımlarda %6,

    b) Bunun üzerindeki alımlarda %8,

    c) Gerek görülen diğer hallerde %10 dur.

    İdare adına irad kaydedilen teminatlar müteahhit veya firmanın borcuna yada bir başka teminatı için mahsup edilemez.

    İlave alım sözkonusu olduğunda, buna tekabül eden teminat, aynı oranda siparişin teyidi ile birlikte firmadan alınır. Verilen kat'i teminat, teminat olarak kabul edilen diğer kıymetlerle değiştirilebilir.

    41 inci maddenin (d) bendindeki sürelerde, malzemenin teslimi sözkonusu olduğundan kat'i teminat aranmayabilir.

    Teminatların Geri Verilmesi

    Madde 50 - İhale dışı kalan firmaların geçici teminatı teklif üzerinde kalan firmanın sözleşmeyi imzalaması ve kat'i teminatı vermesinden sonra iade edilir. İhale üzerinde kalan firmanın geçici teminatı kat'i teminata çevrilir. Üzerinde ihale kalmayan firmalara durum bildirilir.

    Kat'i teminat, garanti süresi sona erip, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı, müteahhit veya firmanın bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği Sosyal Sigortalar Kurumundan sosyal sigortalar pirimi borcu olmadığına dair ilişiksiz belgesi alındıktan ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiği tevsik edildikten sonra geri verilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Satım Esasları

    Satış İşlemleri

    Madde 51 - PTT Maddi Duran Varlıklar Yönetmeliği ile, PTT Malzeme Hareketleri ve Malzeme Ambarlama Talimatnamesinde belirtilen hususların tamamlanmasından sonra, her tür malzemenin satışı bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Resmi Dairelere Satış

    Madde 52 - 26 ncı maddenin (g) bendinde belirtilen yerlere yapılacak satış ile malzeme değiştirilmesi işlemlerinde, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmadan karşılıklı anlaşmalara göre satış yapılabilir.

    Satış İşlemlerinde Uygulama

    Madde 53 - Aksine hüküm bulunmadığı takdirde alım için uygulanan hüküm ve yöntemler satış için de uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Emanet Suretiyle Yapılacak İşler

    Madde 54 - Araya bir müteahhit girmeksizin, bakım onarım, tamirat ve tadilat işleri ve sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedeniyle bitirilemeyen ve acilen bitirilmesinde zorunluluk olan işlerin tamamlanmasında, ihaleye konulmasına imkan bulunmayan veya ihale edildiği halde istekli çıkmayan ve beklemeye tahammülü olmayan işlerde, alım kararlarını onaya yetkili makamların izniyle ve kabul olunacak sorumlu heyetler eliyle emaneten yaptırılabilir. Emanet komisyonları İdari Daire görevlilerinden bir başkan olmak üzere, Teknik, Muhasebe ve Malzeme Dairesi personelinden seçilmiş en az 4 üye ile ve Makam onayı ile kurulur. Bu onayda yedek üyeler de belirtilir. Emanet komisyonu uhdesine tevdi edilen işin esaslarına uygun olarak yürütülmesinden ve yapılmasından sorumludur. Komisyon yapılacak iş için her türlü personeli idareden veya dışarıdan 68 inci madde hükümlerine göre temin eder.

    Ünitelerde en az üç kişiden oluşacak olan emanet komisyonlarının yetkileri bağlı olduğu ünitenin alım komisyonlarının yetkileri gibidir. Emanet komisyon kararları, satınalma ve ihale komisyonu kararlarını onaya yetkili makamlar tarafından onaylanır.

    Geçici Teslim Alma

    Madde 55 - Malzemenin tesliminde ambar memuru tarafından geçici giriş fişi tanzim edilmek suretiyle giriş belgelenir.

    Geçici teslim almada görevli memurların gerek işyeri alanında ve gerekse bizzat gidip istasyondan, postaneden veya benzeri yerlerden teslim alacakları mallarda hasar veya ambalajlarında bozukluk veya sipariş kağıdı ve sevk mektubundaki kayıtlara nazaran, gelen malzemede bir fark bulunduğu takdirde, derhal bir tutanak düzenleyerek, zarar ve ziyanın miktarı, iç yüzü ve neden ileri geldiği belirtilir. Bu tutanak malzemeyi teslim eden tarafından da imza olunur, bu şekilde yapılan geçici giriş işlemi ve evrakları daha sonra kesin giriş fişine eklenir.

    Muayene Heyeti

    Madde 56 - Alımı yapılan mal veya malzemenin teknik şartnamesine veya örneğine uygun olup, olmadığının tespiti ve istenen özelliklere uygunluğunun belirlenmesi için, talep dairesinin önerisi, bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayı ile muayene heyetleri oluşturulur. Muayene heyeti bir başkan ile en az 3 üyeden meydana gelir. Gerek görüldüğünde dairelerden seçilecek teknik veya uzman üye ile desteklenebilir. Teknik ve uzman üye oy sahibi olarak komisyona katılır.

    Ünitelerin yapacakları alımlarla ilgili muayene heyetleri ile inceleme veya değerlendirme heyetleri ünitelerce belirlenir. Satınalma ve ihale komisyonunda görevli bulunanlar, muayene, inceleme ve değerlendirme heyet veya komisyonlarına giremezler.

    Muayene Şekli

    Madde 57 - Teslim alınan veya firma tesislerinde yapılacak muayenelerde;

    a) Teknik nitelikleri belirlenmişse, teknik değerlere uygunluğu yönüyle,

    b) Belirlenmemişse fiziksel muayenesi yönüyle,

    c) Gerektiğinde kimyasal analizi yönüyle , malzemelerin muayeneleri yapılır,

    d) Firma temsilcileri isterlerse muayenede hazır bulunabilirler,

    e) Muayene sonucuna, muayenede firma temsilcisi bulunduğu takdirde muayene raporundaki tarihten itibaren 5 gün içinde itiraz edebilir. Firma temsilcisinin bulunmadığı hallerde, muayene raporu firma yetkilisine alma haberli gönderi ile bildirilir. Bu bildirim tarihinden itibaren 5 gün içinde itiraz edilmezse muayene sonucu kesinleşir. İtiraz edildiği takdirde 1 inci muayenede bulunmayanlardan meydana gelen 2 nci bir heyete veya resmi müesseseye 2 nci muayene yaptırılır. Bu muayene taraflar için kesin hüküm ifade eder. İtiraz sonucu yapılacak muayeneye ilişkin masraflar firmaya aittir,

    f) Mutemetler tarafından alınan malzeme, muayene heyetinden geçirilmez. Malzemeye ait fatura veya sarfı gösteren evrak teslim alanlarca imzalanır. Bu imza, malzemenin istenilen şartlara uygun olarak teslim alındığı anlamını taşır.

    Sözleşmelerin Devri

    Madde 58 - Müteahhit, idarenin yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşme mevzuu işleri hiçbir şekilde herhangi bir şahıs veya firmaya devredemez. Ancak bu hüküm, malzeme ve teçhizatın sözleşmeyi imzalayan müteahhit tarafından imal edilmeyen kısmının kendi adına başka müteahhide sipariş ve imal ettirilmesine mani değildir. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme fesh edilir ve müteahhit hakkında 40 ıncı madde hükümleri uygulanır. Müteahhidin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kat'i teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir. Müteahhidin iflas etmesi halinde sözleşme fesh edilir. Bundan bir zarar doğarsa 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.

    Müteahhidin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 20 gün içinde idarenin kabul edeceği birini vekil etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Bu hallerin uygulanamaması halinde sözleşme fesh edilir ve 40 ıncı madde hükümleri uygulanır.

    Hesap Kesme İşlemleri

    Madde 59 - Sözleşme feshedildiği takdirde, idarece belirlenen bir günde, müteahhit veya vekiline hesap kesme çalışmalarında hazır bulunması bildirilir. Müteahhit gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu çalışmaları kendiliğinden yapacak ve müteahhidin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır. Hesap kesme çalışmaları sonuçlanmasına kadar müteahhidin bir alacağı çıkarsa, idarenin fesih dolayısıyla bir zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu alacak tutulur. Hesap kesme işlemleri, Malzeme, Muhasebe ve Teknik dairelerden istenecek üye ile Hukuk Müşavirinin katılımıyla talep dairesi koordinatörlüğünde tüm yönleriyle sonuçlandırılır.

    Gümrük İşleri

    Madde 60 - Gümrük işleri esas itibariyle idare elemanları tarafından yapılır. Ancak, gümrük işlerini yapabilecek nitelikte elaman bulunmadığı veya idarece yapılması mümkün olmadığı takdirde, en uygun şartlarla bu hizmeti yapabilecek şahıs veya firmalara yaptırılabilir.

    Yurtdışından ithal edilen malzemenin taşınması, alım sözleşmesi gereği bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak, taşıması yapılacak malzemeye acil ihtiyaç duyulması veya taşınması için ihale edilmesine gerek duyulmayacak kadar küçük boyutlarda olan malzemelerin taşınması yıl veya birkaç yıl süreli olarak yapılabilecek sözleşmelerle yaptırılabilir.

    Yasak Fiil ve Davranışlar

    Madde 61 - İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    a) Hile, desise, vait, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

    b) Açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü yapmamak, geç yapmayı alışkanlık haline getirmek, fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak maksadıyla sipariş hükümlerini yerine getirmemekte ısrar etmek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, üzerine ihale yapıldığı halde usulüne uygun sözleşme yapmamak veya taahhüdünden vazgeçmek, alternatif teklif verebilme halleri dışında; ihalelerde bir istekli tarafından asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek ve idaremizle olan yazışmalarda adaba uygun düşmeyen ifadelere yer veren firmalar,

    Yönetim Kurulunun onayı ile 2 yıl, tekerrüründe 5 yıl süreyle ihalelerden yasaklanır. Durum ünitelere bildirilir. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere de aynı şartlar uygulanır. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen yasaklama kararlarına uyulur.

    İşlemlerde Gizlilik

    Madde 62 - İhale işlemleri ve ihale komisyonu çalışmaları, teklif mektupları, proforma faturalar, bu konudaki her türlü bilgi, belge ve doküman, konu ile ilgili yetkili ve görevliler dışındaki kişi ve kurumlara karşı gizlilik ilkesi içinde muhafaza edilir. Yapılacak yazışmalarda gizlilik esastır.

    Yeterlilik Komisyonlarının Kuruluşu Çalışma Esasları ve Yeterlilik Belgesinin Verilmesi

    Madde 63 - Yeterlilik komisyonları alım talebinde bulunan daire başkanının başkanlığında Hukuk Müşavirliğinden bir avukat olmak üzere ihale ve yeterlik konusunu bilen alım konusunda uzman satınalma ve ihale komisyonunda görev almayan Malzeme Dairesi ile Teknik İşler ve Otomasyon Dairesinden bir üye ile en az 5 üyenin katılması ve makam onayıyla kurulur.

    Yeterlilik komisyonları, kapalı zarf içinde gelen belgeleri çalışma mahallinin dışına çıkartamaz, dışarı bilgi veremez, inceleme esnasında dosyada eksik olan belgeleri tamamlatamaz. Çalışma sırasında belgelerin korunması, emniyetinin sağlanması, gizliliği, komisyon başkanı ile üyelerin müşterek görev ve sorumluluğundadır.

    Yeterlilik komisyonlarının amacı; mali ve teknik yönden yeterli iş deneyimi olan isteklileri belirlemektir. Belgelerdeki şekle ve usule yönelik hususlar ön plana çıkarılarak eleme yapılamaz. Yeterlilik verilmeme gerekçelerinin, eleme nedenlerinin ayrıntılı ve açık biçimde kararlara yazılması gerekir. İstekliler yeterlilik için, tebligat adresi göstermek ve kanuni ikametgah sahibi olmak zorundadırlar.

    Yeterlilik komisyonu, çıkılan ihale koşulları ve o işe ait teklif isteme şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli değerlendirmesini yapar. Yeterlilik almaya hak kazananlar ile hak kazanamayanlara ait yeterlilik komisyonu raporu onaylandıktan sonra Malzeme Dairesi Başkanlığına gönderilir ve istekli firmalara da yeterlilik komisyonu tarafından, yeterli görülüp görülmediklerini bildirir.

    Ünitelerde yeterlik komisyonu, üç üyeden az olmamak üzere ünite amiri tarafından kurulur.

    Teklifin Üçten Az Olması

    Madde 64 - Bu Yönetmelikte belirtilen usullerden herhangi birisi ile yapılan ilan ve teklif istenmesine rağmen belirtilen süre sonunda üçten az firmadan teklif gelmesi halinde, tahmini bedele göre teklif edilen fiyatın uygun olduğu anlaşılması halinde alım bu bedel üzerinden, tahmini bedel alım onayında belirtilmemişse talep dairesince fiyatların uygun olup olmadığının tespiti yapılarak teklifin üçten az olmasına bakılmaksızın alım yapılabilir. Ancak, bu şekilde alım yapılmasının sebepleri, satınalma ve ihale komisyonunun kararında belirtilir.

    İhaleye Alınmayacak Kişiler

    Madde 65 - Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak,

    a) Tüm teşkilat çalışanları ile görevlerinden ayrılanlar hakkında 02/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    b) Anonim şirket ortağı olup yönetiminde görev almayanlar hariç, ihale komisyonu üyeleri ile ihaleyi onaylayacak ve denetleyecek kişilerin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımları ile bunların ortakları,

    c) Geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kuruluşların, bankaların ve Kamu İktisadi Teşekküllerinin ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar,

    İhaleye katılamazlar.

    Parasal Limitlerin Arttırılması

    Madde 66 - Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan parasal limitler, gerekli görüldüğü hallerde veya günün koşullarına göre Malzeme Dairesi Başkanlığının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı veya yetki devri varsa Genel Müdür onayı ile arttırılmak suretiyle uygulanır ve ünitelere duyurulur.

    Nasafet

    Madde 67 - Muayene heyeti kontrolü sonucunda malzemenin herhangi bir noksanlığı tespit edilip reddini gerektirmeyecek şekilde kullanılabilecek durumda ise, muayene komisyonu nasafet kesintisine karar verir. Kesinti oranı %1-%10 arasındadır. %10 sınırının üzerine çıkılmaz. Nasafet oranı hesaplanıp yapılan kesinti idareye gelir olarak kaydedilir.

    Hammaliye Hizmeti

    Madde 68 - İdare, ünite ve müdürlüklerde idareye hizmet akdiyle bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesabına, bazı yükleme, boşaltma ve emanet suretiyle yapılacak işlerde, o gün için ücret ödenerek bir nakliye/hammaliye mukavelesi ile daimi ve geçici işçi sıfatı taşımayan hamal çalıştırılabilir. Ünite ve müdürlükler bu konuda idareden müsaade almak zorundadırlar.

    Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

    Madde 69 - Yönetmelikte bulunmayan hususlar için genel hükümler uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 70 - 10/07/2000 tarihli ve 24105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan PTT Alım ve Satım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 71 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 72 - Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar