YARGITAY MÜBAŞİRLERİ ÜNİFORMA YÖNETMELİĞİ

    Yargıtay Mübaşirleri Üniforma Yönetmeliği

    Yargıtay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24501

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Yargıtay mübaşirlerinin kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Yargıtay mübaşirlerine "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği"nde kurumlar için hizmetin özelliği itibarıyla verilmesi öngörülen giyecek eşyasının renk, cins, biçimlerini, kullanma zamanı ve tarzına ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 16/07/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    Birinci Başkanlık : Yargıtay Birinci Başkanlığını,

    Kurum : Yargıtay'ı,

    Mübaşir : Yargıtay mübaşirlerini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

    Uyulması Gereken Esaslar

    Madde 5 - Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

    a) Mübaşirler görev sırasında üniforma giymek zorundadırlar. Üniforma bir bütün olup, kısmen giyilemez.

    b) Resmi elbise, takı ve ayakkabılar, bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

    c) Ceket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunur.

    d) Şapka veya kep resmi elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Dışarıda üniforma ile birlikte giyilmesi zorunludur.

    e) Şapka, vizyonun ön kenarı ile kaş arasında 2 santim kadar mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

    f) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve renk dışında ayakkabı giymek yasaktır.

    g) Erkekler her gün sakal tıraşı olurlar. Saç tıraşının kısa tutulması, top ense ve uzun saç gibi toplum içinde ciddi görülmeyen şekiller yapılmaması esastır. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir.

    h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması yasaktır.

    ı) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur.

    j) Eskimiş bile olsa resmi elbisenin satılması yasaktır.

    k) Resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi yasaktır.

    1) Düşük kemerli pantolon giyilemez.

    m) Elbiseler temiz, düzgün ve ütülü; ayakkabılar boyalı giyilir.

    Kılık ve Kıyafetin Denetimi

    Madde 6 - Kurum yetkilileri, mübaşirlerin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığını kontrol eder, gerekli uyarıyı ve işlemi yaparlar.

    Giyim Eşyaları ve Kullanma Süreleri

    Madde 7 - Resmi kıyafet taşıyan mübaşirlere takım elbise (bayanlar için tayyör), gömlek, ayakkabı, kravat, şapka (bayanlar için kep) ve olanak ölçüsünde palto verilir.

    Giyim yardımı Birinci Başkanlıkça temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında giyilmek üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, nakden bir ödemede bulunulmaz; başka bir alış-veriş imkanı sağlanmaz.

    Giyim eşyalarının kullanma süreleri "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği"ne tabidir.

    Giyim Eşyasının İadesi Gereken Hususlar

    Madde 8 - Emekliye ayrılma ve ölüm dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlar ile aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanma süresi sona ermemiş olanların aynen iadesi istenir.

    Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözaltına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkum olup ta, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez. Bu durumlarda üniforma giyilemez.

    Verilecek Giyim Eşyasının Cins, Biçim, Şekil ve Renkleri

    Madde 9 - Mübaşirlere verilecek elbise ve şapka lacivert; palto, kravat, ayakkabı siyah; gömlek açık gri renktedir.

    a) Palto: Siyah yünlü kumaştan yapılır.

    b) Ceket: Lacivert renkte yün/polyester karışımı kumaştan yapılır. Omuzlar apoletlidir. Yaka ve kol yeni kenarlarında sarı renkli tek şerit bulunur. Apoletlerinde terazili sarı örgü işleme yer alır. (Şekil l/a-b)

    c) Pantolon: Lacivert renkte yün/polyester karışımı kumaştan yapılır. Pantolon paçalarının boyu ayakkabı üzerine kadar uzun ve dublesizdir. Yanda ve arkada cepleri vardır. Arka cepleri kapaklı ve kemik düğmelidir. Yanlara sarı zıh (ince şerit) çekilir. (Şekil 2)

    d) Etek: Kumaşı pantolon kumaşının aynısıdır. Arkası parçalıdır. Boyu dizkapağından 5 cm aşağıdadır.

    e) Ayakkabı: Siyah renkte olup, erkeklerinki bağcıklı, bayanlarınki normal topuklu ve kapalıdır.

    f) Şapka: Oval biçimde siyah fiber güneşliklidir. Ortasında metal şapka kokardı bulunur. Lacivert kumaştan yapılır. (Şekil 3)

    g) Kep: Bayan mübaşirlerce kullanılır. Aynı kumaştan yapılır. (Şekil 4)

    h) Gömlek: Açık gri renkte poplin kumaştan yapılır. Uzun kollu, apoletsiz, tek göğüs cepli ve normal düğmelidir.

    ı) Kravat: Düz siyah kumaştan dikilir.

    Üniforma İşaretlerinin Kıyafet Üzerindeki Yerleri

    Madde 10 - Sol göğüs cebi üzerine ve şapka-kep kokart yerine özel şekilde yaptırılmış metal Yargıtay arması takılır. (Şekil 5/a-b)

    Üniforma ile ayrıca sol omuzdan başlayıp göğüste biten sarkık ince bir beyaz kordon takılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 -Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar