YARGITAY KIYAFET YÖNETMELİĞİ

   

    Yargıtay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24501

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Daire Başkanları ve Yargıtay Üyelerinin duruşma ve törenlerde giymeleri gereken kisve ve kıyafete ilişkin esas ve usulleri belirler.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 66 ncı ve Yargıtay İç Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

    Giyilme Zamanı

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte belirtilen kisve, Yargıtay'daki duruşmalarda ve adli yıl açılış törenlerinde giyilir. Bunun dışındaki törenlerde cübbe giyilmesi, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun kararına bağlıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Cübbe (Üstlük)ler

    Madde 4 - Cübbeler, (Şekil l) de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş kollu ve düğmesizdir. Omuzlardan başlamak üzere göğüste biten üçgen kısım ile iki kol yenlerinde ve sert yakanın iç ve dış kısmında;

    a) Birinci Başkan, Ceza Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekili, Ceza Daireleri Başkan ve Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili için kırmızı,

    b) Hukuk Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekili ile Hukuk Daireleri Başkan ve Üyeleri için yeşil, renkli kumaş bulunur.

    Madde 5 - Cübbe yakaları sert ve dik olup, üzerinde bulunan ve tüm yakayı çeviren sarı simden işlenmiş defne dalı biçiminde sırma;

    a) Yargıtay Birinci Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısında dört (Şekil 2),

    b) Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay Daire Başkanlarında üç (Şekil 3),

    c) Yargıtay üyelerinde iki (Şekil 4), sıra olarak yer alır.

    Göğüsteki ve kol yenlerindeki kırmızı yada yeşil kumaşın kenarında da bulunan bu sırmalar Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısında iki sıra, öbürlerinde tek sıradır. (Şekil 1/a-b; 5 ve 6)

    Madde 6 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ayrıca, cübbenin sağ omuz başından başlayıp göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık biçimde duran koyu sarı simden örülmüş geniş bir örgü kordon takarlar. (Şekil 7)

    Yargıtay Genel Sekreteri de törenlerde aynı şekilde beyaz renkli kordon takar. (Şekil 8)

    Madde 7 - Törenlerde cübbe altına ceza bölümüne mensup olanlar için kırmızı-beyaz; hukuk bölümüne mensup olanlar için yeşil-beyaz yakalık (fular) takılır. Birinci Başkanın fuları yeşil-kırmızı renklidir. (Şekil 9-10)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kullanılış

    Madde 8 - Yargıtay Birinci Başkanlığınca sağlanacak bu üstlükler için her yıl Yargıtay Bütçesine yeterli ödenek konulur. Cübbelerin kullanma süresi 5 yıldır.

    Madde 9 - Bu Yönetmelikte yazılı resmi kisveler "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinde belirtilen kıyafet üzerine giyilir.

    Madde 10 - Yargıtay'da görevli hakimler ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Adalet Bakanlığının "Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği"ne uyarlar. Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının cübbe yakası, anılan Yönetmelikte (Şekil 2) de belirtilen biçimdedir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar