TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 28/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24507

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet alanına giren ülke ve topluluklarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik olarak yapılacak yayınların hazırlanışı, basımı, dağıtımı ile aynı amaca yönelik olarak kurum dışında yürütülen yayın faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 5 inci maddede belirtilen yayınların yapılması ile ilgili hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4668 sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TİKA: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

    Başkan: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanını,

    EKS: TİKA Eğitim Kültür ve Sosyal İşbirliği Daire Başkanlığını,

    ETT: Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği Daire Başkanlığını,

    PİM: TİKA Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

    Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,

    İnceleme ücreti: Basılmak üzere hazırlanmış bir eserin Yayın Kurulu kararıyla alanında uzmanlığı kabul edilen kişilerce incelenmesi karşılığında ödenecek ücreti,

    Derleme: Belirli bir maksada göre ve özel bir plan dahilinde seçme ve toplama eserleri,

    İtibari sayfa: Basılmış bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmını,

    Koordinatörlük ücreti: Bir telif eserin birden fazla kişinin çalışmasını gerektirmesi durumunda çalışmaları koordine etmekle görevli olana ödenecek ücreti,

    Hakem ücreti: Hakemli dergi olarak belirlenen süreli yayınlarda yer alması düşünülen makalelerin inceleyenlere ödenecek ücreti,

    Bilirkişi ücreti: Başkanlık dışında hazırlanan ve yayınlanması talep edilen eserlerin Başkanlıkça konusunda uzmanlığı kabul edilen kişilerce incelenmesi durumunda uygunluğu inceleyenlere ödenecek ücreti, ifade eder.

    Yayın Türleri

    Madde 5 - TİKA yayınları şunlardan oluşur:

    a) Süreli yayınlar (Avrasya Dosyası ve Avrasya Etütleri vb. yayınlar),

    b) Faaliyet raporları,

    c) Ülke raporları ve mevzuatı,

    d) Araştırma projeleri raporları,

    e) Kültürel ve bilimsel eserler,

    f) Tanıtıcı yayınlar (bültenler, broşürler, kataloglar, haritalar v.b. yayınlar),

    g) Bilimsel toplantı tebliğ ve dokümanları,

    h) Her nevi diğer bilimsel, teknik veya edebi mahiyette görsel ve enformatik tasarım ürünleri,

    ı) TİKA dışında yaptırılacak çeviri ve telif eserler,

    i) TİKA personeli tarafından yapılan bilimsel incelemeler, araştırmalar ve derlemeler ile TİKA dışından basılması için teklif edilen çalışmalardan yayımlanması Yayın Kurulunca uygun görülenler.

    Yayın Kurulu

    Madde 6 - Yayın Kurulu, TİKA Başkanı veya görevlendirmesi halinde yardımcılarından birinin başkanlığında, ETT, EKS ve PİM Daire başkanlarından oluşur. Yayın Kurulunun sekreterya hizmetleri Başkan tarafından belirlenecek Daire başkanlığınca yürütülür.

    Yayın Kurulunun Görev ve Yetkileri

    Madde 7 - Yayın Kurulu;

    a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen türde yayınlarla TİKA dışından gelen yayın önerilerini,

    b) Yabancı dilde yayınlanmış eserlerden Türkçe'ye, Türkçe yayınlardan diğer dil ve lehçelere tercümesi yapılacak yayınları,

    c) Yayın amaçlarına uygun görülerek süreli yayınlarda yer alacak makaleleri inceleyecek hakemler ile, gerektiğinde redaktörleri ve tercümanları,

    d) Yayınlanacak eserin baskı adedini,

    e) Bu Yönetmelikte belirlenen limitler dahilinde kalmak üzere eser sahiplerine, hakemlere, redaktörlere, bilirkişi, koordinatör ve tercümanlara ödenecek itibari sayfa ücretlerini, karara bağlar.

    Hakem Kurulu

    Madde 8 - Hakem Kurulu, Yayın Kurulu tarafından öğretim üyeleri, büyükelçiler ve konusunda uzman kişiler arasından seçilir. Hakemler, TİKA tarafından bastırılan süreli yayınlarda basılması planlanan makalelerin seçimi ile değerlendirmeleri yapar. İki hakemin onayladığı makale yayınlanır. Hakemlere, inceledikleri makale başına ücret ödenir.

    Yayın Haklarının Başkanlığa Devri, Telif ve Çeviri Ücreti

    Madde 9 - Yayınlanan eserlerin telif ve tercüme ücretleri ile yayın haklarının TİKA'ya devri, hak sahipleri ile TİKA arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Ödemelerin ne suretle yapılacağı Yayın Kurulu tarafından belirlenir.

    Ödenecek telif, tercüme ve diğer ücretlerin hesabında itibari sayfa başına aşağıda belirlenen gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan ücret ödenir.

    İtibari sayfanın belirlenmesi için eserin çeşitli yerlerinden metin ile tam dolu beş sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam beşe bölünerek bir sayfadaki ortalama kelime sayısı bulunur.

    Eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır, bir sayfadaki ortalama kelime sayısı ile çarpılıp 200'e bölünerek eserin itibari sayfa sayısı belirlenir.

    Kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot bölümleri metinden sayılır.

    Yazılı metin dışında kalan kısımlarla ilgili olarak tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetrekaresinde 2; grafik, harita, fotoğraf ve motiflerin santimetrekaresinde 4 kelime varsayılır.

    Eserin Türü               Gösterge

    1- Telif eserler            325

    2- Derlemeler            125

    3- Tercüme İngilizce, Fransızca, Almanca   185

    Diğer diller               215

    4- Hakem ücreti            75

    5- Sadeleştirme ve yabancı dilde redaksiyon   75

    6- Türkçe redaksiyon, koordinatörlük ücreti,

    bilirkişi inceleme ücreti         30

    Hakemli dergilerde yayımlanan makale ücretleri Yayın Kurulu kararı ve Başkanın onayı ile yukarıda belirlenen ücretlerin iki kata kadar artırılması suretiyle ödenebilir.

    Süreli yayınlar hariç olmak üzere, eserin her yeni baskısı için yukarıda belirtilen tutarların % 10'u oranında telif, derleme ücreti ödenir.

    Telif ücreti Başkanlık tarafından ödenerek yayımlanan eserler Başkanlıktan izin alınmaksızın olduğu gibi veya değiştirilerek başka yerde yayımlanamaz.

    Basılacak bir eserde redaksiyon veya sadeleştirme gerekli görülürse bu işlem için ödenen ücret eser sahibine verilecek ücretten düşülür. Bir telif eserin birden fazla kişinin çalışmasını gerektirmesi durumunda bu eser için hesaplanan ücret çalışmaya katılanlar arasında paylaştırılır, koordinatörlük ücreti ayrıca hesaplanarak ödenir.

    Tebliğ ve bilimsel konferanslara ödenecek ücret, konferans metni itibari sayfa sayısına göre hesaplanır. Bilimsel konferansların ücreti Yayın Kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilir. Tebliğ ve konferansların yayımlanması halinde ayrıca telif ücreti ödenmez.

    TİKA Personeline Telif, Tercüme, Redaksiyon ve Sadeleştirme Ücreti Ödenmesi

    Madde 10 - TİKA personelinin görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonunda hazırladıkları eserler için telif ve çeviri ücreti ödenmez. Ancak, personelin asli görevleri ve çalışma saatleri dışında yaptıkları çalışmalara ücret ödenebilir.

    Dağıtım

    Madde 11 - TİKA yayınları, Yayın Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ücretli ve/veya ücretsiz olarak dağıtılır. Ücretli olarak dağıtılacağı belirlenen eserlerin bedeli Yayın Kurulunca belirlenir.

    TİKA Faaliyetlerine Uygun Yayınların Desteklenmesi

    Madde 12 - Faaliyet gösterdiği bölgede Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması, ortak kültürel ve tarihi mirasımızın korunması amacına yönelik ve Başkanlığın faaliyet amaçlarına uygun olarak yürütülen yayınlardan Yayın Kurulunca uygun görülenler aynı kurul tarafından her bir yayın türü için ayrı ayrı belirlenecek esas ve usullere göre, belirlenen tutarlarda desteklenebilir.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar