TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/07/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24468

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ile liyakat ve kariyer ilkeleri esas alınarak Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. ile Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. personelinin Görevde Yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi görev yapan personelin müdür ve daha alt görevlerde bulunanların görevde yükselmeleri ile görev grupları arasındaki geçişlerine ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    Şirket: Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'ni,

    Bağlı Ortaklık: Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni,

    Yetkili Makam: Şirket ve Bağlı Ortaklığının Yönetim kurullarını veya Yönetim kurullarının yetki devrine istinaden Genel müdürleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Öğrenim Düzeyi, Hizmet Gruplarındaki Atanma Şartları

    Öğrenim Düzeyi

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamındaki ünvanlara atanabilmek için gereken öğrenim düzeyleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Müdür, Müdür Yardımcısı ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için 4 yıllık yüksek öğrenim veren okullardan mezun olmak,

    b) İstatistikçi ve Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için 4 yıllık yüksek öğrenim veren okullardan mezun olmak,

    c) Şef, Koruma Güvenlik Amiri ve Yardımcısı, Koruma Güvenlik Grup Şefi kadrolarına yükselebilmek için en az 2 yıl yüksek öğrenim veren okullardan mezun olmak,

    d) Programcı ve Yardımcısı, Uzman, Eğitim Uzmanı, Sistem Programcısı kadrolarına atanabilmek için en az 2 yıl yüksek öğrenim veren okullardan mezun olmak,

    e) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Şoför, Koruma Güvenlik Görevlisi, Antrenör, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Daktilograf, Veznedar, Mutemet kadrolarına atanabilmek için en az lise ve düzeyi öğrenim veren okullardan mezun olmak,

    f) Teknisyen, Teknik Ressam, Topoğraf, Eksper kadrolarına atanabilmek için en az endüstri meslek lisesi mezunu olmak,

    g) Tekniker kadrosuna atanabilmek için en az 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak.

    Atanma Şartları

    Madde 6 - Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) ve (e) bentlerindeki ünvanların kendi gruplarındaki atamalarda sınav şartı aranmaz. Ancak diğer gruplar arasındaki atamalar ile diğer atamalar görevde yükselme eğitimine tabi tutulur.

    Müşavir ve Baş Uzman kadrolarına 1 sayılı cetvelde bulunanlardan atama yapılabilir.

    Görevde Yükselmede Aranacak Özel Şartlar

    Madde 7 - Görevde yükselme için aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    A- Genel İdari Hizmetler Sınıfı

    Memur veya eş değerli ünvanlı personelin Uzmanlığa yükselebilmesi için;

    a) 4 yıllık yüksek okul mezunları için Şirket ve Bağlı Ortaklıkta en az 3 yıl,

    b) 3 yıllık yüksek okul mezunları için Şirkette en az 4 yıl, Bağlı Ortaklıkta 3 yıl,

    c) 2 yıllık yüksek okul mezunları için Şirkette en az 5 yıl, Bağlı Ortaklıkta 3 yıl,

    bulundukları kadroda çalışmış olmaları,

    5 inci maddenin (d) bendindeki ünvanlı personelin Şefliğe yükselebilmesi için;

    a) 4 yıllık yüksek okul mezunları için Şirkette en az 2 yıl, Bağlı Ortaklıkta en az 3 yıl,

    b) 3 yıllık yüksek okul mezunları için Şirkette ve Bağlı Ortaklıkta en az 3 yıl, c) 2 yıllık yüksek okul mezunları için Şirkette en az 4 yıl, Bağlı Ortaklıkta 3 yıl, 5'inci maddenin (d) bendindeki kadrolarda çalışmış olmaları; ancak Bağlı Ortaklıkta 5'inci maddenin (d) bendindeki ünvanlarda yeteri kadar personel bulunmaması halinde 5'inci maddenin (e) bendindeki ünvanlarda 7 yıl çalışmış olmak,

    şartı aranır.

    Koruma Güvenlik Amirliği Kadrosuna Atanabilmek için;

    a) Koruma Güvenlik Amir Yardımcılığı ve Koruma Güvenlik Grup Şefi kadrolarında en az 3 yıl görev yapmış olmak,

    b) Koruma Güvenlik Amir Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için Grup Şefliğinde 2 yıl, Koruma Güvenlik Memurluğunda 4 yıl çalışmış olmak,

    c) Grup Şefi kadrosuna atanabilmek için Koruma Güvenlik Memurluğunda 3 yıl çalışmış olmak,

    Şirkette Şef ünvanlı personelin Müdür Yardımcılığına yükselebilmesi için en az 3 yıl Şeflikte çalışmış olmaları,

    Şirkette Müdür Yardımcısı personelin, Müdürlüğe yükselebilmesi için Müdür Yardımcılığında en az 2 yıl, Bağlı Ortaklıkta Şefin Müdürlüğe yükselebilmesi için Şeflik kadrosunda 4 yıl çalışmış olmaları,

    şarttır.

    Yukarıdaki ünvanlara yükselmek için son üç yılın sicil notu ortalamasının 76 ve daha yukarı olması ve kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha üstü ceza almamış olmak şartı aranır.

    B-Teknik Hizmetler Sınıfı

    Mühendislerin Yükselmesi

    a) Başmühendisliğe yükselebilmeleri için en az 6 yıl mühendis kadrosunda çalışmış olmaları,

    b) Başmühendislerin Müdür Yardımcılığına yükselebilmeleri için en az 2 yıl Başmühendis kadrolarında çalışmış olmaları,

    c) Müdür Yardımcısı ve Başmühendislerin Müdürlüğe yükselebilmeleri için Müdür Yardımcılığında en az 2 yıl, Başmühendislikte en az 4 yıl çalışmış olmaları

    şartı aranır.

    Teknik Hizmetler Grubunda lisans seviyesinde tahsil yapanların (Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Çözümleyici vs.) bir üst görev yerleri Teknik Şeflik ünvanına atanabilmeleri için en az 6 yıl, Müdürlüğe atanabilmeleri için Teknik Şeflik kadrosunda en az 4 yıl çalışmış olmaları,

    şartı aranır.

    Bağlı Ortaklıkta Teknik Şef kadrosuna atanabilmek için;

    a) Tekniker kadrosunda çalışanlardan çalıştıkları kadroda en az 5 yıl,

    b) İki yıldan fazla yüksek öğrenim veren teknik okullardan mezun olanlar çalıştıkları kadroda en az 4 yıl çalışmış olmaları,

    Bu maddede belirtilen ünvanlara atanabilmek için son üç yılın sicil ortalamasının 76 ve daha yukarı olması ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

    şartı aranır.

    C - Sağlık Hizmetleri Sınıfı

    Hekimlerin Müdür kadrolarına atanabilmeleri için en az 10 yıl hekimlik hizmeti yapmış olması ve son üç yılın sicil ortalamasının 76 ve daha yukarı olması ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak şartı aranır.

    D - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

    Avukatların Hukuk Müşavirliğine atanabilmeleri için; en az 10 yıl avukatlık görevinde çalışmış olmaları ve son üç yılın sicil ortalamasının 76 ve daha yukarı olması ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şartı aranır.

    Duyuru

    Madde 8 - Sınav Kurulu tarafından görevde yükselme eğitimleri ile ilgili yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir:

    a) Atama yapılacak kadronun ünvanı, hangi birimde bulunduğu, sayısı,

    b) Eğitime katılacak personelin Yönetmelikteki şartların tamamını taşıması,

    c) Son başvuru tarihi,

    d) Eğitimin yapılacağı ünite, yer ve zamanı.

    Başvuru

    Madde 9 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Şirkette Daire başkanlıkları aracılığı ile Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığına, Bağlı Ortaklıkta ise Ünite müdürlükleri aracılığı ile Personel ve Organisazyon Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulunca tespit edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Esasları

    Görevde Yükselme Konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1 - Genel Esaslar,

    2 - Temel Hak ve Ödevler,

    3-Devletin Temel Organları,

    b) Ulusal Güvenlik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Şirketçe ataması yapılacak görevlerin niteliği ile ilgili olarak 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat.

    Eğitim programında (a-f) bentlerinde yer alan konuların ağırlığı % 40, (g) bendinde yer alan konuların ağırlığı % 60' dır.

    Görevde Yükselme Eğitimi

    Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memur ve sözleşmeli personelin görevde yükselmesi mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla atanacakları görevin niteliğine göre en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitiminin tamamına katılmaları şarttır.

    Şirkette, müstakil birimler ve Daire başkanlıklarına bağlı ünitelerde, Bağlı Ortaklıkta ise Ünite müdürlüklerinde münhal bulunan boş kadrolara o Daire başkanlığı ve Ünite müdürlüğünde çalışan personelden bu Yönetmeliğe göre şartları uyanlar, görevde yükselme eğitimine iştirak ederler. Diğer Daire başkanlıklarında ve Ünite müdürlüklerinde çalışan personel şartları uysa da, eğitime giremezler. Ancak eğitime iştirak edecek eleman bulunmadığı takdirde diğer ünitelerden şartları uyan elemanlar eğitime alınabilir.

    Görevde Yükselme Eğitimine Kabul Edilme Şartları

    Madde 12 - Bir üst göreve hazırlamak amacıyla yapılacak olan görevde yükselme eğitimine katılacak personelde, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim düzeyi, hizmet süresi, uygun sicil ve disiplin nitelikleri ile görevin niteliklerine sahip olma durumları dikkate alınır.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısının atama yapılacak kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, Sınav Kurulu tarafından görevler için gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi, uygun sicil ve görevin nitelikleri ile görevin bulunduğu birim esas alınarak ön eleme yapılır ve aday sayısı boş kadronun iki katına indirilir.

    Sınav Şartı

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

    Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasında sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav Şekli

    Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır.

    Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

    Sınav Kurulu ve Görevleri

    Madde 15 - Yapılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere Şirket ve Bağlı Ortaklıkta 5 kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu Şirkette Genel Müdürün görevlendireceği Personel ve İdari İşler Daire Başkanının başkanlığında Personel Müdürlüğü ile belirlenecek diğer üyelerden, Bağlı Ortaklıkta Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında Personel ve Organizasyon Müdürlüğü ile belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulu'nu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri ünvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav Kurulu, yapılacak eğitime ilişkin eğitim programının nasıl yapılacağının eğitime katılacak personelin tahsil, hizmet, sicil ve diğer hususları kontrol ederek eğitim programına katılacak personelin tespit edilmesi ile görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

    Sınav Sonuçlarının Açıklanması

    Madde 16 - Sınav Kurulu sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder, ilgililere yazılı olarak bildirir.

    İtiraz tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Ünite müdürlükleri kanalıyla Şirkette Personel İdari İşler Daire Başkanlığı'na, Bağlı Ortaklıkta Personel ve Organizasyon Müdürlüğü'ne yapılır ve Sınav Kurulu'nca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadrolara atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, öncelikle mesleki konulardaki aldıkları puan dikkate alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yönetmelikte Belirlenmeyen Hususlar

    Madde 17 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Kazanılmış Haklar

    Madde 18 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan 2 yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 19 - 31/12/1997 tarihli ve 17/170 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Statüde İstihdam Olunan Personelin Üst Görevlere Atanabilme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümleri, Şirkette Şirket Genel Müdürü, Bağlı Ortaklıkta Bağlı Ortaklık Genel Müdürü tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar