TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/07/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24474

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 617 sayılı Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    Kurum : Türkiye İş Kurumunu,

    Genel Müdür : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    Yönetim Kurulu : Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,

    Başkan : Yönetim Kurulu Başkanını,

    Genel Müdürlük : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim Kurulunun Oluşumu Çalışma Usul ve Esasları

    Yönetim Kurulunun Oluşumu

    Madde 4 - Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanın önerisi üzerine müşterek kararname ile atanan bir temsilci, en çok üyeye sahip İşçi Konfederasyonundan, İşveren Konfederasyonundan ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonundan seçilerek bildirilecek birer temsilci olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Genel Müdür, Genel Müdürün bulunmadığı hallerde önceden belirleyeceği Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder.

    Üyelerin Görev Süresi, Seçilme ve Atanma Şartları ile İzinleri

    Madde 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

    Görev süresi biten üyeler en fazla bir dönem için bir daha atanabilirler veya seçilebilirler. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay içinde yenileri atanır veya seçilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

    Yönetim Kurulu üyelerinin Devlet memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları ayrıca atama ile gelecek üyelerin en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

    Bir takvim yılı içinde birbirini izleyen dört toplantı veya toplantı sayısının %20'sinden fazla sayıda toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

    Yönetim Kurulu üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı görev gezileri ile izinleri ve kullanma tarihleri, Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlenir. Bu konunun gündeme alınması 8 inci madde hükümlerine tabi değildir.

    Üyelerin Mali Hakları

    Madde 6 - Toplantılara iştirak eden başkan ve üyelere bu görevleri nedeniyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılır. Yolluklarında ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

    Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini, mümkün ise toplantıdan evvel, olmadığı durumlarda ertesi toplantıya kadar yazılı veya şifahi olarak Başkanlığa bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını doktor raporu ile belgelemeleri zorunludur.

    Mazeretlerini bildirmeksizin veya hastalıklarını belgelemeksizin toplantıya katılmayan üyelerin, net aylık ücret tutarlarından o toplantıya isabet eden miktarı Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

    Yönetim Kurulu Bürosu

    Madde 7 - Yönetim Kurulunun her türlü yazı ve diğer işleri Başkanın direktif ve denetimi altında Yönetim Kurulu Bürosu tarafından yürütülür.

    Gündem

    Madde 8 - Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır. Toplantı tarihinden en az 48 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemdeki sıra değiştirilebilir. Gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınması Yönetim Kurul Kararı ile olur.

    Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

    Madde 9 -Yönetim Kurulu Başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan toplanır. Başkanın isteği veya en az 2 üyenin birlikte yazılı teklifi üzerine en geç 3 gün içinde Başkan, Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. Bu toplantının da üyelere 48 saat önce duyurulması şarttır. Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile merkez dışında da toplantı yapılabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Toplantıya katılmayan üyeler vekalet vermek suretiyle oy kullanamazlar. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

    Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili yetkililer toplantıya davet edilerek dinlenebilir.

    Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden; bir önceki toplantıda alınan ve aynı gün imzalanamayan kararlar okutulur, tutanaklara uygun olduğu anlaşıldıktan sonra Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Başkan, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna bilgi sunar, varsa gündem dışı konuşmalar yapılır. Gündem üzerinde bir değişiklik önergesi yoksa toplantıda gündemdeki maddeler sırası içinde görüşülür.

    Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamaya geçilir. Her üye oyunu açık olarak kullanır. Karara aykırı görüşü olanlar gerekçesini belirtmek zorundadırlar.

    Toplantıda karara bağlanamayan konular, bir sonraki toplantıda karara bağlanır.

    Yetki Devri

    Madde 10 - Yönetim Kurulu, 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin (n) bendindeki devredilebilir nitelikteki yetkisini alacağı kararla Genel Müdüre devredebilir.

    Kararların Yazılması ve İmzalanması

    Madde 11 - Yönetim Kurulu Kararları, toplantı sonucunda yapılan tutanaklara göre karar kağıtlarına yazılır. Kararlarda silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz, karar metinlerinde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile de belirtilir. Kararlar 2 nüsha hazırlanarak aynı gün, mümkün olamaması halinde, bir sonraki toplantıda Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

    Kararlar;

    a) Toplantı tarih ve sayısını,

    b) Katılanların adlarını ve soyadlarını,

    c) Karar metnini,

    d) Toplantıya katılanların imzalarını,

    e) Varsa karşı oy gerekçelerini,

    içerir.

    Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler karşı görüşlerini iki gün içinde yazılı olarak verirler. Karşı görüşler kararda aynen yer alır. Kararların bir nüshası yıllık olarak ciltlettirilir, bir nüshası da Yönetim Kurulu Bürosundaki dosyasında saklanır.

    Kararların İlgili Mercilere Gönderilmesi

    Madde 12 - Yönetim Kurulu Kararları, gereği için Genel Müdürlüğe verilir.

    Üst mercilere gönderilmesi gereken onaylı karar örnekleri karşı oyları da içerir.

    Uygulama birimlerine verilen onaylı karar örneklerinde karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

    Karar örnekleri Başkan ya da görevlendireceği Kurum personeli tarafından imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar