4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 07/09/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24516

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren Kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

    b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

    Hizmet Kollarının Belirlenmesi

    Madde 4 - Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

    Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

    (Ek fıkra: 19/03/2002 - 24700 S. R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

    Uyuşmazlıkların Çözümü

    Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

    Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.

    YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE

    Hizmet KoluKurum

    Sıra No. Kodu Kurum ve Kuruluşlar

    01 Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri

    01Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

    02Başbakanlık,

    03Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

    04Hazine Müsteşarlığı,

    05Dış Ticaret Müsteşarlığı,

    06Sayıştay Başkanlığı,

    07Danıştay Başkanlığı,

    08Yargıtay Başkanlığı,

    09 Türkiye İstatistik Kurumu

    10Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

    11Adalet Bakanlığı,

    12İçişleri Bakanlığı,

    13Dışişleri Bakanlığı,

    14Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

    15Maliye Bakanlığı,

    16

    17

    18Gümrük Müsteşarlığı,

    19Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,

    20Devlet Personel Başkanlığı,

    21Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

    22Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

    23 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    24 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    25Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

    26ÇASGEM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

    27 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    28Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

    29Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,

    30Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

    31,

    32Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

    33Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı,

    34Rekabet Kurumu Başkanlığı,

    35Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,

    36Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

    37Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,

    38Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,

    39Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı,

    40Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği,

    41,

    42T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    43Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    44Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    45Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    46Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,

    47Şeker Kurumu Başkanlığı,

    48Kamu İhale Kurumu,

    49Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

    50 Gelir İdaresi Başkanlığı (Ek ifade: 2/11/2005-25984 S.R.G. Yön/1.mad)

        51Türkiye Adalet Akademisi

    52 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

        53 TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Ek ibare: 24/04/2011 - 27914 S. R.G. Yön./1. md.)

    02 Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

    01Milli Eğitim Bakanlığı,

    02Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,

    03,

    04Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,

    05Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,

    06Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

    07Üniversiteler,

    08Yüksek Teknoloji Enstitüleri,

    09Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar

    Kurumu Genel Müdürlüğü,

    Sağlık ve Sosyal Hizmetler

    03 01Sağlık Bakanlığı,

    02Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

    03Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,

    04Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

    05

    06Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü,

    07Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,

    08Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,

    09Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

    10Üniversite hastaneleri,

    11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,

    04 Yerel Yönetim Hizmetleri

    01İl Özel İdareleri ve Bunlara bağlı işletme,

    müessese ve idareler,

    02Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve

    Bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,

    03Yerel Yönetim Birlikleri,

    04Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

    05 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

    01Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,

    02Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,

    03T.R.T. Genel Müdürlüğü,

    04TBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

    05P.T.T. Genel Müdürlüğü,

    06Basın İlan Kurumu Başkanlığı,

    06 Kültür ve Sanat Hizmetleri

    01Kültür ve Turizm Bakanlığı(8),

    02Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

    03Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

    04Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

    05Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,

    06Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

    07Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,

    08Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

    Yüksek Kurumu Başkanlığı,

    07 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

    01Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

    02Karayolları Genel Müdürlüğü,

    03

    04Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

    05İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi (Değişik ibare: 24/04/2011 - 27914 S. R.G. Yön./1. md.)

    06 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    07Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,

    08 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    09 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    10GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

    11 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

    08 Ulaştırma Hizmetleri

    01Ulaştırma Bakanlığı,

    02T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

    03Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

    04Denizcilik Müsteşarlığı,

    05Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

    09 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

    01Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

    02Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

    03Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

    04 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    05Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

    06Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

    07Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü,

    08Çevre ve Orman Bakanlığı(7),

    09Orman Genel Müdürlüğü,

    10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

    01Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    02Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,

    03Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,

    04Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

    05Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

    06Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

    07Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,

    08Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,

    09Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

    10Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

    11 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    12Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

    13Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,

    14 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    15Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,

    16 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    17Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    18Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

    19TTA - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü,

    20TEDAŞ Genel Müdürlüğü,

    21Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,

    22Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    23Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    24Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    25 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    26 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    27Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

    28Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

    29 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    30 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    31 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    32 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    33 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    34 (Mülga ibare: 31/03/2010 - 27538 S.R.G Yön/1.mad.)

    35Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü,

    11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

    01Diyanet İşleri Başkanlığı,

    02Vakıflar Genel Müdürlüğü

    Mevzuat Kanunlar