TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROJE BELİRLEME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 28/08/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24507

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kuruluş kanunu uyarınca dış yardımda bulunma yetki ve sorumluluğuna sahip olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın çalışma alanına giren ülkelere yönelik olarak gerçekleştireceği projelerle ilgili ilke, usul ve esaslar ile yardımların niteliklerini, mali kaynakların harcama usul ve esaslarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4668 sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

    Başkan: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanını,

    Koordinasyon Kurulu: 4668 sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen kurulu,

    Proje Yöneticisi: Projelerle ilgili görüş ve önerileri hazırlamak, işlemleri düzenlemek, gerektiğinde ve proje sonuçlandığında Başkanlığa verilecek raporları hazırlamak veya proje yürütücüsüne hazırlatmakla görev ve yetkili olan Başkanlık personelini,

    Proje Yürütücüsü: Bir projenin yürütülebilmesi için gerekli donanıma sahip olan ve söz konusu işin bir bölümünü ya da tamamını yürütmekle yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilen bir ya da birden fazla, kurum içinden veya kurum dışından seçilen personeli,

    Proje Ortağı: İlgili kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve hükümet dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen veya aynı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde özel sektöre hizmet alımı suretiyle yaptırılan projelerde sorumluluk üstlenen kurum ve kuruluşları,

    Ülke: Projelerin uygulanacağı veya uygulandığı ülke veya toplulukları, ifade eder

    Proje ve Program Türleri

    Madde 4 - Proje ve program türleri aşağıda belirtilmiştir:

    1-Teknik Yardım Projeleri:

    a) Uzman Yardımları: Ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak amacıyla, ülke talepleri esas alınarak belirlenen alanlarda, ileri derecede uzmanlık gerektiren projelerin hazırlanması, danışmanlık hizmeti verilmesi, teknik problemlerin çözülmesi gibi alanlarda proje ortağı vasıtasıyla uzman temin edilmesine yönelik programları,

    b) Eğitim Programları: Diplomaya yönelik olmayan, ülkelerin kamu ve özel kesim kuruluşlarında çalışan ya da çalışacak olan personelin bilgi beceri ve tecrübelerini arttırmaya yönelik olarak proje ortağı vasıtasıyla yaptırılan belli süreli, teorik ve uygulamalı eğitimleri,

    c) Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Projeleri: Başkanlığın çalışma alanında yer alan Ülkelerle bilimsel ve kültürel işbirliğini geliştirmek maksadıyla yurt içinde veya yurt dışında kongre, konferans, toplantı ve seminer düzenlenmesi veya düzenlettirilmesi, sergiler açılması, yayınlar yapılması ile gerektiğinde bu tür etkinliklerin yürütüleceği merkezlerin kurulmasına yönelik olarak hazırlanacak projeleri,

    d) Ekipman Yardımları: Ülkelerin talepleri doğrultusunda kurumsal yapının ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duydukları teçhizat, ofis malzemesi v.b. yardımları,

    e) Eğitim Öğretim ve Araştırma Bursları: Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarınca karşılanamayan lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim giderleri ile en fazla iki yıl süreyle verilecek doktora bursları ile en fazla bir yıl süreyle verilecek araştırma ve inceleme burslarını,

    2- Ortak Kültürel ve Tarihi Mirasın Tespiti ve Yaşatılmasına Yönelik Projeler: Başkanlığın belirlediği ülkede ve faaliyet amaçları Başkanlıkça uygun görülen yayınların desteklenmesi, yayıncı kuruluşların teşkili ve varlıklarını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan katkıları, Türkoloji bölümleri ve araştırma merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi, Türkçe kursları düzenlenmesi, ortak kültürel ve tarihi mirasımıza ait değerlerin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma ve incelemeler ile mevcutların korunması ve yaşatılmasına yönelik etkinlikleri,

    3- Teknik İnceleme Programları: Ülkelerden gelecek yöneticilere ve uzman personele ilgili oldukları sektörde ülkemiz imkanlarını tanıtmaya yönelik programlar ile ilgili ülkelerle işbirliği imkanların araştırılması, hazırlanacak projelerin tespitine yönelik çalışmalar yapılması, geliştirilmesi düşünülen veya yürütülmekte olan projelerin revize edilmesi veya denetimi amacıyla ülkemizden bu ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilecek ziyaret programlarını,

    4- İnsani Yardımlar ve Diğer Yardımlar: Ülkelerin talepleri ve sosyo-ekonomik düzeyleri doğrultusunda acil olan ilaç, gıda, giyecek ve benzeri diğer talepleri karşılamak amacıyla hazırlanan programları, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Projelerin Belirlenmesi ve Uygulanması

    Program ve Projeleri Belirleme Esasları

    Madde 5 - Başkanlıkça gerçekleştirilecek program ve projelerin seçilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

    a) Yardıma ilişkin program ve projelerin belirlenmesinde temel ilke alıcı ülke ile Türkiye'nin menfaatlerinin gözetilmesi, bu amaca hizmet etmek üzere etkinlik ve verimliliğin göz önünde bulundurulmasıdır.

    b) Proje uygulamalarında Koordinasyon Kurulunca kabul edilen bölge ve etkinliklere öncelik verilir.

    c) Hazırlanacak projelerde ülkelerin talep ve öncelikleri esas alınır.

    d) Ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelere öncelik verilir.

    e) Ülkelerin ulusal değerlerine, sosyal ve kültürel özelliklerine uygun projeler tercih edilir.

    f) Ülkelerin insan kaynaklarının geliştirilmesine öncelik verilir.

    g) Ülkelerin mevcut teknolojik birikim ve tecrübelerinden de azami ölçüde faydalanılır.

    h) Projelerde ülkelerin eş düzeyde sorumluluk üstlenmesi hususunda azami gayret gösterilir.

    i) Proje etkinliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla eğiticilerin yetiştirilmesine önem verilir.

    j) TİKA dışında hazırlanan projeler yapılacak protokol çerçevesinde kısmen veya tamamen desteklenebilir.

    k) Projenin hazırlanması ve yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan yolluk, hizmet alımı malzeme temini ile ilgili giderler ve diğer harcamalar yurt içinde veya dışında yapılmış olmasına bakılmaksızın proje maliyetine dahil edilir.

    Proje Uygulama Esasları

    Madde 6 - Projelerin uygulanması aşamasında aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

    a) Projeler Başkanlıkça ya doğrudan ya da proje konusuna göre kamu/özel ihtisas kurum ve kuruluşlarından uzmanların katılımı ile oluşturulan bir ekip tarafından yürütülür. Bu durumda proje yöneticisi Başkanlıkta görevli personel arasından seçilir.

    b) Projelerde yurt içinde ve yurt dışında görev alanların iş tanımları Başkanlıkça yapılır.

    c) Projelerin uygulama aşamasında, işin etkin bir biçimde yapılmasını teminen, projenin uygulandığı mahalde görev yapmak üzere proje yürütücüsü görevlendirilebilir.

    d) Başkanlığın faaliyet amaçlarına uygun olması kaydıyla bedellerinin bir bölümü sponsorluk sistemi ile gönüllü kuruluşlar ya da özel sektör tarafından karşılanacağı anlaşılan projelerde Başkanlığın katkısı diğer katılımcıların katkısından fazla ise, proje yöneticisi Başkanlıkça belirlenir ve harcamalar Başkanlığın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülür ve tevsik edici belgeler bu kurallara göre saklanır. Aksi takdirde, yalnızca Başkanlığın katkısına ilişkin belgeler Başkanlığa verilir.

    e) Projelerin özelliğine bağlı olarak belirlenecek dönemlerde ve/veya tamamlanmasından sonra proje ile hedeflenen amaca ulaşılıp ulaşılamadığı, varsa aksaklıklar, bu aksaklıkların giderilmesi ile bu tür aksaklıklarla tekrar karşılaşılmaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rapor düzenlenerek Başkanlığa sunulur.

    f) Projelerin mali yönden takibi, projenin niteliğine göre (projeyle ilgili defterler ve kayıtlar) genel kabul görmüş muhasebe prensip ve pratiklerine uygun olarak Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılır ve ilgili kayıtlar bu dairece tutulur veya tutturulur. Kurum dışında tutturulan kayıtlar düzenli olarak TİKA Personel, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının denetiminden geçer.

    Projelerin Sonuçlandırılması

    Madde 7 - Proje amacı ve hedefleri baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, projelerin sonuçlandırılmasına Başkanlık karar verir. Proje; varsa ülkenin üstlenici kuruluşuna yoksa o ülkenin uygun görülecek birimlerine devredilir. Bu işlemi müteakip Başkanlığın parasal ve idari yükümlülükleri son bulur. Ancak, projenin sürdürülebilirliğini kontrol etmek amacıyla belirli aralıklarla yardım alan ülkenin üstlenici kuruluşundan bilgi istenebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işler, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar