ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

   

    Devlet Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24521

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün disiplin amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ve 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Teşekkül : Eti Holding Anonim Şirketini,

    Genel Müdürlük : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürünü,

    Merkez Teşkilatı : Daire Başkanlıkları ve Merkezdeki diğer birimler de dahil, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlük Merkezini,

    Taşra Teşkilatı : Merkez Teşkilatı dışındaki İşletme Müdürlüklerini,

    İşletme : Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

    Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygula yan üniteyi,

    Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun

    Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

    Birim Müdürü : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer alan görev unvanları belirlenmiş Teknik ve İdari Müdürleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Disiplin Amirleri

    Madde 5 - Genel Müdür, Eti Bor Anonim Şirketinde görevli memurların en üst disiplin amiri olup, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli memurların diğer disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Cetvel

    ETİ BOR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    MERKEZ

    Birimleri ve Unvanları            Disiplin Amiri         Üst Disiplin Amiri

    ------------------------      -------------------      ----------------

    Genel Müdür                        Bakan                              -

    Genel Müdür Yardımcısı         Teşekkül Genel Müdürü               -

    Savunma Sekreteri, Hukuk         Genel Müdür                        -

    Müşaviri, Genel Müdüre

    doğrudan bağlı birim Müdürleri

    Daire Başkanı            Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür

    Başkan Yardımcısı, Başuzman,      Daire Başkanı         Genel Müdür

    Birim Müdürü ve diğer personel

    Sivil Savunma Uzmanı         Savunma Sekreteri      İçişleri Bakanlığı

                      yoksa Genel Müdür      Sivil Sav. Gn. Md.

    Savunma Uzmanı            Savunma Sekreteri      "Savunma Sekreteri

                      yoksa Genel Müdür      varsa Genel Müdür

    TAŞRA

    Birimleri ve Unvanları            Disiplin Amiri                  Üst Disiplin Amiri

    -------------------------      --------------------            ----------------

    İşletme Müdürü            Genel Müdür                        -

    İşletme Müdür Yardımcısı         İşletme Müdürü               Genel Müdür

    Birim Müdürü            İşletme Müdür Yardımcısı         Genel Müdür

    Sivil Savunma Uzmanı,         İşletme Müdürü               Savunma Sekreteri

    Savunma Uzmanı                              yoksa Genel Müdür

    Mevzuat Kanunlar