TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 05/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24484

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Şirket Merkezi ve işletme müdürlüklerinin ihtiyaçları ve menfaatleri çerçevesinde mal ve hizmetin, tesis ve yapım işlerinin en uygun fiyat ve şartlarla satın alınmasını ve ihale yöntem ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Şirket Merkezi ve işletmelerin çalışma konularını gerçekleştirebilmeleri için yurt içi ya da yurt dışından elde edecekleri her çeşit mal, hizmet, tesis ve yapım işlerinin satın alınması, üretmesi, bunlarla ilgili nakliye, gümrükleme, bakım ve onarım satın alınmalarını kapsar.

    Şirket Merkezi ve işletme müdürlüklerinin birbirlerinden yapacakları satın almalarla; atölyelerinde yaptıracakları işler bu Yönetmelik kapsamına girmez.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 26/11/1998 tarihli Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Ana Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket: Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüklerini,

    Genel Müdürlük - Şirket Merkezi: Şirketin Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını ve Alım - Satım Müdürlüklerini,

    İşletme: SEKA A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerini,

    Bölüm:

    a) Şirket Merkezinde;

    Savunma Sekreterliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Alım - Satım Müdürlükleri ve Müstakil Müdürlükleri,

    b) İşletme Müdürlüklerinde;

    Kısım Müdürlüğü, Doktorluk, Avukatlık, Sivil Savunma Uzmanlığı, Koruma ve Güvenlik Amirliği ve Müstakil Şeflikleri,

    Birim:

    a) Şirket Merkezinde;

    Daire Başkanlıklarına bağlı Müdürlükleri (II. Hukuk Müşavirliği dahil)

    b) İşletme Müdürlüklerinde;

    Kısım Müdürlüklerine bağlı Şeflikleri,

    Satın Alma: Şirketin çalışmalarını gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyduğu tüm mal ve hizmetlerin yurt içi ve yurt dışından elde edilmesini,

    Satın Alma Organı: Bir mal ve hizmetin satın alınma işlemlerini yürüten bölümü,

    İlgili Bölüm: Satın alınacak mal ve hizmetin alınmasına ilişkin siparişi veren bölümü,

    Komisyon: Satın alma ve ihale komisyonunu,

    Taşıma: Yükleme, boşaltma, nakletme ve depolama işlerini,

    İhale: Bu Yönetmelikte yazılı yöntem ve esaslara göre, bir satın alma konusunun istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve karar merciinin onayı ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işlemleri,

    Müteahhit - Firma: Üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişileri,

    Amili Mütehassıs Firma: Bir malın veya hizmetin, işin teknik yönden gereği olarak satın alınabileceği tek firmayı,

    Teklif İsteme Mektubu: İhtiyaç konusu işlerin satın alınmasına ait, teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamenin de ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,

    Hizmet: Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan, her türlü taşıma, temizlik, prototip imalat, ön araştırma, araştırma, harita, plan, proje, keşif, nezaret, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü hizmetleri,

    Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, bakım, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

    Tesis: Yatırım konusu olan yeni kurulacak tesisler ile mevcut tesislerin yapım, tadilat, tevsii ve modernizasyonu ile ilgili her türlü satın alma ve yapım işlerini,

    İlave İş: Herhangi bir tesis ve yapım işinde sözleşme kapsamında bulunmayan ve keşif listelerinde hiçbir şekilde yer almayan, ancak yapılması gerekliliği sözleşme imzalanmasından sonra ortaya çıkan işi,

    İhaleye Çıkan Bölüm: İhtiyaç konusu mal ve hizmetlerin satın alınması ile ilgili tüm ihale çalışmalarını yürüten bölümü,

    Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren sözleşme eki belgeleri,

    Sözleşme: Şirket ile mal ve hizmet satın alınacak gerçek ya da tüzel kişiler arasında yapılan anlaşmayı,

    ifade eder.

    Sorumluluk

    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından, Yönetmelik gereği kendilerine görev verilen her kademedeki personel, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

    Satın Alma İlkeleri

    Madde 6 - Satın alma işlemleri aşağıda gösterilen ilkeler içinde yapılır:

    a) Şirket, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp her türlü satın alma, tesis ve yapım işlerine ilişkin ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

    b) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, ihtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Satın alınacak mal, hizmet, yapım ve tesis işlerinin iş icaplarına, Şirketi ilgilendiren mevzuata ve ticari davranışlara uygun bir tarzda ve bu Yönetmelikte yazılı yöntemler çerçevesinde fiyat dalgalanmalarından da imkan oranında faydalanılarak, kalite ve standarda uygunluk başta gelmek şartı ile en uygun fiyat ve şartlarla, mümkün ve faydalı olduğu oranda, önce iç piyasadan zamanında satın alınması veya yaptırılması, ihtiyaç gösteren yerlere, mümkün olan süratte ulaştırılması gerekir.

    c) Satın alma yöntemlerinin uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari davranışlar dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, tutulan bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman aranan bir müşteri durumunun muhafazası için tesellüm ve ödeme işlerinin gününde ve kolaylıkla yapılması gerekir.

    d) Satın alma işlerinin bir çok ihtisas sahalarına ilişkin olması nedeniyle bu işlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli bölümlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun veya olmasın, ilgili bütün bölümlerin, satın alma bölümlerinin talebi halinde, satın almaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vermeleri gerekir.

    e) Yatırım veya işletme bütçelerinde ödeneği olmayan tesis ve yapım işleri ile mal ve hizmetlerin satın alınmasının yapılmaması esastır. Bu konudaki işlemler Genel Satın Alma Şartnamesi, yapım niteliğindeki satın almalar ise ilgili bölümün hazırladığı ihale dosyasındaki şartname esaslarına göre yürütülür.

    f) Teknik özellikler ve şartnameler ihtiyaç sahibi ya da talep sahibi bölüm tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan teknik özelliklerin, daha önceki satın alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve hazırlanan özelliklere uygun malzemenin satın alınması esastır. Ancak piyasa şartlarına göre alternatif teklif verilmesi halinde bu teklifin değerlendirmeye alınıp alınmamasına, o işte yetkili bölümler, ihtiyaç ya da talep sahibi bölümün görüşünü aldıktan sonra karar verir.

    g) Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve belediyeler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler, özel kanunlarla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile SEKA A.Ş.'nin ortak olduğu kuruluşlarca üretilen veya satılan malzeme ve hizmetlerin istenen kaliteye uymak ve diğer unsurlar yönünden Şirket yararına olmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olunmadan ve hiç bir karar alınmasına gerek görülmeden satın alma organlarınca sipariş verilerek satın alımı yapılabilir.

    Satıcıların Tanınması ve Piyasaların Takibi

    Madde 7 - Satıcıların tanınması ve piyasaların takibinde aşağıdaki işlemler uygulanır:

    a) Şirkette satın alma bölümleri; satın alınacak mal ve hizmetler için bunların satışları ile uğraşan firmaların isim ve adreslerini tespit ederek bunların (İthalatçı, imalatçı, üretici, toptancı veya acente gibi) durumlarıyla, münasebette bulundukları banka ve firmalar nezdinde itibar ve ticari ilişkilerini, sermaye ve iş kabiliyetlerini, taahhütlerine sadakat bakımından durumlarını özel ve resmi kaynaklardan mümkün olduğu kadar bilgi alarak inceledikten sonra, bu hususlarda her firma için temin ettikleri bilgileri bilgisayar kayıtlarına veya düzenleyecekleri firma kartlarına geçirerek, gizli muhafaza ederler.

    b) Diğer ilgili bölümler de kendi konularında firma bilgilerini aynı anlayış ve sistem içinde tutar ve muhafaza ederler. Ayrıca malın fiyatı ile ilgili değişiklikleri veya yerine geçerli olabilecek yeni ürünleri ve bunların firmalarını gerektiğinde satın alma bölümlerine bildirirler.

    c) Dış piyasa satın alımlarını yapacak olan İkmal Dairesi Başkanlığı ile işletme müdürlüklerindeki satın alma organları, ilgili piyasa ve firmalar ile derleyebildikleri nispette bunlara ait bilgileri ve varsa bunların Ülkemizdeki mümessillerini (vekil, acente) tespit ederek listelerine kaydederler.

    d) Şirkette ilgili bölümler, satın alacakları mal ve hizmetler ile tesis ve yapım işlerinin iç piyasaya ait fiyat dalgalanmalarının yönlerini belirlemeye ve bu hususta mümkün olduğu kadar özel ve resmi kaynak ve yayınlardan yararlanarak iyi araştırma yapmaya, imkanları ölçüsünde zaman ayırırlar.

    e) Dış piyasa satın alımlarında İkmal Dairesi Başkanlığı, işletme müdürlükleri ve ilgili ihtisas bölümleri yine aynı anlayış ve sistem içinde, konuları ile ilgili piyasa bilgilerini öğrenir ve bunlardan yararlanırlar.

    İKİNCİ BÖLÜM : Satın Alma Programları

    Satın Alma Programının Hazırlanması

    Madde 8 - Satın alma programları, Şirket merkezi ve işletme müdürlüklerine ait bir yıllık satın alma ihtiyaçları önceden belirlenerek, o yılın bütçesinde gösterilir.

    Satın Alma Programının Uygulanma Esasları

    Madde 9 - Satın alma programları, bütçenin Yönetim Kurulunda kabulünden sonra uygulanır. Programların uygulanmasında yıllık ihtiyaçların toplu bir şekilde alınması esas olmakla beraber aşağıda belirtilen konuların da göz önünde tutulması gerekir.

    a) Mali olanaklar,

    b) Azami ve asgari stok düzeyleri,

    c) Mevsim ve piyasa durumu ile bunların üretim ve maliyet yapısı üzerinde etkileri, dış ülkelerle olan ticari ilişkiler ve dış satın almaların neden olacağı zaman kayıpları,

    Normal zaman ve şartlar içerisinde, yukarıda belirtilen esaslar dışında, geçerli bir nedene dayanılmaksızın, ihtiyaçlar parçalara bölünerek ve miktarı küçültülerek satın almalar yapılamaz.

    Ödeneksiz harcama yapılamaz; Ödeneklerin yetmemesi durumunda, mevzuat çerçevesinde ek ödenek sağlanması ve ödenek aktarması yoluna gidilir. Satın alma programına herhangi bir nedenle girmeyip, sonradan meydana çıkan ihtiyaçlar ise ödeneği ve harcama yetkisi sağlanmak suretiyle karşılanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

    Komisyonların Kuruluşu

    Madde 10 - Komisyonlar aşağıda belirtilen şekil ve esaslarda oluşturulurlar.

    a - Genel Müdürlükte Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı (İdari veya Teknik),

    Üye: İkmal Dairesi Başkanı,

    Üye: Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı,

    Üye: I. Hukuk Müşaviri,

    Üye: İlgili Bölüm Daire Başkanı veya Müdüründen

    teşekkül eder.

    Komisyona, ilgili genel müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, diğer genel müdür yardımcılarından biri, bunların da bulunmadığı durumlarda İkmal Dairesi Başkanı başkanlık yapar.

    b - İşletme müdürlüklerinde Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: İhaleye çıkan bölümün bağlı olduğu İşletme Müdür Yardımcısı (İdari veya Teknik),

    Üye: Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürü,

    Üye: Muhasebe Kısım Müdürü,

    Üye: Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürü ya da Hammadde Satın Alma Kısım Müdürü (Taşıma İhalelerinde),

    Üye: İlgili Bölüm Müdürü veya Şefinden teşekkül eder.

    Komisyona, ilgili işletme müdür yardımcısının bulunmadığı zamanlarda, diğer işletme müdür yardımcılarından biri, bunların da bulunmadığı durumlarda Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürü başkanlık yapar.

    c - Alım - satım müdürlüklerinde Satın Alma ve İhale Komisyonu:

    Başkan: Müdür Yardımcısı,

    Üye: Satın Alma Şefi,

    Üye: Satış Şefinden teşekkül eder.

    Başkan ve üyelerden birinin herhangi bir sebeple bulunmadığı durumlarda, bunların asli görevlerine bakanlar, komisyondaki görevlerini de yaparlar.

    Komisyonların Görevleri

    Madde 11 - Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Başkanın daveti üzerine gündemdeki konuların görüşülmesi için toplanılır. Raportör ilgili satın alma organıdır.

    Raportör, toplantı gündemini ve saatini bir gün önceden üyelere başkanın imzasıyla bildirir. Acil durumlarda başkanın isteğiyle raportörün üyelere sözlü olarak haber vermesiyle de toplanabilir.

    Gündemde herhangi bir değişiklik yapılması zorunlu görüldüğü takdirde bu değişiklik başkanın onayı ile yapılır.

    b) Eksik üye ile toplanılamaz, görevli veya izinli bulunmaları durumunda o üyenin görevini yürütmeye yetkili kişi, üye olarak toplantıya katılır. Asli üyelerin görevlerinin başında olması durumunda toplantıya başkası katılamaz.

    Başkan gerekli gördüğü durumlarda diğer bölüm sorumlularını ya da konusunda uzman personeli, görüşlerini almak üzere çağırabilir.

    Teklif mektupları ve diğer dökümanlar ile var ise numuneler, en kısa sürede satın alma organınca ilgili bölüme gönderilir.

    İlgili bölüm, tekliflerin değerlendirilmesine ait görüşünü bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısı veya işletme müdür yardımcısı kanalı ile satın alma organına gönderir.

    Komisyon; incelemekte olduğu satın alma dosyasında yeterli açıklığa kavuşturulması gereken konuların, ilgili satın alma organınca tekrar çalışma yapılarak teklif veren firmalar nezdindeki temaslarından sonra, tekrar karar için getirilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlarda aynı konu üzerinde karar vermek için birden fazla toplanabilir.

    c) Komisyon, çalışmalarında Genel Satın Alma Şartnamesiyle bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde teklif olunan fiyat ve şartları, sipariş prensipleri ve piyasa durumu bakımından incelemeye tabi tutarak en uygun olanı belirler. Her konu için ayrı bir tutanak düzenlenir. Her toplantıda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilir.

    d) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluğu oluşturur. Alınan karara karşı olan üye kararın altına karşı oluş gerekçesini yazarak imza eder. Oylamada çekimser kalınamaz.

    e) Komisyonda görüşülecek satın alma konusuyla ilgili tekliflerin opsiyon süreleri içerisinde değerlendirilip, sonuçlandırılması esastır. Ancak; gerekli ve zorunlu durumlarda satın alma organı tarafından opsiyon uzatma işlemleri, zamanında olmak kaydıyla yapılabilir.

    f) Makamca gerekli görülmesi durumunda; bir satın alma konusunun olgunlaştırılması amacıyla komisyon üyelerinin de katılabileceği uzmanlık alt komisyonu oluşturulabilir.

    Bu komisyonun inceleme, değerlendirme sonuçları ilgili komisyonunda görüşülerek karara bağlanır.

    g) Kararlar bu Yönetmelikte belirtilen yetki limitlerine göre ilgili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.

    h) Satın alma ve ihale komisyonu başkan ve üyeleri muayene komisyonunda görev alamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yetki Limitleri

    Yetki Limitleri

    Madde 12 - Şirket merkezi ile işletme müdürlüklerinin mal ve hizmet satın alımları, sipariş verilecek bedel esas alınarak (her türlü gümrük ve banka fiyat farkı kararnamesiyle verilen fiyat farkları ve masrafları ile KDV hariç) yetki limitleri dahilinde verilecek onay ile yapılır.

    Parasal yetki limitleri her yıl, bir önceki yılın yetki limitleri esas alınıp, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Ocak ayı içerisinde yayınlanan geçmiş 12 aylık ortalama Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) oranında artırılarak, İkmal Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentleri ile 8 inci maddesindeki detaya göre belirlenir ve bu yetkiler yukarıdaki maddelerde ve fıkralarda belirtilen personel, makam veya diğer yetkili organlar tarafından kullanılır.

    a) Genel Müdürlükte; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki satın almalar:

    1) 1,725,000,000. - TL.ye kadar (1,725,000,000. - TL. dahil) satın almalar Satın Alma Şefinin teklifi ve Satın Alma Müdürünün onayı,

    2) 3,250,000,000. - TL.ye kadar (3,250,000,000. - TL. dahil) satın almalar Satın Alma Müdürünün teklifi ve İkmal Dairesi Başkanının onayı,

    3) 6,475,000,000. - TL.ye kadar (6,475,000,000. - TL. dahil) satın almalar Satın Alma Müdürünün teklifi İkmal Dairesi Başkanının uygun görüşü ve İlgili Genel Müdür Yardımcısının onayı,

    4) 10,800,000,000. - TL.ye kadar (10,800,000,000. - TL. dahil) satın almalar İkmal Dairesi Başkanının (yatırım harcamaları, Yatırımlar Dairesi Başkanının) teklifi, ilgili Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı,

    5) 10,800,000,000. - TL.den yukarı 108,000,000,000. - TL.ye kadar (108,000,000,000. - TL. dahil) satın almalar Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün onayı,

    6) 108,000,000,000. - TL.den yukarı satın almalar ve Taşıma İhaleleri Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kabul ve onayı, ile tamamlanır.

    b) İşletme müdürlüklerinde; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki satın almalar:

    1) 1,300,000,000. - TL.ye kadar (1,300,000,000. - TL. dahil) satın almalar ilgili Alım Şefinin teklifi ve Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün onayı,

    2) 2,595,000,000. - TL.ye kadar (2,595,000,000. - TL. dahil) satın almalar Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün (Taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar ya da Hammadde Satın Alma Kısım Müdürünün) teklifi ve ilgili İşletme Müdür Yardımcısının onayı,

    3) 6,475,000,000. - TL.ye kadar (6,475,000,000. - TL. dahil) satın almalar Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürünün (Taşıma ihalelerinde ise Nakliyat ve Ambarlar ya da Hammadde Satın Alma Kısım Müdürünün) teklifi ve İlgili İşletme Müdür Yardımcısının uygun görüşü ve İşletme Müdürünün onayı,

    4) 54,035,000,000. - TL.ye kadar (54,035,000,000. - TL. dahil) satın almalar ile 108,000,000,000. - TL.ye kadar olan Taşıma ihaleleri Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ve İşletme Müdürünün onayı,

    5) 54,035,000,000. - TL.den yukarı 108,000,000,000. - TL.ye kadar olan satın almalar (108,000,000,000. - TL. dahil) Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, İşletme Müdürünün teklifi, Genel Müdürün onayı,

    6) 108,000,000,000. - TL.den yukarı satın almalar Satın Alma ve İhale Komisyonunun Kararı, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kabul ve onayı,

    ile tamamlanır.

    c) Alım - satım müdürlüklerinde; Genel Müdür tarafından onaylanan yetki limitlerindeki satın almalar:

    1) 2,590,000,000. - TL.ye kadar (2,590,000,000. - TL. dahil) satın almalar, Müdür Yardımcısının, yoksa Satın Alma Şefinin veya yerine bakanın teklifi ve Alım - Satım Müdürünün onayı,

    2) 5,405,000,000. - TL.ye kadar (5,405,000,000. - TL. dahil) satın almalar Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ve Alım - Satım Müdürünün onayı, ile tamamlanır.

    Satın almanın 5,405,000,000. - TL.yi aşması halinde satın alma kararının oluşması için konu Genel Müdürlüğe veya ait olduğu İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

    3) Alım - Satım Müdürlüklerinin kendi ihtiyacı için satın alacağı her türlü malzeme, emek ve hizmet, Şirketin satın alma yöntemine uygun işlemle Genel Müdürlük onayı ile satın alınır. Ancak alım - satım müdürlüğü yükleme, boşaltma ve nakil işlerinde kullanılan araç ve gereçlerin acilen onarılması gereken durumlar ve diğer çeşitli ihtiyaçları için 260,000,000. - TL.ye kadar olan (260,000,000. - TL. dahil) satın almalar, Alım - Satım Müdürünün veya Müdür yok ise bu iş için görevlendirilen personelin onayı ile belge (fatura, makbuz ve benzeri) alınmak suretiyle mahalli piyasadan yapılır.

    Bu satın almalarda satın alma kararı alınmayacağı gibi ihtiyaç fişi ve ambar girişi düzenlenmez.

    d) Zorunlu Araç Tamiri;

    Yolculuk sırasında zorunlu durumlarda şoförü tarafından satın alınarak araçlara takılan oto parçaları ile tamiri yaptırılan araçlar için alınan fatura, zorlayıcı nedenlerini belirten bir yazı ekinde Şirket Merkezinde Bakım Onarım Dairesi Başkanlığına, İşletme Müdürlüklerinde ise Bakım ve Atölyeler Kısım Müdürlüğüne gönderilir. Takılan parça ile onarılan kısmın araştırması yapılarak sonuç hakkında gerekli yazılı görüş verilmek ve ambar girişi yapılmak suretiyle fatura bedeli ödenir.

    Her defada 26,000,000. - TL. kadar (26,000,000. - TL. dahil) zorunlu masraflar, otonun şoförü tarafından fatura göstermek kaydıyla fatura bedeli yukarıdaki işlemlere gerek duyulmadan kendisine ödenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Satın Alma ve İhale İşlemleri

    Satın Alma İşlemleri

    Madde 13 - Satın almayla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Her satın alma, ihtiyaç sahibi bölümün ihtiyaç fişine dayanır. İhtiyacın ambar mevcudu ve ödeneğin ilgili bölümce incelenmesi ve imzalanmasından sonra ihtiyaç fişi hazırlanmış olur ve bu belge makam onayından sonra satın alma organına verilir.

    Yıllık ihtiyaçların düzenlenmesinde her grup malzeme için ayrı listeler yapılır.

    İhtiyaç fişleri üzerine kural dışı olan durumlar dışında ve gerekçeleri açıklanmaksızın sadece "ACELE" kaydı konularak ihtiyaç belgesi düzenlenemez.

    Ancak; yapım niteliğindeki işler için ihtiyaç fişi düzenlenmez. Onun yerine ilgili bölümce makam uygun yazısı alınır.

    b) Merkezde, kırtasiye ve büro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir. Tasnif işlemlerini takiben yetki limitlerine göre İkmal Dairesi Başkanlığınca onay alınarak satın alma işlemlerine başlanır. İşletme müdürlüklerinde ise bu işlem kendi yöntemleri doğrultusunda yürütülür ve neticelendirilir.

    c) Özellik arz etmesi nedeniyle merkezdeki bölümler her türlü bilgisayar donanım ihtiyacını, işletmeler ise; bellek (memory) ve sabit bellek (disk) kapasitelerinin artırımı dışındaki bilgisayar donanımlarıyla ilgili taleplerini doğrudan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirirler. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bu talepleri gerekli incelemeye tabi tuttuktan sonra yetki limitlerine göre alacağı onayla birlikte 6 ncı maddenin (g) bendinde sayılan kuruluşlardan alınacaksa doğrudan satın almak, aksi takdirde ihaleye çıkmak ve satın alma yapmak üzere İkmal Dairesi Başkanlığına gönderir.

    d) İşletmelerin ihtiyacına karşılık Genel Müdürlükçe yapılan toplu satın almalarda ise;

    İhtiyaç sahibi işletmece düzenlenerek imza işlemleri tamamlanmış ihtiyaç fişi, bir yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir. İşletmelerce gönderilen satın alma isteklerini inceleyen İlgili bölüm kendi görüşünü de bir yazı ile belirterek işletme müdürlüğünün isteğini makamın onayına sunar.

    Daha önce yetkili komisyondan geçmiş olan teknik şartnamede değişiklik gerekiyorsa makamın onayına sunulan yazı ekinde yeni şartname de eklenir. Aksi halde satın alma daha önceki teknik şartnameye göre yapılır.

    İlgili bölümce makamdan alınan satın alma onayının İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilmesini takiben satın alma işlemi başlar.

    İhtiyaç Fişinde ve Makam Uygun Yazısında Bulunması Gerekli Bilgiler

    Madde 14 - İhtiyaç fişinde ve makam uygun yazısında aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

    a) İhtiyaç fişinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

    1) İhtiyaç fişinin tarih ve numarası,

    2) İhtiyaç bildiren bölümün adı,

    3) İhtiyaç maddesinin ismi, özellikleri, varsa TSE normu ve niteliği,

    4) Ölçü birimi,

    5) Miktarı,

    6) Ambar azami, asgari ve fiili stok durumu ile son üç yıllık kullanım miktarı, (periyodik alınanlar)

    7) Ödenek miktarı ve muhasebe vizesi,

    8) Örnek esası ile satın alma yapılacaksa bu konunun belirtilmesi,

    9) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

    Satın alımı yapılacak maddenin kullanılma termini ve ne kadarlık bir süre içerisinde sağlanması gerektiği belirtilir. İhtiyaç fişinde belirtilen termin süreleri her şartta satın alma formalitelerinin tamamlanması için yeterli süreden az olamaz. Gerektiğinde aylık ihtiyaç termin programları İhtiyaç fişine eklenir.

    İhtiyaç fişlerine, alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre teknik şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, resim ve benzeri eklenir. Bu ekler özellikle teknik şartnameler satın alma bölümünü ve teklif verecek firmaları herhangi bir kararsızlığa düşürmeyecek, satın alma sonrası da bir sorun yaratmayacak açıklık ve kapsamda hazırlanır.

    İhtiyaç fişlerinin ve şartnamelerin hazırlanmasında uygulama imkanı bulunmayan hükümlere ve şartlara yer verilmez.

    Özelliği bakımından bir markayı taşıyan ve teknik şartname ya da resmin düzenlenememesi nedeniyle zorunlu olarak amili mütehassıs firmadan sağlanması gereken mallarda, bu konu İhtiyaç fişlerinde ayrıca belirtilir.

    b) Makam uygun yazısında ise aşağıda belirtilen konular yer alır:

    1) Yapım ve hizmet harcamasının gerekçesi,

    2) Programda olup olmadığı ve ödenek miktarı,

    3) Tahmin edilen bedel ya da keşif bedeli,

    4) İşin hangi yöntemle ihaleye çıkarılacağı,

    5) İlan yapılıp yapılamayacağı ya da repertuara kayıtlı firmalara teklif mektubu gönderileceği,

    6) Gerekli görülecek diğer bilgiler.

    Ayrıca; Makam uygun yazısına, yaptırılacak iş ya da satın alınacak hizmetin özelliğine göre imzalanacak sözleşme taslağı, teknik ve idari şartname, özel şartname, SEKA İnşaat İşleri Genel Şartnamesi, teklif isteme şartnamesi, plan, proje, kroki, resim, keşif özeti ve benzeri evrak eklenir.

    Düzensiz Sipariş ve Aykırı Satın Alma Sorumluluğu

    Madde 15 - Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen şartlara uyulmaması veya istek hakkında yeterli bilgi verilmekle beraber sonra bu bilgilerin gerçek ihtiyaca uymaması yüzünden İhtiyaç fişinin yanlış düzenlendiğinin anlaşılması durumunda, bundan dolayı meydana gelecek zararlarda ihtiyaç gösteren bölümlerin görevlileri sorumludur.

    Örneğe Göre Satın Alma Yapılması

    Madde 16 - Yeterli teknik şartname, resim, standart ya da norm verilememesi durumlarında;

    a) Satıcı firmalardan tekliflerine ek olarak örnek istenir ve örneğe göre satın alma yapılabilir.

    b) İhtiyaç fişini düzenleyen ihtiyaç sahibi bölüm satın alınmasını istediği malın örneğini İhtiyaç Fişi ekinde etiketli ve imzalı olarak satın alma organına gönderir ve satın almanın örnek nitelikler ve şartlarda yapılmasını ister. Ancak bu durumda teklif istenecek firma sayısına göre örnek verilmesi esastır. Örneğinin tek olması dolayısıyla teklif istenen firmalara gönderilememesi durumunda şartnamelere, örneğinin yerinde görülmesinden sonra teklif verilebileceği belirtilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Satın Alma, İhale Yöntem ve Esasları

    Satın Alma, İhale Yöntem ve Esasları

    Madde 17 - Satın alma işlemleri aşağıda belirtilen yöntemlere göre yapılır. Teklif isteme mektupları gerekli hallerde faksla gönderilebilir.

    a) Piyasa Araştırması Yöntemi,

    b) Pazarlık Yöntemi,

    c) Kapalı Zarfla Teklif İsteme Yöntemi,

    d) Açık Eksiltme ve Açık Artırma Yöntemi,

    e) Fiyat Baremi Belirlenmesi Yöntemi,

    f) Emanet Yöntemi,

    g) Beklenmedik Durumlarda Satın Alma Yöntemi,

    h) Hizmet Satın Alımları ve Yapım İşleri Yöntemi,

    ı) Deneme Satın Alımları Yöntemi,

    i) Amili Mütehassıs Satın Alma Yöntemi,

    j) Yönetim Kurulunca Uygun Görülecek Satın Alma Yöntemi.

    Piyasa Araştırması Yöntemi

    Madde 18 - Çeşitli mal ve hizmetler herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın ve yazılı teklif alınmaksızın yetkili ve görevli satın alma personeli tarafından fatura ve benzeri belgeler karşılığında;

    Gıda ve gıda dışı tüm satın almalarda 478,000,000. - TL.ye kadar (478,000,000. - TL. dahil) satın alınır.

    Bu satın alımlar; Şirket Merkezinde İkmal Dairesi Başkanı, Satın Alma Müdürü, İç Alım Müdür Yardımcısı, Satın Alma Şefi, İşletmelerde ise; İşletme Müdür Yardımcısı, Ticaret ya da Satın Alma Kısım Müdürü, Alım Satım Müdürlüklerinde ise Müdür ya da Müdür Yardımcısı ya da Satın Alma Şefinin gözetim ya da talimatı ile satın alma memurları tarafından yapılır.

    Satın alma tutarının bu miktarları aşması durumunda diğer satın alma yöntemlerinden biri ile satın alma yapılır.

    Pazarlık Yöntemi

    Madde 19 - Pazarlık yöntemi ile yapılacak satın almalarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Önceden düşünülmesi mümkün olmayan çok acil hallerde (ihtiyaç aciliyetinin diğer satın alma yöntemlerinin uygulanmasına izin vermemesi durumunda) satın alınacak mal ve hizmetin niteliği, fiyatı, ihtiyacın karşılanma zamanı, piyasa konjonktürü, geçmişteki uygulamalarda edinilen tecrübeler ve şartlar gözönüne alınarak, Şirketin çıkarlarına uygun düşmek kaydıyla, satın alma organlarının gerekli görmesi durumunda; ihtiyaç nitelik ve teknik özelliklerine göre bir ya da daha fazla firmadan yazılı veya sözlü teklif alındıktan sonra ilgili firmalar ile gerekli pazarlık yapılarak, uygun görülen firmadan fatura karşılığında mal ya da hizmet satın alınır.

    Yetki limitleri dahilinde ilgili makamın fatura üzerindeki uygun görüşü ile bedeli ödenir.

    Kapalı Zarfla Teklif İsteme Yöntemi

    Madde 20 - Satın alınacak mal ve hizmetin konusu ile ilgili repertuarda kayıtlı firmalara, teklif isteme mektubu gönderilmek ve/veya gazetelerde (Resmi Gazete ve günlük gazeteler) ilan verilmek yoluyla duyurma ve teklif toplama suretiyle yapılan satın alma yöntemidir.

    Teklif en az üç firmadan istenir ve gelen teklifler değerlendirmeye alınır.

    Gerek teklif isteme mektuplarında, gerekse gazete yoluyla yapılacak duyurularda satın alınacak mal ve hizmetin, genel özellikleri ve miktarı gibi asıl unsurlar mutlaka belirtilir. Teklif isteme mektubuna alınacak mal ve hizmetin genel özellikleri, hangi ihtiyacı karşılayacağı ve ihtiyaç miktarı gibi teklife esas olacak unsurların firmalara duyurulması halinde teknik veya idari şartname eklenmeyebilir.

    Satın almanın özellik ve gereklerine göre tekliflerin verileceği bir süre kararlaştırılır ve bu süre teklif isteme mektuplarında ve gazete ilanlarında açıklanır. Teklifler yazılı olarak düzenlenir. İstekli teklifini kendisine yapılacak bildirime esas olacak açık adresini ve firma ünvanını belirtmek suretiyle teklif mektubunda belirtilen esaslarda teklifini hazırlayarak bir zarfa koyar ve üzerine teklifin hangi işe ait olduğunu yazar. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açıklıkla yazılması, kazıntı ve silintinin bulunmaması gereklidir. Bu şartlardan birini ya da birkaçını taşımaması durumunda; tekliflerin kabul veya reddedilmesine satın alma organları ve/veya komisyon yetkilidir.

    Teklif mektupları, işletme müdürlüğünde; Haberleşme Şefliği, Şirket Merkezinde ise Haberleşme Müdürlüğü tarafından teslim alınır. Zarflar açılmadan zarf üzerine alınış tarihi, saati yazılarak Gelen Evrak Kayıt Defterine kaydedilir ve derhal satın alma organına gönderilir. Burada işleme konuluncaya kadar saklanır.

    Postada geciken ve zamanında verilmeyen teklifler dikkate alınmaz. Geç gelen mektubun geliş zamanı bir tutanakla belirlenir. Şirket Merkezinde Haberleşme Müdürlüğü, İşletme müdürlüğünde ise Haberleşme Şefliği; kayıtları da tutanak olarak kabul edilebilir.

    Tahmini satın alma bedeli komisyonun yetki limitine kadar olan kapalı teklif zarfları, satın alma organlarınca en az iki yetkili huzurunda teklif mektubu ve teklif zarfı imzalanmak suretiyle açılır. Bu yetki limitinin üzerindeki kapalı teklif zarflarının tamamı ilgili komisyon huzurunda teklif fiyatları zarf açma protokolüne kayıt edilmek suretiyle açılır.

    Alım - satım müdürlükleri, komisyonun yetkisini aşan teklif zarflarını açarak en seri şekilde ihtiyaç sahibi ilgili yere gönderirler.

    İşletme bazında deneme yapılarak mukayesesi ve değerlendirmesi yapılan ham ve yardımcı malzemelere ait ihalelerde, teklif zarfları bu deneme çalışmaları yapıldıktan sonra açılır.

    Zarfların açılmasından sonra firmaların fiyat indirim teklifi kabul edilemez. Ancak Şirketin çıkarları açısından beklenmedik önem arz etmesi ve satın alma organının ve/veya ilgili komisyonun uygun görmesi durumunda Şirket tarafından şartnamesine uygun en ucuz teklifte bulunan en az iki ya da üç katılımcı firmadan fiyat indirimi istenebilir. Ayrıca, ihalede sipariş verilecek firma seçimi yapıldıktan sonra yetki limitleri dahilinde satın almaya yetkili makam ya da organlar tarafından indirim istenebilir.

    Şayet herhangi bir nedenle mal ve hizmetin satın alınmasına karar verilemiyor ise, aynı yöntem ya da başka bir satın alma yöntemi ile satın alma işlemleri tekrarlanır.

    Açık Eksiltme ve Açık Artırma Yöntemi

    Madde 21 - Açık eksiltmede istekliler, ilan olunan gün ve saate kadar teminat vermek şartıyla ihaleye katılabilirler.

    Komisyon başkanı eksiltme başlamadan evvel isteklilerin evrakını inceleyerek kimlerin eksiltmeye girebileceklerini söyler ve giremeyecek olanların evrak ve teminatını geri vererek kabul edilmeyişlerinin nedenlerini anlatır. Bu konu isteklilerin önünde bir tutanakla belirlenir.

    Tutanak düzenlendikten sonra istekliler şartnameyi imzaya ve eksiltmeye davet edilir. Yapılan indirimler eksiltme kağıdına yazılır. Eksiltmeden çekilenlerin çekilme durumu bu kağıda imzaları alınmak suretiyle belirlenir. İmza etmezlerse komisyon başkanı tarafından eksiltme kağıdına gerekli açıklamalar yapılır.

    Fiyat indirme isteği kesildikten sonra son verilen fiyat uygun görülmüş ise eksiltme kağıdına fiyat sahibinin imzası alınır ve bir protokol düzenlenerek komisyonca yetkisine göre kati veya geçici ihale kararı verilir.

    Açık eksiltmede istekli çıkmaz veya son pey uygun görülmezse komisyon eksiltmeyi başka bir güne bırakır. Bırakılan günde yine istekli çıkmadığı veya son pey uygun görülmediği takdirde satın alma diğer bir yöntem ile yapılır.

    Açık artırma; Şirketin ve işletmelerin, ihtiyacı her türlü ham ve yardımcı madde ile malzemelerin başka kurum ve kuruluşlarca piyasaya arz edilmiş olması durumunda yetki limitleri dahilinde iştirak ederek alımın yapılmasıdır.

    Açık artırmada birim fiyata azami verilecek pey miktarı ihaleye iştirak edilmeden evvel yetki limitleri dahilinde yetkili organlarca tespit edilir ve satın alma gerçekleştiği takdirde gerekli satın alma kararı alınır.

    Fiyat Baremi Belirlenmesi Yöntemi

    Madde 22 - Şirketin ana hammaddelerinden olan; sap, saman, selüloz, kamış, atık kağıt, kendir, kavak, hurda jüt çuvalı ve bu gibi malların Şirket Yönetim Kurulunun belirleyeceği barem fiyatı çerçevesinde satın alınmasıdır.

    Emanet Yöntemi

    Madde 23 - Emanet yöntemi, inşaat ve demirbaşların onarım, değiştirme, üretim ve inşaası işinin işletme tarafından yöntemine uygun yaptırılmasıdır.

    Beklenmedik Durumlarda Satın Alma Yöntemi

    Madde 24 - Piyasa şartlarının çeşitli sebeplerle satın alma formalitelerinin yapılmasına imkan vermeyecek şekilde bozulması durumunda, mal ve hizmetlerin satın alma işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan makamın yazılı talimatına göre tamamlanır ve sonra yapılan işlem onay mercinin bilgisine sunulur.

    Acil durumlarda Şirket menfaati de dikkate alınarak yapılacak satın alımlar için yöntemine uygun ve süresi içerisinde yetki limitleri çerçevesinde komisyonun kararı ve Genel Müdürün onayı ile işletmelerde ise komisyonun kararı ve işletme müdürünün onayı ile firmalardan tekliflerini açık (faks) göndermeleri istenebilir.

    Hizmet Satın Alımları ve Yapım İşleri Yöntemi

    Madde 25 - Hizmet satın alımları yöntemi; özel ihtisas gerektiren ve Şirketin imkanları ile yapılamayan ya da yapılması ekonomik olmayan hizmet işlerinin, yöntem ve esasları önceden belirlenmek ve makam onayı alınmak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılmasıdır. Bu yöntemde yetki limitleri hariç bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.

    Yapım İşleri yöntemi ile yatırım konusu olan yeni kurulacak ve mevcut tesislerin yapım, tadil, tevsi ve modernizasyon ile ilgili her türlü inşaat, makine, elektrik, imalat ve montaj işleri, bunların projelendirme ve etüdünü kapsayan her türlü satın alma ve yapım işleri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

    a) Tesisler ile ilgili ihale işleri, yetki limitleri çerçevesinde Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülür, Yatırımlar Dairesi Başkanlığı bu işlerle ilgili olarak Genel Müdürlüğe karşı birinci derecede muhatap ve sorumludur.

    b) Yatırımlar Dairesi Başkanlığı, lüzum gördüğünde, tesisler ile ilgili proje hizmetleri, inşaat, imalat, montaj ve kontrol işlerini kısmen veya tamamen, konularında uzman firmalara yaptırmak için Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu gibi işler, imzalanan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca, yetki limitleri doğrultusunda yürütülür ve neticelendirilir.

    c) Yatırımlar Dairesi Başkanlığı, tesisler ve bunlara ait yapım işleri ile ilgili mal ve hizmet satın alımları için gerekli şartname ve proje gibi evrakı gerektiğinde diğer ilgili bölümlerin de görüşlerini alarak hazırlar ve yetki limitleri dahilinde gerekli onayın alınmasından sonra, bu Yönetmelik hükümleri dahilinde piyasa araştırması yapar. Yatırımlar Dairesi Başkanlığının, kendi temin ettiği teklifler, yetki limitleri dahilinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulacak ilgili komisyonda açılır.

    d) Tesisler bunlara ait yapım işleri ile ilgili her türlü mühendislik hizmetleri ile inşaat, makine, elektrik, imalat, montaj ve kontrollük işleri gibi hizmet satın alımları için Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yetkili mercilerin onayı alınarak temin edilen tekliflerin değerlendirilmesi, gerektiğinde diğer ilgili bölümlerin de görüşleri alınarak veya katılımları sağlanarak bu Yönetmelik hükümleri dahilinde yapılır. Değerlendirme sonucu yetkili merciin onayı alınarak imzalanacak sözleşme ve eklerine göre işin yürütülmesi Yatırımlar Dairesi Başkanlığınca yapılır. Bu işlerle ilgili akreditif ve dış ödeme işlemleri yine Yatırımlar Dairesi Başkanlığının kontrolü dahilinde, İkmal Dairesi Başkanlığınca veya ilgili işletme müdürlüğünce yürütülür.

    e) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda, Yönetmeliğin diğer bölümlerindeki ilgili hükümler uygulanır.

    Deneme Satın Alımları Yöntemi

    Madde 26 - İşletmeler; mamul kalitesini yükseltmek, kapasiteyi artırmak ve tasarrufu sağlamak amacıyla yardımcı kimyasal maddeler ile ham ve yarı mamul maddelerin satın alımı ve işletmede denenmesi için bütçede ödeneği olmak koşulu ile Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde yöntem ve esasları önceden belirlenmek ve makamın yazılı onayı alındıktan sonra bu Yönetmelik hükümleri dışında satın alma yapabilir.

    Amili Mütehassıs Firmadan Satın Alma Yöntemi

    Madde 27 - Bir malın özelliği bakımından zorunluluk olması durumunda sadece dizayncı, üretici, ya da amili mütehassıs firmadan teklif istenebilir.

    Bu şekilde yapılacak satın alımlarda; Şirket Merkezindeki ve işletme müdürlüklerindeki yetki limitleri dahilinde satın alma yapılır ve ilgili merciin onayı ile tamamlanır.

    Yönetim Kurulunca Uygun Görülecek Satın Alma Yöntemi

    Madde 28 - Yapılmasında fayda görülen veya acil bir durum ve zorunluluk arz eden satın alımlar için bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde kayıtlı bulunan yöntemlerin dışına çıkılarak tatbik edilecek şekil ve şartlar belirlenir.

    a) İşletme müdürlüklerinde alınan, işletme satın alma ve ihale komisyonu kararının,

    b) Genel Müdürlükte ise Genel Müdürlük satın alma ve ihale komisyonu kararının,

    Yönetim Kurulunca onaylanması ile satın alma yöntemi kesinlik kazanır.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Şartnameler

    Şartname

    Madde 29 - Satın alınacak mal ve hizmetin özelliği göz önüne alınarak bir şartname düzenlenir. Düzenlenen şartname biri teknik, diğeri idari olmak üzere iki bölümden oluşur.

    a) Teknik şartname:

    Teknik şartname, ihtiyaç gösteren bölüm tarafından düzenlenir. İşin özelliği birden fazla bölümü ilgilendiriyorsa bu durumda şartname işbirliği yapılarak hazırlanır. Bu şartname hazırlanırken, teknik zorunluluklar dışında piyasa koşulları da göz önüne alınmak suretiyle serbest rekabetin en etkili şekilde sağlanmasına belirli bir marka, model, sistem ya da patente yönlendirilmemesine ve genel tanımlar içermesine büyük özen gösterilir. Ayrıca, satın alıma konu olan malın teknik özelliklerini gösteren unsurlar ve değerler herhangi bir yanlış anlama ve yoruma meydan vermeyecek şekilde ve mümkünse toleranslarıyla birlikte belirtilir. Dış satın alıma yönelik olarak hazırlanan teknik şartnamelerde ise gümrük tarife ve istatistik numarası yazılır. Bu şartnamenin satın alım imkanına sahip olması esastır.

    Satın alınacak mal için teknik resim, prospektüs ve örnek gerekiyorsa, teknik şartnamede açıkça belirtilir. Ekindeki evrak dahil teknik şartname yetkililer tarafından onaylanır.

    b) İdari şartname:

    İdari şartname, satın alma organı tarafından düzenlenir ve aşağıda açıklanan konular bu şartnamede belirtilir:

    1) Mal ve hizmetin niteliği, çeşidi ve miktarı,

    2) İhaleyi yapıp yapmamakta veya parsiyel olarak yapmakta Şirketin serbest olduğu,

    3) Hizmetin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma ve bu gibi işlemlerin kabul ve reddinin şekil ve koşulları,

    4) Ödeme yeri ve koşulları,

    5) Sözleşme giderlerinden vergi, resim ve harçların kimin tarafından ödenileceği,

    6) Gerekiyorsa hizmetin tahmini bedeli, geçici ya da kesin teminat miktarı ve oranı,

    7) İsteklilerde aranılan koşullar ve belgeler ile özel ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacakların temsil yetkilerini gösteren belgelerden hangilerinin istenileceği,

    8) Hizmete başlama ve tamamlama günleri, gecikme durumunda alınacak cezalar,

    9) Hizmetin süresinden önce yapılması gerekiyor ise erken bitirme priminin verilmesinin düşünülüp düşünülmediği, düşünülüyor ise miktarı ve ödeme şekli,

    10) Verilen süre içerisinde sözleşmenin akdedilmemesi, kati teminatın verilmemesi ya da uygunluğun bildirilmemesi durumunda ya da teklifin kabul edilmesine rağmen sözleşme gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesine başlanılmaması durumunda geçici teminatın gelir kaydedileceği,

    11) Sözleşme hükümlerine uyulmadığı ve işin tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde Şirketçe teminatın gelir kaydolunabileceği, bir ihtar çekme ve bir hüküm çıkarılmasına gerek duyulmaksızın ve hiçbir şekle tabi olmaksızın sözleşmenin bozulabileceği; bozma durumunda aynı mal ya da hizmetin başkasına yaptırılmasıyla doğabilecek zarar ve ziyanın teminatı aşması durumunda aşan kısmın firmadan alınacağı, zarar ve ziyanın teminattan az olması durumunda ise paraya çevrilen teminatın cezai şart olarak Şirkete gelir kaydedileceği,

    12) Teklifin opsiyon süresinin asgari tarihi,

    13) Anlaşmazlıkların çözümünde yetkili kılınan mahkeme ya da icra dairelerinin yeri,

    14) Tarafların sözleşme yapıldıktan sonraki yazışmalarının sözleşme hükümlerini değiştirmeyeceği, sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlamayacağı, sözleşme hükümlerinin ancak karşılıklı açık yazılı irade beyanı ile değiştirilebileceği, uygulamanın satıcıya kazanılmış hak oluşturmayacağı,

    15) Tarafların kanuni ikametgahının teklif veriliş sırasındaki adreslerinin olacağı, ikametgahta yapılacak adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde ilk adresin bildirim yeri olarak kabul edileceği ve bu adrese yapılan bildirimlerin geçerli olacağı,

    16) Avans verilip verilmeyeceği, verilecek ise miktarı,

    17) İç satın almalarda satın alınan malların damga vergisi, resim ve harçların (resmi daire ve kuruluşlar hariç) firmalara, dış satın almalarda ise damga vergisi ile sair harç ve resimin Şirkete ait olduğu,

    18) Teklif mektupları faks ile geldiğinde değerlendirmeye alınıp alınmayacağı,

    19) Teklif fiyatlarının son tenzilatlı olacağı,

    20) Belirtilmesinde yarar ve/veya zorunluluk görülen diğer konular.

    SEKA A.Ş'nin yazılı muvafakatı alınmadan sipariş konusu mal ve hizmetin başka bir firmaya devri ve temliki yapılamaz.

    Şartnamede Değişiklik Yapılması

    Madde 30 - Teklif istendikten ya da ilan yapıldıktan sonra şartnamelerde değişiklik yapılmaması esastır. Yapılmasının zorunlu olması durumlarında bunu gerektiren neden ve zorunluluklar ihtiyaç sahibi bölüm ve satın alma organının yetkililerince imzalanan ve makamca onaylanan bir tutanakla belirlenerek, evvelce yapılan ilan geçersiz sayılır ve yeni değişikliklere göre ilan yenilenir. Değişiklikler yazılı teklif istenen yerlere bildirilir. Gerektiğinde ek bir süre de verilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : İlan İşlemleri

    İlan İşlemi

    Madde 31 - Satın alınacak mal ve hizmet için yeterli bir repertuvarın olmaması durumunda ve satın alma organınca lüzum görülmesi halinde gazetelere ilan verilebilir. Bu ilanlar teklif verme gününden en az 15 gün önce bir ya da iki defa ve birisi Resmi Gazete olmak koşuluyla günlük gazetelerde yayımlanmak suretiyle yapılır. Ancak; satın alma konusu mal ve hizmetin özelliği nedeniyle zorunlu ya da yararlı görülmesi durumunda belirli gazetelerde de ilan verilebilir. İlanın kaç kere yapılacağına satın alma organı karar verir.

    İlanlarda firmalara yeterli ölçüde hazırlık yapma zamanı bırakılmasına özen gösterilir.

    Satın alma konusunun ve yörenin özelliğine göre gerektiğinde uygun görülecek diğer yayın araçlarıyla da ilan yapılabilir.

    Dış satın alımlarda, konu ile ilgili ülkelerin gazetelerine de ilan verilebilir. Bu ilanların veriliş şekli o ülkelerin durumlarına göre yetkili satın alma organınca belirlenir.

    İlanlarda Bulunacak Konular

    Madde 32 - İlanlarda aşağıdaki konular belirtilir.

    a) Satın alınacak mal ve hizmetin cinsi, özelliği ve miktarı,

    b) Varsa tahmini ya da keşif bedelleri,

    c) Geçici teminat miktarı,

    d) Satın almanın hangi yöntemle yapılacağı,

    e) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

    f) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, örnek veya diğer evrakın bedelli ya da bedelsiz olarak nerelerden alınabileceği, Şirketin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen ya da tamamen yapmakta serbest olduğu,

    g) Satın almanın özelliğine göre diğer konular.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Teminatlar

    Teminat Tanımı

    Madde 33 - Teminat; bir mal ve hizmetin, satın alma sürecinde gerek karara bağlanma, gerekse gerçekleşme aşamasında işin ciddiyeti ve firma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesinin bir güvencesi olarak o satın alma bedelinin belirli oranı kadar firmalardan alınan menkul değerlerdir.

    Şirkette genel olarak kullanılan teminatlar; geçici, kesin, avans, garanti ve performans garanti teminatlarıdır.

    Teminatların, firmalar tarafından ne şekilde verileceği şartnamelerde belirtilir.

    Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

    Madde 34 - Teminat olarak gösterilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

    a) Tedavülde olan Türk Parası,

    b) Bankalarca ve özel finans kuruluşlarınca yöntemine uygun verilen vadesiz Banka teminat mektubu, (Yeterli süreyi kapsayan vadeli teminat mektubu da kabul edilebilir.)

    c) Devlet tahvilleri ve hazine bonosu ile devlet ihalelerinde teminat olarak kullanılması uygun görülen diğer belgeler,

    d) Şirketin milli bankalardaki döviz tevdiat hesabına işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yatırılacak konvertibl yabancı paralar,

    e) Şirkete karşı mal ve hizmet teslimi taahhüdünde bulunan firmaların, daha önceki ticari ilişkilerinden doğan tahakkuk etmiş ve kesinlik kazanmış işletme müdürlüğünden olan alacakları, firmaların yazılı talepleri üzerine teminat olarak kabul edilebilir.

    Geçici Teminat

    Madde 35 - Geçici teminat, satın alma sürecinde istekli firmaların tekliflerinde daha ciddi tutum içerisinde olmaları ve o süreç içerisinde sorumluluk üstlenmeleri için alınan, güvence ve tekliflerine bağlı kalmalarının göstergesidir.

    Geçici teminat, satın alma konusunun, varsa tahmini bedeli üzerinden yoksa isteklilerin verecekleri teklif bedelinin %5'i oranında alınır. Ancak satın alma konusunun özelliğine, piyasa koşullarına göre gerekli görülmesi durumunda bu oran satın alma organlarınca artırılabilir ya da azaltılabilir.

    Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait bulunan kuruluşlar, Özel kanun ve kararnamelerle kurulmuş kurumlar ve Şirket ortaklıkları ile yapılacak işlerde teminat aranmaz.

    Gerek iç, gerekse dış piyasada teklif isteme suretiyle yapılan çalışmalarda geçici teminat istenmesi esastır.

    Ancak teminat istenmesine rağmen teklif ekinde teminat vermeyen firmaların teklif şartları dikkate alınarak ilgili karar mercii onayına bağlı olmak kaydıyla geçici teminat istenmeyebilir.

    Ayrıca bazı ihtiyaç maddelerinin piyasadaki özelliği, teminat istenmesi halinde teklif temin edilememe durumu, bu ve buna benzer etkiler dikkate alınarak bu gibi ihtiyaçlar için piyasa çalışması aşamasında, satın alma organlarınca geçici teminat istenmeyebilir.

    Geçici Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 36 - Bir satın alma konusunun karara bağlanmasından sonra teklifleri kabul edilmeyen firmaların geçici teminatları geri verilir.

    İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı ise kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir. Şayet firma Şirketin isteği dışında sözleşmeyi imza etmekten kaçınırsa teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin Teminat

    Madde 37 - Bir satın alma işleminin karara bağlanmasından sonra firma yükümlülüklerinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla satın alma tutarının %10'u oranında kesin teminat alınır. Satın alma organı piyasa şartlarına göre kesin teminat miktarını değiştirebilir.

    Ayrıca derhal veya siparişten itibaren çok kısa süre içerisinde teslim edilebilecek veya yerine getirilecek işlerde, satın alma kararında belirtilmek şartıyla kesin teminat istenmeyebilir.

    Kesin Teminatın Değiştirilmesi

    Madde 38 - Alınan kesin teminat firmanın isteği durumunda 34 üncü maddede belirtilen değerlerden herhangi biri ile değiştirilebilir.

    Kesin Teminatın Geri Verilmesi

    Madde 39 - Satın almanın, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği anlaşılıp;

    a) Taahhüt edilen işin hesabı tamamen kapatılarak kesin kabul işlemleri tamamlandıktan ya da özelliği nedeniyle bir deneme süresi geçirmesi gereken işlerin bu deneme süresi sonunda isteğe uygun olduğu yöntemine göre belirlendikten,

    b) Firmanın taahhüt ettiği işten dolayı herhangi bir borcunun bulunmadığının anlaşılmasından ve bu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatına göre ilişiksiz belgesi istenmesi zorunlu durumlarda Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak ilişiksiz belgesinden, sonra teminat geri verilir.

    ONUNCU BÖLÜM : Teslim, Teslim Alma, Muayene, Kabul ve Ret İşlemleri

    Malların Teslim Alınması

    Madde 40 - Satın alınan madde ve malzemelerin teslim alınması kesinlikle çalışma saatleri içerisinde yapılır. Ancak satın alınan malın özelliği ve içinde bulunulan şartların gereği olarak çalışma saatleri dışında da makamın oluru ile teslim alma yapılabilir. Şirketin bir işletmesinden diğerine gönderilen malların teslim alınması çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın yapılır.

    Geçici Teslim Alma

    Madde 41 - Satın alınan malın gerekli görülen durumlarda geçici teslim almaları, görevli personel tarafından eldeki belgelere göre teslim alma belgesi düzenlemek suretiyle yapılır. Geçici teslim almalarda, aşağıda belirtilen konular göz önünde bulundurulur.

    a) Malın miktarı,

    b) Parça adedi,

    c) Brüt ve net ağırlığı,

    d) Dış görünüşünde hasar olup olmadığı,

    e) Ambalajında bozukluk bulunup bulunmadığı,

    f) Sipariş mektubu, ihtiyaç fişi ya da koli listesindeki kayıtlara göre gelen malda bir fark olup olmadığı, bir noksanlığın bulunup bulunmadığı,

    g) Örnek alınmak suretiyle muayene ve analizin yapılıp yapılmadığı, örnek alınmışsa şekil ve araştırma ile analiz metodunun ve sonucunun ne olduğu ve benzeri konular.

    Kesin Tesellüm

    Madde 42 - Şirketin ihtiyaç maddelerini oluşturan her türlü ham, mamul, yardımcı madde, makine yedek parça, malzeme, demirbaş, yiyecek ve ithal maddelerinin, geçici teslim alma işlemlerinden önce veya sonra SEKA Muayene Komisyonu Yönetmeliği esaslarına göre muayene ve incelemeleri muayene komisyonunca yapılarak uygunluğuna, reddine veya (kesinti miktarı da belirtilmek kaydıyla) kesintili kabulüne karar verilerek, kesin tesellümü yapılabilir.

    Ancak, ekspertizli olarak satın alınan mallarda uygun eksper raporu olması halinde bu rapora göre giriş işlemi yapılır.

    Teslim Almada Reklamasyon Durumu

    Madde 43 - Satın alınan malın geçici muayene ve teslim alınması sırasında; hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnamesine uymaması gibi durumların görülmesinde, bu konular muayene ve teslim alma protokolünde belirtilir. Gerek görüldüğünde ise Muayene Komisyonu bu konuda ayrıca bir rapor hazırlar.

    Düzenlenen teslim protokolü görevliler tarafından malı teslim eden satıcı firma veya yetkili temsilcisine ve varsa nakliyecisine imzalatılır. Satıcı firma veya temsilcisi, teslim alma protokolünü imzadan kaçınırsa ya da muayene ve tesellüm için hazır bulunmaz ise bu durum bir tutanakla belirlenir.

    Reklamasyon Bildirme

    Madde 44 - Teslim yerinde SEKA Numune Alma ve Tahlil Yöntemlerine Ait İzahname'ye göre yapılan muayene sonuçlarının satın alıma esas olan koşullara uymaması durumunda, satın alıma esas olan muayene süreleri ya da genel olarak Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre satıcıya bildirilerek, reklamasyon saklı tutulur. Muayene süresinin aşılmasından ve satın alma organına yeterli bildirme süresinin verilmemesinden ilgililer sorumludur.

    Satıcı kendisine yazılan mektubun tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz edebilir.

    Anlaşmazlık Konusu Malların Saklanması ve Son Araştırma

    Madde 45 - Anlaşmazlık konusunu oluşturan mallar, anlaşmazlıkların çözümüne kadar asıl ambar kayıtlarına geçirilemeyeceği gibi satın alınamaz ve kullanılamaz. Emanet suretiyle saklanır. Kısa zamanda özelliğin bozulması beklenen mallar hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

    Anlaşmazlık konusu mal için satıcının isteği ve itirazı üzerine yapılacak ikinci muayene ve analizler aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Satıcının uygun görmesi ile tesellüm yerinde ortak yapılacak muayene ve analizler,

    b) Satıcının isteği durumunda resmi laboratuarlarda yaptırılacak muayene ve analizler,

    c) Borçlar Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde mahkemelerce yaptırılacak gerekli delil belirlemesi ve bilirkişi muayeneleri,

    İkinci muayene ve analiz sonucu tarafları bağlar ve buna göre anlaşmazlık konusu mal kabul, kesintili kabul, kısmi kabul veya ret olunur.

    İkinci muayene ve analiz masrafları haksız çıkan tarafa aittir.

    Dış Piyasadan Satın Alınan Malların Reklamasyonu

    Madde 46 - Dış piyasadan yapılacak satın alımlarda, ülkeye gelen mallar özelliklerine göre yöntemine uygun şekilde muayeneye tabi tutulur ve gerekiyorsa satıcıları nezdinde reklamasyonda bulunulur.

    Bağlantı ekspertizli ise gözetim sırasında, ekspertizsiz ise sevkiyattan önce veya sonra teknik şartnameye göre sapmalar olmasına rağmen işletmede kullanılabilirliğinin bir yazı veya tutanakla saptanması durumunda malın kesintili olarak kabulüne, karar mercii yetkilidir.

    Deneme kaydıyla ya da işletme garantisiyle bedeli ödenmek suretiyle yapılan satın alımlarda da deneme ve işletme sonuçlarına göre gerekli reklamasyonlar yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : Ödeme İşlemleri

    Ödeme İşlemi

    Madde 47 - Ödeme işlemleri iç ve dış satın almalarda aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

    a) İç satın almalarda; satın alınan malın siparişe uygunluğunun muayene ve teslim alma işlemleri sonucu, hizmet satın alımlarında ise hizmetin siparişe uygun bir şekilde tamamlandığının belirlenmesinden sonra sözleşme hükümlerine göre fatura ya da Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında ödeme yapılır.

    b) Dış satın almalarda; ithalat, kambiyo ve gümrük mevzuatına göre ödeme yapılır.

    Özel Ödeme Durumları

    Madde 48 - Aşağıda belirtilen durumlarda satın alınan malın kesin teslim alınması beklenmeden karar mercinin onayı ile

    a) Sipariş bedelinin belirli bir oranı veya tamamı banka teminat mektubu karşılığında,

    b) Malın teslim yerine varmasına rağmen teslim alma işlemlerinin tamamlanamaması durumunda mal bedeli banka teminat mektubu karşılığında,

    c) Teslimden önce satıcının işyerinde muayene şartı ile yapılan satınalmalarda, muayenenin olumlu sonuç vermesi ve malın nakliyeci ambarına teslim edilmesi, ya da gönderilmeden önce satın alma organlarınca nitelikler ve miktar bakımından gözden geçirilmiş olması durumunda,

    d) Peşin ödeme şartıyla mal satın alımına zorunlu kalınması veya 6 ncı maddenin (g) bendindeki kurum ve kuruluşlardan yapılan satın almalarda, ödeme yapılabilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM : Dış Piyasa Satın Alma İşleri

    Dış Piyasa Satın Alımları

    Madde 49 - Dış piyasa satın alımları mal ve hizmet ihtiyacının yabancı ülkelerden karşılanmasıdır. Dış piyasa satın alımlarının genel satın alma prensiplerine uygun olarak doğrudan üretici, ihracatçı gibi ilk elden yapılması esastır. Bu mümkün olmadığı takdirde, yabancı firmaların Türkiye'deki acentelik belgesine sahip kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılır.

    Satın Alma Şekli

    Madde 50 - Dış piyasa satın alımları yürürlükteki ithalat rejimi, İthalat Yönetmeliği ve ilgili mevzuat ile SEKA Genel Satın Alma Esasları çerçevesinde yapılır. Yabancı firmalara gönderilecek teklif isteme mektuplarında SEKA Genel Satın Alma Şartnamesinden başka aşağıda belirtilen konulara da yer verilir.

    a) Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre uluslararası normu,

    b) Ödeme şartları (Ticaret anlaşmalarına göre) ve sevk belgelerinin nelerden oluşacağı,

    c) Satın almanın CIF, CFR, FOB VE FOT veya diğer teslim şekillerinden hangisine göre yapılacağı,

    d) Hangi araçla nereye kadar gönderileceği ve ambalaj şekli,

    e) Teklif mektubu ile birlikte proforma faturanın da verileceği,

    f) Anlaşmazlıkların hal mercii ile Türk ve yabancı dilde hazırlanan şartnamelerden, Türkçe olanının esas alınacağı,

    g) Muayene ve teslim şartları, uluslararası gözetim şirketlerinin kullanılıp kullanılmayacağı,

    h) Kontrgarantiye istinaden bir Türk Bankası tarafından verilecek geçici ve kesin teminat mektubu veya 34 üncü maddede teminat olarak kabul edilecek diğer değerler,

    ı) Mücbir sebepler ve cezai şart,

    i) Mücbir nedenler dışında uzatma masraflarının firmalara ait olacağı,

    j) Her türlü vergi, resim harç ve ihale masrafları ile teminat masrafları ve diğer kanuni yükümlülüklerin kime ait olacağı,

    k) Uygun bulunmayarak yenisiyle değiştirilen malzemelerin, ilave, nakliye, sigorta, gümrük ve benzeri masraflarının firmalara ait olacağı.

    Gümrük İşleri

    Madde 51 - Her türlü gümrükleme iş ve hizmetlerinde tarife uygulanması yönünde Gümrük Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılması, emaneten veya transit suretiyle ya da özel muafiyetlerden yararlanılarak gümrüklerden geçirilmesi gereken mallar hakkında muafiyet ve istisna hükümlerinin uygulanması gereklidir. İhracat özendirme önlemleri de yakından izlenerek yapılacak ihracat karşılığında alınan özendirme belgelerine dayanılarak dış satın almanın gümrük yükünün düşürülmesi sağlanır.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Satın Alma Kararının Bildirilmesi

    Madde 52 - Mal ve hizmetin satın alma işleri ile ilgili değerlendirme sonucu durum seçilen firmaya telefaks, telgraf ya da iadeli taahhütlü bir mektupla opsiyon müddetini aşmamak kaydıyla bildirilir. İsteyen firmalara sonuçtan bilgi verilir.

    Bağlantı teminatlı ise bildirim tarihinden itibaren firma en kısa zamanda kesin teminat mektubunu yatırmak durumundadır.

    Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

    Madde 53 - Yükümlülüğünü yerine getirmeyen ya da geciktirmeyi alışkanlık haline getiren, piyasadaki fiyat dalgalanmalarından kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş şartlarını yerine getirmemekte ısrar eden, satın alma işlerine aldatma ve hile karıştıran firmalarla ilişkinin, durumun ağırlığına göre süreli veya süresiz olarak kesilmesine Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Satın Almaya Katılamayacak Kimseler

    Madde 54 - Aşağıda belirtilen kişiler satın almaya katılamazlar veya teklif veremezler.

    a) 53 üncü maddede belirtilen nedenlerle ticari ilişkisi kesilen firmalar,

    b) Kanunlarla, Hükümet veya ilgili bakanlıkların kararıyla geçici veya sürekli olarak genel, katma ve özel bütçeli kuruluşların, bankaların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar,

    c) Satın almayı yapacak komisyon (İhtisas Alt Komisyonu dahil) üyeleri ile satın almayı onaylayacak kişilerin karı koca ve üçüncü dereceye kadar olan kan ve sıhri hısımları ile bunların ortakları,

    d) Şirket Merkezinde ve işletme müdürlüklerinde çalışan tüm personel doğrudan doğruya ve dolaylı olarak ihaleye giremezler, teklif veremezler ya da firmaların temsilcilik, acente ve vekilliğini üstlenemezler,

    e) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girenler.

    Yukarıda belirtilenlerin ihaleye girdiklerinin anlaşılması durumunda teklifleri kabul edilmez.

    Nakliye Hizmetleri

    Madde 55 - Nakliye işleri normal şartlar altında Altıncı Bölümde yer alan Satın Alma, İhale Yöntem ve Esaslarına göre yapılır. Ancak fabrikaları işsizliğe mahkum etmemek ve iş programını sekteye uğratmamak için gerekli durumlarda elde edilmesinde güçlük çekilen madde, malzeme ve benzerleri ilgili bölüm yetkilisi tarafından nakliyeci firmalarla dolaysız ilişki kurularak ve piyasa fiyatları da dikkate alınarak belirlenecek firmaya, makam onayını almak şartıyla taşıtılabilir.

    Nakliye işlerinde yeniden ihaleye çıkıldığı takdirde fiyatların yükselmesi söz konusu olduğu durumlarda, müteahhit firma kabul ettiği takdirde aynı şartlarla ve gerekiyorsa miktar artırımı yapılmak kaydıyla sözleşme bir dönem daha uzatılabilir.

    Firmalarla Kimlerin İlişki Kuracağı

    Madde 56 - Şirket Merkezinde ve işletme müdürlüklerinde makamın, alım - satım müdürlüklerinde, alım - satım müdürünün izni olmaksızın satın alma işleminin sonucu kendilerini ilgilendirse bile satın alma organlarının bilgisi dışında hiç kimse, hiçbir şekilde satıcı firmalarla ilişki kuramaz ve satın alma yapamaz.

    Tekliflerin incelenmesi sırasında açıklığa kavuşturulması gereken idari ve teknik konular bulunduğunda, satın almanın seyrini, emniyetini, prensiplerini ve Şirketin prestijini bozmamak kaydıyla firmalardan satın alma organlarınca yazılı olarak tamamlayıcı bilgi alınabilir.

    Yürürlük

    Madde 57 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 58 - Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Anonim Şirketi (SEKA) Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar