GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE GENEL MÜDÜRLÜK STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVLARINA KATILMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24481

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak Eleme Sınavından sonra Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılmaya ilişkin genel ilkeleri belirlemektedir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 13/3/2001 tarihli 24341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü; Gümrükler Genel Müdürlüğü,Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü stajyer kontrolörlüklerini,

    Eleme Sınavı; özel yarışma sınavıyla girilen meslekler için ÖSYM'ce yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

    Giriş Sınavı; Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü için Eleme Sınavından sonra ilgili Yönetmeliklere göre yapılacak sınavı, belirtmektedir.

    Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılmaya İlişkin Ön Koşul

    Madde 4 -Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılabilmek için, öncelikle Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM'ce yapılacak Eleme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

    Adayların Giriş Sınavlarına Kabulü

    Madde 5 -Eleme Sınavı sonuçlarına göre,Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavlarına katılacak adayların; ilanlardaki ve ilgili Yönetmeliklerindeki diğer koşulları da taşıması gerekir. Giriş sınavına katılabilmek için adayların, Gümrük Müsteşarlığına sınav sonuç belgesiyle birlikte istenecek diğer belgeleri vermesi zorunludur.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    Madde 6 - 22/9/1996 tarihli 22765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettiş Yardımcılığı ile Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavına Katılmak İsteyenlere Uygulanacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar